logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorców oraz menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia w biznesie

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

„Na skuteczność działań, zarówno w biznesie, jak i w psychologii ma wpływ wiele elementów. W biznesie ciężko o dobre efekty, jeśli nie ma odpowiedniego planowania, skutecznego kalkulowania, szybkiego podejmowania decyzji, ale również korekty i wnioskowania. W psychologii dobre efekty są wówczas, gdy jest odpowiednia wiedza, przefiltrowane doświadczenia praktyczne oraz właściwe poznanie i odczuwanie, tak samego siebie, jak i innych ludzi oraz jest wyjście poza „mędrca szkiełko i oko”. Psychologia w biznesie na Uniwersytecie SWPS oferuje właśnie te elementy kładąc nacisk na odpowiednią wiedzę, dobre wykorzystanie doświadczeń zaczerpniętych od praktyków oraz korzystanie z technik i narzędzi, które pozwolą poznać i wykorzystać te elementy ludzkiej natury, których nie da się jedynie zmierzyć i zważyć.
Dziś, tak jak w sporcie do sukcesu nie wystarczy już tylko dobry sprzęt czy trening ciała, tak w biznesie nie wystarczy jedynie zarządzanie finansami - w jednym i drugim niezbędna jest psychologia”.

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.m kochanowskinsp 685dr Marcin Kochanowski
kierownik kierunku

Adresaci studiów

Studia są adresowane do kierujących własnymi małymi i średnimi firmami oraz menedżerów i specjalistów wspierających kierowanie zespołami pracowniczymi w różnych działach firm. Zapraszamy osoby, którym zależy na rozwinięciu praktycznych umiejętności zastosowania osiągnięć psychologii społecznej w biznesie.

Cel

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy szerokiej i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii społecznej oraz rozwinięcie umiejętności jej zastosowania w sferze zarządzania, marketingu i szeroko pojętego biznesu. Udoskonalone na studiach kompetencje pozwolą na skuteczne zarządzanie i motywowanie zespołów ludzkich, w tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych ze zmianami i konfliktami. Trenowane umiejętności wspomogą również rozwój własny słuchaczy, pozwolą efektywniej planować czas, podejmować właściwe decyzje, radzić sobie ze stresem oraz skutecznie komunikować się w biznesie.

Czas trwania

2 semestry, 184 godziny, 30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10-11 zjazdów i odbywają się w soboty oraz niedziele, średnio raz w miesiącu w budynku Filii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10 lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię. Studia są planowane w formie hybrydowej tj. 2-3 zjazdy będą realizowane w formie online, a pozostałe w budynku, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest zdanie dwóch testów wiedzy, na koniec każdego semestru oraz minimum 80% obecności na zajęciach. Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.
Ocena na świadectwie jest średnią ocen z dwóch testów wiedzy.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program zajęć obejmuje 184 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów, treningów oraz interaktywnych wykładów oraz ćwiczeń. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Słuchacze uczestniczą w zajęciach obejmujących cztery obszary zdobywanych kompetencji:

I. PSYCHOLOGIA MENEDŻERA - umiejętności intrapersonalne i interpersonalne

 1. Autodiagnoza - poznanie własnych mocnych i słabych stron (8 godz.)
 2. Budowanie i praca zespołu - warsztat (12 godz.)
 3. Radzenie sobie ze stresem w firmie (8 godz.)
 4. Identyfikacja i prewencja wypalenia zawodowego w organizacji (8 godz.)
 5. Brainfitness- sprawny umysł a zdrowy styl życia (8 godz.)
 6. Autoprezentacja - sztuka wyrażania siebie w relacjach z innymi (14 godz.)
 7. Kompetencje lidera i ich rozwój (8 godz.)

II. PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA LUDŹMI

 1. Rekrutacja pracowników - jak ocenić predyspozycje psychiczne kandydata (8 godz.)
 2. Świadome przywództwo - jak diagnozować kompetencje i motywować podwładnych (12 godz.)
 3. Komunikacja bez przeszkód - jak skutecznie się komunikować i unikać gier (16 godz.)
 4. Konflikt i zmiana w organizacji - jak wykorzystać potencjał, który ze sobą niosą (8 godz.)
 5. Zwinne zarządzanie (agile leadership) (16 godz.)
 6. Zarządzanie zmianą w firmie w czasach niepewności i turbulencji (10 godz.)

III. PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA I FINANSOWA

 1. Psychologia pieniądza (8 godz.)
 2. Podejmowanie decyzji – metody racjonalnego wyważania ryzyka (8 godz.)

IV. PSYCHOLOGIA RYNKU I RELACJI Z KONSUMENTEM

 1. Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich (8 godz.)
 2. Wywieranie wpływu społecznego (8 godz.)
 3. Negocjacje w biznesie – jak osiągnąć zamierzony cel (16 godz.)

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 660 zł
2 raty 3050 zł
1 rata 5700 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura Biura Centrum Studiów Podyplomowych w Poznaniu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;

W przypadku wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie dnia i godziny wizyty. W lipcu i sierpniu Biuro stacjonarne będzie czynne od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00.