logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
BIO czarne

dr hab.

Jarosław Krajka

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
wykładowca

Dla mediów

Profil naukowy

Filolog angielski, językoznawca stosowany.

Naukowo interesuje się problematyką nauczania języków obcych wspomaganego komputerowo, kształceniem umiejętności profesjonalnych przyszłych nauczycieli w e-learningu oraz kulturowymi uwarunkowaniami stylu nauczania. Zajmuje się badaniem efektywności zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie kształcenia nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem projektów telewspółpracy.

Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej. Wiceprezes koła lubelskiego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz członek korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Teaching English with Technology” i i zastępca redaktora naczelnego „Lubelskie Materiały Neofilologiczne”. Należy do rad redakcyjnych czasopism naukowych z całego świata m.in. „International Journal of Virtual and Personal Learning Environments” (USA), „International Journal of English and Literature” (Nigeria) czy „Language Value” (Hiszpania).

Kieruje Podyplomowymi Studiami Kwalifikacyjnymi Nauczania Języka Angielskiego Uniwersytetu SWPS umożliwiającymi uzupełnienie kwalifikacji przez nauczycieli lub uzyskanie nowych uprawnień do nauczania języka angielskiego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu metodyki nauczania języków obcych, teorii akwizycji języka obcego, oceny osiągnięć ucznia, europejskiej polityki językowej, nauczania uczniów dorosłych czy ewaluacji materiałów glottodydaktycznych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Nauka języków obcych
  • Nauczanie języków wspomagane komputerowo
  • Edukacja w Europie
  • Polityka językowa
  • Socjokulturowe uwarunkowania procesu nauczania języków obcych

Informacje prasowe