logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób pracujących w organizacjach biznesowych i publicznych.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Komunikacja w organizacji oparta na empatii

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"To co powiesz, może zmienić świat” Marshall Rosenberg, twórca NVC (nonviolent communication)

Kiedy przeglądałam ostatnio stworzoną przez Unię Europejską strategię „Life Long Learning”, nie zdziwiłam się, że wśród Dziewięciu Kluczowych Kompetencji Europejczyków, którzy chcą się odnaleźć na współczesnym rynku pracy, są do zdobycia kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne. Umiejętności takie jak: komunikacja, empatia i zarządzanie sobą w stresie są dzisiaj znaczące dla dobrostanu pracowników i sukcesu organizacji.
Ponieważ na naszych studiach podstawą nauki są założenia Komunikacji Opartej na Empatii (wg NVC Marshalla Rosenberga), to już na samym początku chciałabym rozprawić się z jednym z największych mitów dotyczącym empatii, a mianowicie przekonaniem, że empatia oznacza wczuwanie się w drugą osobę. Tymczasem empatia to nie emocjonalne zarażanie się czyimś stanem, lecz istotna umiejętność społeczna, której można się nauczyć. Polega ona na głębszym rozumieniu swoich (!) potrzeb, emocji i wartości, a w następnym kroku również na rozumieniu emocji potrzeb i wartości innych osób oraz grup. Dzięki temu możliwe staje się uszanowanie i zdolność do pogodzenia różnych perspektyw (własnej i cudzych). To realna baza do sytuacji win-win, czyli takiej, w której wszyscy wygrywają oraz uszanowane są potrzeby i wartości obydwu stron. Dzięki temu pracownik może czuć się bezpieczniej i spokojniej w miejscu pracy, a pracodawca zyskuje zaangażowanego, nastawionego na współpracę i skutecznego w realizowaniu celów oraz wartości organizacji pracownika.
Dzięki empatii jest to naprawdę możliwe!

Biogramy.BIO paulina sobiczewskansp 594Magdalena Przybysz
Współkierowniczka merytoryczna kierunku

Partner kierunku

Logo Szkoły Trenerów

Adresaci

Zapraszamy osoby pracujące w organizacjach biznesowych i publicznych, pełniące różne role: kierownicze, zarządcze, wykonawcze, koordynacyjne lub eksperckie. Liderów i liderki, którzy chcą rozwijać w sobie autentyczne przywództwo. Członków zespołów projektowych i podwykonawczych. Specjalistów. Trenerów wewnętrznych. Osoby, które awansowały lub właśnie szykują się do awansu. Pracowników działów HR, którym zależy na wspieraniu w organizacji komunikacji budującej współpracę i zaangażowanie.

Cel

Naszym głównym celem jest przekazanie wiedzy i praktyczny trening umiejętności z trzech kluczowych interpersonalnych i społecznych kompetencji, wpływających na budowanie nowoczesnej kultury organizacji. Są nimi:

1. Umiejętność komunikowania się w oparciu o założenia metody nonviolent communiaction dr Marshalla Rosenberga (NVC), której skuteczność w rozwiązywaniu sytuacji trudnych oraz konfliktowych została potwierdzona.
2. Autentyczne angażowanie się w wartości i cele organizacji, przy równoczesnym działaniu w zgodzie z indywidualnym systemem wartości.
3. Umiejętne zarządzania sobą w stresie, uświadomienie roli ciała i dbania o zdrowie w codziennym życiu (w tym wzrost wiedzy o profilaktyce wypalenia zawodowego oraz sposobach radzenia sobie z nim).

Empatyczny, zdrowy i świadomy siebie pracownik będzie skutecznie komunikował się z innymi, niezależnie od roli i pozycji, którą pełni w organizacji oraz będzie potrafił zarządzać sobą w stresie i trudnych emocjonalnie sytuacjach. Podczas studiów będziemy uczyć rozumienia dwóch perspektyw: pracownika i organizacji. Niezależnie od tego, jaką rolę pełnisz w zespole: menedżera, eksperta, wykonawcy, mentora, lidera zarządzającego, trenera, specjalisty HR, czy też inną, nadejdzie moment, w którym będziesz musiał/a zakomunikować innym, jakie są Twoje potrzeby, wartości, cele, oczekiwania, czy też przekazać komuś niewygodną informację zwrotną, odmówić czegoś lub też poprosić o coś. Staniesz także w sytuacji, kiedy to Ciebie poproszą o zrozumienie, na przykład wartości organizacji lub o wykonanie zadania, które wymaga od Ciebie głębszego zrozumienia potrzeb i wartości innych ludzi.
Od Twoich umiejętności komunikacji zależy powodzenie zadania czy projektu. Mogą też pojawić się sytuacje trudne i kryzysowe, w których doświadczysz, jak ważne będzie to, co powiesz innym lub jak poradzisz sobie z usłyszeniem czegoś trudnego. Kluczowe okaże się, w jaki sposób potrafisz poradzić sobie ze skutkami stresu i emocjami.
Od Twoich umiejętności i zasobów będzie zależało, jak radzisz sobie nie tylko z komunikatami wspierającymi, ale także z tymi trudnymi. Im większą empatią się wykażesz i im precyzyjniej się wyrazisz, tym większe prawdopodobieństwo, że wytęskniona współpraca i zaangażowanie w zespole wzrosną.
Dlatego też jedną z kluczowych umiejętności składających się na kompetencje społeczne jest komunikacja oparta na empatii. Drugą decydującą cechą jest Twój stan: Twoje umiejętności radzenia sobie ze skutkami stresu, Twoje zdrowie, i samopoczucie.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu teoretycznego z wybranych przedmiotów oraz z analizy przypadku własnego (case study) z dowolnie wybranej sytuacji w pracy. Analiza przypadku może być przedstawiona w dowolnej formie: pisemnej, nagranej sesji audio lub video, przeprowadzonego warsztatu lub w formie prezentacji przed grupą.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Co wyróżnia nasz program:

Metoda
Podstawą kierunku jest Komunikacja oparta na Empatii według metody Porozumienie bez przemocy (nonviolent communication) dr. Marshalla Rosenberga. Jesteśmy do niej przekonani, lubimy ją i doświadczamy jej wysokiej skuteczności, ponieważ jest bardzo praktyczna. Sprawdza się w trudnych sytuacjach i wspiera:

 • w docieraniu do potrzeb i wartości pracownika oraz organizacji,
 • w radzeniu sobie z silnymi emocjami,
 • w budowaniu długoterminowych relacji w zespole opartych na zaufaniu, kompetencjach, autentyczności i osobistym zaangażowaniu,
 • w radzeniu sobie z krytyką,
 • w formułowaniu próśb, odmowy i stawianiu granic,
 • w rozwiązywaniu konfliktów i przechodzeniu przez kryzysy,
 • w budowaniu współpracy i dialogu,
 • w szukaniu rozwiązań typu win - win, opartych na szacunku do potrzeb i wartości obydwu stron,
 • w profilaktyce wypalenia zawodowego i radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i stresującymi ,
 • w negocjacjach i mediacjach.

Nowoczesne podejście
Budujemy przyjazną atmosferę opartą na relacjach, bezpieczeństwie i zaufaniu.
Bazujemy na nauce przez doświadczenie i warsztatowej formie zajęć oraz interaktywnych wykładach.
Przedstawiamy najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą empatii - jej neurobiologicznych i poznawczych podstaw oraz funkcjonowania współczesnej organizacji.
Prowadzimy analizę przypadków indywidualnych i grupowych (case study).

Praca z ciałem i uważnością
Ponieważ osobiste samopoczucie i zdrowie pracownika są kluczowe do nabywania nowych umiejętności i rozwijania empatycznej postawy, uczestnicy studiów będą mieli czas na integrację wiedzy i doświadczenia podczas warsztatów pracy ze świadomością ciała i Mindfulness. Poznają podstawowe założenia psychosomatyki oraz nowoczesne teorie i metody radzenia sobie ze stresem.
Podczas studiów będą mieli okazję do świadomego i sukcesywnego zmniejszania poziomu swojego stresu.

Kadra z dużym doświadczeniem i nowoczesną wiedzą

Słuchacze będą mieli wsparcie i kontakt z doświadczonymi trenerami i praktykami metody NVC, którzy współpracują z organizacjami na różnych szczeblach, zarówno przy budowaniu zespołów, współpracy z pracownikami HR, poprzez menadżerów, menedżerów wyższego stopnia, aż po zarząd. Zajęcia warsztatowe prowadzą pionierki empatycznej komunikacji w Polsce, doświadczone trenerki i praktycy metody Porozumienie bez przemocy: Lucyna Wieczorek- Tutak i Ewa Tyralik – Kulpa oraz ich ścisła współpracowniczka psycholożka Magdalena Przybysz, która jest współkierowniczką merytoryczną studiów. Od ponad 10 lat tworzą one Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii. Program jest osadzony w szerszym kontekście psychologii pracy dzięki dr Agnieszce Czerw - współkierowniczce merytorycznej studiów, która jest Kierownikiem Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji oraz Zastępcą Dyrektora Instytutu Psychologii na Wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu.

Program obejmuje 198 godzin zajęć, na które składa się 11 zjazdów średnio po 18 godzin każdy.  W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

W skład studiów wchodzą trzy bloki tematyczne:

I. Komunikacja oparta na empatii wg metody Marshalla Rosenberga Porozumienie bez przemocy
II. Wartości organizacji i wartości pracownika
III. Stres organizacyjny

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 720 zł
2 raty 3350 zł
1 rata 6300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.