logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia skierowane do absolwentów kierunku "Psychotraumatologia".

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychotraumatologia
poziom zaawansowany

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Studia skierowane są do absolwentów studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia. Program studiów został opracowany w celu umożliwienia Uczestnikom zdobycia oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności na poziomie zaawansowanym, pozwalających na w pełni samodzielne udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej osobom dorosłym, które doznały zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym i psychosomatycznym, powstałych w wyniku jednorazowych i złożonych doświadczeń traumatycznych. Kształcenie, w znacznym wymiarze godzin – 320, w małych warsztatowych grupach, pozwoli na nabycie i doskonalenie umiejętności terapeutycznych. Uzyskana podczas studiów wiedza, kompetencje oraz umiejętności stanowią podstawę do skutecznego wykonywania zawodu psychotraumatologa."

doliński grafikadr hab. prof. Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała
kierownik merytoryczny kierunku

 

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia realizowanych na Uniwersytecie SWPS. Wymaganym dokumentem jest Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia. Ponadto od Kandydatów oczekujemy udokumentowanego doświadczenia w pracy z osobami po traumach prostych i złożonych.

Cel

Program uwzględnia obszary tematyczne, których celem jest:
1. Wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę oraz spójne z tym metody interwencji kryzysowej i terapii osób po traumach.
2. Wykształcenie na poziomie zaawansowanym praktycznych umiejętności: w zakresie diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym u dorosłych w następstwie zdarzeń o charakterze losowym (katastrofy naturalne, zdarzenia komunikacyjne, powodzie) oraz spowodowanych udziałem innych ludzi (przemoc psychiczna i fizyczna, gwałt) i wczesnej interwencji po traumatycznych zdarzeniach oraz terapii skoncentrowanej na traumie dorosłych ofiar.
3. Przygotowanie absolwentów do pracy: w zakresie profesjonalnej pomocy w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, klinikach i szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych i poprawczych, policji, służbie więziennej, ośrodkach psychoterapii, oddziałach psychosomatycznych w szpitalach i klinikach.

Dlaczego warto

Psychotraumatologia – poziom zaawansowany to pierwszy taki kierunek studiów podyplomowych w Polsce. Wiedza przekazywana w trakcie zajęć - jedynie 20% stanowią wykłady, 80% warsztaty prowadzone w małych grupach.
W jednym cyklu kształcenia przekazywana jest aktualna, oparta o dowody naukowe wiedza dotycząca psychologicznych konsekwencji doświadczeń traumatycznych.
Zdobyte umiejętności dotyczą zagadnień specyficznych dla profesjonalnej pomocy psychologicznej osób po traumach prostych i złożonych.
W trakcie procesu edukacji nacisk położony jest na metody weryfikujące empiryczną skuteczność oddziaływań terapeutycznych, oraz na zagadnienia etyczne w psychoterapii osób po traumach.

Warunki zaliczenia:

 • minimum 90% obecności na zajęciach,
 • zdanie wszystkich wymaganych programem egzaminów oraz zaliczeń,
 • egzamin końcowy składający się z części teoretycznej (pisemnej) oraz praktycznej (analiza dostarczonego przez prowadzących studium przypadku.

Czas trwania

dwa semestry

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Program obejmuje 320 godzin zajęć dydaktycznych i trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się w formie wykładów oraz warsztatów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Zakres wiedzy i umiejętności rozwijane podczas omawianych studiów podyplomowych obejmują:

WIEDZA:

1. Rozumienie mechanizmów rozwoju i utrzymywania się zaburzeń po traumie prostej i złożonej.
2. Aplikowanie modeli rozwoju zaburzeń pourazowych do konceptualizacji problemów, z jakimi zgłaszają się pacjenci.
3. Różnicowanie wpływu rodzaju doświadczeń traumatycznych na funkcjonowanie psychospołeczne i psychosomatyczne.
4. Kategorie doświadczeń traumatycznych a konsekwencje ze względu na płeć, wiek i rodzaje traum. 
5. Psychopatologia emocji w tym emocji destrukcyjnych, jako konsekwencja traumy wczesnodziecięcej w życiu dorosłym w kontekście uzależnień behawioralnych.
6. Wpływ czynników moderujących i mediujących w procesie radzenia sobie ze skutkami doświadczeń traumatycznych od dzieciństwa do dorosłości.
7. Diagnoza różnicowa zaburzeń po traumach prostych i złożonych.
8. Znajomość procedur terapii traumy opartych o dowody naukowe.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Aplikacja wiedzy z zakresu psychologii traumy na konkretne procedury terapii traumy.
2. Różnicowanie typów doświadczeń traumatycznych i ich wpływu na zdrowie psychiczne.
3. Zastosowanie wiedzy do tworzenia profesjonalnych szkoleń psychoedukacyjnych.
4. Rozpoznawanie deficytów afektywnych, motywacyjnych i poznawczych oraz ich roli w podtrzymywaniu zaburzeń.
5. Rozumienie mechanizmów rozwoju zaburzeń ekstrenalizacynych i internalizacyjnych w kontekście objawów i historii pacjenta.
6. Łączenie wiedzy z poszczególnych dyscyplin psychologii: psychologii emocji i motywacji, psychologii osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychopatologii w etiopatogenezie zaburzeń adaptacyjnych.
7. Przygotowanie pogłębionego wywiadu na temat ważnych zdarzeń w życiu pacjenta po traumach.
8. Konceptualizacja celów do realizacji w procesie terapii po traumach prostych i złożonych.

Ramowy program studiów:

 • Teoretyczne podejścia do psychoterapii traumy
 • Zaburzenia osobowości w kontekście traumatycznego rozwoju
 • Wywiad i diagnoza zaburzeń po traumach
 • Etyczne i prawne aspekty w pracy psychotraumatologa
 • Psychotraumatologia w kontekście psychopatologii emocji i uzależnień behawioralnych
 • Procedury postępowania w przypadku przemocy domowej
 • Psychotraumatologia w kontekście nagłych zdarzeń (próba samobójcza, napaść, wypadek)
 • Case study – psychologiczne konsekwencje traum złożonych
 • Case study – psychologiczne konsekwencje traum prostych
 • Case study - psychoonkologia
 • Egzamin pisemny
 • Egzamin ustny

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń i pozytywny wynik egzaminu wstepnego. Egzamin odbędzie się w formie zdalnej na początku czerwca, kolejny na początku lipca, sierpnia, września i października. O konkretnych terminach będziemy informować kandydatów.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni, 
 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia na Uniwersytecie SWPS,
 • zaświadczenia udokumentowujące co najmniej 3 letni staż pracy z osobami po traumach prostych i złożonych.

Kolejnym etapem rekrutacji jest egzamin wstępny. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. Podstawą przyjęcia na studia  jest pozytywny wynik egzaminu wstępnego.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 1 580 zł
2 raty  7 650 zł
1 rata 14 900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.