hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 955920

Od momentu rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku mobilność młodych Polaków i Litwinów znacząco wzrosła, a Wielka Brytania stała się nowym domem dla wielu z nich. Sytuacja zmieniła się w czerwcu 2016 roku kiedy ogłoszone zostały wyniki referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Międzynarodowy projekt pod kierownictwem dr hab. Izabeli Grabowskiej, prof. Uniwersytetu SWP i dr Dovilė Jonavičienė z Public Policy and Management Institute z Litwy ma na celu zbadanie rodzajów ryzyka, na które narażeni są młodzi migranci z Polski i Litwy w kontekście Brexitu.

kie

CEEYouth

Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania 955 920 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: październik 2018 – wrzesień 2021


Od momentu rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku mobilność młodych Polaków i Litwinów znacząco wzrosła, a Wielka Brytania stała się nowym domem dla wielu z nich. Sytuacja zmieniła się w czerwcu 2016 roku kiedy ogłoszone zostały wyniki referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Międzynarodowy projekt pod kierownictwem dr hab. Izabeli Grabowskiej, prof. Uniwersytetu SWPS dr Dovilė Jonavičienė Public Policy and Management Institute z Litwy ma na celu zbadanie rodzajów ryzyka, na które narażeni są młodzi migranci z Polski i Litwy w kontekście Brexitu.

Opis projektu

Założenia i cele

Projekt CEEYouth ma na celu zidentyfikować różne rodzaje ryzyka, których doświadczają młodzi migranci z Polski i Litwy w kontekście Brexitu oraz przeanalizować wpływ kolejnych konsekwencji Brexitu na trajektorie życia Polaków i Litwinów, ze szczególnym naciskiem na zmiany w zakresie wzorców wchodzenia w dorosłość. W czasie projektu przeprowadzone zostaną analizy porównawcze procesu społecznego zakotwiczenia (social anchoring) młodych Polaków i Litwinów w Wielkiej Brytanii jak również porównana zostanie mobilna populacja migrantów z Polski i Litwy (movers) z ich rówieśnikami, którzy pozostali w krajach pochodzenia (stayers). Ponad to celami projektu jest też analiza i porównanie trendów w zakresie migracji powrotnych młodych Polaków i Litwinów oraz zróżnicowanie zachowań migracyjnych etnicznych Polaków i Litwinów oraz etnicznych Litwinów z Polski przebywających w Wielkiej Brytanii.

Projekt CEEYouth zakłada, że efektem toczącego się procesu Brexitu będzie mocniejsze odczucie ryzyka przez młodych migrantów z Polski i Litwy, co spowoduje wepchnięcie ludzi w instytucjonalną próżnię, wywoła niepewność i napięcia odczuwalne nie tylko przez samych migrantów, ale również przez ich rodziny i przyjaciół w Polsce i na Litwie, a w dalszej kolejności wpłynie na procesy ich społecznego zakotwiczenia. Kolejnymi możliwymi efektami Brexitu będzie zrewidowanie prawa własności w Wielkiej Brytanii oraz zmniejszenie zaufania migrantów wobec edukacji, opieki zdrowotnej oraz państwa opiekuńczego jako systemów gwarantujących bezpieczną realizacje podstawowych potrzeb. W projekcie założono również zachwianie procesu akumulacji kapitału ludzkiego (jako kompensacja dla społeczeństw postkomunistycznych), obniżenie poczucia własnej wartości i wiary w siebie oraz zamknięcie drogi powrotu do kraju pochodzenie Litwinom, którym nadano brytyjskie obywatelstwo.


Badacze sformułowali również kilka praktycznych założeń, według których młodzi migranci będą wykorzystywali wszystkie instrumenty instytucjonalne, w tym aplikowanie o status rezydenta i obywatelstwo, aby zostać w Wielkiej Brytanii jak najdłużej. Migranci zwiększą swoje wysiłki w sferze ekonomicznej, aby unikać „dryfowania” na rynku pracy oraz będą w szybkim tempie dążyli do nabywania i formalizowania nabytych kompetencji i kwalifikacji. Ponad to, migranci zaczną formalizować związki mieszane lub podejmą decyzje o powrocie do kraju pochodzenia lub wyjazdu do innego kraju niż kraj wysyłający.

CEEYouth [gra słów: see you] to wyjątkowy projekt porównawczy na temat młodych migrantów z Polski i Litwy – dwóch najbardziej mobilnych społeczeństw Europie Środkowo-Wschodniej po rozszerzeniu UE w maju 2004 roku. Ten projekt jest filmem społecznym, który „nakręcimy” przy użyciu różnych technik badawczych, w tym wywiadu asynchronicznego oraz szerokich analiz ilościowych, w kontekście wydarzenia społeczno-historycznego, jakim jest Brexit. Będziemy mogli opowiedzieć, co jest ukryte w liczbach. Projekt jest prezentem na 15 rocznicę (w 2019 roku) obecności Polski i Litwy w UE..

dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik projektu

Metodologia i użyteczność wyników

Badanie będzie prowadzone w ujęciu mieszanym (mix-methods). Badacze przeprowadzą analizę porównawczą danych z Labor Force Survey i innych dostępnych źródeł. Podczas trwania projektu przeprowadzone zostaną innowacyjne badania jakościowe oparte na wywiadach asynchronicznych przeprowadzonych z 50 migrantami przez okres dwóch lat. Wywiady pozwolą na zebranie danych w ujęciu dynamicznym i w perspektywie podłużnej. Kolejną metodą badawczą będzie CAWI, (ang. Computer-Assisted Web Interview) wspomagany komputerowo wywiad w języku ojczystym migrantów, dzięki któremu badacze będą chcieli dotrzeć do młodych migrantów z Polski i Litwy przebywających w Wielkiej Brytanii oraz niedawnych migrantów powrotnych. Badanie zakłada przeprowadzenie 600 wywiadów, po 300 wywiadów z migrantami z Polski i z Litwy, z czego w próbie uwzględnionych ma być od 50 do 100 migrantów powrotnych.

Badanie dotyczy zmiany społecznej dziejącej się „na naszych oczach”. Konsekwencje Brexity nie są do tej pory znane, a badania oddziaływania wyniku Referendum na trajektorie życiowe młodych Polaków i Litwinów pojawiają się po raz pierwszy. Projekt przyczyni się do rozwoju kompleksowej interdyscyplinarności na przecięciu dwóch dyscyplin: studiów nad młodymi i studiów migracyjnych.

Zespół badawczy

258 izabela grabowska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Izabela Grabowska

kierownik projektu ze strony Uniwersytetu SWPS
biogram »

258 hekiert2

dr

Daniela Hekiert


biogram »

someone

dr

Agnieszka Trąbka

 

someone

dr

Paula Pustułka

socjolożka
biogram »

258 justyna sarnowska

dr

Justyna Sarnowska

socjolożka
biogram »

someone

mgr

Iga Wermińska-Wiśnicka

 

someone

mgr

Dominika Winogrodzka

współpracowniczka i obserwatorka

someone

dr

Mateusz Karolak

współpracownik i obserwator

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji