logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla zainteresowanych wykorzystaniem kompetencji psychologicznych w rozwoju osobistym i zawodowym.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Praktyczna psychologia społeczna

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Studia Praktyczna Psychologia Społeczna powstały na prośbę słuchaczy innych kierunków, którzy sygnalizowali potrzebę pogłębienia wiedzy psychologicznej. W październiku 2021 r. rozpocznie się 21. edycja, co jest najlepszą rekomendacją jakości tych studiów, co roku polecanych przez naszych absolwentów kolejnym osobom. W programie zostały zawarte treści dotyczące kluczowych obszarów funkcjonowania człowieka w sytuacjach prywatnych i zawodowych. Wiedza psychologiczna przekazana w trakcie studiów w bardzo syntetyczny sposób bardzo szybko daje się przełożyć na codzienne funkcjonowanie. Rozumienie przyczyn zachowań własnych i zachowań innych ludzi oraz znajomość mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża tych zachowań, przekłada się na poprawę jakości życia. Zajęcia prowadzą osoby z ogromnym doświadczeniem akademickim, praktycznym i życiowym. Dzielą się swoją wiedzą, bowiem wierzą, że jedną z funkcji psychologii jako nauki jest właśnie podnoszenie jakości życia ludzi. Wśród słuchaczy tego kierunku znajdują się osoby z różnych środowisk i części Polski, reprezentujące liczne profesje. Stwarza to okazję do nawiązania szerokich kontaktów, co stanowi cenny dodatek do korzyści merytorycznych. Na podstawie ocen zajęć dokonywanych przez studentów, a także prywatnie przekazywanych informacji o tym, że wiedza zdobyta na tych studiach komuś pomogła w życiu, z pełnym przekonaniem mogę sformułować zaproszenie do udziału w kolejnej edycji. Zapraszam!"

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.Wasowicz kirylonsp 595dr hab. Grażyna Wąsowicz
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w prywatnych i zawodowych kontaktach z innymi ludźmi i instytucjami.

Cel

w trakcie studiów słuchacze dowiedzą się m.in. dlaczego decyzje człowieka nie zawsze są racjonalne, od czego zależy motywacja do działania, w jaki sposób wywierać wpływ na ludzi, aby osiągać zamierzone efekty. Przekazywana wiedza stanowi element kompetencji psychologicznych, związanych z umiejętnością pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się z ludźmi, korzystnego prezentowania własnej osoby, dbania o własne interesy w sposób skuteczny, ale niezagrażający innym, pełniejszego wykorzystywania własnych możliwości intelektualnych. Studia te dają zatem możliwość nabywania i doskonalenia umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu zawodowym i ułatwiających życie pozazawodowe.

Dlaczego warto?

 • cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem od kilkunastu lat,
 • dostarczają uniwersalnej wiedzy psychologicznej, przydatnej w każdej sferze życia (prywatnej i zawodowej),
 • dostarczają wiedzy o mechanizmach zachowań własnych i innych ludzi,
 • duża liczba godzin zajęć warsztatowych, odbywanych w małych grupach, co pozwala ćwiczyć własne umiejętności,
 • wśród studentów są zawsze osoby reprezentujące różne środowiska zawodowe, co daje możliwość nawiązywania cennych kontaktów.

Warunki zaliczenia

aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z testów wiadomości.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Program obejmuje 214 godziny zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów i ćwiczeń. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Zajęcia są podzielone na trzy bloki tematyczne:

BLOK I - PSYCHOLOGIA OGÓLNA:

 • Wprowadzenie do psychologii ogólnej - celem wykładu jest przekazanie informacji o psychologicznych podstawach zachowań człowieka, obejmujących emocje, procesy poznawcze i inteligencję, różnice między ludźmi wynikające z temperamentu i osobowości.
 • Wprowadzenie do psychologii społecznej - celem wykładu jest wprowadzenie w problematykę psychologii społecznej. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami i teoriami oferowanymi przez tę dyscyplinę. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia funkcjonowania w grupie, znaczenia stereotypów w życiu człowieka, podstaw zachowań agresywnych oraz znaczenia atrakcyjności interpersonalnej.
 • Psychologia wywierania wpływu - celem wykładu jest omówienie podstaw i technik wpływu społecznego w kontekście kontaktów interpersonalnych, w grupach zadaniowych oraz w skali masowej.
 • Psychologia konsumenta - celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża zachowań konsumentów oraz przedstawienie przykładów wykorzystania tej wiedzy w marketingowej praktyce komunikacji z konsumentami.
 • Psychologia finansowa - celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża zachowań finansowych. W trakcie zajęć będzie się można dowiedzieć m.in. czy dzieci powinny otrzymywać wynagrodzenie za dobre oceny, w jaki sposób rozumienie funkcji banku wpływa na gotowość do korzystania z jego usług i jakie są związki pieniędzy ze szczęściem
 • Psychologia reklamy - celem wykładu jest przekazanie rzetelnej wiedzy na temat psychologicznych podstaw efektywności przekazów reklamowych.

BLOK II - KOMUNIKACJA: OD STRATEGII DO WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

 • Budowanie strategii komunikacyjnej - celem wykładu jest przekazanie wiedzy z zakresu planowania komunikacji – zarówno na poziomie organizacji, jak i osoby indywidualnej. Wykłady obejmą obszary od analizy odbiorców komunikacji i ich potrzeb, przez określenie celów, dobór optymalnych środków przekazu i treści komunikatu, po analizę skuteczności wdrożonej komunikacji.
 • Wystąpienia publiczne – jak mówić by nas słuchano? - celem warsztatu, bazującego na metodach behawioralno-poznawczych, jest rozwój praktycznych umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi. Uczestnicy będą mieli okazję udoskonalić swoją technikę mówienia (emisja głosu i wokalizacja), komunikacji (reagowanie na działania publiczności) i zarządzania swoimi emocjami (radzenie sobie ze stresem związanym z wystąpieniami publicznymi).
 • Komunikacja kryzysowa - celem wykładu jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat zasad komunikowania w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. Wykłady obejmą zarówno obszar komunikacji przedsiębiorstw i organizacji (m.in. obszar PR kryzysowego), jak i komunikacji indywidualnej.
 • Coaching - metoda i zastosowania - celem zajęć jest dostarczenie wiedzy o coachingu jako metodzie oraz jej powiązaniach z innym metodami, jak: szkolenia, psychoterapia, doradztwo, mentoring; także pokazanie specyfiki wykorzystania narzędzi coachingu przez menedżera. Główna część zajęć poświęcona będzie na poznanie wybranych narzędzi z zakresu coachingu, m.in. dotyczących rozpoznawania źródeł motywacji wewnętrznej, dzielenia się sprawdzonymi strategiami, wykorzystywania metafory do zmiany, planowania projektów, zastosowania strategii kreatywności, podejmowania decyzji dotyczących wyboru ścieżki zawodowej, uruchamiania mocnych stron.
 • Skuteczna komunikacja, z następującym opisem - celem warsztatu jest m.in. podniesienie świadomości uczestników w zakresie ich stylu komunikowania się i nabycie umiejętności jego zmiany w kierunku bardziej skutecznego komunikowania się. Uczestnicy zajęć dowiedzą się m.in. co wpływa na efektywność komunikowania się, jaka jest rola emocji w tym procesie i jak budować porozumienie z rozmówcą.

BLOK III - INDYWIDUALNE KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE

 • Psychologia osiągnięć - celem warsztatu jest podniesienie u uczestników indywidualnej efektywności funkcjonowania, jak też zwrócenie uwagi na pozytywne efekty współpracy i wymiany  doświadczeń w zespole.
 • Budowanie zespołu - celem warsztatu jest m.in. zintegrowanie grupy, wykształcenie odpowiednich form współpracy i rozwijanie kreatywności uczestników.
 • Zarządzanie własną energią i radzenie sobie ze stresem - celem warsztatu jest przekazanie wiedzy i wyćwiczenie u uczestników umiejętności realizowania  obowiązków przy optymalnym wykorzystaniu czasu i własnej energii. Po tym warsztacie uczestnicy będą potrafili stosować kluczowe reguły efektywnego wykorzystania czasu i wydajności, a w efekcie: doprowadzać do wykonania  zadań z motywacją i bez zbędnej zwłoki, rozróżniać priorytety zadań, realizować zadania wydajniej, oszczędzając nawet 20% czasu, a co za tym idzie funkcjonować w pracy w sposób zorganizowany i profesjonalny.
 • Psychologiczne mechanizmy w negocjacjach - w trakcie warsztatu zostanie przekazana podstawowa wiedza z zakresu negocjacji i psychologicznych podstaw negocjacji, obejmująca sposoby przygotowywania się do negocjacji, prowadzenia negocjacji oraz postępowania po zakończeniu negocjacji. Słuchacze będą rozwiązywali konkretne problemy, stosując różne strategie i taktyki w ćwiczeniach i symulacjach negocjacji.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 880 zł
2 raty 4150 zł
1 rata 7900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.