Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
ULTRAGEN. Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria „rozedrganych” tranzycji
naukowo-badawczy
realizowany

ULTRAGENWchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria „rozedrganych” tranzycji

Paula Pustułka
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Paula Pustułka

Socjolożka. Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab oraz Koordynatorka studiów I st. na kierunku Życie publiczne.

zobacz biogram
wartość projektu: 1 796 657 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2021 2022 2023 2024

Wydarzenia związane z globalną pandemią Covid-19 zmieniają charakter różnych procesów społecznych, w tym wpływają na sposoby myślenia o drogach do stawania się dorosłym wśród młodych ludzi i w ich rodzinach. Traktując globalny kryzys zdrowia publicznego jako tło przemian, w projekcie ULTRAGEN – realizowanym w ośrodku badawczym Młodzi w Centrum Lab – chcemy się dowiedzieć, jakie są długofalowe skutki kryzysów społecznych na dorosłość we współczesnej Polsce.

ULTRAGEN

Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria „rozedrganych” tranzycji

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania 1 796 657 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: luty 2021 – luty 2024


Wydarzenia związane z globalną pandemią Covid-19 zmieniają charakter różnych procesów społecznych, w tym wpływają na sposoby myślenia o drogach do stawania się dorosłym wśród młodych ludzi i w ich rodzinach. Traktując globalny kryzys zdrowia publicznego jako tło przemian, w projekcie ULTRAGEN – realizowanym w ośrodku badawczym Młodzi w Centrum Lab – chcemy się dowiedzieć, jakie są długofalowe skutki kryzysów społecznych na dorosłość we współczesnej Polsce.

Opis projektu

Założenia i cele

Główne pytanie badawcze w projekcie ULTRAGEN dotyczy trwałego wpływu społecznych kryzysów na relacje międzypokoleniowe, szczególnie solidarność, w procesach stawania się dorosłą osobą. Na bardziej szczegółowym poziomie rozważymy trzy kwestie:

  1. Jakie są kluczowe czynniki determinujące proces wchodzenia w dorosłość w czasie ultra-niepewności?
  2. Jakie typy społecznej i międzypokoleniowej solidarności wyłaniają się w kryzysie?
  3. Jak młodsze i starsze kohorty wiekowe Polek i Polaków różnią się na poziomie postaw i praktyk w (nie)podporządkowaniu się destabilizującym zdarzeniom?

Przyjmujemy, że wiek/przynależność pokoleniowa znacząco różnicują reakcje i postawy związane z kryzysami społecznymi. W tym kontekście zestawiamy doświadczenia związane z pandemią wśród młodych dorosłych (18–35 lat) z doświadczeniem stanu wojennego (1981–1983), który był innym typem kryzysu tworzącego tożsamość pokolenia. W projekcie ULTRAGEN pokazujemy, że przełomowe okoliczności społeczno-historyczne doprowadzają do rozedrgania procesów osiągania dorosłości, które naznaczone są naprzemiennie występującymi przyspieszeniami i zastojami. Osiąganie życiowej niezależności zwykle wymaga wspólnego działania dwóch pokoleń rodziców i dzieci, w związku z czym ULTRAGEN ma na celu ukazanie relacji i solidarności międzypokoleniowych towarzyszącym tak zwanym tranzycjom/wchodzeniu do dorosłości.

Projekt ULTRAGEN koncentruje się na zbadaniu wpływu kryzysów społecznych na proces stawania się dorosłym. Poprzez połączenie jakościowych danych o ścieżkach biograficznych młodych Polaków w zestawieniu z drogami ich rodziców, jak również analizę mediów społecznościowych i badanie sondażowe, pozyskamy kompleksową wiedzę o długofalowym, społecznym wpływie COVID-19 na wartości, praktyki i relacje społeczne we współczesnej Polsce. Uwzględnienie perspektywy międzypokoleniowej – szczególnie w zakresie solidarności – pozwoli nam uchwycić zmianę społeczną dziejącą się na naszych oczach. Jest to wiedza niezbędna w kontekście przedłużającej się pandemii i nadchodzącej recesji, które to wpływają na wszechobecne poczucie ultra-niepewności.

Pustułka, Paula kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Paula Pustułka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Badawcze M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB","Nazwa odmieniona":"Centrum Badawczego M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB"}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paula PustułkaSocjolożka. Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab oraz Koordynatorka studiów I st. na kierunku Życie publiczne.

Metodologia i użyteczność wyników

W celu wypracowania międzypokoleniowej teorii „rozedrganych” tranzycji połączymy jakościowe i ilościowe metody badań internetowych. Po przeprowadzeniu kwerendy literatury i istniejących danych rozpoczniemy Jakościowe Badanie Podłużne, w ramach którego przeprowadzimy internetowo indywidualne wywiady z 35 młodymi dorosłymi i ich rodzicami, spotykając się z nimi dwukrotnie w trakcie trwania projektu (gromadząc w sumie około 120 wywiadów). Zbadamy, jak zmiany powodowane pandemią są odzwierciedlone w mediach społecznościowych. Przeprowadzimy także reprezentatywny dla Polski sondaż internetowy. Podejmiemy w nim liczne tematy dotyczące pandemii i jej wpływu na relacje międzypokoleniowe oraz procesy wchodzenia w dorosłość, następnie zintegrujemy dane ze wszystkich komponentów w końcowej fazie projektu ULTRAGEN.

Rzetelne dane i ciekawe wyniki o wpływie kryzysów społecznych na procesy wchodzenia w dorosłość pozwolą nam stworzyć szerzą teorię „rozedrganych” tranzycji. Fakt, że projekt uwzględnia zmienną wieku w kontekście historycznych niepokojów społecznych przełoży się na rekomendacje dla polityk publicznych. Zebrane dane pozwolą na prognozowanie społecznych reakcji Polaków na przyszłe kryzysy. Dodatkową ambicją projektu jest założenie i uruchomienie pierwszego w Polsce archiwum jakościowych danych podłużnych, które umożliwi długofalowe wykorzystywanie danych zgromadzonych w ośrodku badawczym Młodzi w Centrum Lab na Uniwersytecie SWPS.

Zespół badawczy

Kwiatkowska, Agnieszka
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Kwiatkowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Agnieszka Kwiatkowskasocjolog, bada zachowania wyborcze, preferencje polityczne i przemiany wartości
Sarnowska-Wilczyńska, Justyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Justyna Sarnowska-Wilczyńska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Justyna Sarnowska-Wilczyńskasocjolożka, specjalizuje się w tematach związanych z przejściem z edukacji na rynek pracy
Kajta, Justyna
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Socjolożka
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Justyna Kajta
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Miasto
warszawa
Tytuł
dr
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Justyna Kajtasocjolożka
Radzińska, Jowita
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Socjolożka, etyczka, filozofka
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Jowita Radzińska
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Tytuł
dr
Funkcja w Instytucie
[]
dr Jowita Radzińskasocjolożka, etyczka, filozofka
Golińska, Agnieszka
Specjalizacja
Psycholog, specjalistka ds. zarządzania
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Agnieszka Golińska
Tytuł
dr
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Agnieszka Golińskapsycholog biznesu i certykowany asesor AC/DC, prowadzi międzynarodowe badania z zakresu zachowań organizacyjnych oraz akulturacji psychologicznej