Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szkoła Doktorska – drzwi do kariery naukowej

float_intro: images-old/ISD_rekrutacja.jpg

Na Uniwersytecie SWPS zbliża się termin naboru do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych, której głównym celem jest wsparcie młodych badaczy w rozwoju kariery naukowej. Szkoła opracowała autorski model kształcenia, który realizuje we współpracy z dwiema międzynarodowymi instytucjami: EUA Council for Doctoral Education oraz organizacją VITAE.

Kandydaci są przyjmowani do centrów badawczych działających na uczelni i od pierwszych dni pracują w zespołach naukowców prowadzących prace badawcze. To unikatowe rozwiązanie połączone z profesjonalnym programem mentoringowym stwarza doktorantom optymalne warunki do realizacji naukowych aspiracji.

Czym różni się szkoła doktorska od studiów doktoranckich?

Magdalena Krusiewicz, dyrektor Biura Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej: Podstawowa różnica polega na tym, że w naszej Szkole Doktorskiej nie prowadzimy studiów sensu stricte. Nowy program kształcenia obejmuje zarówno zajęcia z profesorami, jak i wszelkie dodatkowe aktywności, takie jak udział doktoranta w konferencjach, szkołach letnich/zimowych czy wystąpienia na sesjach naukowych, za które przyznawane są punkty ECTS. Jeśli chodzi o same zajęcia, to różnice nie są duże – realizujemy nasz autorski program zbliżony do poprzedniego.

Co wyróżnia Szkołę Doktorską Uniwersytetu SWPS?

MK: To, co nas wyróżnia na rynku edukacyjnym, to przede wszystkim ścisła współpraca doktoranta z promotorem i centrum/zespołem badawczym, z którym dany promotor jest związany. Pozwala to zobaczyć, jak wygląda praca naukowców, jak przebiega proces ubiegania się o granty oraz późniejsza realizacja projektów. To także możliwość nawiązania kontaktów w środowisku akademickim.

Do tego dochodzi unikatowy program mentoringowy, na który składają się warsztaty grupowe oraz spotkania peer-mentoringowe sprzyjające integracji doktorantów i wymianie doświadczeń, a także indywidualne konsultacje z ekspertem ds. mentoringu i rozwoju kariery.

W tym roku zmieniliśmy model rekrutacji, aby podkreślić znaczenie doktoratu jako projektu realizowanego we współpracy z centrum lub zespołem badawczym.

Magdalena Krusiewicz, dyrektor Biura Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej

 

Jak wygląda rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021?

MK: Kandydat zaczyna od wyboru dyscypliny wiodącej oraz centrum lub zespołu badawczego, którego profil najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom naukowym. Kontaktuje się z promotorem i/lub promotorem pomocniczym z danego centrum/zespołu i przedstawia swoją kandydaturę. Wstępne deklaracje przyjęcia przyszłego doktoranta przez promotora i centrum są niezbędnym elementem procedury rekrutacyjnej. Jeśli kandydat osiągnie odpowiednią liczbę punktów, przechodzi do ostatniego etapu, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

Zasadnicza różnica polega na tym, że rekrutujemy mniej osób, kryteria przyjęć są konkurencyjne, a w cały proces są zaangażowane zespoły i centra badawcze działające na Uniwersytecie SWPS.

Na czym polega współpraca doktoranta z promotorem w ramach indywidualnego planu badawczego?

MK: Współpraca doktoranta z promotorem jest ścisła, bardzo systematyczna. W ramach indywidualnego planu badawczego powstaje harmonogram działań, który podlega ocenie śródokresowej przed komisją decydującą o tym, czy doktorant może kontynuować kształcenie. Kryteria oceny indywidualnego planu będą określone i podane do wiadomości doktorantom i promotorom z początkiem roku akademickiego 2020/2021.

Jak będzie wyglądało otwieranie przewodu doktorskiego i do kiedy należy to zrobić?

MK: W świetle nowej ustawy nie otwieramy już przewodu doktorskiego, tylko wszczynamy postępowanie doktorskie w momencie, kiedy mamy gotową rozprawę doktorską (pełna rozprawa lub cykl publikacyjny artykułów i tekstów powiązanych ze sobą tematycznie) oraz wszystkie dokumenty przewidziane ustawą, m.in.: potwierdzone publikacje (monografia naukowa lub artykuły w czasopismach z list ministerialnych) oraz poświadczone wymogi wypełnienia ósmego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Czy doktorant będzie mógł pracować na umowę zlecenie lub umowę o pracę w sektorze prywatnym?

MK: Stawiamy na doktoraty badawcze/naukowe, które mają doprowadzić osobę do rozpoczęcia kariery w świecie akademickim. Jest to zadanie bardzo czasochłonne, które często koliduje z pracą zawodową, dlatego wszyscy nasi doktoranci otrzymują stypendia. Tych z Państwa, którzy jednocześnie chcą pracować w sektorze prywatnym czy publicznym zachęcamy do realizacji doktoratu w trybie eksternistycznym.

Czy poza stypendiami z ministerstwa będą wypłacane stypendia dla najlepszych doktorantów?

MK: Planujemy wypłacanie 100 proc. stypendiów dla doktorantów, zgodnie z obowiązującą ustawą. Jeżeli starczy środków lub rektor wyasygnuje dodatkowe fundusze, to ogłosimy konkursy dla najlepszych doktorantów.

Ile będzie wynosiło stypendium doktoranckie i czy od stypendium doktoranckiego będą pobierane składki na ubezpieczenie?

MK: Przez pierwsze dwa lata kształcenia stypendium doktoranckie kształtuje się na poziomie 37 proc. wynagrodzenia profesora w uczelni publicznej, a po ocenie śródokresowej, przez kolejne dwa lata – na poziomie 57 proc. wynagrodzenia profesora. Stypendia doktoranckie są oskładkowane i wypłacane przez 12 miesięcy w roku.

Czy uczelnie niepubliczne będą wypłacały takie same stypendia doktoranckie jak uczelnie publiczne?

MK: Nie wypowiadamy się w imieniu innych uczelni. Uniwersytet SWPS będzie prowadził Szkołę Doktorską Nauk Społecznych i Humanistycznych zgodnie z warunkami nowej ustawy i będzie wypłacał stypendia wszystkim doktorantom. Będziemy promować kształcenie doktorantów w połączeniu ze stypendiami naukowymi z grantów Narodowego Centrum Nauki, tak aby doktoraty były przygotowywane w ramach projektów badawczych.

Szkoła Doktorska Uniwersytetu SWPS
Dyscyplina

Literaturoznawstwo

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Dyscyplina

Nauki o kulturze i religii

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Dyscyplina

Nauki socjologiczne oraz nauki o polityce i administracji

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Dyscyplina

Psychologia

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Dyscyplina

Psychologia

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Wrocław doktoraty poznaj szczegóły