Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hao"

O studiach

Bezpieczeństwo żywności ma kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego, dlatego prawo żywnościowe to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów prawa administracyjnego. Interpretacja i stosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności stanowią dziś prawdziwe wyzwanie dla organów administracji, przedsiębiorców i konsumentów.

Studia przygotowują do pracy w obszarze bezpieczeństwa żywności oraz innych aspektów prawnych związanych z produkcji żywności. Słuchacze zdobywają wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących produkcji żywności i wprowadzania produktów spożywczych do obrotu handlowego, doskonaląc umiejętności przydatne w pracy zawodowej i życiu codziennym.

Oferujemy także fakultatywne szkolenie dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności, zgodne z rozporządzeniem (UE) 2017/625.

Więcej informacji o studiach

Szkolenie dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności jest zgodne z wymogami rozporządzenia (UE) 2017/625 z 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych).

Szkolenie takie jest niezbędne, aby właściwe organy kontroli urzędowej podejmowały decyzje w jednolity sposób. Zgodnie z art. 5 ww. rozporządzenia pracownicy przeprowadzający kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe:

 • odbywają, w zakresie swoich kompetencji, odpowiednie szkolenie umożliwiające im wypełnianie obowiązków w sposób kompetentny oraz przeprowadzanie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w spójny sposób;
 • na bieżąco uzupełniają wiedzę w zakresie swoich kompetencji i w razie potrzeby odbywają regularne szkolenia dodatkowe;
 • odbywają szkolenia w dziedzinach określonych w załączniku II rozdział I oraz na temat obowiązków właściwych organów wynikających z niniejszego rozporządzenia, stosownie do przypadku.

Czy to studia dla ciebie?

To studia dla:

 • funkcjonariuszy publicznych
 • pracowników administracji rządowej
 • lekarzy weterynarii
 • lekarzy i innych przedstawicieli zawodów medycznych, w szczególności tych, którzy są związani z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych administracji rządowej w zakresie urzędowej kontroli żywności
 • absolwentów prawa, administracji, bezpieczeństwa żywności oraz technologii żywności i żywienia człowieka
 • osób, które chcą się specjalizować w prawie żywnościowym
 • dyrektorów i kierowników zakładów sektora spożywczego
 • pracowników zakładów systemów kontroli wewnętrznej opartych na zasadach HACCP
 • audytorów procedur kontroli wewnętrznej, którzy chcą się specjalizować w systemach kontroli opartych o zasady HACCP
 • przedstawicieli związków branżowych zrzeszających przedsiębiorstwa sektora spożywczego
 • przedstawicieli organizacji społecznych zrzeszających konsumentów
 • pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
 • pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dlaczego warto?

 1. Program studiów został dostosowany do wymogów rozporządzenia (UE) 2017/625 i spełnienia przesłanki prawidłowego szkolenia osób prowadzących kontrole urzędowe
 2. Poznasz teoretyczne zagadnienia z zakresu ochrony żywności oraz podstawy prawa o żywności w ujęciu krajowym, europejskim i międzynarodowym
 3. Zapoznasz się z problematyką systemów kontroli wewnętrznej w produkcji i obrocie żywnością, humanitarnej ochrony zwierząt w procesie produkcji żywności, informacji publicznej dla konsumentów żywności
 4. Poznasz prawne uwarunkowania identyfikowalności żywności oraz z zakresu postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji żywności
 5. Masz możliwość odbycia szkolenia dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności” w ramach fakultatywnego modułu w trakcie studiów
 6. Dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej przewidziana jest zniżka 15%

Program studiów

Blok tematyczny

Przedmioty wchodzące w skład programu studiów

Geneza i rozwój prawa o żywności

(4 godz.)

Historia polskiego prawa o żywności

(8 godz.)

Rozwój europejskiego prawa o żywności

(16 godz.)

Geneza i rozwój polskiej administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia

(4 godz.)

Regulacje prawne procesu produkcji i przetwórstwa żywności

(8 godz.)

Najważniejsze obowiązujące akty wspólnotowego prawa o żywności

(8 godz.)

Obrót żywnością na terenie UE oraz z państwami nienależącymi do UE

(10 godz.)

Kontrola graniczna żywności

(6 godz.)

Systemy zagwarantowania bezpieczeństwa i jakości w procesie produkcji żywności

(8 godz.)

Nadzór nad procesem produkcji i obrotem żywnością

(8 godz.)

Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna w procesie produkcji i obrotu żywnością

(6 godz.)

Wymagania prawa o żywności w zakresie handlu detalicznego

(6 godz.)

Instrumenty ochrony konsumenta żywności w prawie unijnym i krajowym

(12 godz.)

Krajowe i międzynarodowe instytucje i organizacje zajmujące się zdrowiem publicznym, ochroną i edukacją konsumentów żywności

(8 godz.)

Aspekty prawne dobrostanu zwierząt w produkcji żywności

(8 godz.)

Struktura ochrony konsumenta żywności w krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza

(8 godz.)

Prawo paszowe

(8 godz.)

Zasady certyfikowania żywności

(8 godz.)

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego

(4 godz.)

Produkcja podstawowa

(6 godz.)

Etykietowanie i przekazywanie informacji o żywności konsumentowi końcowemu

(2 godz.)

Żywność modyfikowana genetycznie

(8 godz.)

Kryteria mikrobiologiczne żywności

(4 godz.)

Reklama żywności

(4 godz.)

Transport i przechowywanie żywności

(4 godz.)

Różne formy wprowadzania żywności do obrotu

(4 godz.)

Blok tematyczny

Szkolenie dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności / moduł fakultatywny

(60 godz.)

techniki kontrolne

procedury kontroli

etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji oraz ewentualne zagrożenia dla zdrowia ludzi, a tam gdzie jest to stosowne, dla zdrowia zwierząt, roślin i dla środowiska

ocena niezgodności z prawem paszowym i żywnościowym

zagrożenia w produkcji pasz dla zwierząt i żywności

ocena stosowania procedur HACCP

systemy zarządzania, takie jak programy gwarancji jakości, które przedsiębiorstwa paszowe i żywnościowe stosują oraz ocena tych systemów w zakresie, w jakim są one właściwe dla wymagań prawa paszowego i żywnościowego

systemy certyfikacji urzędowej

awaryjne rozwiązania dotyczące zagrożeń, w tym łączność między Państwami Członkowskimi a Komisją

postępowania sądowe i skutki kontroli urzędowych

badanie pisemnych dokumentów oraz innych zapisów, łącznie z tymi odnoszącymi się do kontroli biegłości, akredytacji i oceny ryzyka, które mogą być odpowiednie do oceny zgodności z prawem paszowym i żywnościowym

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin dydaktycznych zajęć obowiązkowych oraz 60 godzin dodatkowego modułu fakultatywnego „Szkolenie dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności". Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie w weekendy.

Studia w całości są realizowane w trybie online.

„Szkolenie dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności” w ramach modułu fakultatywnego rozpoczyna się wraz z początkiem zajęć na kierunku Prawo o Żywności.

W szkoleniu mogą brać udział słuchacze kierunku, którzy są pracownikami organów kontroli urzędowej lub są osobami do tego wyznaczonymi (weryfikacja odbędzie się na podstawie dokumentów poświadczających status pracownika lub osoby wyznaczonej do kontroli urzędowej).

Warunkiem uruchomienia modułu będzie uczestnictwo co najmniej 10 osób.

Moduł fakultatywny jest dodatkowo płatny, koszt to 1800 zł.

Po zapoznaniu się z programem modułu fakultatywnego, Główny Lekarz Weterynarii, jako centralny organ administracji rządowej wyraził nadzieję, iż inicjatywa w zakresie szkolenia osób prowadzących kontrole urzędowe (zgodnie z programem dostosowanym do wymogów rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu) spotka się z odpowiednim odzewem ze strony urzędowych lekarzy weterynarii.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów
 • Napisanie pracy dyplomowej
 • Zdanie testu przez uczestników „Szkolenia dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności"

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Zaświadczenie dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności o przeprowadzeniu szkolenia z rozporządzenia (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych).

Kadra

Kadra wykładowców składa się z lekarzy weterynarii, doktorów nauk weterynaryjnych, doradców, konsultantów i specjalistów z zakresie praw zwierząt. Dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz innych aspektów prawnych związanych z produkcji żywności.

Kierownik merytoryczny kierunku

dr
Michał Rudy
dr
radca prawny
 
Krzysztof Bednarczyk
 
lekarz weterynarii
dr
Agnieszka Gruszczyńska
dr
prawniczka, specjalistka z zakresu prawa zwierząt
lek. wet
Krzysztof Jażdżewski
lek. wet
w latach 2004-2006 Główny Lekarz Weterynarii, a w latach 2006-2018 z-ca Głównego Lekarza Weterynarii
dr
Piotr Kołodziej
dr
doradca, konsultant, autor specjalistycznych opinii i opracowań wykorzystywanych w postępowaniach sądowych
dr
Katarzyna Kosek-Paszkowska
dr
doktor nauk weterynaryjnych
dr
Łukasz Sokołowski
dr
doktor nauk prawnych, radca prawny
 
Michał Walczak
 
radca prawny, specjalista prawa weterynaryjnego i sanitarnego
 
Adam Zieliński
 
pracownik Kancelarii Sejmu RP
dr
Anna Zientara
dr
doktor nauk prawnych
 
Justyna Zwolińska
 
prawniczka i behawiorystka psów

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne.
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 830 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 900 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 1 racie 7 400 PLN 7 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025