hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Damy Ci instrumenty, wywołamy refleksje, dostarczymy inspiracji, jak zarządzać zasobami ludzkimi w XXI w.

dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS, socjolog, ekonomista

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Socjologia. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • studia II stopnia
 • tryb niestacjonarny

Opis kierunku

Zarządzanie zasobami ludzkimi to umiejętność tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej i budowania jej kapitału ludzkiego. Studia łączą wybraną wiedzę z takich dziedzin, jak socjologia, psychologia, ekonomia i zarządzanie, a ich program koncentruje się na kształceniu u studentów praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie human resources, m.in. prowadzenia rekrutacji, ewaluacji talentów, skutecznego motywowania, fuzji i outplacementu, coachingu oraz przywództwa.

Absolwenci kierunku otrzymują dyplom ukończenia studiów socjologicznych o specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Adresaci studiów

Kierunek adresowany jest do osób, które ukończyły już studia na poziomie licencjackim lub magisterskim i są zainteresowane relacjami między ludźmi oraz zdobywaniem kompetencji w dziedzinie human resources management.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w działach personalnych firm i instytucji, organizacjach doradztwa personalnego oraz firmach konsultingowych, urzędach pracy i innych instytucjach zajmujących się badaniami rynku pracy, a także w firmach szkoleniowych, instytucjach rządowych i regionalnych oraz organizacjach pozarządowych. Absolwenci mogą również zakładać własne firmy, także start-upy.

Atuty

Najlepsze niepubliczne studia socjologiczne w Polsce

Według rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Uniwersytet SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną w kraju oferującą studia socjologiczne. Zajęliśmy 5. miejsce wśród wszystkich szkół wyższych prowadzących studia w tym obszarze. Więcej informacji »

Planowanie własnej ścieżki kariery pod okiem specjalisty

Studenci w trakcie studiów mają możliwość indywidualnej diagnozy własnych kompetencji oraz szanse na rozwój potencjału pod okiem doradcy zawodowego, coacha oraz psychologa (spotkania indywidualne z psychologiem, diagnoza umiejętności oparta na testach i assessement center). Celem tych działań jest rozwój osobisty studenta i zaplanowanie mu ścieżki kariery adekwatnej do jego mocnych i słabych stron.

Uprawnienia doktorskie z socjologii

Uniwersytet SWPS jako jedna z trzech uczelni niepublicznych w Polsce posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie socjologii.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy i piątki: 8.00-17.00
  wtorki i czwartki: 8.00-18.00
  soboty (13 stycznia i 10 lutego): 10.00-14.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.