logo uswps nazwa 3

Studia

Nauka powinna być dla świata, a nie tylko dla samej nauki. Najcenniejszy bowiem jest właśnie pierwiastek praktyczny, który umożliwia postęp i innowacje.

dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska, koordynator programu

Warszawa, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych i Humanistycznych

Doktoraty wdrożeniowe

 • kształcenie bezpłatne
 • tryb stacjonarny

Cel programu

Program „doktorat wdrożeniowy” umożliwia początkującym naukowcom poszukiwanie odpowiedzi na praktyczne problemy badawcze, osadzone w świecie społecznym. Ideą programu jest stworzenie przestrzeni do rozwoju współpracy między środowiskiem naukowym i społeczno-gospodarczym. Z jednej strony doktorant ma możliwość pełnego kształcenia się w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu SWPS, a z drugiej posiada pełne zatrudnienie u pracodawcy na umowę o pracę. Efektem udziału w programie jest zarówno naukowa rozprawa doktorska, jak i praktyczne wdrożenie wyników badań w firmie, w której doktorant jest zatrudniony.

Cele programu:

 • tworzenie warunków do rozwoju współpracy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno­gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich
 • wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika szkoły doktorskiej we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem).

Stypendia

Środki finansowe przyznane w ramach programu są przeznaczone na:

 • stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”
 • koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy
 • dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi:

 • 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy
 • 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.

Dotychczasowe projekty

W roku akademickim 2018/19 Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Uniwersytetu SWPS we współpracy z Centrum Nauki Kopernik pozyskała finansowanie na trzy doktoraty wdrożeniowe z obszaru edukacji kreatywnej oraz konstruktywistycznej. Tym samym Uniwersytet SWPS stał się pionierem w kreowaniu wdrożeń w naukach humanistycznych i społecznych.

Między innymi w ramach ww. współpracy ma powstać Multidyscyplinarny i kreatywny prototyp zestawu metodycznego dla nauczycieli, kształtujący kompetencje XXI wieku oraz Zestaw narzędzi do diagnozy, profilowania i ewaluacji nauczycieli, jako aktorów zmiany społecznej w obszarze edukacji oraz postaw kreatywnych i twórczych.

W roku 2020/21 pozyskane zostały dwa projekty. Pierwszy, jako kontynuacja współpracy z Centrum Nauki Kopernik, natomiast drugi przy współpracy z Bursą Szkolną nr 4 w Warszawie.

Warunki udziału w programie

 • Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (standardowa rekrutacja do szkoły doktorskiej poprzedzona wcześniejszymi konsultacjami z koordynatorem ds. programu z ramienia Uniwersytetu SWPS).
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przez podmiot, który wyrazi zgodę na kształcenie się pracownika w szkole doktorskiej i zapewni opiekuna pomocniczego w firmie (tytuł doktora lub min. 5-letnie doświadczenie związane z wdrożeniami).

 

Vademecum doktoranta

Więcej informacji o drodze do doktoratu, współpracy z zespołami badawczymi, wsparciu mentoringowym oraz rodzajach stypendiów i grantów przysługujących doktorantom znajdziesz w naszym vademecum.

 

Rekrutacja krok po kroku

W 2021 roku nabór wniosków w ramach programu trwa do 31 maja (Etap I) – zgodnie z komunikatem BIP. Osoby zainteresowane udziałem powinny zgłosić się do koordynatora z ramienia Uniwersytetu SWPS i uzupełnić formularz zgłoszeniowy. W toku rekrutacji 3-4 wybrane projekty zostaną przygotowane do złożenia w Etapie I Konkursu. Etap II rozpoczyna się po pozytywnej ocenie wniosku przez MEiN (i trwa do 20 września).

 1. Rekrutacja do programu (w 2021 roku termin składania wniosków do MEiN upływa 31 maja)
  • Sprawdź obszary działalności jednostek badawczych wymienionych na stronie i wybierz centrum lub zespół, z którym chciałbyś współpracować. Zapoznaj się z biogramami promotorów z danego centrum lub zespołu, ich zainteresowaniami naukowymi oraz wymaganiami wobec doktorantów.
  • Skontaktuj się z wybranym centrum lub zespołem badawczym. Przedstaw zakres tematyczny swojego projektu badawczego i wskaż naukowca, pod opieką którego chciałbyś przygotowywać pracę doktorską.
  • Po uzyskaniu wstępnej akceptacji od potencjalnego promotora, poproś kierownika centrum lub lidera zespołu badawczego o rekomendację do podjęcia współpracy – wzór pisma »
 2. Formularz zgłoszeniowy
  • Osoba, która chciałaby aplikować do programu, powinna w czasie do 28 lutego 2021 roku skontaktować się z koordynatorem programu z ramienia Uniwersytetu SWPS, w celu oceny wstępnego potencjału pomysłu na wdrożenie poprzez wysłanie zgłoszenia online: ZGŁOŚ CHĘĆ UDZIAŁU W PROGRAMIE »
  • Koordynator wyśle osobom, które się zgłosiły, formularz rekrutacyjny do programu.
  • Zgłoszenie do programu następuje poprzez przesłanie formularza na adres mailowy Koordynatora programu w terminie do 30 marca 2021 roku.
  • Komisja Konkursowa dokonuje oceny kandydatów oraz ich dorobku naukowego i praktycznego, jakości naukowej projektu pracy doktorskiej oraz jakości wdrożeniowej.
  • Wybrane osoby zostaną zaproszone na przesłuchania przed Komisją Konkursową – ocena potencjału pracy.
 3. Rozmowy kwalifikacyjne od 15 do 30 kwietnia
  • O szczegółowych terminach rozmów kandydaci będą informowani drogą mailową lub za pomocą systemu rekrutacyjnego.
  • Po opublikowaniu przez MEiN w BIP daty składania wniosków w 5. edycji Konkursu, wnioski wybranych osób zostaną złożone w systemie OSF przez koordynatora programu z ramienia Uniwersytetu SWPS (ETAP 1 KONKURSU).
 4. Egzamin językowy
  • Kandydaci, którzy nie posiadają certyfikatu na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ) – Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR), będą zobowiązani do samodzielnego przygotowania i przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej projektu badawczego w języku angielskim.
 5. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej (po pozytywnej ocenie wniosku przez MEiN)
  • Wypełnij formularz rekrutacyjny.
  • Załącz skany wymaganych dokumentów (w formacie jpg lub pdf)./li>
 6. Dostarczenie dokumentów papierowych do Biura Szkoły Doktorskiej:
  • ankieta osobowa – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego dla kandydata
  • podanie zawierające list motywacyjny, skierowane do właściwej Komisji Rekrutacyjnej dla danej dyscypliny
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub wypisem z indeksu i zaświadczeniem o średniej ocen (kserokopia)
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (kserokopia)
  • projekt konspektu przyszłej pracy doktorskiej, przygotowany zgodnie z wytycznymi opisanymi w warunkach rekrutacji
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • formalną akceptację centrum badawczego lub zespołu badawczego
  • oświadczenie dotyczące pozostawania w stosunku pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego.
  Dokumenty należy dostarczyć do właściwego biura prowadzącego rekrutację do Szkoły Doktorskiej, w następujący sposób:
  • osobiście
  • przez osoby trzecie (wymagane jest stosowne upoważnienie – wzór pełnomocnictwa »). Dokumenty składane przez osoby trzecie (ankieta, podanie zawierające list motywacyjny oraz projekt badawczy) muszą być podpisane przez kandydata.
  • tradycyjną pocztą (lub kurierem) na adres odpowiedniego Biura ISD (Warszawa lub Wrocław). Dokumenty należy przesłać w formie kserokopii
 7. Ogłoszenie wyników rekrutacji
  • Ogłoszenie osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej w programie Doktorat wdrożeniowy w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (indywidualne konto kandydata).
 8. Przedłożenie oryginałów złożonych dokumentów do wglądu (warunek konieczny) po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej
  • Po zakwalifikowaniu się do Szkoły Doktorskiej niezbędne jest przedłożenie oryginałów złożonych dokumentów do wglądu w Biurze ISD w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

 

 

Finansowanie kształcenia
Tryb stacjonarny
kształcenie bezpłatne dofinansowane przez MEiN
Stypendia doktoranckie
Przez cały okres nauki wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora otrzymują nieopodatkowane stypendia w wysokości 37% (przed oceną śródokresową) i 57% (po ocenie śródokresowej) wynagrodzenia profesora ustalonego w drodze rozporządzenia Ministra.
Przy obecnym wynagrodzeniu minimalnym wysokość stypendium doktoranckiego pomniejszonego o składkę rentową i emerytalną wynosi:
przed oceną śródokresową po ocenie śródokresowej
2104,65 zł netto 3242,29 zł netto

Kontakt

 • 22 517 99 03
 • szkoladoktorska@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815, pokój 212
 • Obsługa Biura Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej będzie realizowana wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00. W sprawach wymagających osobistej wizyty w biurze, prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania.

Opłata rekrutacyjna

Opłata wynosi 400 PLN.

 • Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników rekrutacji.
 • Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.