logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Funkcjonariusze publiczni, przedstawiciele zawodów medycznych i lekarze weterynarii, właściciele i pracownicy gospodarstw rolnych, absolwenci prawa i administracji.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Prawo weterynaryjne i sanitarne
- studia online

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online.

O studiach

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest dr Michał Rudy

Adresaci

 • Funkcjonariusze publiczni (osoby piastujące funkcje organów administracji weterynaryjnej i sanitarnej oraz pracownicy administracji rządowej);
 • Przedstawiciele zawodów medycznych i lekarze weterynarii w szczególności związani z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych administracji rządowej oraz pracownicy samorządu terytorialnego i zawodowego;
 • Absolwenci prawa i administracji;
 • Absolwenci innych studiów, którzy chcą się specjalizować w prawie weterynaryjnym i sanitarnym.

Dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej przewidziana jest zniżka w wysokości 15%!

Cel

Podstawowym założeniem dla powstania idei i stworzenia koncepcji studiów „Prawo weterynaryjne i sanitarne" było przygotowanie specjalistycznego programu kształcenia z zakresu poddziału prawa administracyjnego, jakim jest prawo weterynaryjnego wraz z elementami prawa sanitarnego oraz ochrony zwierząt dla osób zawodowo zajmujących się weterynaryjną i sanitarną ochroną zdrowia publicznego. Obecnie prawo weterynaryjne jest jednym z najszybciej rozwijających się poddziałów wspólnotowego i krajowego prawa administracyjnego. Założyliśmy, że celem studiów będzie pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy w zakresie prawnych aspektów wykonywania zadań publicznych, w tym przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz samorządu terytorialnego i zawodowego oraz prowadzenia działalności podstawowej (rolniczej) i gospodarczej w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz utrzymywania zwierząt. Kierując się doświadczeniem nabytym w trakcie I edycji studiów, w trakcie zajęć nacisk zostanie położony na rozwiązywanie zadań praktycznych związanych z weterynaryjną i sanitarną ochroną zdrowia publicznego.

We wskazanym zakresie słuchacze zostaną zapoznani z:

 • rozwojem myśli, prawa, instytucji i pojęć;
 • współczesnymi przesłankami tej ochrony;
 • źródłami prawa;
 • regulacjami w prawie międzynarodowym oraz we wspólnotowym prawie europejskim;
 • ochroną w konstytucji oraz innych normach prawa krajowego.

Studia obejmują też problematykę:

 • procedur kontrolnych, administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie weterynaryjnej i sanitarnej ochrony zdrowia publicznego;
 • kryteriów wzajemnej zgodności (cross compliance);
 • weterynaryjnych produktów leczniczych;
 • humanitarnej ochrony zwierząt.

Warunki zaliczenia

zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów i napisanie pracy dyplomowej.

Czas trwania

dwa semestry

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów w roku akademickim 2020/2021.

Program obejmuje 180 godzin zajęć. Wykład stanowi nie więcej niż 1/3 ogólnej liczby godzin przeznaczonych na przedmiot.

PLAN STUDIÓW

Historia oraz źródła prawa sanitarnego i weterynaryjnego

 • Wstęp do sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego 
 • Historia prawa sanitarnego i weterynaryjnego w Polsce 
 • Historia prawa sanitarnego i weterynaryjnego w Unii Europejskiej i na świecie 
 • Wspólnotowe i międzynarodowe źródła prawa sanitarnego i weterynaryjnego 
 • Krajowe źródła prawa sanitarnego i weterynaryjnego 

Organizacja sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego w Polsce i Unii Europejskiej

 • Podmioty realizujące ochronę zdrowia publicznego w sferze sanitarnej i weterynaryjnej 
 • Prawne formy działania w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego 
 • Rozwój prawa, struktur i form działania a skuteczność ochrony 
 • Postępowania kontrolne w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego 
 • Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego 
 • Wymogi wzajemnej zgodności (cross compliance) 
 • Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa w zakresie sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia zwierząt 

Prawo sanitarne 

 • Prawo o chorobach zakaźnych (zakażeniach) i chorobach zawodowych 
 • Prawo higieny środowiska 

Prawo weterynaryjne 

 • Administracyjne zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 
 • Handel zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego 
 • Rejestracja i identyfikacja zwierząt 
 • Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego 
 • Weterynaryjne produkty lecznicze 

Prawo ochrony zwierząt 

 • Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym 
 • Sytuacja zwierzęcia w prawie administracyjnym 
 • Humanitarna ochrona zwierząt 
 • Procedury uśmiercania zwierząt 

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 700 zł
2 raty 3250 zł
1 rata 6100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej przewidziana jest zniżka w wysokości 15%.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.