hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Adresatami są kinomani, którzy chcieliby rozwijać swoją filmową pasję oraz zdobyć umiejętności praktyczne z nią związane.

Kontakt

 • tel: 22 517 98 33
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Barbara Składanek
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Nowe filmoznawstwo

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Projekt uzyskał rekomendację PISF

PisfPol beztla

"W roku 1960 krytyk filmowy Jerzy Płażewski twierdził, że filmu trzeba się uczyć - a nowym rodzajem analfabety jest ten, kto nie zna historii kina. Po ponad 50 latach powtarzamy tę przestrogę i oferujemy studia "nowego filmoznawstwa". Jeśli chcesz być krytykiem wszelkiego rodzaju materiałów audiowizualnych - to tutaj znalazłeś swoje miejsce. Także wtedy, gdy chcesz tworzyć filmy i pomagać innym to robić. Dźwięczące obrazy spotykamy wszędzie - na Uniwersytecie SWPS będziesz mógł tworzyć je i rozmawiać o nich."

wieslaw godzicnspprof. dr hab. Wiesław Godzic
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Adresatami są kinomani, którzy chcieliby rozwijać swoją filmową pasję oraz zdobyć umiejętności praktyczne z nią związane.
W szczególny sposób oferta jest skierowana do osób, które chciałyby wykorzystywać film w swojej codziennej pracy, w tym do:

 • nauczycieli, którzy chcieliby do swojej pracy włączyć elementy edukacji filmowej;
 • animatorów kultury;
 • organizatorów wydarzeń filmowych – przeglądów, festiwali etc. (i tych którzy chcieliby się taką działalnością zająć w przyszłości);
 • obecnych i przyszłych pracowników firm dystrybucyjnych;
 • obecnych i przyszłych właścicieli działalności kinowej (kino, kino-kawiarnia etc.);
 • pracowników instytucji kultury związanych z działalnością kinową;
 • dziennikarzy, którzy chcieliby rozszerzyć swoje kompetencje o tematykę filmową.

Cel

Podstawowym założeniem programu jest połączenie wiedzy teoretycznej z kształtowaniem umiejętności jej wykorzystania w praktyce. Dlatego obok przedmiotów teoretycznych i historycznych prowadzonych przez specjalistów w tej dziedzinie, w programie znajduje się wiele kursów o charakterze warsztatowym, prowadzonych przez praktyków (twórców, krytyków, pracowników organizacji i instytucji związanych z działalnością kinową).
Kolejną kluczową cechą jest przystosowanie programu do realiów XXI wieku – stąd nazwa „Nowe filmoznawstwo". Dlatego nie zabraknie kursów dotyczących kina współczesnego, a także kontekstów jego funkcjonowania w obecnej przestrzeni społeczno-kulturowej. Oznacza to, że studia zachowując standardy specjalistycznej filmoznawczej oferty, zawierają jednocześnie elementy interdyscyplinarności, ponieważ istotnym składnikiem wybranych kursów są konteksty antropologii, psychologii, czy prawa.
Słuchacze dowiedzą się nie tylko, jak świadomie i krytycznie oglądać dzieło filmowe, ale też – jak można wykorzystać film w codziennej pracy (nauczyciela, animatora, dziennikarza itd.).

Warunki zaliczenia

zaliczenie poszczególnych zajęć oraz przygotowanie projektu na zakończenie studiów. Podczas studiów prowadzone będą w niewielkich grupach warsztaty, których wynikiem będą projekty końcowe – autorskie filmy krótkometrażowe (od scenariusza do realizacji). Zakończenie studiów połączone będzie z pokazem najlepszych filmów. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Liczba miejsc

30 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Czas trwania

dwa semestry w formie weekendowych zjazdów około dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Zapraszamy do lektury wywiadu dotyczącego kierunku Nowe Filmoznawstwo prof. dr. hab. Wiesława Godzica w Magazynie Filmowym (nr 46/czerwiec 2015).

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w formie interaktywnych wykładów oraz seminariów i warsztatów filmowych.

W czasie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności w ramach obszarów:

 • wiedza na temat historii kina powszechnego i polskiego;
 • znajomość terminologii z zakresu wybranych gatunków i poetyk filmowych oraz teorii kina;
 • wiedza na temat związków kina z innymi dziedzinami życia, sztuki i nauki;
 • wiedza o celach, organizacji i funkcjonowaniu przykładowych instytucji zajmujących się finansowaniem wydarzeń kulturalnych związanych ze sferą kina;
 • umiejętność napisania tekstu analitycznego i krytycznego;
 • umiejętność stworzenia przekazu audiowizualnego;
 • świadomość możliwości wykorzystania filmu w „pozafilmowym" działaniu (edukacja filmowa, kinoterapia);
 • znajomość prawnych i organizacyjnych aspektów działalności filmowej.

LISTA PRZEDMIOTÓW:

 • Historia estetyczna kina powszechnego: nurty, twórcy, poetyki
 • Transformacje kina polskiego
 • Od panny służącej do narcyza-celebryty: antropolog w show biznesie
 • Kino Azji – między Hollywood a etnicznością
 • Przemiany kina dokumentalnego
 • Współczesne kino amerykańskie
 • Konteksty współczesnego kina – telewizja i Internet
 • Podstawy analizy i interpretacji filmu
 • Metafory kina - podstawy teorii filmu
 • Podstawy krytyki filmowej
 • Język filmu w praktyce – tworzenie komunikatu audiowizualnego
 • Aspekty edukacji medialnej i filmowej
 • Kinoterapia
 • Prawne i organizacyjne aspekty działalności filmowej

Podczas studiów prowadzone będą w niewielkich grupach warsztaty, których wynikiem będą projekty końcowe – autorskie filmy krótkometrażowe (od scenariusza do realizacji). Zakończenie studiów połączone będzie z pokazem najlepszych filmów.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.
W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z oryginałami dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 500 zł
2 raty 2375 zł
1 rata 4500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną  można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

skladanek.ok

Koordynator kierunku

Barbara Składanek
tel. 22 517 98 33
e-mail: barbara.skladanek@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj