Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Dofinansowanie nauki

Dla studentów
programy stypendialne

Programy PFRON dla studentów

Osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługuje dofinansowanie na wszystkie rodzaje studiów: stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe i doktoranckie i to nawet na 10 lat nauki!

Zobacz szczegóły

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami

Uniwersytet SWPS oferuje swoim studentom szereg programów stypendialnych, w tym stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych. Przysługują one studentom studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności. Wysokość stypendiów ustalana jest corocznie i uzależniona jest od przyznanej naszej uczelni dotacji na ten cel. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres do 9 miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres ważności orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność.

Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje Ci stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, wystarczy złożyć wniosek i orzeczenie.

Jeśli orzeczenie jest wydane na czas określony, to decyzja będzie wydana do daty ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż bieżący rok akademicki. Aby nadal otrzymywać stypendium, należy złożyć nowy wniosek z nowym orzeczeniem.

Stypendium socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1294,40 zł. Wysokość stypendium zależy od wysokości dotacji, jaką otrzyma uczelnia.

Jeśli chcesz otrzymywać stypendium przez cały rok akademicki, złóż wniosek na początku roku akademickiego.

Jeżeli sytuacja materialna w Twojej rodzinie ulegnie pogorszeniu w czasie roku akademickiego, możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium w późniejszym terminie. Jeśli uczelnia będzie dysponowała środkami na fundusz pomocy materialnej, stypendium może zostać przyznane.

Stypendium Rektora

Student, który uzyskał za poprzedni rok akademicki wyróżniająco wysoką średnią ocen otrzyma wiadomość e-mail z informacją, iż kwalifikuje się do stypendium, a po złożeniu wniosku otrzymują stypendium rektora dla najlepszych studentów. Student, który składa wniosek tylko ze względu na wysoką średnią powinien złożyć go dopiero po ogłoszeniu progów oraz otrzymaniu maila z zaproszeniem. Student, który uzyskał średnią ocen niższą niż wyróżniająco wysoka średnia ocen, może przedstawić we wniosku osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim. Stypendium może być przyznane nie więcej niż 10% studentów z każdego kierunku na uczelni.

Każdy, kto ubiega się o to stypendium na podstawie osiągnięć, musi wskazać osiągnięcia we wniosku oraz dołączyć dokumentację, która je potwierdzi. Punktowane będą tylko osiągnięcia z poprzedniego roku studiów.

Dla kandydatów
programy stypendialne

Mistrzowski Start - dla najlepszych maturzystów

Mistrzowski Start to program dla najlepszych maturzystów zdających polską maturę. Zwycięzcy otrzymują nagrodę pokrywającą koszty pierwszego roku studiów na jednym z kierunków objętych programem. Jeśli na wyższych latach utrzymają odpowiednio wysoką średnią ocen, będą mogli uzyskać dofinansowanie na pozostały okres nauki.

Zobacz szczegóły

Zmieniam Świat - dla młodych działaczy i aktywistów

Zmieniam Świat to program, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Skierowany jest do osób, które są aktywne społecznie, angażują się w interesujące przedsięwzięcia, mają osiągnięcia na polu naukowym, artystycznym lub sportowym. Nasza uczelnia przygotowała 3 nagrody na wybrane kierunki w Katowicach, Poznaniu i Sopocie.

Zobacz szczegóły

Głowa się rusza - dla przyszłych grafików

Konkurs adresowany jest do tegorocznych maturzystów, a także do studentów i absolwentów szkół wyższych oraz wszystkich osób legitymujących się świadectwem dojrzałości zainteresowanych studiami na kierunku grafika. Osoba, która przygotuje najciekawszą pracę, otrzyma nagrodę pokrywającą opłatę rekrutacyjną oraz koszty czesnego za pierwszy rok studiów na grafice na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS.

Zobacz szczegóły