logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów i rodziców.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia dziecka
Profilaktyka trudności wychowawczych

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

„Od kilkunastu lat można zaobserwować w życiu społecznym dynamiczne zmiany poglądów w sferze obyczajowości, co w istotny sposób wpływa także na poglądy w sferze wychowania dzieci i młodzieży. Pracując z rodzicami i dziećmi w poradni czy w gabinecie, konsultując pracę nauczycieli, zauważam jednak, że mimo tych zmian, zarówno w środowisku domowym, jak i szkolnym, występuje wiele istotnych trudności w budowaniu nowoczesnego systemu wychowania w kontekście poszanowania praw dziecka, o których tak wiele dzisiaj się mówi. Wynikające stąd trudności w sferze komunikacji, wywołują u dorosłych napięcie i poczucie bezradności.
Studia podyplomowe „Psychologia dziecka" adresowane są do nauczycieli, wychowawców, osób pracujących z rodzinami oraz z rodzicami. Zostały one pomyślane w ten sposób, aby umożliwić zarówno zdobywanie wiedzy, jak i umiejętności wychowawczych poprzez solidną porcję treningu w ramach praktycznych zajęć warsztatowych. Pozwoli to na wzmocnienie poczucia kompetencji wychowawczych absolwentów studiów, skutkujących poprawą relacji z podopiecznymi i lepszymi rezultatami pracy z wychowankami”.

kosmowskaBarbara Kosmowska
kierownik studiów podyplomowych

Adresaci studiów

Studia są adresowane zarówno do nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, jak również do osób zajmujących się szeroko pojętą pomocą psycho-pedagogiczną dzieciom i młodzieży, a także do rodziców, którzy chcieliby wesprzeć się fachową i praktyczną wiedzą na temat profilaktyki trudności wychowawczych. Do studiowania zapraszamy asystentów i kuratorów rodzinnych, pracowników opieki społecznej, pracowników merytorycznych Domów Dziecka, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Krótko mówiąc, mile widziani będą wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką studiów.

Cel

Obecnie na ulicach, w przedszkolach, w szkołach widać coraz więcej dzieci, u których cechy takie jak: krnąbrność, negatywizm, nieposłuszeństwo, wandalizm są stałą charakterystyką zachowania. Te cechy nie są jednak im przyrodzone, zostały uformowane jako efekt niepomyślnego rozwoju. Kluczowe znaczenie w powstawaniu tego typu właściwości ma sposób przeżywania przez dziecko okresów kryzysu w rozwoju. Kryzysy są w rozwoju czymś koniecznym i naturalnym, jednak ich niekorzystny przebieg grozi ograniczeniami w zakresie panowania nad własnymi procesami psychicznymi i zachowaniami. Każde kolejne niekorzystne doświadczenie kryzysowe powoduje, że dziecko staje się coraz trudniejsze. Te efekty kumulują się i kiedy dziecko trafia do szkoły, a potem wchodzi w okres dorastania ani ono nie może sobie z sobą poradzić, ani z nim jego otoczenie. Studia przygotują uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktyki - związanych z problemem dziecka trudnego. Kontakt z doświadczonymi specjalistami pozwoli absolwentom kierunku zdobytą wiedzę wykorzystać w pracy z dzieckiem zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Dlaczego warto?

 • Studia są skierowane nie tylko do nauczycieli, wychowawców, ale również do rodziców.
 • Kadra to doświadczeni specjaliści.
 • Dzięki studiom Słuchacze zdobędą fachową i praktyczną wiedzę na temat profilaktyki trudności wychowawczych.
 • Zajęcia w przeważającej ilości prowadzone są w formie praktycznych warsztatów.

Czas trwania:

2 semestry, 180 godzin, 30 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów jest aktywna obecność na co najmniej 80% godzin zajęć dydaktycznych oraz opracowanie i obrona projektu stanowiącego opis indywidualnej pracy z dzieckiem bądź opis pracy ze środowiskiem wychowawczym dziecka. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja nauki

Studia trwają 9 miesięcy. Zajęcia odbywają się co trzy-cztery tygodnie, w piątki (od 16.00), soboty i niedziele w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Program

Zajęcia przygotują uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktyki , które są związane z problemami dziecka trudnego. W ramach zajęć warsztatowych poznają Państwo zasady pracy behawioralnej i systemowej w przedszkolach i szkołach, szczegółowo omówimy metody postępowania z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeniami zachowania z uwzględnieniem zaburzeń opozycyjno-buntowniczych. Zapoznamy Państwa z podstawowymi zagadnieniami depresji dziecięcej, zachowań suicydalnych oraz uzależnień m.in. od substancji psychoaktywnych, telefonu, gier komputerowych, zakupów oraz hazardu on-line. Naszym celem jest także przybliżenie Państwu zachowań dzieci i młodzieży związanych z ich rozwojem psychoseksualnym oraz sposób radzenia sobie z tymi zachowaniami. Ponadto przedstawimy temat diagnozy systemu rodzinnego z wykorzystaniem dostępnych metod diagnostycznych. Program uwzględnia również tematykę niepełnosprawności dzieci (wzrokowa, słuchowa, ruchowa, intelektualna) oraz przybliża problemy dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Doświadczony prowadzący wyjaśni wątpliwości związane z zagadnieniami prawnymi w zakresie systemu oświaty. Ponadto w cyklu zajęć warsztatowych prowadzone będą zajęcia superwizyjne, podczas których będziemy rozwiązywać konkretne problemy, które napotykacie Państwo w swojej pracy. Wykłady teoretyczne przypomną i uporządkują wiedzę, która jest niezbędna do prawidłowego rozróżnienia normy i patologii w omawianych sytuacjach. Problemy będą mogły być poddane głębszej analizie poprzez wprowadzenie rozumienia psychodynamicznego i psychoanalitycznego.

I. Podstawy kulturowego rozwoju dziecka – wykład 15 godz.

 • Adaptacja: rozwój struktury funkcji psychicznych – spostrzeganie, pamięć, uwaga, wyobraźnia, myślenie pojęciowe
 • Kryzysy strukturalne w rozwoju wg Lwa S. Wygotskiego – kryzys 1. roku, kryzys 3. roku, kryzys 7. roku, kryzys 11. roku i kryzys 13. roku oraz ich znaczenie dla rozwoju struktury funkcjonalnej i dowolnego zachowania
 • Okresy kryzysów rozwojowych w rozwoju psychospołecznym wg Erika H. Eriksona
 • System środowisk wychowawczych w okresie dzieciństwa i dorastania
 • Formowanie tożsamości psycho-społecznej a aktualność historyczna

II. Wczesna diagnostyka okresów kryzysów w rozwoju – wykład 15 godz.

 • Geneza i przebieg wybranych zaburzeń w ujęciu rozwojowym: autyzm i jego spektrum, zaburzenia odżywiania, zachowania autodestrukcyjne, psychozy, zaburzenia nerwicowe
 • Symptomatologia omawianych zaburzeń rozwojowych
 • Wskazania do interwencji i terapii w przychodni

III. Profilaktyka okresów kryzysu w rozwoju – wykład 15 godz.

 • Diagnoza przebiegu kryzysu rozwojowego oraz podstawowe zasady dotyczące interwencji modelu cykliczno-fazowego rozwoju
 • Interwencja bezpośrednia – model rozmowy interwencyjnej w kontakcie indywidualnym
 • Interwencja pośrednia – projektowanie systemu społecznego na rzecz pozytywnego rozwoju dzieci i młodzieży

IV. Czynniki ryzyka prawidłowego przebiegu okresów kryzysu i ich rozpoznawanie – warsztat 30 godz.

 • Biologiczne uwarunkowania prawidłowego przebiegu rozwoju
 • Czynniki ryzyka prawidłowego rozwoju psychoseksualnego u dzieci i młodzieży
 • Rodzina i jej funkcjonowanie – pozytywny i negatywny wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka

V. Skutki niepomyślnego przejścia okresów kryzysu i utrwalania się jego symptomów – warsztat 30 godz.

 • Ograniczenia możliwości poznawczych u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – diagnoza i terapia
 • Wybrane zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia

VI. Praca z dzieckiem trudnym w domu, przedszkolu i szkole – warsztat 30 godz.

 • Zasady i metody pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą w socjoterapii
 • Zasady i metody pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą w ujęciu behawioralnym i systemowym
 • Zasady i metody pracy z uzależnieniami u dzieci i młodzieży oraz syndromem FAS

VII. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy pomocy psychopedagogicznej dziecku trudnemu – warsztat 15 godz.

 • Prawne podstawy udzielania pomocy psychopedagogicznej
 • Polski system udzielania pomocy psychopedagogicznej
 • Metody i formy pracy placówek świadczących pomoc psychopedagogiczną dzieciom sprawiającym trudności wychowawcze

VIII. Interwencja środowiskowa – warsztat 30 godz.

 • Kształtowanie postaw i umiejętności wychowawczych opiekunów i wychowawców
 • Strategie i metody dyscyplinowania dzieci i młodzieży
 • Organizowanie czasu i przestrzeni
 • Rodzina w sytuacji rozwodu/rozstania

Suma: 180 godz.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W wybranych sytuacjach kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 610 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

balicka w

Koordynator kierunku

Weronika Balicka
tel. 61 27 11 251
e-mail: wbalicka@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00