logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Funkcjonariusze publiczni, przedstawiciele zawodów medycznych i lekarze weterynarii, absolwenci prawa administracji, bezpieczeństwa żywności oraz technologii żywności i żywienia człowieka, dyrektorzy i kierownicy zakładów sektora spożywczego oraz osoby odpowiedzialne za działanie w tych zakładach procedur kontroli wewnętrznej opartych na zasadach HACCP.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Prawo o żywności - studia online

 • Rekrutacja trwa.

O studiach

Studia w całości realizowane w trybie online.
Kierownikiem merytorycznym kierunku jest dr Michał Rudy

Adresaci

 • Funkcjonariusze publiczni (osoby piastujące funkcje organów administracji weterynaryjnej i sanitarnej oraz pracownicy administracji rządowej, urzędowi lekarze weterynarii);
 • Przedstawiciele zawodów medycznych i lekarze weterynarii w szczególności związani z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych administracji rządowej, w zakresie urzędowej kontroli żywności;
 • Absolwenci prawa, administracji, bezpieczeństwa żywności oraz technologii żywności i żywienia człowieka, którzy chcą się specjalizować w prawie  żywnościowym;
 • Absolwenci innych studiów, którzy chcą się specjalizować w prawie o żywnościowym;
 • Dyrektorzy i kierownicy zakładów sektora spożywczego oraz osoby odpowiedzialne za działanie w tych zakładach systemów kontroli wewnętrznej opartych na zasadach HACCP;
 • Audytorzy procedur kontroli wewnętrznej, którzy chcą się specjalizować w systemach kontroli opartych o zasady HACCP;
 • Przedstawiciele związków branżowych zrzeszających przedsiębiorstwa sektora spożywczego;
 • Przedstawiciele organizacji społecznych zrzeszających konsumentów.

Dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej przewidziana jest zniżka w wysokości 15%!

Cel

Prawo o żywności jest jedną z trudniejszych i bardziej skomplikowanych, a przy tym należy do najszybciej rozwijających się, dziedzin wspólnotowego i krajowego prawa administracyjnego.
Kwestia zintegrowanego podejścia w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, nakazująca wprowadzenie odpowiednich konstrukcji prawnych, znajdujących zastosowanie na każdym etapie produkcji żywności (od miejsca produkcji aż do wprowadzenia do obrotu) jest obecnie zagadnieniem priorytetowym prawa żywnościowego. Ponieważ są to regulacje, które swoją podstawę mają w prawodawstwie europejskim ich stosowanie niejednokrotnie jest trudne zarówno dla organów administracji publicznej, podmiotów profesjonalnych działających na rynku żywności (przedsiębiorców), jak i konsumentów. Co więcej, ponieważ prawodawstwo wspólnotowe zasadniczo wpływa na kształt krajowego prawa żywnościowego, interpretacja przepisów, jak również określenie wzajemnie występujących między nimi zależności jest znaczenie utrudniona.
Ponadto, należy zauważyć, iż jednym z zasadniczych celów Unii Europejskiej jest przyczynienie się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, w tym poprawa zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz usuwanie innych źródeł zagrożeń zdrowia publicznego, a zatem za główny cel studiów przyjęto specjalistyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz innych prawnych aspektów produkcji żywności.
W trakcie zajęć nacisk zostanie położony na aspekty praktyczne, tak aby słuchacze zdobytą wiedzę mogli wykorzystać w codziennym życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Projekt zakłada również przeprowadzenie „Szkolenia dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności” (w ramach modułu fakultatywnego), zgodnego z wymogami rozporządzenia (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych).
Celem tego modułu będzie przygotowanie osób prowadzących kontrole urzędowe. Prawidłowe stosowanie technik kontroli urzędowej wymaga bowiem właściwego przeszkolenia pracowników przeprowadzających te kontrole urzędowe.
Szkolenie takie jest również niezbędne w celu zapewnienia, aby właściwe organy kontroli urzędowej podejmowały decyzje w jednolity sposób. Zgodnie z art. 5 ww. rozporządzenia, Pracownicy przeprowadzający kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe:

 • odbywają, w zakresie swoich kompetencji, odpowiednie szkolenie umożliwiające im wypełnianie obowiązków w sposób kompetentny oraz przeprowadzanie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w spójny sposób;
 • na bieżąco uzupełniają wiedzę w zakresie swoich kompetencji i w razie potrzeby odbywają regularne szkolenia dodatkowe;
 • oraz odbywają szkolenia w dziedzinach określonych w załączniku II rozdział I oraz na temat obowiązków właściwych organów wynikających z niniejszego rozporządzenia, stosownie do przypadku.

Dlaczego warto?

Słuchacze zostaną zapoznani z rozwojem myśli, prawa, instytucji i pojęć właściwych w ochronie żywności, współczesnymi przesłankami ochrony żywności, podstawami prawnymi ochrony żywności, ochroną żywności w unormowaniach prawa międzynarodowego, europejskiego prawa wspólnotowego, konstytucji oraz innych normach prawa krajowego. Ponadto, słuchacze studiów zapoznają się z problematyką: systemów kontroli wewnętrznej w produkcji i obrocie żywnością, humanitarnej ochrony zwierząt w procesie produkcji żywności, informacji publicznej dla konsumentów żywności, uwarunkowaniami prawnymi w identyfikowalności żywności oraz z zakresu postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji żywności.
Celem spełnienia przesłanek prawidłowego szkolenia osób prowadzących kontrole urzędowe, program studiów został dostosowany do wymogów rozporządzenia (UE) 2017/625.

Warunki zaliczenia

 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów;
 • napisanie pracy dyplomowej;
 • zdanie testu przez uczestników „Szkolenia dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności".

Czas trwania

Dwa semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.
Zaświadczenie dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywnościo przeprowadzeniu szkolenia z rozporządzenia (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych)

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Studia w całości realizowane w trybie online.

Tematyka i organizacja zajęć

Program studiów obejmuje 180 godzin w ramach modułów obowiązkowych plus 60 godzin w ramach fakultatywnego modułu dodatkowego „Szkolenie dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności". Wykład stanowi nie więcej niż 1/3 ogólnej liczby godzin przeznaczonych na przedmiot.

Przedmioty wchodzące w skład studiów:

 • Geneza, rozwój prawa o żywności (4h)
 • Historia polskiego prawa o żywności (8h)
 • Rozwój europejskiego prawa o żywności (16h)
 • Geneza i rozwój polskiej administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia (4h)
 • Regulacje prawne procesu produkcji i przetwórstwa żywności (8h)
 • Najważniejsze obowiązujące akty wspólnotowego prawa o żywności (8h)
 • Obrót żywnością na terenie UE oraz z państwami nienależącymi do UE (10h)
 • Kontrola graniczna żywności (6h)
 • Systemy zagwarantowania bezpieczeństwa i jakości w procesie produkcji żywności (8h)
 • Nadzór nad procesem produkcji i obrotem żywnością (8h)
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna w procesie produkcji i obrotu żywnością (6h)
 • Wymagania prawa o żywności w zakresie handlu detalicznego (6h)
 • Instrumenty ochrony konsumenta żywności w prawie unijnym i krajowym (12h)
 • Krajowe i międzynarodowe instytucje i organizacje zajmujące się zdrowiem publicznym, ochroną i edukacją konsumentów żywności (8h)
 • Aspekty prawne dobrostanu zwierząt w produkcji żywności (8h)
 • Struktura ochrony konsumenta żywności w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza (8h)
 • Prawo paszowe (8h)
 • Zasady certyfikowania żywności (8h)
 • Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (4h)
 • Produkcja podstawowa (6h)
 • Etykietowanie i przekazywanie informacji o żywności konsumentowi końcowemu (2h)
 • Żywność modyfikowana genetycznie (8h)
 • Kryteria mikrobiologiczne żywności (4h)
 • Reklama żywności (4h)
 • Transport i przechowywanie żywności (4h)
 • Różne formy wprowadzania żywności do obrotu (4h)

Szkolenie dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności (moduł fakultatywny) - 60 godzin

 • techniki kontrolne
 • procedury kontroli
 • etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji oraz ewentualne zagrożenia dla zdrowia ludzi, a tam gdzie jest to stosowne dla zdrowia zwierząt, roślin i dla środowiska
 • ocena niezgodności z prawem paszowym i żywnościowym
 • zagrożenia w produkcji pasz dla zwierząt i żywności
 • ocena stosowania procedur HACCP
 • systemy zarządzania takie jak programy gwarancji jakości, które przedsiębiorstwa paszowe i żywnościowe stosują oraz ocena tych systemów w zakresie, w jakim są one właściwe dla wymagań prawa paszowego i żywnościowego
 • systemy certyfikacji urzędowej
 • awaryjne rozwiązania dotyczące zagrożeń, w tym łączność między Państwami Członkowskimi a Komisją
 • postępowania sądowe i skutki kontroli urzędowych
 • badanie pisemnych dokumentów oraz innych zapisów, łącznie z tymi odnoszącymi się do kontroli biegłości, akredytacji i oceny ryzyka, które mogą być odpowiednie do oceny zgodności z prawem paszowym i żywnościowym

Zajęcia na module fakultatywnym rozpoczynają się  wraz z rozpoczęciem zajęć na kierunku Prawo o żywności. W szkoleniu mogą brać udział słuchacze kierunku, którzy są pracownikami organów kontroli urzędowej lub są osobami do tego wyznaczonymi (weryfikacja odbędzie się na podstawie dokumentów poświadczających status pracownika lub osoby wyznaczonej do kontroli urzędowej). Warunkiem uruchomienia modułu będzie uczestnictwo co najmniej 10 osób. Moduł fakultatywny jest dodatkowo płatny. Koszt to 1800 zł.

Po zapoznaniu się z programem dla wyżej wymienionego modułu fakultatywnego Główny Lekarz Weterynarii, jako centralny organ administracji rządowej, wyraził nadzieję, iż inicjatywa w zakresie szkolenia osób prowadzących kontrole urzędowe zgodnie z programem dostosowanym do wymogów rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu, spotka się z odpowiednim odzewem ze strony urzędowych lekarzy weterynarii.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA”.
Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych,
 • osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących Pracownika.
 • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2021 - czerwiec 2023. Możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł. Studia podyplomowe mogą trwać́ maksymalnie do 30 czerwca 2023 r. Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.: https://dawg.pl/projekty/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-edycja-iii/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 590 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5000 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Moduł fakultatywny jest dodatkowo płatny. Koszt to 1800 zł. Opłatę należy wnosić na indywidualne subkonto.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).


Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.