hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia są przeznaczone dla magistrów polonistyki, pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, pielęgniarstwa.

Kontakt

 • tel: 22 517 98 34
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Agnieszka Nizielska
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Pomagisterskie studium logopedyczne

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Strona SWPS1"Program studiów opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia praktyczne w pracy w placówkach służby zdrowia (STOCER, CZD, IPN, SZNOZ) z dziećmi z obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym, zespołami genetycznymi, deficytami psycho – fizycznymi, somatycznymi itp. Oraz dziećmi zdrowymi z prawidłowym rozwojem mowy (od okresu noworodkowego do ukończenia rozwoju mowy – w wieku wczesnoszkolnym). Zdobyte doświadczenia pozwoliły na opracowanie:

 • norm rozwoju mowy i jej deficytów w powiązaniu z funkcjami biologicznymi
 • Programu profilaktyki oraz wczesnej interwencji wobec dzieci zagrożonych nieprawidłowym jej rozwojem.

Program Studium obejmuje diagnozę logopedyczną dziecka od okresu noworodkowego poprzez żłobkowy, przedszkolny i szkolny w aspekcie normy i patologii; tak w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym poprzez zajęcia profilaktyczne na oddziałach noworodkowych, żłobkowych, przedszkolnych, szkołach. Zaburzenia mowy u dorosłych (afazja, dysartia ) w aspekcie teoretycznym i praktycznym omawiają specjaliści z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji. Zajęcia tak teoretyczne (wykłady) jak i praktyczne prowadzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach, szerokich zainteresowaniach i wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami z określonymi dysfunkcjami (językowymi, komunikacji mowy). Absolwenci Studium są przygotowani do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji od okresu noworodkowego na każdym etapie rozwoju oraz osobami dorosłymi."

dr n. hum. Elżbieta Stecko
Kierownik merytoryczny studiów

Adresaci:

studia są przeznaczone dla magistrów polonistyki, pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, pielęgniarstwa.

Cel:

celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z:

 1. Dziećmi z nieprawidłowym bądź zaburzonym rozwojem mowy na skutek działania czynników istotnych dla kształtowania komunikacji językowej, od okresu noworodkowego, poprzez wiek żłobkowy, przedszkolny do wieku wczesnoszkolnego – z uwzględnieniem związku wymienionych funkcji z przyswajaniem umiejętności czytania i pisania.
 2. Z dziećmi i młodzieżą z  niepłynnością mówienia.
 3. Z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy, powstałymi na skutek chorób ośrodkowego układu nerwowego (afazją) i narządów mowy (m.in. po laryngoktomii).

Warunki zaliczenia:

 • minimum 90% obecności na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczeń poszczególnych zajęć zgodnie z kryteriami przekazanymi przez prowadzących zajęcia,
 • pozytywnie oceniona praktyka
 • uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego

Czas trwania:

cztery semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów:

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie SWPS i uzyskują tytuł logopedy dyplomowanego, uprawniający do wykonywania zawodu logopedy.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 630 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. Zajęcia audytoryjne będą odbywały się w soboty i niedziele (co 2 tygodnie).

Zajęcia praktyczne, które w całości są organizowane przez uczelnię będą odbywały się przeważnie w piątki i poniedziałki. Studenci nasi będą mieli wyjątkową możliwość brania udziału w praktykach w różnorodnych placówkach: na oddziałach szpitalnych w poradniach, w żłobkach itp...).

Zakres tematyczny:

Program studiów tworzą bloki tematyczne, których treść zawiera informacje niezbędne dla poznania embriologii, patologii i terapii mowy. Program spełnia wymagania stawiane logopedom zatrudnianym w placówkach służby zdrowia i w placówkach edukacyjnych.

STUDIA PODYPLOMOWE POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE 

Blok I – Medyczny 75 h zajęć dydaktycznych oraz 30 h zajęć praktycznych

 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego.
 • Neurologia dziecięca
 • Anatomia i fizjologia narządów głosu, słuchu i mowy, audiologia
 • Foniatria
 • Ortodoncja
 • Psychiatria dziecięca

Blok II– Psychologiczny 85 h zajęć dydaktycznych oraz 20 h zajęć praktycznych

 • Rozwój komunikacji dziecka - norma
 • Rozwój komunikacji dziecka - patologia (autyzm)
 • Psychologia rozwojowa (w tym prenatalna)
 • Psychoterapia dziecka z zaburzeniami mowy
 • Psychoterapia rodziny
 • Neuropsychologiczny aspekt zaburzeń mowy
 • Zastosowanie muzyki w rozwoju dziecka

Blok III – Pedagogiczny 40 h zajęć dydaktycznych oraz 10 h zajęć praktycznych

 • Rozwój (i ocena) funkcji istotnych dla nauki czytania i pisania–od okresu noworodkowego do 6 r.ż
 • Trudności w czytaniu i pisaniu w wyniku zaburzeń mowy
 • Terapia pedagogiczna
 • Metody wspomagające rozwój dziecka: SI, kinezjologia edukacyjna werbotonalna, AAC, Weronika Sherborn, metoda KNILLA

Blok IV – Lingwistyczny 50 h zajęć dydaktycznych oraz 10 h zajęć praktycznych

 • Fonetyka i fonologia - artykulacyjna - akustyczna - audytywna i wizualna
 • Zapis fonetyczny wymowy - prawidłowej - zaburzonej
 • Zapis międzynarodowy
 • Gramatyka języka polskiego - w przebiegu rozwoju mowy - w normie - w patologii
 • Dialektologia

Blok V – Logopedyczny 215 h zajęć dydaktycznych oraz 95 h zajęć praktycznych

 • Rozwój mowy i języka dziecka (0-7 r.ż.) – norma
 • Fizjologiczne uwarunkowania rozwoju mowy
 • Profilaktyka nieprawidłowego rozwoju mowy (w tym 5h badanie kartą sprawdź jak mówię
 • Zaburzenia mowy u dzieci
 • Opóźniony rozwój mowy – postaci kliniczne
 • Dyslalia
 • Palatolalia (mowa rozszczepowa)
 • Zaburzenia mowy uwarunkowane dysfunkcją słuchu
 • Zaburzenia mowy uwarunkowane dysfunkcją neuromotoryczną (mpdz.)
 • Oligofazja (zaburzenia mowy w zespołach genetycznych)
 • Zaburzenia mowy u dorosłych o podłożu neurologicznym (afazja, dysartria)
 • Zaburzenia mowy u dorosłych w wyniku chorób narządów mowy (dysfagia)
 • Niepłynność mówienia (jąkanie)
 • Terapia logopedyczna- metodyka
 • Autokorekcja i emisja głosu
 • Seminarium dyplomowe

Suma liczby godzin zajęć dydaktycznych to 465 h oraz zajęć praktycznych 165. Co daje łącznie 630 h zajęć na studiach podyplomowych.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się:

 • 16 września w godzinach 10:00 - 18:00

Warunkiem zapisania się na rozmowę jest dostarczenie do Biura CSPiS kompletu dokumentów.
W przypadku pytań sugerujemy kontakt z koordynatorem kierunku.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.
W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z oryginałami dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 530 zł
2 raty 2525 zł
1 rata 4800 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Cena dotyczy jednego roku nauczania.
Studia trwają 2 lata.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłat (oprócz opłaty rekrutacyjnej) należy dokonywać na indywidualne subkonto
(wygenerowane po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego Uniwersytetu SWPS):

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
w tytule prosimy wpisać nazwisko i imię kandydata oraz nazwę wybranego kierunku

Kasa uczelni czynna:
poniedziałek-piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

niezielska.ok

Koordynator kierunku

Agnieszka Niezielska
tel. 22 517 98 34
e-mail: agnieszka.nizielska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00
weekendy zjazdowe 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj