logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla absolwentów studiów humanistycznych oraz innych kierunków niebiznesowych.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Podstawy biznesu - Fundamentals of Business

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Kierownikiem merytorycznym studiów jest Małgorzata Piasecka.

Studia są szansą dla osób, które mają wykształcenie niezwiązane z biznesem i ekonomią, a obecnie chcą poszerzyć swoje horyzonty, zdobyć nowe umiejętności i mieć możliwość budowania kariery w różnorodnych obszarach rynku - w organizacjach biznesowych lub we własnej działalności gospodarczej.
Dynamicznie rozwijający się globalny rynek, nowoczesny marketing, komunikacja w biznesie, nowe technologie, psychologiczne wyzwania to bardzo ciekawy obszar naszych dyskusji.
Zapraszamy osoby, które są otwarte na zmiany, które pragną się rozwijać i poznawać otoczenie biznesowe, zdobywać umiejętności niezbędne w nowoczesnym środowisku pracy, budować nowy krąg znajomych o podobnych zainteresowaniach.
Nasi wykładowcy łączą wiedzę biznesową z psychologiczną, doświadczenie z najnowszymi trendami na rynku światowym. Wspomagają rozwój studentów, kładąc nacisk na pracę zespołową i budowanie relacji w grupie.
Są to studia o podejściu praktycznym. Stosujemy nowoczesne metody nauczania. Duży nacisk kładziemy na współpracę w zespole. Wspólne projekty oraz wzajemne uczenie się od siebie są dodatkową, bardzo ważną stroną tych studiów.

Dlaczego warto

 • Nowe studia biznesowe dla absolwentów studiów humanistycznych oraz innych kierunków niebiznesowych
 • Kadra o dużym dorobku i różnorodnym doświadczeniu.
 • Ciekawe formy zajęć. Dużo pracy zespołowej i tzw. experiential learning.
 • Bardzo ciekawy, różnorodny program dający obraz współczesnego nowoczesnego biznesu, otwierający nowe perspektywy dla absolwentów.

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie poszczególnych kursów. Ocena na dyplomie jest średnią tych zaliczeń.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2019/2020

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych (15 weekendów: 6 godzin akademickich w sobotę i 6 w niedzielę) i trwa dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów i warsztatów. Często wykorzystujemy studia przypadków, oraz pracę w zespołach w celu wykonania wspólnego projektu.

Moduł 1: ZARZADZANIE BIZNESEM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

 • Biznes we współczesnym świecie
 • Otoczenie biznesu
 • Międzykulturowość w biznesie
 • Przedsiębiorczość
 • Prawne formy biznesu
 • Prowadzenie biznesu- zagadnienia prawne
 • Podstawy zarządzania: strategia oraz funkcje zarządzania
 • Przywództwo
 • Struktura organizacji.


Moduł 2: MARKETING W BIZNESIE

 • Podstawowe pojęcia marketingu
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa
 • Plan marketingowy
 • Zarządzanie marką
 • Audyt wybranej marki


Moduł 3: FINANSE W BIZNESIE

 • Budżetowanie
 • Rachunkowość zarządcza- najważniejsze dokumenty finansowe w przedsiębiorstwie
 • Inwestowanie
 • Polski system podatkowy
 • Prowadzenie biznesu – dokumentacja


Moduł 4: PSYCHOLOGIA W ORGANIZACJI

 • Zachowania w organizacji
 • Tworzenie zespołów oraz praca w zespołach
 • Zarządzanie dobrostanem pracowników


Moduł 5: PODSTAWOWE UMIEJETNOŚCI W BIZNESIE

 • Prezentacje w kontekście profesjonalnym
 • Podejmowanie decyzji
 • Komunikacja w organizacji: wewnętrzna i zewnętrzna
 • Komunikacja – przykłady i studia przypadków
 • Tworzenie dokumentów rekrutacyjnych (angielskich i polskich).
 • Profile zawodowe na portalach społecznościowych (angielskie i polskie).
 • Kariera zawodowa – rozwój umiejętności poszukiwanych przez pracodawców
 • Personal Branding. Model biznesowy - TY

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na studia podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 690 zł
2 raty 3275 zł
1 rata 6200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Koordynator kierunku

plasan.ok

Koordynator kierunku

Konrad Plasan
tel. 22 517 98 34
e-mail: konrad.plasan@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00