Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Centrum Neuronauki Behawioralnej

Instytut Psychologii

Celem działalności Centrum jest rozwój wiedzy z obszaru neuronauki behawioralnej. Prowadzimy badania podstawowe z zakresu percepcji i regulacji emocji, reakcji empatycznej, afektywnego i poznawczego przyjmowania perspektywy, przetwarzania sensorycznego (szczególnie bólu), czy stanów świadomości. Interesują nas mechanizmy fizjologiczne badanych zachowań: od poziomu genetycznego, przez wskaźniki fizjologiczne, po sieciową organizację mózgu.

centrum badan stosowanych nad zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi

Nasza
działalność

Obecnie wiodącymi tematami badań Centrum są badania podstawowe z zakresu percepcji emocji, regulacji emocji, mimikry emocjonalnej, reakcji empatycznej, afektywnego i poznawczego przyjmowania perspektywy, przetwarzania sensorycznego (szczególnie bólu). Ponadto zajmujemy się integracją ponadsystemowa w zakresie tych czynności na rożnych etapach rozwoju, a także analizą stanów świadomości z perspektywy psychofizjologicznej.

Cele badawcze

Członkowie i badacze zgromadzeni wokół Centrum w swojej aktywności naukowej koncentrują się na poznawaniu fizjologicznych, ale też genetycznych mechanizmów zachowania człowieka. W obszarze badań Centrum leżą zagadnienia dotyczące biologicznych mechanizmów zarówno reakcji emocjonalnych, jak i czynności poznawczych. W ramach badań wykorzystane są nowoczesne narzędzia i metody pomiaru psychofizjologicznego – EMG, EEG, TMS, tDCS, MRI oraz zakupionego ostatnio stymulatora sensorycznego TSA 2. W pracach zespołu stosowane są zaawansowane analizy pomiaru aktywności mózgu, w tym analiza strukturalnych i funkcjonalnych połączeń neuronalnych. 

Regulacja emocji w samookaleczeniach

Badania z zastosowaniem przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej tDCS. Celem tego projektu jest ocena skuteczności zastosowania przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (ang. Transcranial direct current stimulation, tDCS) w procesach regulacji emocji w grupie hospitalizowanych adolescentów z diagnozą samookaleczeń bez intencji samobójczej (ang. non-suicidal self-injury, NSSI). Przyjmuje się, że osiową cechą NSSI jest dysregulacja emocji, przejawiająca się podejmowaniem samookaleczających zachowań, a także impulsywnością, brakiem świadomości emocjonalnej oraz wysokim natężenie przeżywanych emocji negatywnych. Na podstawie wyników obrazowania mózgu wskazujących na zaburzenia funkcjonalne w obrębie korowo-podkorowych połączeń neuronalnych (Schreiner i in., 2017), założono, że stymulacja tDCS kory przedczołowej może przywrócić zaburzoną równowagę ww. połączeń, tym samym pozytywnie wpłynąć na zdolność regulacji emocji tj. obniżyć impulsywność, wysokie pobudzenie emocjonalne, a tym samym zmniejszyć częstotliwość podejmowanych samookaleczeń.

Wpływ afektywnego przyjmowania perspektywy na percepcję bólu z wykorzystaniem różnych metod psychofizjologicznych (EMG, EEG, fMRI) w zależności od wysokiej wrażliwości w przetwarzaniu bodźców / lęku społecznego / elastyczności psychologicznej

Badania są przeprowadzane w zgodzie z paradygmatem picture-based (Jackson i wsp., 2006), w których wykazano, że w trakcie afektywnego przyjmowania perspektywy JA podczas obserwowania bólu dochodzi do silniejszej odpowiedzi zarówno na poziomie reakcji mięśni twarzy (m. orbicularis oculi, m. corrugator supercilli), jak i reakcji mózgu (przednia części kory zakrętu obręczy, kory wyspy) w porównaniu do perspektywy INNI, w której tego efektu nie stwierdzono. Jednocześnie zgodnie z modelem Batsona przyjmowanie perspektywy JA prowadzi do przejawiania większej empatii emocjonalnej. Jak dotąd nie jest wiadomo, czy taka zależności będzie obserwowana w zależności od różnych czynników psychologicznych, takich jak: wysoka wrażliwość w przetwarzaniu bodźców, poziomu lęku, elastyczności psychologicznej. Celem prac jest zbadanie tego zagadnienia.

Wpływ afektywnego przyjmowania perspektywy na poziom reakcji empatycznej u osób narcystycznych z wykorzystaniem pomiaru EMG, EEG, fMRI

Mając na uwadze heterogeniczność grupy osób narcystycznych (np. wyróżniany w literaturze typ narcyzmu wrażliwego i wielkościowego) badamy czy samo indukowanie przyjmowanej perspektywy wpłynie na poziomie wskaźników psychofizjologicznych empatii (reakcja mięśniowa, metoda EMG; reakcja mózgu, fMRI) tak samo u osób reprezentujących narcyzm wrażliwy jak i narcyzm wielkościowy.

Analiza map sieci funkcjonalnych połączeń nerwowych w empatii bólu u osób wysoce wrażliwych w przetwarzaniu bodźców

Przyjmując podejście sieciowe do organizacji funkcjonalnej mózgu, w ramach ścisłej współpracy z zespołem dr hab. Piotra Bogorodzkiego z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN pracujemy nad zobrazowaniem mapy funkcjonalnych połączeń leżących u podstawy reakcji empatycznej na ból w trakcie indukowania przyjmowania perspektywy własnej (perspektywa JA) wykorzystując do tego opracowaną bazę filmów bólowych, wśród osób o różnym poziomie wrażliwości w przetwarzaniu bodźców.

Charakterystyka map sieci funkcjonalnych połączeń nerwowych w trakcie reakcji empatycznej na ból u osób cierpiących na ból przewlekły kręgosłupa w zależności od poziomu percepcji bólu

W porównaniu do badań, w których monitoruje się poziom percepcji wzrokowej i słuchowej, niewiele jest badań dotyczących pomiaru bodźców sensorycznych, takich jak ciepło, zimno i ból, które są precyzyjnie monitorowane. Dzięki zakupionemu z programu RID TSA-2, systemowi neurosensorycznemu, przygotowujemy serię badań, w których będziemy monitorować poziom progu i tolerancji na ból w trakcie badania reakcji empatycznej u osób cierpiących na ból przewlekły kręgosłupa.

Dynamika sieci funkcjonalnych u osób z zaburzeniami świadomości

Zbadanie charakterystyki zmian działania sieci funkcjonalnych u osób z zaburzeniami świadomości. Aktualnie opracowywana jest praca przeglądowa dotycząca charakterystyki sieci funkcjonalnych u pacjentów w stanie wegetatywnym oraz minimalnej świadomości. Następnie przeprowadzone zostaną badania EEG z tymi pacjentami w celu dokładnego opisu ich funkcjonowania w stanie czuwania oraz podjęta zostanie próba klasyfikacji poszczególnych pacjentów na podstawie wzorców aktywności mózgu.

Bednarek, Hanna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Hanna Bednarek
Miasto
warszawa
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Neuronauki Behawioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-poznawcza
Dyscyplina
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Hanna BednarekPsycholog, jej główne obszary zainteresowań naukowych ogniskują się wokół psychologii procesów poznawczych, psychologii lotniczej i public relations.
Duszyk-Bogorodzka, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Duszyk-Bogorodzka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Biologicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Neuronauki Behawioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anna Duszyk-Bogorodzka 
Grabowska, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Anna Grabowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Biologicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
profesor
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Neuronauki Behawioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Anna Grabowskapsycholog, specjalista w zakresie neuropsychologii eksperymentalnej i psychofizjologii
Orzechowski, Jarosław
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Jarosław Orzechowski
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor uczelni
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Poznawczej i R\u00f3\u017cnic Indywidualnych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Neuronauki Beharioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Orzechowski 
Rymarczyk, Krystyna
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Krystyna Rymarczyk
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Biologicznej","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Biologicznej"}}
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Neuronauki Behawioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Krystyna Rymarczykpsycholog

Współpracownicy

Nawiązujemy kontakty z badaczami z kraju i zagranicy. Do naszych  współpracowników należą:

  • prof. Wataru Sato (Kokoro Research Center, Kyoto University; RIKEN AICS Psychological Process Team)
  • prof. dr hab. Przemysław Bąbel (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii)
  • prof. dr hab. Piotr Durka (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
  • dr hab., prof. ndzw Piotr Bogorodzki (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN)
  • dr hab. prof. ndzw. Iwona Szatkowska (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN)
  • dr n.med. Iwona Makowska (Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Łodzi)
  • dr Katarzyna Kuś (Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii)
  • dr n.med. Marta Bogotko (Szpital Dziecięcy im. Bogdanowicza w Warszawie)

Projekty
naukowe

Centrum realizuje projekty naukowe z zakresu biologicznych mechanizmów reakcji emocjonalnych oraz czynności poznawczych.

Regulacja emocji w samookaleczeniach bez intencji samobójczej- badania z zastosowaniem przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej tDCS

Projekt finansowany w ramach programu RID (Regionalna Inicjatywa Doskonałości). Czas realizacji 2020–2021.

Projekt laboratoryjny finansowany w ramach programu RID (Regionalna Inicjatywa Doskonałości) 012/RID/2018/19

Charakterystyka mechanizmu psychofizjologicznego warunkującego reakcję empatyczną na ból w zależności od wrażliwości przetwarzania sensorycznego

Projekt w ramach subwencji MNiSW SUB/IPsy/04/2021/04.

Publikacje
naukowe

Wybrane publikacje z lat 2016-2020

 
Cultural differences in food detection.

Sato, W., Rymarczyk, K., Minemoto, K., & Hyniewska, S. (2020). Scientific Reports10(1), 1-7.

Mindreading and metacognition patterns in patients with borderline personality disorder: experimental study.

Cyrkot, T., Szczepanowski, R., Jankowiak-Siuda, K. et al. (2021)., Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 271, 1159–1168.

Sex Differences on the Brain: A Networking Perspective

Grabowska A. (2020). In: The Cambridge Handbook of the International Psychology of Women. F. M. Cheung and D. F. Halpern (Eds.). chapter 5a, 52-62. Cambridge University Press.

Empathic responses for pain in facial muscles are modulated by actor’s attractiveness and gender, and perspective taken by observer.

Jankowiak-Siuda K., Duszyk A., Bujwid K., Dopierała A., Rymarczyk K., Grabowska A. (2019). Frontiers in Psychology, vol. 10 (624), 1-11.

Empathy in facial mimicry of fear and disgust: simultaneous EMG-fMRI recordings during observation of static and dynamic facial expressions.

Rymarczyk, K., Żurawski, Ł., Jankowiak-Siuda, K., & Szatkowska, I. (2019). Frontiers in Psychology, vol. 10 (701), 1–20.

Cultural moderation of unconscious hedonic responses to food.

Sato, W., Rymarczyk, K., Minemoto, K., Wojciechowski, J., Hyniewska, S. (2019). Nutrients.

Genetyczne podstawy empatii.

Jankowiak-Siuda, K., Krakowska, N., Gaździcka, K, Kundziołka, J. Topczewski, J (2019). Neuropsychiatria i Neuropsychologia 14, 73-83.

Reading and spelling skills are differentially related to phonological processing: Behavioral and fMRI study.

Duszyk, A., Dovgialo, M., Pietrzak, M., Zieleniewska, M., i Durka, P. (2019). The Clinical Neuropsychologist, pp. 1–19, Jan 2019. IF=1,8

Assessment of statistically significant command following in pediatric patients with disorders of consciousness, based upon visual, auditory and tactile event-related potentials.

Dovgialo, M, Chabuda, A., Duszyk, A., Zieleniewska, M., Pietrzak, M., Różański, P., i Durka., P. (2019). International Journal of Neural Systems, 29 (3): 1850048, Oct 2018, IF=6,33

Cognitive control over memory – individual differences in memory performance for emotional and neutral material.

Wierzba, M., Riegel, M., Wypych, M., Jednoróg, K., Grabowska, A., & Marchewka, A. (2018). Scientific Reports, 8 (3808), 1–18.

Neural correlates of facial mimicry: simultaneous measurements of EMG and BOLD responses during perception of dynamic compared to static facial expressions.

Rymarczyk, K., Żurawski, Ł., Jankowiak-Siuda, K., & Szatkowska, I. (2018). Frontiers in Psychology, 9 (52), 1–17.

Recognition of emotional facial expressions in benzodiazepine dependence and detoxification.

Żurowska, N., Kałwa, A., Rymarczyk K., Habrat B. (2018). Cognitive Neuropsychiatry, 1-14.

Sex on the brain: Are gender-dependent structural and functional differences associated with behavior?

Grabowska A. (2017). Journal of Neuroscience Research, 95(1-2): 200-212.

Psychometric properties of the Polish adaptation of short form of the Empathy Quotient (EQ-Short).

Jankowiak-Siuda, K., Kantor-Martynuska, J., Siwy-Hudowska, A., Śmieja, M., Dobrołowicz-Konkol, M., Zaraś-Wieczorek, I., & Siedler, A. (2017). Psychiatria Polska, 51 (4), 719–734.

Empathy gap – what do we know about empathizing with others′ pain?

Jankowiak-Siuda, K., Dopierała, A., & Boski, P. (2017). Polish Psychological Bulletin, 48 (1), 111–117.

Sex on the brain: Are gender-dependent structural and functional differences associated with behavior?

Grabowska, A. (2017). Journal of Neuroscience Research, 95 ( 1–2), 200–212.

Effect of frustration on brain activation pattern in subjects with different temperament.

Bierzyńska, M., Bielecki, M., Marchewka, A., Dębowska, W., Duszyk, A., Zajkowski, W., … Kossut, M. (2016). Frontiers in Psychology, 6 (1989).

Psychometric evaluation of the „Reading the mind in the eyes” test with samples of different ages from a Polish population.

Jankowiak-Siuda, K., Baron-Cohen, S., Białaszek, W., Dopierała, A., Kozłowska, A., Rymarczyk, K. (2016). Studia Psychologica, 58(1), 18-31.

Do dynamic compared to static facial expressions of happiness and anger reveal enhanced facial mimicry?

Rymarczyk, K., Żurawski, Ł., Jankowiak-Siuda, K., & Szatkowska, I. (2016a). Plos One, 11 (7), 1–15.

Emotional empathy and facial mimicry for static and dynamic facial expressions of fear and disgust.

Rymarczyk, K., Żurawski, Ł., Jankowiak-Siuda, K., & Szatkowska, I. (2016b). Frontiers in Psychology, 7, 1–11.

Effect of emotion on memory for words and their context.

Riegel, M., Wierzba, M., Grabowska, A., Jednoróg, K., & Marchewka, A. (2016). Journal of Comparative Neurology(524), 1636–1645.

Physical attractiveness and sex as modulatory factors of empathic brain responses to pain.

Jankowiak-Siuda, K., Rymarczyk, K., Zurawski, L., Jednoróg, K., & Marchewka, A. (2015). Frontiers in Behavioral Neuroscience, 9 (236).