logo uswps nazwa 3

Studia

Twoja pasja – Twój atut! Jeśli angażujesz się w ciekawe inicjatywy społeczne, artystyczne, naukowe czy sportowe, opowiedz nam o tym! Wyjątkowo aktywni kandydaci mogą studiować bezpłatnie na wybranych kierunkach w Poznaniu, Katowicach i Sopocie.

Alicja Dobrowolska, studentka psychokryminalistyki w Katowicach

Poznań, Katowice, Sopot

Zmieniam świat
Program dla kandydatów na studia

Na czym polega program?

Zmieniam Świat to program, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia, którzy dzięki pomocy materialnej będą mieli możliwość podjęcia studiów na Uniwersytecie SWPS. Nasza uczelnia przygotowała 3 nagrody na wybrane kierunki w Poznaniu, Katowicach Sopocie

Kto może wziąć udział?

Program Zmieniam Świat skierowany jest do osób, które są aktywne społecznie, angażują się w interesujące przedsięwzięcia, mają dokonania na polu naukowym, artystycznym, kulturalnym  lub społecznym. Kandydaci muszą legitymować się świadectwem dojrzałości, dyplomem International Baccalaureate lub European Baccalaureate i przekroczyć odpowiedni próg punktów z matury.

Wyłonienie laureatów

W pierwszym etapie komisja bierze pod uwagę wyniki ze świadectwa dojrzałości, uzasadnienie wniosku oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia danego kandydata. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Co zyskujesz?

Zwycięzcy programu Zmieniam Świat otrzymują nagrodę pieniężną pokrywającą koszty pierwszego roku studiów na wybranym kierunku. Jeśli na wyższych latach utrzymają odpowiednio wysoką średnią ocen, będą mogli uzyskać dofinansowanie na cały okres nauki.

Zgłoszenia

O nagrodę może ubiegać się każdy kandydat z obywatelstwem polskim, który spełnia kryteria zgodne z zasadami rekrutacji określonymi przez Uniwersytet SWPS oraz uzyskał na etapie rekrutacji minimum 240 pkt kwalifikacyjnych.

Osoba starająca się o nagrodę powinna dopełnić następujących formalności: 

  • dostarczyć do Biura Rekrutacji Uniwersytetu SWPS (w wybranym mieście) komplet dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Uniwersytet SWPS,
  • złożyć wniosek o przyznanie nagrody (załącznik nr 1 do Regulaminu).
    Uzasadnienie wniosku powinno opisywać zainteresowania, dotychczasowe osiągnięcia i motywację do podjęcia studiów w Uniwersytecie SWPS. Do wniosku należy załączyć dokumenty wykazujące dotychczasowe osiągniecia. Uzasadnienie powinno zawierać się maksymalnie na jednej stronie formatu A4.
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu ubiegania się o nagrodę oraz publikację danych osobowych w przypadku przyznania nagrody.

Ważne terminy

20 lipca 2019 r.
— termin składania wniosków

13 sierpnia 2019 r.
— termin wyłonienia laureatów

Kryteria oceny

Wyłonienie laureatów następuje na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć kandydata i motywacji do podjęcia studiów na Uniwersytecie SWPS, wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników ze świadectwa dojrzałości.

Osoba ubiegająca się o nagrodę powinna uzyskać w procesie rekrutacji co najmniej 240 pkt, biorąc pod uwagę najwyższe wyniki ze świadectwa dojrzałości z części pisemnej egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów, które przeliczane są na punkty kwalifikacyjne według reguły

  • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt kwalifikacyjny;
  • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
  • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty kwalifikacyjne;
  • zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.

Kierunki objęte programem Zmieniam Świat
Program jest adresowany kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Poznań Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Katowice Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Poznań Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Sopot Studia:I stopniaJednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychokryminalistyka

Katowice Studia:I stopnia

Czytaj więcej