hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 1541540

Międzynarodowe trybunały karne dla Rwandy i byłej Jugosławii miały przyczynić się do pojednania zwaśnionych stron i utrzymania pokoju. Co tak naprawdę zmieniło się na przestrzeni 20 lat funkcjonowania tych instytucji? Czy trybunały doprowadziły w tych państwach do reform? Czy zmienił się dyskurs polityczny i ramy mediów?

 

projekt naukowy

Międzynarodowe trybunały karne
jako aktorzy zmian wewnętrznych

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania1 541 540 PLN
Jednostka finansującaNCN 

Okres realizacji projektu: 2013–2018

 

Międzynarodowe trybunały karne dla Rwandy i byłej Jugosławii miały przyczynić się do pojednania zwaśnionych stron i utrzymania pokoju. Co tak naprawdę zmieniło się na przestrzeni 20 lat funkcjonowania tych instytucji? Czy trybunały doprowadziły w tych państwach do reform? Czy zmienił się dyskurs polityczny i ramy mediów?

Zwalczyć kulturę bezkarności

Międzynarodowym Trybunałom Karnym (ICT) zostało powierzone zadanie umocnienia pokoju i przyczynienia się do pojednania między zwaśnionymi stronami. Często obarczono je też daleko idącymi oczekiwaniami, jeśli chodzi o wzmocnienie demokracji, praworządności i o zwalczanie kultury bezkarności (culture of impunity) w krajach będących pod ich jurysdykcją.

Projekt stanowi pierwszą próbę systematycznej ewaluacji skuteczności działania ICT (Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy i stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego założonego w 2002 roku).

 

 

Czy działania trybunałów są skuteczne?

Nigdy nie próbowano sprawdzić, czy w rezultacie prac trybunałów zaszły zmiany, których rzeczywiście oczekiwano. Jest to głównie konsekwencją faktu, że tematyka prac badawczych została zdominowana przez literaturę prawniczą i historyczną, która ogranicza się, albo do analizy procesów wewnątrz trybunałów, albo do opisania procesów wpływających na powstanie i działanie trybunałów.

Z tego powodu wyniki projektu mogą posłużyć do skutecznego promowania działalności przyszłych trybunałów i do lepszego planowania i przeprowadzania ich misji zewnętrznych (outreach activities) wobec ofiar, mediów, organizacji pozarządowych i szerokiej publiczności w krajach będących pod ich jurysdykcją.

Realizacja projektu

Projekt został podzielony na dwa zespoły badawcze, jeden dla byłej Jugosławii (Balkan Team), a drugi dla Afryki (African Team). Aby zrealizować jego założenia, wykorzystano dwie metody: analizę wpływu bezpośredniego oraz analizę wpływu pośredniego.

Analiza wpływu bezpośredniego

Śledzenie procesu i jakościowa analiza ram interpretacyjnych w mediach danego państwa. Mierzenie wpływu odbywa się na podstawie następujących pytań badawczych:

 • Czy dane państwo na skutek decyzji ICT zmieniło swoje prawo (na poziomie konstytucji, ustawy lub rozporządzenia)?
 • Czy dane państwo dokonało realokacji środków w narodowym (federalnym) budżecie w kierunku, który wcześniej został określony jako pożądany przez dany ICT?
 • Czy dane państwo dokonało w taki sposób zmian instytucjonalnych, np. tworząc albo znosząc organ administracji lub inną instytucję?

Analiza wpływu pośredniego

Wpływ pośredni – poprzez opinię publiczną na politykę danego państwa – będzie mierzony za pomocą jakościowej analizy ram interpretacyjnych (qualitative frame analysis), znanej z badań nad komunikacją i z medioznawstwa.

Międzynarodowe Trybunały Karne dla byłej Jugosławii i dla Ruandy zostały powołane do osądzenia osób odpowiedzialnych za ludobójstwo oraz inne poważne naruszenia prawa międzynarodowego, a ponadto miały się przyczynić do pojednania zwaśnionych stron, stabilizacji i utrzymania pokoju. My bierzmy to założenie poważnie i sprawdzamy, co się naprawdę zmieniło dzięki temu, że te trybunały działają od prawie 20 lat. Czy zmienił się dyskurs polityczny, ramy mediów, a także czy Międzynarodowy Trybunał Karny doprowadził w Ruandzie, w byłej Jugosławii i w innych krajach afrykańskich do reform instytucjonalnych?

prof. dr hab. Klaus Bachmann, kierownik projektu

 

Zespół badawczy

Bachmann Klaus

prof. dr hab.

Klaus Bachmann

kierownik zespołu

Balkan Team
BIOGRAM »

258 ristic

dr

Irena Ristić

Instytut Nauk Społecznych, Belgrad

Publikacje

 • Klaus Bachmann: Fighting impunity or containing occupiers and political violence?, „Polish Yearbook of International Law” tom 1/2015, wyd. Polish Yearbook of International Law, s. 30.
 • Klaus Bachmann: The Challenges: Economic and Political Transition, w: The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention, wyd. Peter Lang Int., Frankfurt 2014, tom 4, s. 405-443.
 • Klaus Bachmann, Igor Lyubashenko (red.): The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention. Ukraine's complex transition. Peter Lang Int. 2014, s. 480.
 • Klaus Bachmann, Aleksandar Fatic: The UN International Criminal Tribunals. Transition without Justice?, wyd. Taylor and Francis, Routledge, New York and London 2015.
 • Klaus Bachmann, Dorota Heidrich (red.): The Legacy of Crimes and Crises. Transitional Justice, Domestic Change and the Role of the International Community, wyd. Peter Lang, Frankfurt: 2016, s. 280.
 • Klaus Bachmann, Igor Lyubashenko: The Puzzle of Transitional Justice in Ukraine. „The International Journal of Transitional Justice” 2/2017.
 • Klaus Bachmann i in.: Like Dust Before the Wind, or, the Winds of Change? The Influence of International Criminal Tribunals on Narratives and Media Frames. „The International Journal of Transitional Justice” 2/2018. 
 • Klaus Bachmann, Aleksandar Fatić: Accepting the Political Face of International Criminal Justice, w: „International Journal of Law, Crime and Justice” (zaakceptowane do publikacji).
 • Aleksandar Fatić, Klaus Bachmann, Igor Lyubashenko (red.): Transitional Justice in Troubled Societies, wyd. Rowman and Littlefield, London, New York  2018, s. 320.
 • Klaus Bachmann, Irena Ristić, Gerhard Kemp (red.): International Criminal Tribunals as Actors of Domestic Change. Band 1: The Impact on Institutional Reform, vol.1 + 2, Band 2: The Impact on Media Coverage, vol.1 + 2, wyd. Peter Lang, Berlin 2019, s. 800.
 • Klaus Bachmann: The Challenges, Political and Economic Transition, w: Klaus Bachmann, Igor Lyubashenko (red.): The Maidan Uprising, separatism and foreign internvention. Ukraine’s complex transition, wyd. Peter Lang Int. 2014, s. 405-443.
 • Klaus Bachmann, Igor Lyubashenko: The Role of Digital Communication Tools in Mass Mobilization, Information and Propaganda, w: Klaus Bachmann, Igor Lyubashenko (red): The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention. Ukraine's Complex Transition, wyd. Peter Lang Int. 2014, s. 349-379.

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji