hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Osoby zainteresowane pracą tłumacza audiowizualnego.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych
opracowania audiowizualne

 • Rekrutacja trwa

O studiach

szwed"Polecam nasze studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: opracowania audiowizualne wszystkim pasjonatom mediów i przekładu. Program obejmuje zarówno podstawy wiedzy o tłumaczeniu audiowizualnym, elementy prawa autorskiego, praktyczne ćwiczenia z tworzenia napisów i przygotowywania dubbingu, pracę nad audiodeskrypcją oraz zajęcia z zakresu lokalizacji gier komputerowych, wizyty w studio. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych tłumaczy audiowizualnych i specjalistów branży medialnej, którzy przekazują naszym słuchaczom praktyczną wiedzę pozwalającą na rozpoczęcie fascynującej kariery. Celem studiów jest praktyczne przygotowanie do pracy stąd na 240 h studiów znakomita większość zajęć to warsztaty i ćwiczenia prowadzone w salach komputerowych."

Marcin Szwed
Kierownik merytoryczny studiów

Studia prowadzone są pod auspicjami Instytutu Anglistyki Uniwersytetu SWPS, we współpracy ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Audiowizualnych STAW

Nowość

W nadchodzącym roku akademickim otwieramy się na inne języki obce! Zapraszamy kandydatów z wykształceniem wyższym i/ lub legitymujących się certyfikatem znajomości języka obcego, którzy lubią pisać, doskonale posługują się językiem obcym i chcą poznać świat tłumaczeń audiowizualnych. Poloniści także mile widziani! Studia wymagają znajomości języka angielskiego.

Adresaci:

osoby zainteresowane pracą tłumacza audiowizualnego.
Specjalizacja poświęcona m.in. tłumaczeniom filmowym i telewizyjnym w formie napisów, w wersji lektorskiej i w dubbingu, czyli w polskiej wersji językowej Warsztaty obejmują także tłumaczenia specjalistyczne dla osób niesłyszących oraz niewidomych (audiodeskrypcja). Jako pierwsza szkoła w Polsce oferujemy także warsztaty z lokalizacji gier komputerowych!

Cel:

 • zapoznanie uczestników z obowiązującymi normami prawnymi regulującymi wykonywanie zawodu tłumacza;
 • zapoznanie uczestników z normami zwyczajowymi i konwencjami tłumaczeniowymi w pracy dialogisty;
 • wykształcenie praktycznych umiejętności tłumaczenia i adaptacji tekstu na potrzeby kina, telewizji i in., w szeroko pojętym przekładzie audiowizualnym;
 • przygotowanie do stworzenia własnego warsztatu pracy, z uwzględnieniem zasobów niezbędnych do wykonywania zawodu (bazy danych, korpusy czy narzędzia komputerowe wspomagające pracę tłumacza audiowizualnego);
 • estetyka tłumaczenia oraz wykształcenie dobrych nawyków we współpracy ze zleceniodawcami, studiem, reżyserem dźwięku, lektorem oraz aktorem.

Warunki zaliczenia:

warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie ocen pozytywnych (min. 3.0) z każdego przedmiotu wchodzącego w skład średniej.

Czas trwania:

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Dokument ukończenia studiów:

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć:

program obejmuje 240 godzin zajęć dydaktycznych, w tym interaktywne zajęcia ogólne obejmujące teorię przekładu, konwersatoria na temat specyfiki pracy tłumacza audiowizualnego, jak również warsztaty praktyczne w ramach poszczególnych specjalizacji tematycznych.
W ramach przedmiotu "Praca z reżyserem, realizatorem dźwięku, lektorem" zajęcia odbywają się między innymi w studiu.

Zajęcia obejmują:

 • wszystkie formy opracowań materiałów audiowizualnych, w tym napisy, wersję lektorską, dubbing, wersję dla niesłyszących i wersję dla niewidomych/ niedowidzących (AD);
 • kurs z oprogramowania wspomagającego tłumaczenie audiowizualne (EDLIST);
 • zajęcia praktyczne w studiach nagrań, tworzenie projektów audiodeskrypcyjnych.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia:

kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, która ma na celu sprawdzenie predyspozycji do wykonywania zawodu tłumacza audiowizualnego. Przeprowadzana jest w języku polskim.

Przystępują do niej:

 • absolwenci studiów wyższych niefilologicznych; nie posiadający certyfikatu potwierdzającego znajomość języka.
 • absolwenci studiów wyższych za granicą;

Osoby zwolnione z rozmowy kwalifikacyjnej:

 • absolwenci studiów filologicznych;
 • absolwenci studiów w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW;
 • osoby legitymujące się certyfikatami potwierdzającymi znajomość języka (ocena min. B lub jej odpowiednik).

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.
W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z oryginałami dokumentów

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 660 zł
2 raty 3175 zł
1 rata 6100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:

poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

sikora.ok

Koordynator kierunku

Maria Sikora
tel. 22 517 99 16
e-mail: msikora@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00
weekendy zjazdowe 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj