Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Researching Young Lives 3

O wydarzeniu Rejestracja

Kogo zapraszamy:

środowisko naukowe, doktorantów, studentów

Język wydarzenia: polski

Researching Young Lives 3

O wydarzeniu

„Researching Young Lives” to cykliczne wydarzenie o charakterze konferencji mające na celu prezentację najnowszych wyników badań nad młodymi osobami, jak również integrację naukowców i naukowczyń prowadzących badania w tym obszarze. W tym roku zapraszamy na trzecią edycję wydarzenia.

Seminarium organizują Młodzi w Centrum Lab – ośrodek naukowy Uniwersytetu SWPS. Podczas „Researching Young Lives 3” wystąpią jego członkinie i członkowie, jak również badacze i badaczki z innych polskich jednostek naukowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

Zapisz się!

Program

 1. Wchodzenie w dorosłość w Polsce w czasach ultraniepewności. Pomiędzy społecznymi oczekiwaniami a subiektywnym poczuciem bycia dorosłą lub dorosłym

  W Polsce w ciągu ostatnich dekad okres osiągania przez młode osoby społecznych wyznaczników (markerów) dorosłości, jak również dochodzenia do poczucia bycia dorosłym lub dorosłą znacznie się wydłużył, podobnie jak w większości krajów Europy i Ameryki Północnej. Zgodnie z wynikami dotychczasowych badań (Wiszejko-Wierzbicka i Kwiatkowska, 2018) młodzi ludzie odchodzą obecnie od definiowania dorosłości w kategoriach obiektywnych markerów społecznych (tzw. wielka piątka: wyprowadzka z domu rodzinnego, ukończenie edukacji, wejście na rynek pracy, wejście w stały związek i zostanie rodzicem, np. Settersten, 2007; Benson i Furstenberg, 2007), doceniając w zamian znaczenie różnych markerów subiektywnych – umiejętności psychologicznych niezbędnych do pełnienia roli pracownika, rodzica czy partnera (Arnett, 2000, 2004; Ryan i Deci, 2012). Prezentacja podsumuje wyniki badań ilościowo-jakościowych prowadzonych w ośrodku Młodzi w Centrum Lab w ramach projektu „ULTRAGEN. Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria «rozedrganych» tranzycji”. Bazując na sondażu przeprowadzonym w dniach 13–23 stycznia 2023 r. na próbie 2104 osób w wieku od 18 do 35 lat, reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć, wielkość miejsca zamieszkania i region, oraz 70 wywiadach pogłębionych z młodymi dorosłymi i ich rodzicami, poszukamy odpowiedzi na to, jak dorosłość jest definiowana i przeżywana w Polsce w czasach kumulacji kryzysów społecznych, politycznych i ekonomicznych.

  prof. Paula Pustułka, dr Agnieszka Kwiatkowska, dr Justyna Sarnowska-Wilczyńska, dr Justyna Kajta, dr Agnieszka Golińska, dr Jowita Radzińska
 2. Jak i po co się angażować? Motywacje i doświadczenia młodych aktywistów i aktywistek

  Prezentacja podsumuje główne wnioski projektu „PARADEM. Paradoksalni demokraci? Praktyki demokratyczne młodych zaangażowanych Polek i Polaków”. Inspiracją dla projektu było pojęcie demokratycznego paradoksu (Cammaerts i in., 2015; Giugni i Grasso, 2021), które nazywa sytuację, w której młodzi ludzie z jednej strony postulują idealistyczną wizję tego, jak powinna wyglądać demokratyczna partycypacja w ogóle oraz prezentują ambitne założenia co do własnego zaangażowania, a z drugiej strony – obserwowana jest wśród nich niska partycypacja w instytucjach demokracji przedstawicielskiej oraz niskie zaufanie do tych instytucji. Celem projektu było przyjrzenie się temu, czy o paradoksalnym nastawieniu do demokracji można mówić również w przypadku młodych Polek i Polaków. W ramach badań zebranych zostało 28 wywiadów z osobami od 18 do 24 r.ż. zaangażowanymi w działania o charakterze społeczno-politycznym: od ochotniczej straży pożarnej przez lokalne stowarzyszenia i sejmiki młodzieży po ruchy społeczne i młodzieżówki partyjne. Poprzez rozmowy z aktywistami i aktywistkami możliwe było poznanie ich podejścia do zaangażowania, motywacji czy aktywizmu, a także sposobów rozumienia i praktykowania demokracji.

  dr Justyna Kajta, prof. Paula Pustułka, mgr Sylwia Barakeh, dr Paweł Marczewski
 3. Czy macierzyństwo sprawia, że stajemy się dorosłe? Relacje między tranzycjami w świetle wyników projektu GEMTRA

  Prezentacja opiera się na wynikach badania prowadzonego w ramach projektu „GEMTRA. Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek” i dotyczy przecięcia dwóch procesów biograficznych, mianowicie przejścia do macierzyństwa i przejścia do dorosłości. Prezentacja odpowiada na pytanie, jak przejścia do macierzyństwa są przeżywane i opowiadane w odniesieniu do ogólnej sytuacji życiowej jednostki i „obiektywnych” wyznaczników dorosłości, lecz także subiektywnego rozumienia tego, czy ktoś czuje się „jak dorosły”. Opierając się na jakościowym badaniu podłużnym (QLS), prezentacja ukazuje trzy rodzaje doświadczeń. Typologia ta obejmuje zaplanowane, opóźnione i przypadkowe przejścia do macierzyństwa, konceptualizowane przez pryzmat szerszych chronologii osiągania dorosłości. Dzięki zastosowaniu soczewki temporalnej, którą umożliwia jakościowe badanie podłużne, prezentacja oferuje nowe spojrzenie na znacznik rodzicielstwa jako cechę współczesnych przejść do dorosłości.

  prof. Paula Pustułka
 4. Prezentacja Archiwum Czas&Tranzycje
  dr Jowita Radzińska
 5. Dyskusja
 6. Przerwa kawowa
 7. Wyprowadzka dorosłych dzieci z domu – porównanie perspektywy matek i ojców
  dr Magdalena Żadkowska, mgr Magdalena Herzberg-Kurasz
 8. W poszukiwaniu identyfikacji pokoleniowej. Wyniki badania pilotażowego z województwa łódzkiego
  dr Karolina Messyasz
 9. Wizje gospodarki dobrze urządzonej w świadomości ekonomicznej młodzieży
  prof. Juliusz Gardawski
 10. Czy niepewność jest nadal „oswojona”? Od młodych prekariuszy 2018 do badań nad prekaryjnością w pandemii
  prof. Adam Mrozowicki, dr Jacek Burski
 11. Przerwa obiadowa
 12. Czy szkolnictwo kiedykolwiek się zmieni? Kultura szkoły, kształcenie na odległość i pandemia COVID-19
  prof. Piotr Mikiewicz
 13. Pandemiczne i postpandemiczne światy dzieci
  prof. Ewa Maciejewska-Mroczek
 14. Dobre początki, obiecująca przyszłość. Dzieci ze środowisk migracyjnych i uchodźczych
  dr Anzhela Popyk, mgr Larysa Sugay, mgr Wiktoria Moritz-Leśniak
 15. Wszystkie jesteśmy badaczkami! O udziale peer researcherek w badaniach społecznych na przykładzie projektu „MIMY”
  dr Agnieszka Trąbka, dr Dominika Blachnicka-Ciacek
 16. Podsumowanie

Prelegenci

Sylwia Barakeh
mgr
Sylwia Barakeh
 
Dominika Blachnicka-Ciacek
dr
Dominika Blachnicka-Ciacek
Adiunktka w Katedrze Antropologii Społecznej, Studiów Etnicznych i Migracyjnych Wydziału Socjologii UW. Zajmuje się badaniem afektywnych wymiarów mobilności, w szczególności rolą pamięci, miejsca i narracji politycznych w procesach włączania i marginalizacji społeczności imigranckich i uchodźczych w krajach przyjmujących oraz relacjami diaspor z krajami pochodzenia. Kierowniczka projektu „Engage. Wielostanowiskowa etnografia reakcji diaspory ukraińskiej na wojnę”, finansowanego przez NCN w ramach konkursu OPUS 23. Współpracuje z ośrodkiem Młodzi w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS i prowadzi zajęcia na kierunku życie publiczne.
Jacek Burski
dr
Jacek Burski
Doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Autor monografii, artykułów naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach oraz rozdziałów w książkach poświęconych m.in. problematyce zmiany społecznej, nowoczesności, socjologii pracy. Wykonawca w projektach naukowych, m.in. w projekcie „Doświadczenie procesu transformacji w Polsce. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej” (2014–2018), realizowanym na Uniwersytecie Łódzkim, oraz w projekcie PREWORK „Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej” (2016–2019). Postdoc w projekcie NCN OPUS „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”, prowadzi grant Miniatura „Rezydenci w kryzysach. Biograficzny wymiar stawania się lekarzem w polskim systemie ochrony zdrowia”. Interesuje się socjologią biografii, pracy i sportu.
Agnieszka Golińska
dr
Agnieszka Golińska
Doktor psychologii, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie. Otrzymała wyróżnienie za pracę doktorską obronioną w Instytucie Psychologii PAN. Prowadzi badania m.in. w zakresie zachowań organizacyjnych oraz akulturacji psychologicznej. Interesuje się losami menedżerów oraz profesjonalistów, którzy zdecydowali się na emigrację. Zajmuje się tworzeniem programów ewaluacji i rozwoju kompetencji w oparciu o metody Assessment Center i Development Center. Ma na koncie projekty badawcze realizowane m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, i Stanach Zjednoczonych. Przez wiele lat pracowała i prowadziła badania naukowe w Tecnologico de Monterrey w Meksyku. Uczestniczy w projekcie „ULTRAGEN”.
Magdalena Herzberg-Kurasz
mgr
Magdalena Herzberg-Kurasz
Socjolożka, doktorantka w Szkole Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendystka i badaczka w projekcie SONATA BIS „I że Cię nie opuszczę aż do śmierci... Praktyki życia codziennego par w wieku 50-64 lata z przynajmniej 20-letnim stażem”. Pracowała jako badaczka w kilku międzynarodowych projektach badawczych. Obecnie należy do zespołu zajmującego się wdrażaniem planu równości płci na Uniwersytecie Gdańskim (projekt „MINDtheGEPs”). Jest autorką wielu artykułów naukowych. Jej praca doktorska koncentruje się na doświadczeniach kobiet, których dorosłe dzieci opuściły dom rodzinny.
Justyna Kajta
dr
Justyna Kajta
Socjolożka. Naukowo zajmuje się biograficznymi doświadczeniami awansów klasowych, wchodzeniem w dorosłość w czasach kryzysów, poglądami politycznymi młodych i ich zaangażowaniem obywatelsko-politycznym. Na Uniwersytecie SWPS pracuje przy projecie „ULTRAGEN” i kierowała projektem „PARADEM. Paradoksalni demokraci? Praktyki demokratyczne młodych zaangażowanych Polek i Polaków”. Była również zaangażowana jako badaczka w projekt „FES Youth Study Poland” realizowany przez Fundację im. Friedricha Eberta, który zwieńczył raport „Młodzi ludzie w Polsce: między rozczarowaniem państwem a nadzieją na lepsze życie”. Jest autorką książki „Młodzi radykalni? O tożsamości polskiego ruchu nacjonalistycznego i jego uczestników”.
Agnieszka Kwiatkowska
dr
Agnieszka Kwiatkowska
Socjolog, politolog. W pracy naukowej zajmuje się zachowaniami politycznymi, przemianami wartości społecznych, ruchami społecznymi i partiami politycznymi. Specjalistka od metod ilościowych w badaniach społecznych. Zajmuje się projektowaniem i analizą badań sondażowych. W latach 2014–2018 pełniła funkcję dyrektor ds. badań w Polish Psychologists’ Association in London. Brała udział w kilkudziesięciu projektach badawczych i ewaluacyjnych we współpracy z organizacjami akademickimi, pozarządowymi, biznesowymi, think tankami i mediami. Kieruje projektem naukowym „Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach w Europie Środkowej – data mining debat parlamentarnych”, w którym analizuje, w jaki sposób zostają wprowadzane do dyskursu publicznego nowe kwestie polityczne, jakie partie najsilniej wpływają na pozostałe ugrupowania i jak można przewidzieć rozpad partii.
Ewa Maciejewska-Mroczek
prof.
Ewa Maciejewska-Mroczek
 
Paweł Marczewski
dr
Paweł Marczewski
 
Piotr Mikiewicz
dr hab., prof. Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW
Piotr Mikiewicz
Socjolog edukacji. W swoich pracach poszukuje syntez teoretycznych i modeli analitycznych pozwalających zrozumieć funkcjonowanie instytucji edukacyjnych i ich związku ze strukturą społeczną. Autor publikacji poświęconych wykorzystaniu koncepcji kapitału społecznego w analizach edukacyjnych, społecznym efektom ekspansji edukacji oraz znaczeniu zastosowania nowych technologii w edukacji szkolnej dla społecznych efektów pracy szkoły. Działa na polu polityki edukacyjnej, współpracując z władzami oświatowymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Współtworzył Zintegrowaną Strategię Edukacji 2030. Jest autorem modelu diagnozowania zapotrzebowania na zawody z systemu edukacji branżowej stosowanego w polityce oświatowej Polski. Przedstawiciel Polski w gremiach koordynujących międzynarodowe badania edukacyjne OECD: PISA Governing Board, PIAAC Board of Participating Countries. Członek zarządu Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji w ramach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Karolina Messyasz
dr
Karolina Messyasz
Doktorka nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Pracuje w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się socjologią młodzieży i edukacji, socjologią polityki, socjologią kultury. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i badawcze. Współpracowała z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i firmami w zakresie realizacji badań społecznych, m.in. z FRSE, IBE, BBS Question Mark, ŁDK oraz MCSW „Elektrownia”. Pełni funkcję zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Władza Sądzenia”. Bierze udział w pracach międzynarodowego zespołu „new CLIMATE new FUTURE”, który bada procesy migracyjne na terytorium byłej Jugosławii, kierunki migracji, efekty przestrzenne w miastach oraz próby tworzenia nowych osiedli.
Wiktoria Moritz-Leśniak
mgr
Wiktoria Moritz-Leśniak
Psycholożka, doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2022 r. związana z Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jako badaczka w projekcie „Dobre początki, obiecująca przyszłość. Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach”. Jej zainteresowania badawcze obejmują studia nad migracją, narracjami tożsamościowymi i edukacją międzykulturową.
Adam Mrozowicki
dr hab., prof. UWr
Adam Mrozowicki
Kierownik Zakładu Socjologii Pracy i Gospodarki w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W Instytucie Socjologii UWr pracuje od października 2009 r. Stopień doktora nauk społecznych uzyskał w 2009 r. w Centrum Badań Socjologicznych na Uniwersytecie w Leuven, zaś w 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie socjologia (specjalność: socjologia gospodarki) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują socjologię pracy, socjologię gospodarki, porównawcze badania nad zbiorowymi stosunkami pracy, badania nad prekaryzacją, krytyczny realizm społeczny oraz metodologię badań biograficznych. Na Uniwersytecie Wrocławskim kierował projektami badawczymi finansowanymi ze środków 7. Programu Ramowego UE i Horyzontu Europa, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki. Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2019–2020 oraz na kadencję 2020–2024, wiceprzewodniczący Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członek redakcji „Przeglądu Socjologicznego” oraz „Transfer: European Review of Labour and Research”. Kierownik projektu NCN OPUS „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego” oraz zespołu badawczego w projekcie Horizon Europe INCA „Increase Corporate political responsibility and Accountability”.
Anzhela Popyk
dr
Anzhela Popyk
Stażystka podoktorska w Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze obejmują studia nad dzieciństwem, studia nad migracją, sprawczość dzieci, prawa dzieci oraz etykę i metodologię badań.
Paula Pustułka
prof.
Paula Pustułka
Socjolożka. Zajmuje się interdyscyplinarnymi studiami nad młodymi ludźmi i pokoleniami, szczególnie w odniesieniu do tranzycji i gender studies, socjologią rodziny oraz badaniami migracyjnymi. Specjalizuje się w jakościowych badaniach podłużnych, podejściu mieszanym (ang. mixed methods) i kwestiach etycznych w badaniach społecznych. Na Uniwersytecie SWPS brała udział w realizacji licznych projektów, m.in. „Paczki przyjaciół i migracje”, „CEEYouth”, „EDUPRO”, „Matka 360”. Kieruje projektami „ULTRAGEN” i „GEMTRA”. Jest autorką i współautorką wielu artykułów naukowych.
Jowita Radzińska
dr
Jowita Radzińska
Socjolożka, etyczka, filozofka. Zajmuje się naukowo solidarnością, współpracą, siostrzeństwem, socjologią moralności i tranzycjami w dorosłość w czasach niepewności. Bada aspiracje, wartości i marzenia młodych Polek i Polaków. Analizowała reakcje Polek i Polaków na wojnę w Ukrainie, obszar pomocy osobom uchodźczym i szerzącą się dezinformację towarzyszącą tej sytuacji. Interesują ją dylematy etyczne życia publicznego oraz dobrostan w kontekście pracy zawodowej. Współtworzy Fundację Gerlsy. Prowadzi badania jakościowe w obszarach biznesu i życia społeczno-politycznego. Koordynowała projekt dla Free Press for Eastern Europe, którego celem jest zapobieganie dezinformacji, wsparcie dziennikarek i dziennikarzy oraz zrozumienie kondycji społecznej w obliczu niepokojących wydarzeń. Facylitatorka w programie „Projektanci Innowacji PFR” firmy Google. Otrzymała stypendium Narodowego Centrum Nauki w projekcie „ULTRAGEN”.
Larysa Sugay
mgr
Larysa Sugay
Edukatorka zdrowotna, fizjoterapeutka, terapeutka. Doktorantka w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w projekcie „Dobre początki, obiecująca przyszłość. Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach”. Jej zainteresowania badawcze obejmują wsparcie migrantów w procesie integracji, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, nierówności w zdrowiu oraz politykę migracyjną.
Justyna Sarnowska-Wilczyńska
dr
Justyna Sarnowska-Wilczyńska
Socjolożka, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych, prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS, zastępczyni kierowniczki ośrodka Młodzi w Centrum Lab. Interesuje się procesem wchodzenia w dorosłość, inicjacją zawodową, łączeniem edukacji z pracą, losami zawodowymi absolwentów szkół wyższych. Bada, jaką rolę w tych procesach odgrywają migracje wewnętrzne i międzynarodowe. Badaczka w projekcie „ULTRAGEN”, uczestniczyła też w projektach „Paczki przyjaciół & migracje. Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów” oraz „CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu”. Aktywnie współpracuje z polskimi i zagranicznymi naukowcami prowadzącymi badania nad młodymi ludźmi i migracją. Współpracowała z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 r. została wyróżniona Nagrodą im. Floriana Znanieckiego przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za pracę magisterską „Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych”.
Agnieszka Trąbka
dr
Agnieszka Trąbka
Pycholożka i socjolożka, badaczka migracji. Adiunkt i zastępczyni dyrektora w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2018 r. związana z Instytutem Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS jako badaczka w projektach „CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu” oraz „Upodmiotowienie młodych migrantów w trudnej sytuacji poprzez płynną integrację” (MIMY, H2020). Jej zainteresowania naukowe obejmują związki migrantów z zamieszkiwanymi przez nich miejscami, migracje w biegu życia oraz jakościowe metody badawcze. Jest członkinią redakcji czasopisma „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” oraz Komitetu Badań nad Migracjami PAN.
Magdalena Żadkowska
dr
Magdalena Żadkowska
Socjolożka, badaczka, wykładowczyni akademicka. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat nauk humanistycznych w zakresie socjologii obroniła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje jako adiunktka na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się badaniami nad relacjami kobiet i mężczyzn w domu, na rynku pracy i na migracji. Bada postrzeganie męskości i kobiecości w różnych kulturach jako wynik socjalizacji do realizowania stereotypowych ról płciowych. Zajmuje się wdrażaniem rozwiązań równościowych w instytucjach akademickich i w środowisku biznesowym. Kieruje projektem badawczym SONATA BIS „I że Cię nie opuszczę aż do śmierci... Praktyki życia codziennego par w wieku 50-64 lata z przynajmniej 20-letnim stażem”.

Organizator

 • Młodzi w Centrum Lab

Kontakt

W sprawach związanych z seminarium prosimy o kontakt z dr Justyną Sarnowską-Wilczyńską: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce

Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa, sala S206