logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów i rodziców.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia dziecka
Profilaktyka trudności wychowawczych

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

„Od kilkunastu lat można zaobserwować w życiu społecznym dynamiczne zmiany poglądów w sferze obyczajowości, co w istotny sposób wpływa także na poglądy w sferze wychowania dzieci i młodzieży. Pracując z rodzicami i dziećmi w poradni czy w gabinecie, konsultując pracę nauczycieli, zauważam jednak, że mimo tych zmian, zarówno w środowisku domowym, jak i szkolnym, występuje wiele istotnych trudności w budowaniu nowoczesnego systemu wychowania w kontekście poszanowania praw dziecka, o których tak wiele dzisiaj się mówi. Wynikające stąd trudności w sferze komunikacji, wywołują u dorosłych napięcie i poczucie bezradności.
Studia podyplomowe „Psychologia dziecka" adresowane są do nauczycieli, wychowawców, osób pracujących z rodzinami oraz z rodzicami. Zostały one pomyślane w ten sposób, aby umożliwić zarówno zdobywanie wiedzy, jak i umiejętności wychowawczych poprzez solidną porcję treningu w ramach praktycznych zajęć warsztatowych. Pozwoli to na wzmocnienie poczucia kompetencji wychowawczych absolwentów studiów, skutkujących poprawą relacji z podopiecznymi i lepszymi rezultatami pracy z wychowankami”.

kosmowskaBarbara Kosmowska
kierownik studiów podyplomowych

Adresaci studiów

Studia są adresowane zarówno do nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, jak również do osób zajmujących się szeroko pojętą pomocą psycho-pedagogiczną dzieciom i młodzieży, a także do rodziców, którzy chcieliby wesprzeć się fachową i praktyczną wiedzą na temat profilaktyki trudności wychowawczych. Do studiowania zapraszamy asystentów i kuratorów rodzinnych, pracowników opieki społecznej, pracowników merytorycznych Domów Dziecka, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Krótko mówiąc, mile widziani będą wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką studiów.

Cel

Obecnie na ulicach, w przedszkolach, w szkołach widać coraz więcej dzieci, u których cechy takie jak: krnąbrność, negatywizm, nieposłuszeństwo, wandalizm są stałą charakterystyką zachowania. Te cechy nie są jednak im przyrodzone, zostały uformowane jako efekt niepomyślnego rozwoju. Kluczowe znaczenie w powstawaniu tego typu właściwości ma sposób przeżywania przez dziecko okresów kryzysu w rozwoju. Kryzysy są w rozwoju czymś koniecznym i naturalnym, jednak ich niekorzystny przebieg grozi ograniczeniami w zakresie panowania nad własnymi procesami psychicznymi i zachowaniami. Każde kolejne niekorzystne doświadczenie kryzysowe powoduje, że dziecko staje się coraz trudniejsze. Te efekty kumulują się i kiedy dziecko trafia do szkoły, a potem wchodzi w okres dorastania ani ono nie może sobie z sobą poradzić, ani z nim jego otoczenie. Studia przygotują uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktyki - związanych z problemem dziecka trudnego. Kontakt z doświadczonymi specjalistami pozwoli absolwentom kierunku zdobytą wiedzę wykorzystać w pracy z dzieckiem zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Dlaczego warto?

 • Studia są skierowane nie tylko do nauczycieli, wychowawców, ale również do rodziców.
 • Kadra to doświadczeni specjaliści.
 • Dzięki studiom Słuchacze zdobędą fachową i praktyczną wiedzę na temat profilaktyki trudności wychowawczych.
 • Zajęcia w przeważającej ilości prowadzone są w formie praktycznych warsztatów.

Czas trwania:

2 semestry, 180 godzin, 30 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów jest aktywna obecność na co najmniej 80% godzin zajęć dydaktycznych oraz opracowanie i obrona projektu stanowiącego opis indywidualnej pracy z dzieckiem bądź opis pracy ze środowiskiem wychowawczym dziecka. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja nauki

Studia trwają 9 miesięcy. Zajęcia odbywają się co trzy-cztery tygodnie, w piątki (od 16.00), soboty i niedziele w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10 lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię. Studia są planowane w formie hybrydowej tj. 3-4 zjazdy będą realizowane w formie online, a pozostałe w budynku, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Zajęcia przygotują uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktyki , które są związane z problemami dziecka trudnego. W ramach zajęć warsztatowych poznają Państwo zasady pracy behawioralnej i systemowej w przedszkolach i szkołach, szczegółowo omówimy metody postępowania z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeniami zachowania z uwzględnieniem zaburzeń opozycyjno-buntowniczych. Zapoznamy Państwa z podstawowymi zagadnieniami depresji dziecięcej, zachowań suicydalnych oraz uzależnień m.in. od substancji psychoaktywnych, telefonu, gier komputerowych, zakupów oraz hazardu on-line. Naszym celem jest także przybliżenie Państwu zachowań dzieci i młodzieży związanych z ich rozwojem psychoseksualnym oraz sposób radzenia sobie z tymi zachowaniami. Ponadto przedstawimy temat diagnozy systemu rodzinnego z wykorzystaniem dostępnych metod diagnostycznych. Program uwzględnia również tematykę niepełnosprawności dzieci (wzrokowa, słuchowa, ruchowa, intelektualna) oraz przybliża problemy dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Doświadczony prowadzący wyjaśni wątpliwości związane z zagadnieniami prawnymi w zakresie systemu oświaty. Ponadto w cyklu zajęć warsztatowych prowadzone będą zajęcia superwizyjne, podczas których będziemy rozwiązywać konkretne problemy, które napotykacie Państwo w swojej pracy. Wykłady teoretyczne przypomną i uporządkują wiedzę, która jest niezbędna do prawidłowego rozróżnienia normy i patologii w omawianych sytuacjach. Problemy będą mogły być poddane głębszej analizie poprzez wprowadzenie rozumienia psychodynamicznego i psychoanalitycznego.

I. Podstawy kulturowego rozwoju dziecka – wykład 15 godz.

 • Adaptacja: rozwój struktury funkcji psychicznych – spostrzeganie, pamięć, uwaga, wyobraźnia, myślenie pojęciowe
 • Kryzysy strukturalne w rozwoju wg Lwa S. Wygotskiego – kryzys 1. roku, kryzys 3. roku, kryzys 7. roku, kryzys 11. roku i kryzys 13. roku oraz ich znaczenie dla rozwoju struktury funkcjonalnej i dowolnego zachowania
 • Okresy kryzysów rozwojowych w rozwoju psychospołecznym wg Erika H. Eriksona
 • System środowisk wychowawczych w okresie dzieciństwa i dorastania
 • Formowanie tożsamości psycho-społecznej a aktualność historyczna

II. Wczesna diagnostyka okresów kryzysów w rozwoju – wykład 15 godz.

 • Geneza i przebieg wybranych zaburzeń w ujęciu rozwojowym: autyzm i jego spektrum, zaburzenia odżywiania, zachowania autodestrukcyjne, psychozy, zaburzenia nerwicowe
 • Symptomatologia omawianych zaburzeń rozwojowych
 • Wskazania do interwencji i terapii w przychodni

III. Profilaktyka okresów kryzysu w rozwoju – wykład 15 godz.

 • Diagnoza przebiegu kryzysu rozwojowego oraz podstawowe zasady dotyczące interwencji modelu cykliczno-fazowego rozwoju
 • Interwencja bezpośrednia – model rozmowy interwencyjnej w kontakcie indywidualnym
 • Interwencja pośrednia – projektowanie systemu społecznego na rzecz pozytywnego rozwoju dzieci i młodzieży

IV. Czynniki ryzyka prawidłowego przebiegu okresów kryzysu i ich rozpoznawanie – warsztat 30 godz.

 • Biologiczne uwarunkowania prawidłowego przebiegu rozwoju
 • Czynniki ryzyka prawidłowego rozwoju psychoseksualnego u dzieci i młodzieży
 • Rodzina i jej funkcjonowanie – pozytywny i negatywny wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka

V. Skutki niepomyślnego przejścia okresów kryzysu i utrwalania się jego symptomów – warsztat 30 godz.

 • Ograniczenia możliwości poznawczych u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – diagnoza i terapia
 • Wybrane zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia

VI. Praca z dzieckiem trudnym w domu, przedszkolu i szkole – warsztat 30 godz.

 • Zasady i metody pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą w socjoterapii
 • Zasady i metody pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą w ujęciu behawioralnym i systemowym
 • Zasady i metody pracy z uzależnieniami u dzieci i młodzieży oraz syndromem FAS

VII. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy pomocy psychopedagogicznej dziecku trudnemu – warsztat 15 godz.

 • Prawne podstawy udzielania pomocy psychopedagogicznej
 • Polski system udzielania pomocy psychopedagogicznej
 • Metody i formy pracy placówek świadczących pomoc psychopedagogiczną dzieciom sprawiającym trudności wychowawcze

VIII. Interwencja środowiskowa – warsztat 30 godz.

 • Kształtowanie postaw i umiejętności wychowawczych opiekunów i wychowawców
 • Strategie i metody dyscyplinowania dzieci i młodzieży
 • Organizowanie czasu i przestrzeni
 • Rodzina w sytuacji rozwodu/rozstania

Suma: 180 godz.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 660 zł
2 raty 3050 zł
1 rata 5700 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura Biura Centrum Studiów Podyplomowych w Poznaniu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00

W przypadku wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie dnia i godziny wizyty. W lipcu i sierpniu Biuro stacjonarne będzie czynne od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00.