Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Model efektywnego zarządzania rozproszonym dziedzictwem martyrologicznym
naukowo-badawczy
realizowany

Model efektywnego zarządzaniarozproszonym dziedzictwem martyrologicznym

Adam Szpaderski
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Adam Szpaderski

Ekspert w zakresie organizacji i zarządzania

zobacz biogram
wartość projektu: 14 250 PLN
instytucja finansująca: Uniwersytet SWPS
dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2023 2024

Projekt, który realizuje dr hab. Adam Szapderski, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci, przedstawia innowacyjne podejście do trudnego tematu efektywnego zarządzania rozproszonym dziedzictwem martyrologicznym. To propozycja strategii upamiętnienia tragicznej historii ludobójstwa dokonanego przez Niemców na ludności cywilnej Warszawy i okolic w czasie II wojny światowej.

Założenia

Celem projektu jest opracowanie modelu efektywnego zarządzania rozproszonym dziedzictwem martyrologicznym (pod pojęciem tym rozumiemy obiekty kolekcji niepowiązane instytucjonalnie, bez wspólnej strategii) w oparciu o:

 • koncepcję modelu ekomuzeum i koncepcję modelu działania organizacji,
 • badania empiryczne (mają one ma charakter eksploracyjny i dotyczą pytań o konstrukcję i uwarunkowania modelu efektywnego zarządzania rozproszonym dziedzictwem martyrologicznym).

Wspólnym mianownikiem obydwu modeli jest priorytet kreowania wartości dla odbiorcy w możliwie efektywny i mierzalny sposób z punktu widzenia wpływu gospodarczego i społecznego.

W projekcie postawione zostały następujące szczegółowe pytania badawcze:

 1. Jakie są strukturalne elementy modelu efektywnego zarządzania rozproszonym dziedzictwem martyrologicznym i jakie pełnią funkcje w łańcuchu wartości?
 2. Jakie są kluczowe czynniki, od których zależy sukces lub porażka zarządzania rozproszonym dziedzictwem martyrologicznym?
Nazwa
fot. Adam Szpaderski

Niniejszy projekt, ze względu na propozycję zastosowania prawideł efektywności organizacyjnej do zarządzania tragiczną historią ludobójstwa dokonanego przez Niemców na ludności cywilnej Warszawy i okolic w czasie II wojny światowej, dotyka wrażliwej sfery sacrum. Jednocześnie ze względu na cywilizacyjne znaczenie dorobku nauk o zarządzaniu i jakości, badanie stwarza możliwość rozpoczęcia procesu zapełniania białej plamy w upamiętnieniu martyrologii ludności cywilnej Warszawy i okolicznych miejscowości (poprzez wypracowanie narzędzia integrującego miejsca pamięci masowych egzekucji w ramach modelu efektywnego zarządzania rozproszonym dziedzictwem martyrologicznym).

Projekt stanowi pierwszy, pilotażowy etap szerszego programu badawczo-rozwojowego, w efekcie którego powstać ma ekomuzeum upowszechniające wiedzę na temat faktu i skali ludobójstwa dokonanego przez Niemców na ludności cywilnej Warszawy i okolicznych miejscowości w czasie II wojny światowej (1939–1945). Ekomuzeum zostałoby ufundowane na modelu zarządzania, który jest przedmiotem niniejszego badania – i wyposażone w system parametryzacji oraz pomiaru efektywności zarządzania rozproszonym dziedzictwem martyrologicznym w zakresie wpływu na rozwój gospodarczy i społeczny regionu. Ponadto model opracowany w niniejszym badaniu może okazać się także odpowiedzią na problem identyfikowany przez Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO w zakresie zarządzania miejscami pamięci – tymi, które związane są z niedawnymi konfliktami widniejącymi na liście światowego dziedzictwa bądź aspirującymi do uznania ich za światowe dziedzictwo (czyli np. powstałymi w efekcie obecnie toczących się konfliktów zbrojnych).

Szpaderski, Adam kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Adam Szpaderski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
ekonomia-i-finanse
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Ekspert w zakresie organizacji i zarządzania
Obszar zainteresowania
zarzadzanie
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam SzpaderskiEkspert w zakresie organizacji i zarządzania

Metodologia

 • analiza źródeł,
 • badania jakościowe w zakresie opracowania i przeprowadzenia wywiadów częściowo ustrukturyzowanych,
 • opisanie studium przypadku szlaku rozproszonych miejsc pamięci na podstawie tzw. Warszawskiego Pierścienia Śmierci – czyli szlaku miejsc masowych egzekucji dokonanych przez Niemców na ludności cywilnej Warszawy i okolicznych miejscowości w czasie II wojny światowej w okresie od października 1939 r. do lipca 1944 r.,
 • ekspertyzy w zakresie kreowania skutecznego PR szlaku miejsc pamięci w mediach społecznościowych oraz faktografii i topografii szlaku miejsc pamięci objętych studium przypadku,
 • transkrypcja wywiadów zgodnie z przekazanym wzorem,
 • analiza danych z przeprowadzonych badań,
 • graficzne opracowanie raportu z badań.

Zespół badawczy

 • transkryptor wywiadów,
 • ekspert w zakresie kreowania skutecznego PR szlaku miejsc pamięci w mediach społecznościowych,
 • ekspert w zakresie faktografii i topografii szlaku miejsc pamięci objętych studium przypadku,
 • grafik (graficzne opracowanie raportu z badań).

Partnerzy projektu

 • Muzeum Więzienia Pawiak
 • Mauzoleum Walki i Męczeństwa
 • Muzeum Niepodległości

Użyteczność wyników

Projekt ma potencjalnie duże znaczenie praktyczne. Przede wszystkim stanowi pierwszy, pilotażowy etap szerszego programu badawczo-rozwojowego, w efekcie którego powstać ma ekomuzeum upowszechniające wiedzę na temat faktu i skali ludobójstwa dokonanego przez Niemców na ludności cywilnej Warszawy i okolicznych miejscowości w czasie II wojny światowej (1939–1945). Ekomuzeum zostałoby ufundowane na modelu zarządzania, który jest przedmiotem niniejszego badania i wyposażone w system parametryzacji oraz pomiaru efektywności zarządzania rozproszonym dziedzictwem martyrologicznym w zakresie wpływu na rozwój gospodarczy i społeczny regionu. Ponadto model opracowany w niniejszym badaniu może okazać się odpowiedzią na problem identyfikowany przez Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO w zakresie zarządzania miejscami pamięci związanymi z niedawnymi konfliktami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa lub aspirującymi do uznania ich za światowe dziedzictwo.