hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla zainteresowanych wykorzystaniem kompetencji psychologicznych w rozwoju osobistym i zawodowym.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Praktyczna psychologia społeczna

 • REKRUTACJA TRWA

O studiach

dr Wąsowicz"Studia Praktyczna Psychologia Społeczna powstały na prośbę słuchaczy innych kierunków, którzy sygnalizowali potrzebę pogłębienia wiedzy psychologicznej. W październiku 2017 r. rozpocznie się 17. edycja, co jest najlepszą rekomendacją jakości tych studiów, co roku polecanych przez naszych absolwentów kolejnym osobom. W programie zostały zawarte treści dotyczące kluczowych obszarów funkcjonowania człowieka w sytuacjach prywatnych i zawodowych. Wiedza psychologiczna przekazana w trakcie studiów w bardzo syntetyczny sposób bardzo szybko daje się przełożyć na codzienne funkcjonowanie. Rozumienie przyczyn zachowań własnych i zachowań innych ludzi oraz znajomość mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża tych zachowań, przekłada się na poprawę jakości życia. Zajęcia prowadzą osoby z ogromnym doświadczeniem akademickim, praktycznym i życiowym. Dzielą się swoją wiedzą, bowiem wierzą, że jedną z funkcji psychologii jako nauki jest właśnie podnoszenie jakości życia ludzi. Wśród słuchaczy tego kierunku znajdują się osoby z różnych środowisk i części Polski, reprezentujące liczne profesje. Stwarza to okazję do nawiązania szerokich kontaktów, co stanowi cenny dodatek do korzyści merytorycznych. Na podstawie ocen zajęć dokonywanych przez studentów, a także prywatnie przekazywanych informacji o tym, że wiedza zdobyta na tych studiach komuś pomogła w życiu, z pełnym przekonaniem mogę sformułować zaproszenie do udziału w kolejnej edycji. Zapraszam!"

dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci:

studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w prywatnych i zawodowych kontaktach z innymi ludźmi i instytucjami.

Cel:

w trakcie studiów słuchacze dowiedzą się m.in. dlaczego decyzje człowieka nie zawsze są racjonalne, od czego zależy motywacja do działania, w jaki sposób wywierać wpływ na ludzi, aby osiągać zamierzone efekty. Przekazywana wiedza stanowi element kompetencji psychologicznych, związanych z umiejętnością pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się z ludźmi, korzystnego prezentowania własnej osoby, dbania o własne interesy w sposób skuteczny, ale niezagrażający innym, pełniejszego wykorzystywania własnych możliwości intelektualnych. Studia te dają zatem możliwość nabywania i doskonalenia umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu zawodowym i ułatwiających życie pozazawodowe.

Dlaczego warto?

 • cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem od kilkunastu lat,
 • dostarczają uniwersalnej wiedzy psychologicznej, przydatnej w każdej sferze życia (prywatnej i zawodowej),
 • dostarczają wiedzy o mechanizmach zachowań własnych i innych ludzi,
 • duża liczba godzin zajęć warsztatowych, odbywanych w małych grupach, co pozwala ćwiczyć własne umiejętności,
 • wśród studentów są zawsze osoby reprezentujące różne środowiska zawodowe, co daje możliwość nawiązywania cennych kontaktów.

Warunki zaliczenia:

aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z testów wiadomości.

Program

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 220 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów i ćwiczeń.

Zajęcia są podzielone na trzy bloki tematyczne:

BLOK I - PSYCHOLOGIA OGÓLNA:

 • Wprowadzenie do psychologii ogólnej - celem wykładu jest przekazanie informacji o psychologicznych podstawach zachowań człowieka, obejmujących emocje, procesy poznawcze i inteligencję, różnice między ludźmi wynikające z temperamentu i osobowości.
 • Wprowadzenie do psychologii społecznej - celem wykładu jest wprowadzenie w problematykę psychologii społecznej. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami i teoriami oferowanymi przez tę dyscyplinę. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia funkcjonowania w grupie, znaczenia stereotypów w życiu człowieka, podstaw zachowań agresywnych oraz znaczenia atrakcyjności interpersonalnej.
 • Psychologia wywierania wpływu - celem wykładu jest omówienie podstaw i technik wpływu społecznego w kontekście kontaktów interpersonalnych, w grupach zadaniowych oraz w skali masowej.
 • Psychologia konsumenta - celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża zachowań konsumentów oraz przedstawienie przykładów wykorzystania tej wiedzy w marketingowej praktyce komunikacji z konsumentami.
 • Psychologia reklamy - celem wykładu jest przekazanie rzetelnej wiedzy na temat psychologicznych podstaw efektywności przekazów reklamowych.

BLOK II - KOMUNIKACJA: OD STRATEGII DO WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

 • Budowanie strategii komunikacyjnej - celem wykładu jest przekazanie wiedzy z zakresu planowania komunikacji – zarówno na poziomie organizacji, jak i osoby indywidualnej. Wykłady obejmą obszary od analizy odbiorców komunikacji i ich potrzeb, przez określenie celów, dobór optymalnych środków przekazu i treści komunikatu, po analizę skuteczności wdrożonej komunikacji.
 • Wystąpienia publiczne – jak mówić by nas słuchano? - celem warsztatu, bazującego na metodach behawioralno-poznawczych, jest rozwój praktycznych umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi. Uczestnicy będą mieli okazję udoskonalić swoją technikę mówienia (emisja głosu i wokalizacja), komunikacji (reagowanie na działania publiczności) i zarządzania swoimi emocjami (radzenie sobie ze stresem związanym z wystąpieniami publicznymi).
 • Komunikacja kryzysowa - celem wykładu jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat zasad komunikowania w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. Wykłady obejmą zarówno obszar komunikacji przedsiębiorstw i organizacji (m.in. obszar PR kryzysowego), jak i komunikacji indywidualnej.
 • Wykorzystanie komunikacji do zarządzania umiejętnościami i motywacją - coaching - celem warsztatu jest m. in. pokazanie słuchaczom, jak dużo można osiągnąć poprzez traktowanie siebie i innych jako osoby, które w naturalny sposób są twórcze i pełne potencjału, poznanie podejścia coachingu koaktywnego oraz zainspirowanie do zarządzania motywacją poprzez autentyczną relację.

BLOK III - INDYWIDUALNE KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE

 • Psychologia osiągnięć - celem warsztatu jest podniesienie u uczestników indywidualnej efektywności funkcjonowania, jak też zwrócenie uwagi na pozytywne efekty współpracy i wymiany  doświadczeń w zespole.
 • Kreowanie wrażenia i autoprezentacja - celem warsztatu jest m.in.  podniesienie świadomości uczestników co do wpływu własnej autoprezentacji na innych ludzi, ćwiczenie umiejętność trafnej oceny,  jak inni odbierają nasze zachowania i umiejętność dobrania odpowiednich technik kreowania wrażenia, a także radzenie sobie ze skutkami niepożądanego wrażenia.
 • Budowanie zespołu - celem warsztatu jest m.in. zintegrowanie grupy, wykształcenie odpowiednich form współpracy i rozwijanie kreatywności uczestników.
 • Zarządzanie własną energią i radzenie sobie ze stresem - celem warsztatu jest przekazanie wiedzy i wyćwiczenie u uczestników umiejętności realizowania  obowiązków przy optymalnym wykorzystaniu czasu i własnej energii. Po tym warsztacie uczestnicy będą potrafili stosować kluczowe reguły efektywnego wykorzystania czasu i wydajności, a w efekcie: doprowadzać do wykonania  zadań z motywacją i bez zbędnej zwłoki, rozróżniać priorytety zadań, realizować zadania wydajniej, oszczędzając nawet 20% czasu, a co za tym idzie funkcjonować w pracy w sposób zorganizowany i profesjonalny.
 • Rozwiązywanie konfliktów - celem warsztatu jest nabycie umiejętności m.in. rozpoznawania sygnałów konfliktu oraz jego  przyczyn, prawidłowego komunikowania się, odkrywania perspektywy drugiej strony i stosowania różnych sposobów radzenia sobie z konfliktami.
 • Negocjacje - w trakcie warsztatu zostanie przekazana podstawowa wiedza z zakresu negocjacji i psychologicznych podstaw negocjacji, obejmująca sposoby przygotowywania się do negocjacji, prowadzenia negocjacji oraz postępowania po zakończeniu negocjacji. Słuchacze będą rozwiązywali konkretne problemy, stosując różne strategie i taktyki w ćwiczeniach i symulacjach negocjacji.
 • Coaching - metoda i zastosowania - celem zajęć jest dostarczenie wiedzy o coachingu jako metodzie oraz jej powiązaniach z innym metodami, jak: szkolenia, psychoterapia, doradztwo, mentoring; także pokazanie specyfiki wykorzystania narzędzi coachingu przez menedżera. Główna część zajęć poświęcona będzie na poznanie wybranych narzędzi z zakresu coachingu, m.in. dotyczących rozpoznawania źródeł motywacji wewnętrznej, dzielenia się sprawdzonymi strategiami, wykorzystywania metafory do zmiany, planowania projektów, zastosowania strategii kreatywności, podejmowania decyzji dotyczących wyboru ścieżki zawodowej, uruchamiania mocnych stron.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.
W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z oryginałami dokumentów

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 800 zł
2 raty 3875 zł
1 rata 7500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

jarowska.ok

Koordynator kierunku

Kinga Jaworska
tel. 22 517 98 49
e-mail: kinga.jaworska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00
weekendy zjazdowe 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj