Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hc8"

O studiach

Studia umożliwiają psychologom zdobycie kompetencji niezbędnych w pracy biegłego sądowego. Pozwalają pogłębić wiedzę oraz rozwinąć specjalistyczne umiejętności w zakresie procesu diagnozy, zadań opiniodawczych czy etyki zawodowej.

Celem studiów jest metodologiczne i warsztatowe przygotowanie słuchaczy do korzystania z wiedzy psychologicznej w kwestiach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, w tym do realizowania zadań opiniodawczo-ekspertalnych w postępowaniach sądowych.

Program zajęć pogłębia praktyczne umiejętności psychologów, którzy pracują jako biegli sądowi i zajmują się neuropsychologiczną oceną zeznań świadków, profilowaniem psychologicznym, opiniodawstwem w zakresie prawa pracy czy ubezpieczeniami społecznymi.

Więcej informacji o studiach

Brak ustawy o biegłych sądowych i związany z tym brak uregulowanych przepisami prawa wymagań dotyczących kompetencji biegłych, w tym biegłych z zakresu psychologii, przyczynia się do podejmowania zadań biegłego przez osoby nieprzygotowane formalnie i merytorycznie do pełnienia tej roli. W rezultacie biegli psychologowie niejednokrotnie wykonują zadania powierzone im przez wymiar sprawiedliwości w sposób nierzetelny, nie poparty wiedzą psychologiczną, naruszający zasady etyczne zawodu psychologa.

Równocześnie wzrasta oczekiwanie organów procesowych pod adresem psychologów. Psychologowie są powoływani do wydawania opinii w sprawach karnych (od chwili rozpoczęcia śledztwa, do zakończenia procesu sądowego), w sprawach cywilnych i rodzinnych. Stale pojawiają się nowe problemy prawne, których rozwiązanie wymaga wiedzy psychologicznej.

Słuchacze kierunku Psycholog jako Biegły Sądowy w Postępowaniu Karnym i Cywilnym poznają takie zagadnienia, jak:

 • problemy diagnozy wiarygodności zeznań dzieci;
 • psychologiczne aspekty oceny zeznań (treść zeznań i jej cechy, metody i zasady przesłuchania małoletnich świadków);
 • psychologiczne problemy szczególnych kategorii świadków (świadkowie w wieku podeszłym, procesy inwolucyjne), wykazujący upośledzenie intelektualne lub zaburzenia;
 • neuropsychologiczne oceny zeznań świadków;
 • psychologia pracy dochodzeniowo-śledcza;
 • profilowanie w różnych typach przestępstw; czynniki wpływające na profilowanie; modele i struktura profilu;
 • metodologia i metodyka postępowania diagnostycznego w sprawach opiekuńczych i rozwodowych; struktura badania, badanie dzieci, dorosłych, proces diagnozy klinicznej, funkcjonalnej, prognostycznej;
 • psychologiczne opiniodawstwo sądowe w procedurze cywilnej; diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna w oświadczeniu woli i sporządzanie testamentu; problemy diagnostyczne w ubezwłasnowolnieniu; odpowiedzialność cywilna za wyrządzoną szkodę, postępowanie cywilne o zapłatę;
 • diagnoza osobowości – procesy motywacyjne sprawców czynów zabronionych; diagnoza motywacji dorosłych sprawców przestępstw, diagnoza osobowości nieletniego; diagnoza zniekształceń poznawczych;
 • mobbing – problemy diagnozy, metodyka badania, dobór narzędzi, analiza materiału badawczego, formułowanie opinii;
 • psychologia sali sądowej; wystąpienia biegłego na sali sądowej; zasady i zakres obowiązków biegłego wobec organu procesowego; konfrontacja opinii biegłych.
   

  Czy to studia dla ciebie?

  Studia kierowane są do magistrów psychologii, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

  Zapraszamy osoby, które:

  • zamierzają podjąć czynności biegłego sądowego,
  • pełnią już tę funkcję i chcą pogłębić swoje umiejętności praktyczne,
  • chcą wyspecjalizować się w konkretnym obszarze psychologii sądowej.

  Dlaczego warto?

  1. Program studiów obejmuje aż 200 godzin dydaktycznych zajęć, z przewagą spotkań warsztatowych
  2. Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu etyki pracy biegłego sądowego
  3. Nauczysz się diagnozować osobowości sprawców czynów zabronionych
  4. Pogłębisz praktyczne umiejętności neuropsychologicznej oceny zeznań świadków, opiniodawstwa w sprawach wynikających z prawa pracy (mobbing), ubezpieczeń społecznych (oświadczenie woli, odpowiedzialność za wyrządzoną krzywdę)
  5. Poznasz zasady obowiązujące biegłego wobec organu procesowego oraz na sali sądowej
  6. Dołączysz do wąskiego grona poszukiwanych na rynku pracy wyspecjalizowanych ekspertów–psychologów w zakresie stosowania prawa

  Program studiów

  Blok tematyczny

  Psychologiczno-prawny

  Podstawy prawoznawstwa

  Psycholog jako biegły. Metodologiczny model psychologicznego opiniodawstwa sądowego

  Blok tematyczny

  Psychologia zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych/oskarżonych – diagnoza, narzędzia

  Problemy diagnozy wiarygodności zeznań dzieci. Psychologiczne aspekty oceny zeznań

  Problemy psychologiczne szczególnych kategorii świadków

  Dziecko krzywdzone. Diagnoza – metody, techniki badania

  Blok tematyczny

  Profilowanie nieznanych sprawców. Psychologia śledcza

  Pojęcie i rodzaje profilowania

  Modele i struktura profilu. Czynniki wpływające na profilowanie

  Profilowanie w różnych typach przestępstw oraz możliwości weryfikacji

  Blok tematyczny

  Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w procedurze cywilnej – model, diagnoza, narzędzia

  Metodologia i metody postępowania diagnostycznego w sprawach rodzinnych: opiekuńczych i rozwodowych

  Diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna w wybranych sprawach cywilnych (oświadczenie woli, sporządzenie testamentu)

  Odpowiedzialność cywilna za wyrządzoną szkodę, postępowania cywilne o zapłatę

  Blok tematyczny

  Diagnoza osobowości – procesów motywacyjnych, sprawców czynów zabronionych

  Diagnoza procesów motywacji dorosłych sprawców przestępstw

  Diagnoza osobowości nieletniego i nieprzystosowania psychicznego

  Diagnoza zaburzeń osobowości sprawców dorosłych

  Mobbing, problemy diagnozy, metodyka badania

  Blok tematyczny

  Mediacje sądowe

  Mediacje (karne i rodzinne)

  Psycholog na sali sądowej

  Pobierz terminarz zjazdów

  Organizacja nauki

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin dydaktycznych zajęć, z przewagą zajęć o charakterze warsztatowym. Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie w weekendy.

  Hybrydowa forma studiów oznacza, że wykłady prowadzone są w formule online, a warsztaty mają charakter zajęć laboratoryjnych stacjonarnych. Nie ma możliwości łączenia tych form.

  Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

  Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

  Warunki zaliczenia

  • Minimum 80% obecności na zajęciach
  • Zdobycie zaliczeń poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów
   • Dokument ukończenia studiów

    Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

  Kadra

  Grono wykładowców składa się z doświadczonych dydaktyków posiadających specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne doświadczenie w pracy biegłego sądowego.

  kierownik merytoryczny kierunku

  [email protected]
  Bogdan Lach
  profiler, biegły sądowy z zakresu psychologii; specjalista w dziedzinie przestępstw związanych z użyciem przemocy
  dr
  Agnieszka Haś
  dr
  biegły psycholog Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
   
  Kamila Kąsek
   
  biegły sądowy psycholog przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
  dr
  Tomasz Rajtar
  dr
  biegły psycholog Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
  dr
  Magdalena Rode
  dr
  biegły sądowy psycholog przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
   
  Ewa Wach
   
  biegły psycholog Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
   
  Anna Wojcieszczak
   
  prawnik

  Rekrutacja

  Zasady rekrutacji

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

  W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

  1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  2. Załącz odpowiednie dokumenty
  3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
  4. Rozpocznij studiowanie

  Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

  Na studia zapisujesz się online.

  Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

  Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

  Przygotuj:

  • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie psychologii
  Aplikuj na studia

  Załącz odpowiednie dokumenty

  W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie psychologii.

  Pamiętaj!

  • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
  • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
  Aplikuj na studia

  Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

  Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

  Uwaga!

  Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

  Aplikuj na studia

  Rozpocznij studiowanie

  Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

  Pamiętaj!

  • Liczba miejsc jest ograniczona.
  Aplikuj na studia

  Opłaty

  Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

  Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

  Opłata za rok studiów (2024-2025)

    Wysokość raty Łączny koszt studiów
  Zapłać w 10 ratach 680 PLN 6 800 PLN
  Zapłać w 2 ratach 3 150 PLN 6 300 PLN
  Zapłać w 1 racie 5 900 PLN 5 900 PLN

  Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

  Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

  Sprawdź, jak sfinansować naukę

  Nieoprocentowane pożyczki

  Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

  Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

  Dofinansowanie PARP

  Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

  Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

  Zniżki dla firm na studia podyplomowe

  Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

  O szczegóły zapytaj w CSPiS.

  Zostańmy w kontakcie

  Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

  Aplikuj
  Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
  na rok akademicki 2024/2025