hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia są adresowane do logopedów tzn. osób które ukończyły studia z logopedii bądź 4 semestralne studia podyplomowe na tym samym kierunku.

Kontakt

 • tel: 22 517 98 34
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Agnieszka Nizielska
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Neurologopedia

 • REKRUTACJA TRWA

O studiach

Strona SWPS1"Program studium uwzględnia dwie grupy pacjentów, którzy nie otrzymują niezbędnej pomocy w rozwoju i podtrzymaniu komunikacji i mowy: dzieci najmłodsze w wieku 0-3 r.ż. oraz dorośli, u których zaburzenia mowy (i komunikacji) są wynikiem urazów bądź procesów chorobowych. Zajęcia teoretyczne prowadzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach oraz wieloletnich doświadczeniach praktycznych. Zajęcia praktyczne zorganizowane w całości przez Uniwersytet SWPS odbywają się w specjalistycznych placówkach służby zdrowia (klinikach, przychodniach, oddziałach neurologicznych). Ukończenie studium umożliwia i znacznie ułatwia funkcjonowanie neurologopedy w interdyscyplinarnym zespole zajmującym się pacjentem z zaburzeniami mowy i komunikacji (szczególnie w placówkach służby zdrowia)."

dr n. hum. Elżbieta Stecko
Kierownik merytoryczny studiów

Adresaci:

studia są adresowane do logopedów tzn. osób które ukończyły pięcioletnie studia logopedyczne bądź czterosemestralne pomagisterskie studia logopedyczne.

Cel:

celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z pacjentami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, dziećmi z obciążonym okresem ciążowo okołoporodowym, zespołami genetycznymi, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz osób dorosłych z zaburzeniami mowy.

Warunki zaliczenia:

 • minimum 90% obecności na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczeń poszczególnych zajęć zgodnie z kryteriami przekazanymi przez prowadzących zajęcia,
 • pozytywnie oceniona praktyka,
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej, która jest samodzielną wnikliwą analizą problemu, sformułowaniem diagnozy i opracowaniem programu terapii.

Czas trwania:

trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów:

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje łącznie 395 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych.
Zajęcia audytoryjne będą odbywały się w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu). Zajęcia praktyczne, które w całości organizuje Uczelnia będą odbywały się w tygodniu. Dokładamy starań, aby były to piątki i poniedziałki przy zjeździe.
Pośród placówek w których słuchacze odbywają zajęcia praktyczne znajdują się placówki służby zdrowia tj: oddziały szpitalne, poradnie, żłobki itp...). Studenci nasi mają wyjątkową możliwość brania udziału w praktykach na oddziale noworodkowym.

Zarys tematyczny zajęć:

 • neurologopedia dziecka: pre-, peri-i postnatalne uwarunkowania rozwoju komunikacji i mowy,
 • problemy komunikacji językowej osób z uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego,
 • niepłynność mówienia,
 • metody komunikacji pozawerbalnej.

Zajęcia należą do bloków specjalizacyjnych, tworzących – według charakterystyki zawodu logopedy (numer 2440602 w księdze zawodów opublikowanych przez Ministerstwo Pracy w 1995 r.) – specjalność "neurologopedia".

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - NEUROLOGOPEDIA

BLOK I

Neurologopedia dziecka w okresie prelingwalnym
obejmuje 70 h zajęć dydaktycznych + 15h zajęć praktycznych

 • Neurologopedia dziecka w okresie prelingwalnym
 • Biologiczne uwarunkowania rozwoju człowieka
 • Ocena i charakterystyka w okresie noworodkowym
  • dziecka zdrowego
  • wcześniaka
 • Opieka neonatologiczna i pediatryczna w okresie wczesnodziecięcym
 • Noworodek zakażony cytomegalią i toksoplazmozą-charakterystyka i postępowanie kliniczne
 • Ocena i charakterystyka neurologiczna dziecka w okresie 0-2 rok życia
 • Ocena rozwoju ruchowego dziecka z deficytami OUN w okresie 0-2 rok życia
 • Fizjologiczne uwarunkowania rozwoju mowy i jej zaburzeń

BLOK II

Neurologopedia dziecka w okresie lingwalnym i postlingwalnym
obejmuje 180 h zajęć dydaktycznych + 20h zajęć praktycznych

 • Ocena neurologiczna dziecka w okresie powyżej 2 roku życia
 • Cechy rozwoju ruchowego dziecka z deficytami OUN powyżej 2 roku życia
 • Rozwój i zaburzenia komunikacji
 • Rozwój i zaburzenia mowy w upośledzeniu umysłowym
 • Autyzm. Zaburzenia mowy o podłożu psychogennym
 • Zaburzenia mowy i języka u dzieci:
  • Diagnoza neuropsychologiczna
  • Dysartria starta
 • Dysfagia u dzieci
 • Diagnoza i terapia dzieci z niepłynnością mówienia i jąkających się
 • Studium przypadku dziecka z deficytami OUN*
 • Metody wspierające rozwój i terapię neurologopedyczną dziecka
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się
 • Metoda werbotonalna
 • Wprowadzenie do metody SI
 • Zastosowanie metody SI w terapii logopedycznej

BLOK III

Neurologopedia dorosłych
obejmuje 95 h zajęć dydaktycznych + 20h zajęć praktycznych

 • Neurologopedia dorosłych
 • Diagnoza i terapia chorych z afazją.
 • Diagnoza i terapia dysartrii
 • Dysfagia u dorosłych
 • Diagnoza i terapia osób dorosłych jąkających się
 • Jąkanie metaboliczne
 • Seminarium dyplomowe*

* ilość godzin uzależniona jest od ilości słuchaczy

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia:

Rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się:

 • 16 września w godzinach 10:00 - 18:00

Warunkiem zapisania się na rozmowę jest dostarczenie do Biura CSPiS kompletu dokumentów.
W przypadku pytań sugerujemy kontakt z koordynatorem kierunku.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • dyplomu ukończenia studiów potwierdzający tytuł Logopedy (na uczelni pozostanie kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
 • 2 zdjęć legitymacyjnych (wymiary: 35mm x 45mm)
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.
W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z oryginałami dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2017/2018
(2 semestry) i w roku 2018/2019 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2017/2018
10 rat 530 zł
2 raty 2550 zł
1 rata 5000 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat**
530 zł**
2 raty*
2550 zł*
1 rata 2500 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 7950 zł (łącznie 15 rat po 530 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 7650 zł (łącznie 3 raty po 2550 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 7500 zł (5000 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 2500 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2018 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2018 roku do 05 lutego 2019 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną  można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

niezielska.ok

Koordynator kierunku

Agnieszka Niezielska
tel. 22 517 98 34
e-mail: agnieszka.nizielska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00
weekendy zjazdowe 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj