logo uswps nazwa 3

Studia

Nauka powinna być dla świata, a nie tylko dla samej nauki. Najcenniejszy bowiem jest właśnie pierwiastek praktyczny, który umożliwia postęp i innowacje.

dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska, koordynator programu

Warszawa, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych i Humanistycznych

Doktoraty wdrożeniowe

 • kształcenie bezpłatne
 • tryb stacjonarny

Cel programu

Program „doktorat wdrożeniowy” umożliwia początkującym naukowcom poszukiwanie odpowiedzi na praktyczne problemy badawcze, osadzone w świecie społecznym. Ideą programu jest stworzenie przestrzeni do rozwoju współpracy między środowiskiem naukowym i społeczno-gospodarczym. Z jednej strony doktorant ma możliwość pełnego kształcenia się w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu SWPS, a z drugiej posiada pełne zatrudnienie u pracodawcy na umowę o pracę. Efektem udziału w programie jest zarówno naukowa rozprawa doktorska, jak i praktyczne wdrożenie wyników badań w firmie, w której doktorant jest zatrudniony.

Cele programu:

 • tworzenie warunków do rozwoju współpracy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno­gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich
 • wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika szkoły doktorskiej we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem).

Stypendia

Środki finansowe przyznane w ramach programu są przeznaczone na:

 • stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”
 • koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy
 • dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi:

 • 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy
 • 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.

Dotychczasowe projekty

W roku akademickim 2018/19 Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Uniwersytetu SWPS we współpracy z Centrum Nauki Kopernik pozyskała finansowanie na trzy doktoraty wdrożeniowe z obszaru edukacji kreatywnej oraz konstruktywistycznej. Tym samym Uniwersytet SWPS stał się pionierem w kreowaniu wdrożeń w naukach humanistycznych i społecznych.

Między innymi w ramach ww. współpracy ma powstać Multidyscyplinarny i kreatywny prototyp zestawu metodycznego dla nauczycieli, kształtujący kompetencje XXI wieku oraz Zestaw narzędzi do diagnozy, profilowania i ewaluacji nauczycieli, jako aktorów zmiany społecznej w obszarze edukacji oraz postaw kreatywnych i twórczych.

Warunki udziału w programie

 • Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (standardowa rekrutacja do szkoły doktorskiej poprzedzona wcześniejszymi konsultacjami z koordynatorem ds. programu z ramienia Uniwersytetu SWPS).
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przez podmiot, który wyrazi zgodę na kształcenie się pracownika w szkole doktorskiej i zapewni opiekuna pomocniczego w firmie (tytuł doktora lub min. 5-letnie doświadczenie związane z wdrożeniami).

 

Vademecum doktoranta

Więcej informacji o drodze do doktoratu, współpracy z zespołami badawczymi, wsparciu mentoringowym oraz rodzajach stypendiów i grantów przysługujących doktorantom znajdziesz w naszym vademecum.

 

Rekrutacja krok po kroku

Pod koniec marca 2020 roku MNiSW wydało komunikat, w którym podano informację o uruchomieniu czwartej edycji programu ministerialnego „Doktorat wdrożeniowy”. W 2020 roku nabór wniosków w ramach programu trwa od 30 kwietnia do 15 czerwca (Etap I). Etap II konkursu trwa do 20 września (wymagana pozytywna ocena MNiSW w Etapie I).

 1. Etap I - w 2020 roku termin składania wniosków do MNiSW upływa 15 czerwca.
  • Osoba, która chciałaby aplikować do programu powinna w czasie luty/marzec skontaktować się z koordynatorem programu z ramienia Uniwersytetu SWPS, w celu oceny wstępnego potencjału pomysłu na wdrożenie. Koordynator przy współpracy z kandydatem uzupełnia potrzebne dokumenty, które będą oceniane przez MNiSW w ramach konkursu.
  • UWAGA! Ze względu na dużą liczbę kandydatów oraz sytuację epidemiologiczną na świecie, na początku maja zostaną zorganizowane przesłuchania online. Osoby zainteresowane proszone są o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego do 30 kwietnia 2020 r. Na przesłuchania zostaną zaproszone wybrane osoby.
  • ZGŁOŚ SIĘ NA PRZESŁUCHANIA »
 2. Standardowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
  • Sprawdź obszary działalności jednostek badawczych wymienionych na stronie i wybierz centrum lub zespół, z którym chciałbyś współpracować. Zapoznaj się z biogramami promotorów z danego centrum lub zespołu, ich zainteresowaniami naukowymi oraz wymaganiami wobec doktorantów.
  • Skontaktuj się z wybranym centrum lub zespołem badawczym. Przedstaw zakres tematyczny swojego projektu badawczego i wskaż naukowca, pod opieką którego chciałbyś przygotowywać pracę doktorską.
  • Po uzyskaniu wstępnej akceptacji od potencjalnego promotora, poproś kierownika centrum lub lidera zespołu badawczego o rekomendację do podjęcia współpracy – wzór pisma »
 3. Rejestracja w systemie:
  • Wypełnij formularz rekrutacyjny.
  • Załącz skany wymaganych dokumentów (w formacie jpg lub pdf).
 4. Dostarczenie dokumentów papierowych do Biura Szkoły Doktorskiej:
  • ankieta osobowa – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego dla kandydata
  • 1 fotografia (zgodnie z wymogami obowiązującymi dla dowodu osobistego) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (zamieszczone w systemie rekrutacyjnym)
  • dowód osobisty (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • podanie zawierające list motywacyjny, skierowane do właściwej Komisji Rekrutacyjnej dla danej dyscypliny
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub wypisem z indeksu i zaświadczeniem o średniej ocen (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • projekt konspektu przyszłej pracy doktorskiej, przygotowany zgodnie z wytycznymi opisanymi w Warunkach rekrutacji
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • oświadczenie dotyczące pozostawania w stosunku pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego. Wzór oświadczenia
 5. Dokumenty należy dostarczyć do właściwego biura prowadzącego rekrutację do Szkoły Doktorskiej, w następujący sposób:
  • osobiście
  • przez osoby trzecie (wymagane jest stosowne upoważnienie – wzór pełnomocnictwa »). Dokumenty składane przez osoby trzecie (ankieta, podanie zawierające list motywacyjny oraz projekt badawczy) muszą być podpisane przez kandydata.
  • tradycyjną pocztą pod adres wybranego kampusu (Warszawa lub Wrocław). Dokumenty należy przesłać w oryginale.
 6. Egzamin językowy
  • egzamin z języka angielskiego dla kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ) – Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR).
 7. Rozmowy kwalifikacyjne (terminy wkrótce)
  • O terminach rozmów kandydaci będą informowani za pomocą systemu rekrutacyjnego.
 8. Etap II - do 20 września
 9. Ogłoszenie wyników rekrutacji 1 października 2020 r.
  • Ogłoszenie list osób przyjętych dla poszczególnych dyscyplin w Szkole Doktorskiej w systemie rekrutacyjnym (indywidualne konto kandydata) oraz na stronie internetowej.

 

 

Finansowanie kształcenia
Tryb stacjonarny
kształcenie bezpłatne dofinansowane przez MNiSW
Stypendia doktoranckie
Przez cały okres nauki wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora otrzymują nieopodatkowane stypendia w wysokości 37% (przed oceną śródokresową) i 57% (po ocenie śródokresowej) wynagrodzenia profesora ustalonego w drodze rozporządzenia Ministra.
Przy obecnym wynagrodzeniu minimalnym wysokość stypendium doktoranckiego pomniejszonego o składkę rentową i emerytalną wynosi:
przed oceną śródokresową po ocenie śródokresowej
2104,65 zł netto 3242,29 zł netto

Kontakt

 • 22 517 99 03
 • szkoladoktorska@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815, pokój 212
 • Obsługa Biura Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej będzie realizowana wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00. W sprawach wymagających osobistej wizyty w biurze, prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania.

Opłata rekrutacyjna

Opłata wynosi 400 PLN.

 • Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników rekrutacji.
 • Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.