logo uswps nazwa 3

Studia
 
Warszawa, Instytut Nauk Społecznych

Nauki socjologiczne
Nauki o polityce i administracji

 • seminaria doktorskie dla osób aktywnych zawodowo
 • przygotowanie do realizacji doktoratu w trybie eksternistycznym

Dlaczego warto

Zarówno nauki socjologiczne, jak i nauki o polityce i administracji, zajmują się najważniejszymi obszarami naszego życia zbiorowego. W życiu codziennym nieustannie występujemy w wielu różnorodnych rolach społecznych, jako matki i ojcowie, mężowie i żony, partnerzy i partnerki, pracownicy, pracodawcy, opiekunowie, pacjenci, obywatele, wyborcy, podatnicy, uczniowie i studenci. Nasze wspólnotowe życie cechuje się pewnymi prawidłowościami, których wykrywaniem i analizą zajmują się właśnie nauki socjologiczne i nauki o polityce i administracji. Dorobek tych dyscyplin pomaga lepiej zrozumieć świat społeczny; ponadto, ma liczne zastosowania praktyczne w administracji publicznej, biznesie, mediach, szeroko rozumianej edukacji czy organizacjach pozarządowych.

Program modułów

Seminaria pomagają uczestnikom w realizacji doktoratu w dyscyplinie nauk socjologicznych oraz nauk o polityce i administracji z tzw. wolnej stopy. Program został opracowany z myślą o osobach, które oczekują dobrego przygotowania merytorycznego i metodologicznego. Wspiera wszechstronny rozwój naukowy uczestników, umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do uzyskania stopnia doktora, przy bezpośrednim wsparciu naukowców. Pakiet dydaktyczny obejmuje m.in. przegląd ujęć teoretycznych w dyscyplinie, analizę danych oraz opiekę promotorską.

Kogo zapraszamy?

Seminaria doktorskie skierowane są do osób aktywnych zawodowo, które pracują w szeroko pojętym biznesie, organizacjach pozarządowych lub administracji publicznej, i chcą ubiegać się o stopień doktora nauk socjologicznych lub nauk o polityce i administracji w trybie eksternistycznym.

Efekty kształcenia

Jednym z wymogów MNiSW niezbędnych do ubiegania się o stopień doktora jest uzyskanie efektów kształcenia na 8. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Pakiet dydaktyczny realizowany w ramach seminariów doktorskich umożliwia osiągnięcie i weryfikację tych efektów, a następnie wszczęcie postępowania doktorskiego na Uniwersytecie SWPS.

Dogodna organizacja zajęć

Organizacja zajęć jest dostosowana do możliwości osób aktywnych zawodowo. Zajęcia zostały wstępnie zaplanowane popołudniami, raz/dwa razy w miesiącu, jednak bardzo mała liczebność grup stwarza duże szanse na dopasowanie harmonogramu spotkań do planów i zobowiązań uczestników. Program umożliwia też realizację modułów w trybie indywidualnym.

 

Możliwość pracy w nowoczesnym środowisku naukowo-badawczym

W zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb uczestnicy seminariów doktorskich mogą wykupić dodatkowe godziny mentoringu naukowego i zapisać się na kursy realizowane w danym roku akademickim przez Szkołę Doktorską Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu SWPS. Zapewniamy także stały dostęp do zbiorów bibliotecznych uczelni.

 

Opiekunowie naukowi 2020/2021Program modułów dla nauk socjologicznych
oraz nauk o polityce i administracji
Nazwa modułu Liczba godzin
Umiejętności akademickie i aplikacje grantowe 6
Etyka i własność intelektualna 3
Przegląd ujęć teoretycznych 9
Metodologia i planowanie badań 18
Statystyka i analiza danych 21
Seminarium doktorskie 24
Onboarding i przygotowanie do wszczęcia postępowania doktorskiego 4
POBIERZ PROGRAM i OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ dla nauk socjologicznych »
POBIERZ PROGRAM i OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ dla nauk o polityce i administracji »
   
Postępowanie doktorskie
Wszczęcie postępowania następuje po ukończeniu programu seminariów i odbywa się w Instytucie Nauk Społecznych, zgodnie z regulaminem przeprowadznia postepowań w sprawie nadania stopnia doktora.


Rekrutacja krok po kroku

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 1. Skontaktuj się z wybranym opiekunem naukowym w celu nawiązania współpracy i przedstawienia tematu planowanej rozprawy doktorskiej oraz swoich planów związanych z realizacją modułów kształcenia.
 2. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym od 1 września do 15 września 2021 roku.
  • Wypełnij formularz rekrutacyjny.
  • Załącz skany wymaganych dokumentów (w formacie jpg lub pdf).
  • Aby wypełnić formularz kliknij w przycisk „Aplikuj teraz”, a następnie wybierz Miasto: Warszawa → Typ studiów: kurs → Kierunek: Tryb eksternistyczny ( w wybranej dyscyplinie).
 3. Dostarcz kopie dokumentów do Biura ISD (pok. 212) wraz z oryginałami do wglądu od 1 września do 15 września 2021 roku:
  • ankieta osobowa – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego dla kandydata,
  • podanie o przyjęcie zawierające list motywacyjny, skierowane do Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych,
  • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem,
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata określone w warunkach rekrutacji (do pobrania poniżej),
  • umowa o warunkach odpłatności w dwóch egzemplarzach (z podpisem na każdej stronie) – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego dla kandydata,
  • załączniki do umowy w dwóch egzemplarzach (z podpisem na każdej stronie) – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego dla kandydata.
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej.
  • Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy drogą mailową.
  • Planowane terminy rozmów kwalifikacyjnych: od 5 do 15 października.
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi po 25 października 2021 roku.

Zapraszamy do kontaktu

 • 22 517 99 03
 • externPhD@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815, pokój 212
 • Czas pracy:
  Obsługa Biura Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej będzie realizowana wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00. W sprawach wymagających osobistej wizyty w biurze, prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania.