Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HcD"

O studiach

Studia podyplomowe z psychotraumatologii umożliwiają doskonalenie umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej w zakresie diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym u dorosłych w następstwie zdarzeń o charakterze losowym (katastrofy naturalne, zdarzenia komunikacyjne, powodzie) oraz spowodowanych udziałem innych ludzi (przemoc psychiczna i fizyczna, gwałt) i wczesnej interwencji po traumatycznych zdarzeniach oraz terapii skoncentrowanej na traumie dorosłych ofiar.

Słuchacze poznają metody radzenia sobie z traumą i jej długofalowymi konsekwencjami, takimi jak między innymi zaburzenia emocjonalne, zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) czy złożony zespół stresu pourazowego (cPTSD). Kształcenie obejmuje naukę i przygotowanie do diagnozy różnicowej zaburzeń po traumie oraz wczesnej interwencji kryzysowej i skutecznych procedur terapii traumy rekomendowanych przez APPA.

Nasi absolwenci posiadają rozległą wiedzę z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Są dobrze przygotowani do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, klinikach i szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych i poprawczych, policji, służbie więziennej, ośrodkach psychoterapii, oddziałach psychosomatycznych w szpitalach i klinikach.

Kierowniczką merytoryczna kierunku jest dr hab. prof. Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała.

Więcej informacji o studiach

Nasi słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę oraz spójne z tym metody interwencji kryzysowej i terapii osób po traumie. Stąd nacisk położony jest na psychologiczne mechanizmy radzenia sobie z doświadczeniami zagrożenia życia oraz ich długofalowe konsekwencje w postaci zaburzeń po stresie traumatycznym: zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń osobowości czy Complex PTSD.

Nasi absolwenci są przygotowani do profesjonalnej terapii osób po traumie. Mogą stać się animatorami profesjonalnej współpracy ośrodków i instytucji zaangażowanych w sytuacje szeroko rozumianej interwencji i pomocy poszkodowanym i potrzebującym wsparcia a także rzetelnej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Absolwenci wyposażeni w konkretne kompetencje są w stanie w skali całego kraju tworzyć dyspozycyjny zespół konsultantów - specjalistów z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej, który może być powiązany z systemem zarządzania kryzysowego w wymiarze mikrospołecznym jak i makrospołecznym w skali województwa lub kraju.

Zawód psychotraumatologa jest umieszczony w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Zawód psychotraumatologa został umieszony w następującej strukturze:

 • 2 – Specjaliści
 • 22 – Specjaliści do spraw zdrowia
 • 229 – Inni specjaliści ochrony zdrowia
 • 2299 – Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 2299 – 229910 – Psychotraumatolog

Zapraszamy do lektury wywiadu z kierowniczką merytoryczną kierunku - wywiad

Czy to studia dla ciebie?

Studia są skierowane do doktorów i magistrów psychologii i lekarzy psychiatrów. Wskazane jest zrealizowanie staży w placówkach, takich jak ośrodki interwencji kryzysowej lub innych ośrodkach gdzie udzielana jest pomoc osobom będącym w kryzysie emocjonalnym.

Dlaczego warto?

 1. Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu interwencji kryzysowej i terapii osób po traumie – tematyka poszczególnych bloków zajęciowych dotyczy tylko i wyłącznie problematyki traumy.
 2. Zdobędziesz profesjonalne przygotowanie do prowadzenia interwencji typu pierwszego oraz drugiego, diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiopatogenezie i symptomatologii, ze szczególnym naciskiem na kryzysy sytuacyjne spowodowane traumą.
 3. Zawód psychotraumatologa jest umieszczony w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.
 4. Zyskasz uprawnienia do prowadzenia szkoleń psychoedukacyjnych i superwizji, w ramach których będziesz się dzielić wiedzą o wspieraniu osób w kryzysie z różnymi grupami zawodowymi.

Program studiów

Blok tematyczny

Podstawy psychotraumatologii

Reakcje związane z radzeniem sobie z doświadczeniami traumatycznymi u dzieci i dorosłych. Neurofizjologiczne podstawy przetwarzania stresu i przeżyć traumatycznych. Prawidłowości kodowania traumy u dorosłych. Skutki psychologiczne doświadczeń traumatycznych (zaburzenia somatyczne, psychosomatyczne, osobowości). Teoretyczne podstawy neurobiologicznego, psychologicznego i społecznego ujęcia problematyki PTSD.

Blok tematyczny

Diagnoza i ocena psychologiczna osób, które doświadczyły traumy psychicznej

Zasady opracowania diagnozy i planu leczenia. Analiza znaczenia zrozumienia objawów danej osoby przed rozpoczęciem terapii z perspektywy różnic indywidualnych i typu doznanej traumy.

Blok tematyczny

Analiza specyficznych typów interwencji

W tym: debriefing dotyczący stresu wywołanego krytycznym zdarzeniem, debriefing psychologiczny, pierwsza pomoc psychologiczna, trening radzenia sobie ze stresem wywołanym krytycznym zdarzeniem, trening radzenia sobie z zagrożeniem traumą, poradnictwo ukierunkowane na wsparcie i terapia poznawczo-behawioralna skoncentrowana na traumie.

Blok tematyczny

Teoretyczne podstawy powszechnie stosowanych psychologicznych oddziaływań ukierunkowanych na problematykę traumy

M.in.: terapia ekspozycyjna, terapia poznawcza, terapia poznawczo-behawioralna, EMDR, integracyjna terapia krótkoterminowa.

Blok tematyczny

Szkolenie praktycznych umiejętności w zakresie stosowania procedury przedłużonej ekspozycji, procedury przetwarzania poznawczego i EMDR (prezentacja metody)

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 320 godzin dydaktycznych. Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie w weekendy. Zajęcia mają formę seminariów i warsztatów, które prowadzone są w bardzo małych grupach ćwiczeniowych.

Zajęcia realizowane sąw formule online.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 90% obecności na zajęciach
 • Uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (m.in. poprzez zdanie egzaminów)
 • Zdanie końcowego egzaminu pisemnego

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzą psychologowie, psychotraumatolodzy i psychoterapeuci.

Kierowniczka merytoryczna kierunku

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
psycholog, psychotraumatolog
mł. insp.
Małgorzata Chmielewska
mł. insp.
psycholog
dr
Ewa Odachowska-Rogalska
dr
psycholog, pedagog, psychotraumatolog
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Krystyna Rymarczyk
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
psycholog
dr
Joanna Sikora-Ścigała
dr
psycholog, psychoterapeuta, interwent kryzysowy, psychotraumatolog
dr
Dawid Ścigała
dr
psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog
prof. dr hab.
Ewa Trzebińska
prof. dr hab.
psycholog kliniczny i dydaktyk

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, list motywacyjny oraz zaświadczenie o odbytych stażach w placówkach udzielających pomocy osobom w kryzysach. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego i list motywacyjny
 • zaświadczenie o odbytych stażach w placówkach udzielających pomocy osobom w kryzysach
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych, CV ze szczegółowym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, list motywacyjny i zaświadczenie o odbytych stażach w placówkach udzielających pomocy osobom w kryzysach.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, list motywacyjny oraz zaświadczenie o odbytych stażach w placówkach udzielających pomocy osobom w kryzysach.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 1 530 PLN 15 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 7 400 PLN 14 800 PLN
Zapłać w 1 racie 14 400 PLN 14 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025