hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 116114

Muzyka spełnia wiele funkcji. Stanowi przejaw kultury, towarzyszy nam w życiu codziennym, jest stałym elementem rytuałów. Jak się okazuje, rozwijanie umiejętności muzycznych, takich jak gra na instrumentach, nauka nut, kształcenie słuchu, rytmika, mogą stymulować podstawowe umiejętności szkolne, do których między innymi należy czytanie. Projekt pod kierownictwem Agaty Rodziewicz zbada okulograficzne funkcje poznawcze dzieci w wieku 6-9 lat.

 

projekt naukowy

 trening muzyczny a umiejętność czytania

badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 lat

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa wydzial psychologii
Kwota dofinansowania 116 114 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: marzec 2017 – marzec 2021

 

Muzyka spełnia wiele funkcji. Stanowi przejaw kultury, towarzyszy nam w życiu codziennym, jest stałym elementem rytuałów. Jak się okazuje, rozwijanie umiejętności muzycznych, takich jak gra na instrumentach, nauka nut, kształcenie słuchu czy rytmika, może stymulować podstawowe umiejętności szkolne, do których między innymi należy czytanie. Mgr Agata Rodziewicz zbada funkcje poznawcze dzieci w wieku 6-9 lat.

Opis projektu

Założenia i cele

Celem projektu jest określenie związku systematycznego treningu muzycznego w nabywaniu umiejętności czytania oraz rozwijaniu funkcji poznawczych (pamięci roboczej i kontroli uwagi). Badanie o charakterze podłużnym zostanie przeprowadzone w grupie dzieci uczęszczających do szkoły muzycznej I stopnia (N=80, wiek 6-9 lat) oraz w dobranej grupie rówieśniczej nie rozwijającej zdolności muzycznych (N=80).

Na podstawie dotychczasowych badań wskazujących, że trening muzyczny wpływa pozytywnie m.in. na proces czytania (Kopiez, Galley, 2002), rozwój pamięci werbalnej (Chan, Ho, Cheung, 1998) i poziom inteligencji (Schellenberg, 2011), sformułowano dwie główne hipotezy. Pierwsza hipoteza zakłada, że trening muzyczny (nauka czytania nut, gra na instrumentach, ćwiczenia rytmiczne) istotnie przyspiesza rozwój umiejętności czytania. Druga hipoteza przewiduje, że trening muzyczny usprawnia funkcjonowanie poznawcze w zakresie: pamięci roboczej, w tym specyficznie pętli fonologicznej, uwagi, a także inteligencji płynnej.

Wyniki projektu dostarczą nową wiedzę o roli kształcenia umiejętności muzycznych w procesie edukacji i ich wpływie na rozwój podstawowych umiejętności szkolnych, takich jak czytanie. Mam nadzieję, że projekt dostarczy argumenty, które będą wykazywać zasadność zwiększenia liczby godzin przedmiotu muzyka w szkołach.

mgr Agata Rodziewicz, kierownik projektu

Metody badawcze

Do weryfikacji pierwszej hipotezy różnice między dziećmi z obu grup będą sprawdzane za pomocą pomiarów okulograficznych (po roku i po dwóch latach edukacji muzycznej). Pomiar okulograficzny umożliwia w sposób nieinwazyjny rejestrację ruchów gałki ocznej w trakcie czytania. Zapis taki pozwoli uchwycić strategię czytania, m.in. liczbę fiksacji na poszczególnych słowach, długość ruchów oczu oraz liczbę powrotów do trudniejszych fragmentów tekstu. Naukowcy przewidują, że trening muzyczny przyczyni się do większej płynności w czytaniu.

W celu weryfikacji drugiej hipotezy pomiary zdolności poznawczych zostaną wykonane przed rozpoczęciem nauki, aby kontrolować ewentualne różnice przed treningiem muzycznym oraz po roku i po dwóch latach edukacji. Prezentowany projekt stanowi istotne uzupełnienie dotychczasowych badań nad efektywnością treningów muzycznych.

Po pierwsze, w przeciwieństwie do wcześniejszych badań, w których badano zmiany w zakresie pojedynczych funkcji poznawczych, planowane badania weryfikują różnice w zakresie różnorodnych funkcji poznawczych. Po drugie, proponowany projekt ma charakter podłużny (trzy pomiary w interwałach rocznych). Taki paradygmat badawczy, przy uwzględnieniu grupy porównawczej, umożliwia z jednej strony śledzenie procesu rozwoju badanych funkcji poznawczych wśród dzieci obu grup, a z drugiej pozwala na wyodrębnienie zmian pod wpływem treningu muzycznego. Po trzecie, warto podkreślić, że w projekcie zostanie wykorzystana dynamicznie rozwijająca się metoda badań okulograficznych (Duchowski, 2012). Stosuje się ją obecnie niemal we wszystkich dziedzinach badań, w których kręgu zainteresowań leży badanie odbioru i przetwarzania informacji wzrokowej. Przeprowadzone pomiary okulograficzne umożliwiają precyzyjną kontrolę zmian w procesie czytania oraz kontroli uwagi.

Użyteczność wyników

W Polsce dotychczas nie były prowadzone badania okulograficzne, które weryfikowałyby różnice w zakresie funkcjonowania funkcji poznawczych wśród muzyków. Wskazanie związku między treningiem muzycznym w szkole muzycznej i rozwojem umiejętności czytania może dostarczyć wskazówek do zaprojektowania treningów muzycznych wspomagających naukę czytania w grupie dzieci z trudnościami w tym zakresie. Wyniki pozwolą także sformułować zalecania do rozwoju edukacji muzycznej dzieci, która nie tylko uwrażliwia na otaczające nas piękno świata dźwięków, lecz także może przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania poznawczego jednostki. Uzyskane wyniki zostaną opublikowane w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 

Zespół badawczy

someone

mgr

Agata Rodziewicz

kierownik projektu
psycholog, muzyk, zajmuje się psychologią muzyki oraz psychologią procesów poznawczych.
arodziewicz@swps.edu.pl

258 izabela krejtz

dr hab., prof. uniwersytetu SWPS

Izabela Krejtz

opiekun naukowy projektu
psycholog poznawczy
ikrejtz@swps.edu.pl

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji