logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób pracujących w organizacjach biznesowych i publicznych.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia pozytywna w organizacji
- studia online

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online.

O studiach

"Pracuję bo lubię. Pracuję w konstruktywnej atmosferze, którą współtworzę poprzez wnoszenie do pracy moich zasobów osobistych, które rozwijam wspólnie z moją organizacją, po to by działać sprawniej i zdrowo, teraz i w przyszłości” – taka wizja towarzyszyła nam, kiedy projektowaliśmy kierunek studiów: Pozytywna Psychologia w Organizacji. Każdy z prowadzących w swojej praktyce zawodowej kieruje się pasją pracy, jej lubieniem i dążeniem do dzielenia się w przystępny sposób profesjonalną wiedzą o człowieku w organizacji. Wiedza ta pochodzi z nowego nurtu psychologii pozytywnej. Skoro posiadamy twarde dowody naukowe, poparte wieloletnią praktyką zawodową, na to, że czynniki psychologiczne mają znaczenie dla efektywności biznesowej, to czas świadomie i skutecznie implementować je do organizacji – dlatego zapraszamy do udziału w naszych studiach. Szczególnie, że stoi przed nami wyzwanie – będziemy żyli dłużej, a tym samym będziemy pracowali dłużej i będziemy mieli szansę uczynić tę pracę bardziej satysfakcjonującą. Ponadto większość proponowanych rozwiązań może być wdrażana do organizacji niemalże bezkosztowo i od razu."

Biogramy.BIO paulina sobiczewskansp 594Anna Agata Nowak
Kierownik merytoryczny kierunku

 

Adresaci

Kierunek dedykowany jest pracownikom dużych organizacji, w szczególności specjalistom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników (specjaliści ds. BHP, EHS), a także kreowanie polityki personalnej w zakładzie pracy (specjaliści ds. HR), adresatem są również menadżerowie zainteresowani teraz lub w przyszłości wykorzystaniem psychologii pozytywnej w przedsiębiorstwie. Program dedykowany jest w szczególności firmom produkcyjnym, zatrudniającym powyżej 400 pracowników, pracującym w warunkach niejednokrotnie ciężkich psychofizycznie (praca zmianowa, czterobrygadowa, fizyczna, niebezpieczna). Uzasadnieniem potrzeby realizacji działań edukacyjnych są wyzwania obecnego rynku pracy, w odpowiedzi na które biznes otwiera się na psychologię empiryczną i sprawdzoną, w poszukiwaniu rozwiązań pozwalających sprawniej organizować pracę przy jednoczesnym zadbaniu o człowieka w miejscu pracy.

Uczestnicy studiów zdobędą wszechstronną wiedzę oraz umiejętności, które sprawią, iż będą oni potrafili:

 • dostrzegać i czerpać korzyści ze związku między postulatami psychologii pozytywnej a celami biznesowymi organizacji
 • wpływać na kształtowanie zaangażowania i dobrostanu psychicznego swojego i pracowników
 • identyfikować zachowania mogące obniżać dobrostan i im zapobiegać
 • przekonywać decydentów w organizacji do wdrażania zmian w celu budowania organizacji pozytywnych
 • wspierać pracowników w sytuacjach rozwojowych, ale też trudnych.
 • wykorzystanie w praktyce poznanych narzędzi, mi. innowacyjnych gier, metody design thinking itp.
 • budować własny, bezkonkurencyjny, warsztat pracy w oparciu o innowacyjne i skuteczne metody
 • świadomie podchodzić do pozytywnego myślenia w budowaniu relacji i współpracy, nie tylko w pracy, ale również w życiu osobistym.

Cel

Studia podyplomowe „Psychologia pozytywna w organizacji” oferuje program, w którym wiedza i doświadczenia praktyczne psychologów prowadzących badania w nurcie psychologii pozytywnej, a także praktyków pracujących w tym nurcie z organizacjami, wyposażą słuchaczy w kompetencje pozwalające budować pozytywną kulturę organizacyjną.

W ostatnich latach w badaniach zagranicznych wiele uwagi poświęcone jest psychologii pozytywnej w organizacji (Luthans, Wrzesniewski, Salanova i inni). W Polsce nurt ten dopiero się rozwija. Mimo, że psychologia posiada twarde dowody naukowe, na to, że czynniki psychologiczne mają znaczenie dla efektywności biznesowej, wiedza na ich temat jest niewystarczająco popularyzowana w środowisku pracy, wśród praktyków. Proponowany program studiów podyplomowych dedykowany ww. grupie, a także zespół kadry zaproszonej do realizacji studiów może skutecznie implementować do organizacji wiedzę i narzędzia do budowania wyższej jakości organizacji pracy poprzez. Szczególnie, że stoi przed nami wyzwanie – będziemy żyli dłużej, a tym samym pracowali dłużej, i mamy szansę uczynić tę pracę bardziej satysfakcjonującą, a środowisko pracy bogatsze i zdrowsze. Ideą studiów jest realizacja celu Profesora Pietrasińskiego (2008), zdaniem którego wraz ze zmianami cywilizacyjnymi niezbędne są zmiany w zakresie kształcenia. Zmiany te przybierają formę ekspansji nauki i gospodarki opartej na wiedzy. W perspektywie kolejnych lat wyzwaniem stanie się kształcenie promujące dociekliwe myślenie i wysoką kulturę poznawczą. Menadżerowie będą nie tylko kształtowali organizacje w kierunku doskonalenia wiedzy zawodowej – będą także musieli kształtować zachowania własne oraz organizacyjne, w tym osobowość swoją i charakter organizacji. Organizacji rozumnej (Pietrasiński, 2008).

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy końcowej przygotowywanej podczas studiów. Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Co wyróżnia nasz program:

WSZECHSTRONNOŚĆ oraz INTEGRACJA PRAKTYKI Z NAJNOWSZYMI WYNIKAMI BADAŃ W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ W ORGANIZACJI

Studia stanowią innowacyjne podejście do organizacji – dając wiedzę, narzędzia i inspirację. Podczas zajęć słuchacze poznają praktyczne rozwiązania odnoszące się do funkcjonowania człowieka w pracy w kontekście jego osobowości, dobrostanu, zaangażowania, a także zdrowia.
Program został skonstruowany tak, by poznawane obszary psychologii pozytywnej móc implementować do organizacji w trakcie studiów. Zajęcia rozpoczniemy od zagłębienia się w psychologię pozytywną poprzez poznanie siebie. Będzie to warsztat wprowadzający/integracyjny prowadzony przez Annę Nowak i Malwinę Puchalską (trenerki i doktorantki USWPS). Następnie w tajniki teorii psychologii pozytywnej wprowadzą słuchaczy wybitni naukowcy specjalizujący się w tym nurcie (nota bene promotorzy prac doktorskich Anny i Malwiny). Mając solidną wiedzę i pracując w zespole, przejdziemy do poznawania narzędzi, czyli gier i metod pozwalających na stymulowanie pozytywnych zachowań w organizacji. Będziemy także projektowali własne rozwiązania. Nauczymy się rozmawiać na tematy wrażliwe – zdrowia, wypadków, czy znaczenia interwencji kryzysowej, czy tematy trudne – w konstruktywny i pozytywny sposób. Bez tej kompetencji budowanie pozytywnej organizacji byłoby trudne. Będziemy także umieli motywować siebie, swoich przełożonych i współpracowników do wdrażania pozytywnych zachowań w organizacji. Po co? Po to by pracować z pasją, w pozytywnej, konstruktywnej i zdrowej atmosferze. Po to, by móc przyznać, że praca może dostarczać emocji pozytywnych.

Praktyka

 • Kontakt z doświadczonymi ekspertami wdrażającymi praktyki psychologii pozytywnej, na co dzień w firmach
 • Możliwość wspólnego wypracowania rozwiązań w zakresie budowania zaangażowania i dobrostanu pracowników, który niewielkim kosztem będzie implementowany do organizacji

Kadra

 • Wykłady i warsztaty prowadzą eksperci w swoich dziedzinach, w tym kadra akademicka i trenerzy doktoryzujący się w zakresie psychologii pozytywnej, a także trenerzy praktycy.

Przyszłość

 • Podczas zajęć będziemy przykładali dużą uważność do budowania takich zasobów osobistych i organizacyjnych, które pozwolą nam lepiej działać w przyszłości.

Zjazdy

 • Program studiów obejmuje 190 godzin zajęć, na które składa się 11 zjazdów po około 18 godzin.
 • Zajęcia podczas weekendów
 • Istnieje możliwość organizacji studiów w formule zamkniętej, dedykowanej zespołowi pracowników BHP, HR jednej organizacji. Wówczas zajęcia mogą odbywać się w siedzibie firmy.¹

¹ W celu poznania szczegółów prosimy o kontakt z Biurem Studiów Podyplomowych i Szkoleń, mail: podyplomowe.poznan@swps.edu.pl., tel. 61 27 11 255

Szczegółowe bloki zajęć:

BLOK I: WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ

 • Warsztat wprowadzający – integracyjny
 • Psychologia pozytywna – wprowadzenie
 • Psychologia pozytywna w organizacji

BLOK II: ZAANGAŻOWANIE I DOBROSTAN W PRACY

 • Psychologia pozytywna w służbie dobrostanu pracowników. Co decyduje o tym, że pracownicy są zadowoleni z pracy i chcą w niej pozostać?
 • Motywacja wewnętrzna – teoria autodeterminacji i flow.
 • Job crafting – budowanie zaangażowania i poczucia sensu pracy

BLOK III: POZYTYWNY WPŁYW – CZYLI JAK WDRAŻAĆ PSYCHOLOGIĘ POZYTYWNĄ DO ORGNIZACJI

 • Psychologia pozytywnego wpływu: narzędzia urzeczywistniania norm i wartości w organizacji.
 • Tworzenie innowacji w zakresie wykorzystania psychologii pozytywnej metodą Design Thinking
 • CSR - biznes społecznie odpowiedzialny

BLOK IV / MODUŁ PN. NARZĘDZIA

 • Moduł praktyczny – gry poszkoleniowe a innowacyjny rozwój organizacji.
 • Coaching w pozytywnej organizacji
 • Prowadzenie rozmów na trudne, ale ważne tematy w pozytywnej organizacji

BLOK 5 / ZDROWA ORGANIZACJA

 • Promocja zdrowia w organizacji
 • Interwencja kryzysowa.
 • Konstruktywne wykorzystanie stresu – warsztat prowadzony w oparciu o edukacyjną grę fabularną: Nieidźtamia. Wyprawa po Ukrytą Wiedzę.

Studia kończą się złożeniem pracy końcowej i jej publiczną prezentacją przeprowadzoną przed komisją składającą się z wyznaczonych wykładowców prowadzących zajęcia w trakcie studiów. Praca będzie wiązała się z praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy w biznesie.

Kadra

Zajęcia prowadzą eksperci akademiccy w dziedzinie psychologii pozytywnej – Anna M. Zalewska, Agnieszka Czerw, Marcin Wnuk, a także doktorzy – praktycy - Paweł Fortuna i Mirosława Leopold. Warsztaty prowadzone są przez doktorantki (trenerki, psycholożki), które poszukują w nauce kolejnych dowodów potwierdzających skuteczność psychologii w organizacji, w celu jeszcze sprawniejszej pracy opartej na dowodach płynących z najnowszej nauki i łączenia nauki z biznesem – Annę Nowak (kierownika studiów), Beatę Wolfigiel, Malwinę Puchalską i Martę Boczkowską. Psychologowie trenerzy poprowadzą moduły praktyczne pokazując, jak w pracy można wykorzystać gry – inspiratorami będą Mariola Bardziejewska i Beata Tylus. Wśród kadry są również osoby nie będące psychologami, natomiast stosującymi praktyki przydatne w budowaniu zdrowych i silnych organizacji przyszłości. Anna Kornacka będzie popularyzowała dobre praktyki CSR w budowaniu pozytywnych organizacji, a Michał Pajdak pozwoli zaprojektować rozwiązania dla pracowników, które wpłyną korzystnie na ludzi w organizacji.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  750 zł
2 raty  3500 zł
1 rata  6600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura Biura Centrum Studiów Podyplomowych w Poznaniu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;

W przypadku wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie dnia i godziny wizyty. W lipcu i sierpniu Biuro stacjonarne będzie czynne od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00.