hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla projektantów, konsultantów oraz badaczy User Experience/Usability/Information Architecture

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

User Experience Design

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Partnerzy studiów

Morae  axure  Deloitte Digital Logo

hubert anyzewski

„Kierunek dedykowany jest dla osób z pasją, ciekawością świata, które chcą tworzyć, projektować i zmieniać produkty i usługi nas otaczające. Naszym celem jest praktyczne kształcenie projektantów i badaczy, tworzących użyteczne i wartościowe produkty i usługi elektroniczne”

Hubert Anyżewski
Kierownik studiów 

Kierunek dostępny także we Wrocławiu i Katowicach

Pobierz program w formacie PDF

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry (16 zjazdów), Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Opis kierunku

Pobierz program w formacie PDF

Opis studiów

User Experience Design to pierwsze w Polsce studia zajmujące się całościowo tematyką projektowania doświadczeń z korzystania z produktów i usług (UX, oraz aspektami CX i Service Design).
Tegoroczne studia to już 7 edycja kierunku, obecnie dostępnego w trzech miastach: Wrocławiu, Warszawie, Katowicach.
Pomysłodawcą i kierownikiem studiów UX Design jest Hubert Anyżewski, który wraz z kierownikami lokalnymi Basią Rogoś-Turek we Wrocławiu oraz Dominikiem Paszkiewiczem w Katowicach dbają o organizację i merytoryczny poziom studiów.
Kadra to najlepsi polscy specjaliści z obszaru UX z wieloletnim doświadczeniem oraz sprawdzeni dydaktycy.
Na studiach występują zagraniczni goście reprezentujący środowisko projektowe.

„Kierunek dedykowany jest dla osób z pasją, ciekawością świata, które chcą tworzyć, projektować i zmieniać produkty i usługi nas otaczające.”

Cel

Studia adresowane są do osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem jak również osób doświadczonych, które na co dzień badają i projektują rozwiąznia elektroniczne.
Kierunek składa się z 6 bloków tematycznych, które tworzą tematykę UX. Charakterystyczny dla studiów jest model realizacji projektu dyplomowego i pracy w zespołach projektowych pod okiem mentora, od pierwszych zajęć.
Ponad połowa zajęć odbywa się w trybie warsztatowym, w grupach projektowych. Podczas studiów słuchacze poznają proces projektowy, techniki i narzędzia potrzebne do realizacji projektu.
Etapy cząstkowe projektu są oceniane przez ekspertów obszarowych i publikowane na forum grupy.
Studia kończą się obroną projektu i oceną składającą się z finalnego projektu, prototypu oraz obrony projektu.

„Naszym celem jest praktyczne kształcenie projektantów i badaczy, tworzących użyteczne i wartościowe produkty i usługi elektroniczne”

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem jak również osób doświadczonych, które na co dzień badają i projektują rozwiązania elektroniczne.

Zasady przyjęcia na studia

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Oprogramowanie i książki

Podczas studiów słuchacze otrzymują edukacyjną wersję oprogramowania Axure Pro oraz zniżkę na komercyjną wersję oprogramowania. Do dyspozycji słuchaczy jest również zbiór książek UX. Słuchacze UX Design otrzymują także zniżki na konferencje UX Poland (www.uxpoland.com)

Mentorzy*:

 • Paulina Rzymska
 • Marcin Malicki
 • Wojciech Kuśmierek
 • Bartłomiej Kozieł

* Liczba i skład osobowy mentorów może się zmienić.

Program

Pobierz program w formacie PDF

Tematyka i organizacja zajęć

Program obejmuje 184 godziny zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie warsztatów i interaktywnych seminariów. Studia trwają dwa semestry (16 zjazdów), zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Podczas zjazdu odbywa się średnio 6 godzin zajęć dziennie w formie seminariów i warsztatów oraz zajęć w pracowniach komputerowych. Godzina akademicka zajęć to 45 min.

Większość zajęć prowadzonych jest w trybie warsztatowo-projektowym przez praktyków rynkowych. Na zajęcia zapraszani są Goście z Polski i zagranicy. Spotkania te realizowane są w formie warsztatów online lub paneli dyskusyjnych.

Podczas zajęć wykorzystywane są metody projektowe oraz narzędzia służące do projektowania i analizy skuteczności rozwiązań elektronicznych. W trakcie studiów uczymy oraz pracujemy z oprogramowaniem badawczym Morae i projektowym Axure Pro, Basecamp oraz pakietem Google.

Moraeaxurebasecamp logogoogle

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów jest frekwencja na zajęciach powyżej 75%, zaliczenie testu wiedzy oraz przygotowanie i obrona projektu dyplomowego realizowanego w grupie pod okiem mentora. Mentorzy w formie konsultacji wspierają grupę projektową przy realizacji poszczególnych etapów cząstkowych projektu. Projekty dyplomowe realizowane są w grupach 5-osobowych z wyznaczonym liderem grupy.
Grupa podczas toku studiów realizuje etapy produktu od koncepcji do zaawansowanego przetestowanego prototypu.
Etapy realizacji projektu są omawiane i oceniane przez ekspertów tematycznych, a efekty prac publikowane na forum. Finalnym etapem studiów jest przygotowanie i oddanie projektu dyplomowego, który oceniany jest przez grono ekspertów i mentora.
Projekt dyplomowy i obrona projektu przed gronem ekspertów stanowią ocenę finalną jaką otrzymuje zespół na koniec studiów.
Test z wiedzy, jaki każdy słuchacz pisze indywidualnie na koniec studiów składa się z ok. 30 pytań w formie zamkniętej.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 1180 zł
2 raty 5775 zł
1 rata 11300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator

jarowska.ok

Koordynator kierunku

Kinga Jaworska
tel. 22 517 98 49
e-mail: kinga.jaworska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00
weekendy zjazdowe 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj