logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia adresowane są do dietetyków, psychologów i psychoterapeutów, lekarzy, promotorów zdrowia, pielęgniarek, pedagogów, nauczycieli, technologów żywności, fizjoterapeutów.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychodietetyka

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

"Celem realizacji studiów jest rozwój kompetencji zawodowych słuchaczy odpowiadających potrzebom społecznym w zakresie psychologii jedzenia i odchudzania, zaburzeń odżywiania, nadwagi i otyłości, żywienia w wybranych jednostkach chorobowych, edukacji żywieniowej, aktywności fizycznej oraz kształtowania i modyfikacji nawyków żywieniowych wśród pacjentów (dzieci, młodzieży, osób dorosłych).
Podczas realizacji studiów zwracamy również szczególną uwagę na potrzebę współpracy specjalistów w wielozadaniowych zespołach, np. w zakresie diagnozy i leczenia zaburzeń odżywiania (zajęcia w ramach modułu dotyczącego tego obszaru współprowadzone są przez psychologa, lekarza psychiatrę i dietetyka - specjalistów w pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania).
Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane podczas studiów pozwolą na zwiększenie skuteczności działania w obszarze pracy zawodowej słuchaczy oraz pozwolą na świadomą i efektywną pracę z pacjentami.
Zajęcia - realizowane w formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów - prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, praktyków i specjalistów m.in. z zakresu psychologii jedzenia i odchudzania, żywienia w wybranych jednostkach chorobowych oraz aktywności fizycznej."

Januszewicz psychodietetykadr Angelika Staszewska
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci studiów

Studia podyplomowe z Psychodietetyki skierowane są do osób o specjalnościach, w których wiedza z zakresu dietetyki i psychologii jest potrzebna do wykonywania zawodu, a co za tym idzie wspieraniu pacjentów w ich terapiach. Studia adresowane są do dietetyków, psychologów i psychoterapeutów, lekarzy, promotorów zdrowia, pielęgniarek, pedagogów, nauczycieli, technologów żywności, fizjoterapeutów. W studiach mogą również uczestniczyć absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych dziedzin nauki po odbyciu z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez kierownika studiów.

Cel

Studia bazują na interdyscyplinarnym podejściu do zmiany zachowań zdrowotnych i mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności, które umożliwią im zarówno efektywniejszą pracę w ramach swojego zawodu, jak również sprawną współpracę z innymi specjalistami. Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat możliwości zastosowania elementów terapii poznawczo-behawioralnej w kształtowaniu zachowań zdrowotnych oraz pomocy psychologicznej w obszarze psychodietetyki. Studia mają w praktyczny sposób pokazać uczestnikom, jak powinna wyglądać efektywna komunikacja z pacjentem/klientem z zaburzeniami jedzenia (m.in. otyłość, bulimia, anoreksja, zaburzenie z napadami objadania się, bigoreksja, ortoreksja, pica), podczas warsztatów z doświadczonymi trenerami słuchacze przećwiczą podstawowe umiejętności potrzebne w kontakcie z taką osobą. Słuchacze zyskają podstawową wiedzę z obszarów: dietetyki, psychologii i aktywności fizycznej, co pozwoli im lepiej rozumieć proces zmiany zachowań zdrowotnych w pracy z pacjentem/klientem.

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń/osoby, które nie mają wykształcenia kierunkowego (dietetyka, psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, pedagogika, fizjoterapia, technologia żywności, zdrowie publiczne) muszą odbyć rozmowę rekrutacyjną.

Czas trwania

Dwa semestry, 190 godzin, 30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 12 zjazdów i odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie testu wiedzy i zdanie praktycznego egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Zajęcia w ramach studiów będą realizowane w ramach siedmiu bloków tematycznych dotyczących psychologii jedzenia, zaburzeń odżywiania, dietetyki, edukacji żywieniowej, aktywności fizycznej, prawa medycznego oraz etyki.
Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane podczas zajęć (realizowanych w formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów) pozwolą na zwiększenie skuteczności działania w obszarze pracy zawodowej słuchaczy oraz pozwolą na świadomą i efektywną pracę z pacjentami.

MODUŁ I PSYCHOLOGIA JEDZENIA

 • Psychologia jedzenia i odchudzania
 • Praktyczne aspekty pracy z pacjentami odchudzającymi się - psychologiczne studia przypadków
 • Praca z pacjentem nad zmianą nawyków żywieniowych z elementami terapii poznawczo-behawioralnej
 • Praca z dzieckiem nad kształtowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych
 • Dialog motywujący w pracy z pacjentem
 • Stres i jego wpływ na zdrowie somatyczne i psychiczne
 • Umiejętności pracy z grupą

MODUŁ II ZABURZENIA ODŻYWIANIA

 • Teoretyczne podstawy zaburzeń odżywiania
 • Obraz kliniczny i diagnoza zaburzeń odżywiania
 • Praktyczne aspekty pracy z pacjentem z zaburzeniami odżywiania w interdyscyplinarnych zespołach specjalistów (współprowadzenie: psycholog, psychiatra, dietetyk)

MODUŁ III DIETETYKA

 • Podstawy żywienia
 • Anatomia i fizjologia układu pokarmowego
 • Żywienie człowieka zdrowego w różnych okresach życia (od niemowlęcia do osoby starszej)
 • Żywienie człowieka w wybranych jednostkach chorobowych (m.in. otyłość, insulinooporność, cukrzyca typu 1 i 2, niedoczynność tarczycy, Hashimoto, zaburzenia odżywania, celiakia, alergie pokarmowe, IBS, niepłodność, PCOS, endometrioza, nadciśnienie tętnicze, choroby wątroby, nowotwory, dna moczanowa, choroba refluksowa przełyku)
 • Pomiary antropometryczne w ocenie składu ciała i stanu odżywienia
 • Interpretacja wyników badań laboratoryjnych
 • Interakcje leków z żywnością

MODUŁ IV EDUKACJA ŻYWIENIOWA

 • Edukacja żywieniowa
 • Projektowanie, realizacja oraz ocena skuteczności programów i interwencji z zakresu edukacji żywieniowej

MODUŁ V AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

 • Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii chorób
 • Żywienie w wysiłku fizycznym i sporcie

MODUŁ VI PRAWO MEDYCZNE

 • Wybrane aspekty prawne konsultacji psychodietycznych

MODUŁ VII ETYKA W PRACY PSYCHODIETETYKA

 • Etyka w pracy z pacjentami – studium przypadków

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń/osoby, które nie mają wykształcenia kierunkowego (dietetyka, psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, pedagogika, fizjoterapia) muszą odbyć rozmowę rekrutacyjną.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W wybranych sytuacjach kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 640 zł
2 raty 3025 zł
1 rata 5700 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.Koordynator kierunku

a pers

Koordynator kierunku

Alicja Pers
tel. 61 27 11 252
e-mail: apers@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00