logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu teorii demokracji, modeli i jakości demokracji, partycypacji obywatelskiej i politycznej, innowacji demokratycznych, ruchów społecznych, a także postaw i poglądów politycznych. Współpracuje z licznymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą, a także z organizacjami pozarządowymi. Działania pracowników centrum, oprócz wymiaru naukowego, mają na celu identyfikację dobrych praktyk pozwalających na usprawnienie funkcjonowania sfery publicznej.

Kadra oraz stali współpracownicy

258 radoslaw markowski

prof. dr hab.

Radosław Markowski

Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją, specjalizuje się w porównawczych naukach politycznych oraz socjologii polityki
biogram »

258 agnieszka kwiatkowska

dr

Agnieszka Kwiatkowska

socjolog, politolog, zajmuje się badaniami wyborczymi i przemianami dyskursu publicznego
biogram »

258 benjamin stanley

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Benjamin Stanley

politolog, zajmuje się badaniem zachowania wyborczego i problematyką populizmu w krajach państw Europy Środkowo-Wschodniej
biogram »

258 igor lyubashenko

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Igor Lyubashenko

politolog, interesuje się szeroko rozumianą problematyką transformacji w krajach postkomunistycznych
biogram »

258 mikolaj czesnik

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mikołaj Cześnik

dyrektor Instytutu Nauk Społecznych, zajmuje się badaniami wyborczymi
biogram »

258 zerkowska balas

dr

Marta Żerkowska-Balas

politolog, bada mechanizmy kierujące decyzjami wyborców, relacje obywatele - partie polityczne oraz problematykę demokracji
biogram »

someone

dr

Michał Kotnarowski

socjolog, asystent w Instytucie Studiów Politycznych PAN, zajmuje się metodologią badań społecznych, zastosowaniami metod ilościowych oraz analizą zachowań wyborczych

 

Najnowsze publikacje naukowe 

  • Markowski R., Determinants of Democratic Legitimacy: Liberal Democracy and Social Justice, in: M. Ferrín and H. Kriesi (eds.), How Europeans View and Evaluate Democracy, (Oxford: Oxford University Press 2016).
  • Markowski R., Normative and Empirical Models of Democracy, in: J. Zielonka (ed.), Media and Politics in New Democracies. Europe in a Comparative Perspective, (Oxford: Oxford University Press, 2015).
  • Markowski R., Cześnik M., Kotnarowski M., Demokracja - gospodarka - polityka. Perspektywa polskiego wyborcy, (Warszawa: Scholar, 2015).
  • Markowski R., Kotnarowski M., Wenzel M., Żerkowska-Balas M., Democratic Audit of Poland 2014, (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015).
  • Lyubashenko I., “Trying to move a rock. Lustration in Ukraine”, in: New Eastern Europe, nr 2, 2016, ss. 116-121.

CSD w mediach

Realizowane projekty


Polskie Generalne Studium Wyborcze

VOTE2

Polskie Generalne Studium Wyborcze ma na celu rzetelną rejestrację i analizę najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju – wyborów parlamentarnych. Stanowi odpowiednik badań empirycznych nad ogólnokrajowymi wyborami, prowadzonych w większości dojrzałych demokracji i stanowiących kanon w dziedzinie socjologii polityki i nauk o polityce.

Jest to unikatowy i pionierski w Polsce projekt badawczy. Poprzez swą powtarzalność oraz znaczną liczebność próby jest jednym z najważniejszych w kraju przedsięwzięć badawczych w naukach społecznych. Pozwala na „historyczne” analizy trendów i dynamiki postaw oraz świadomości politycznej współczesnych Polaków.

więcej o projekcie »

Demokratyczny Audyt Polski

Pierwsza w Polsce próba całościowego i porównawczego ujęcia problemu stanu polskiej demokracji, z uwzględnieniem trzech perspektyw: instytucji (ich specyfiki i jakości działania, czyli tzw. struktury możliwości), elit politycznych, partii i ich programów (podaży demokratycznej) oraz obywateli, ich preferencji i postaw wobec demokracji (popytu demokratycznego.

Celem Audytu jest stworzenie kompleksowego opisu polskiej demokracji – zarówno procedur demokratycznych, jak i otoczenia prawnego i społeczno-kulturowego. Jednym z warunków osiągnięcia tego celu jest zastosowanie interdyscyplinarnego podejścia, dlatego w ramach projektu analizowane są instytucje polityczne, uwarunkowania prawne, a także postawy społeczne i procesy ekonomiczne – autorzy korzystają z dorobku nauk politycznych, prawnych, socjologii i ekonomii oraz ogólnodostępnych danych statystycznych.

więcej o projekcie »

Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w Polsce 

Projekt realizowany w latach 2015 – 2017 (jednostka finansujące: Narodowe Centrum Nauki). Podstawowym celem badań jest sprawdzenie wpływu wprowadzenia nowej ordynacji wyborczej na szczeblu samorządowym w Polsce. Polski ustawodawca wprowadził w 2011 r. (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – „Kodeks Wyborczy”), rozróżnienie na gminy miejskie będące na prawach powiatu oraz gminy miejskie nieposiadające takiego statusu. W wyniku tego, w tych pierwszych rady miejskie będą wybierane zgodnie z regułą większościową (jednomandatowe okręgi wyborcze). W tych drugich natomiast radni będą wybierani w systemie proporcjonalnym z list kandydatów w okręgach wielomandatowych. Ze względu na to, że dana sytuacja tworzy zupełnie niepowtarzalną możliwość oceny wpływu układu instytucjonalnego (reguły wyborcze) w sposób quasi-eksperymentalny, chcemy wykorzystać tę okazję i rzetelnie zbadać wspomniany wyżej wpływ. Naszym podstawowym celem jest zbadanie wpływu tych, de facto przypadkowo wprowadzonych, zmian w regułach wyborczych na szereg zjawisk, które powszechnie postrzegane są jako kluczowe dla oceny jakości współczesnych demokracji i efektywności rządzenia. Zjawiska, które chcemy zbadać to wpływ typu ordynacji wyborczej na: (a) skład wybranych rad i sposób ich funkcjonowania, (b) partycypację wyborczą, (c) poziom sprawstwa politycznego (political efficacy) oraz (d) poziom współuczestnictwa obywateli w procesach zarządzania publicznego. Projekt proponuje przetestowanie szeregu precyzyjnie sformułowanych hipotez i pytań badawczych. W tym miejscu należy podkreślić, że podstawowa logika naszych oczekiwań w zakresie hipotez wywodzi się z teoretycznych oraz empirycznych ustaleń przedstawionych w literaturze dotyczącej wpływu ordynacji wyborczych. Logika i mechanika systemów wyborczych zostały przetestowane przede wszystkim na poziomie krajowym, w związku z tym wiarygodne dane dotyczące poziomu lokalnego są niezwykle rzadkie. Niemniej jednak, nie widzimy fundamentalnych powodów, dla których logika mechaniki reguł wyborczych powinna być zasadniczo odmienna w tych dwóch kontekstach

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
pok. N231 (II pietro)

Kontakt

Centrum Studiów nad Demokracją
Uniwersytetu SWPS
tel. 22 517 98 85
e-mail: csd@swps.edu.pl