logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób pracujących w organizacjach biznesowych i publicznych.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia pozytywna w organizacji

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

"Pracuję bo lubię. Pracuję w konstruktywnej atmosferze, którą współtworzę poprzez wnoszenie do pracy moich zasobów osobistych, które rozwijam wspólnie z moją organizacją, po to by działać sprawniej i zdrowo, teraz i w przyszłości” – taka wizja towarzyszyła nam, kiedy projektowaliśmy kierunek studiów: Pozytywna Psychologia w Organizacji. Każdy z prowadzących w swojej praktyce zawodowej kieruje się pasją pracy, jej lubieniem i dążeniem do dzielenia się w przystępny sposób profesjonalną wiedzą o człowieku w organizacji. Wiedza ta pochodzi z nowego nurtu psychologii pozytywnej. Skoro posiadamy twarde dowody naukowe, poparte wieloletnią praktyką zawodową, na to, że czynniki psychologiczne mają znaczenie dla efektywności biznesowej, to czas świadomie i skutecznie implementować je do organizacji – dlatego zapraszamy do udziału w naszych studiach. Szczególnie, że stoi przed nami wyzwanie – będziemy żyli dłużej, a tym samym będziemy pracowali dłużej i będziemy mieli szansę uczynić tę pracę bardziej satysfakcjonującą. Ponadto większość proponowanych rozwiązań może być wdrażana do organizacji niemalże bezkosztowo i od razu."

Biogramy.BIO paulina sobiczewskansp 594Anna Agata Nowak
Kierownik merytoryczny kierunku

 

Adresaci

Kierunek dedykowany jest pracownikom dużych organizacji, w szczególności specjalistom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników (specjaliści ds. BHP, EHS), a także kreowanie polityki personalnej w zakładzie pracy (specjaliści ds. HR), adresatem są również menadżerowie zainteresowani teraz lub w przyszłości wykorzystaniem psychologii pozytywnej w przedsiębiorstwie. Program dedykowany jest w szczególności firmom produkcyjnym, zatrudniającym powyżej 400 pracowników, pracującym w warunkach niejednokrotnie ciężkich psychofizycznie (praca zmianowa, czterobrygadowa, fizyczna, niebezpieczna). Uzasadnieniem potrzeby realizacji działań edukacyjnych są wyzwania obecnego rynku pracy, w odpowiedzi na które biznes otwiera się na psychologię empiryczną i sprawdzoną, w poszukiwaniu rozwiązań pozwalających sprawniej organizować pracę przy jednoczesnym zadbaniu o człowieka w miejscu pracy.

Uczestnicy studiów zdobędą wszechstronną wiedzę oraz umiejętności, które sprawią, iż będą oni potrafili:

 • dostrzegać i czerpać korzyści ze związku między postulatami psychologii pozytywnej a celami biznesowymi organizacji
 • wpływać na kształtowanie zaangażowania i dobrostanu psychicznego swojego i pracowników
 • identyfikować zachowania mogące obniżać dobrostan i im zapobiegać
 • przekonywać decydentów w organizacji do wdrażania zmian w celu budowania organizacji pozytywnych
 • wspierać pracowników w sytuacjach rozwojowych, ale też trudnych.
 • wykorzystanie w praktyce poznanych narzędzi, mi. innowacyjnych gier, metody design thinking itp.
 • budować własny, bezkonkurencyjny, warsztat pracy w oparciu o innowacyjne i skuteczne metody
 • świadomie podchodzić do pozytywnego myślenia w budowaniu relacji i współpracy, nie tylko w pracy, ale również w życiu osobistym.

Cel

Studia podyplomowe „Psychologia pozytywna w organizacji” oferuje program, w którym wiedza i doświadczenia praktyczne psychologów prowadzących badania w nurcie psychologii pozytywnej, a także praktyków pracujących w tym nurcie z organizacjami, wyposażą słuchaczy w kompetencje pozwalające budować pozytywną kulturę organizacyjną.

W ostatnich latach w badaniach zagranicznych wiele uwagi poświęcone jest psychologii pozytywnej w organizacji (Luthans, Wrzesniewski, Salanova i inni). W Polsce nurt ten dopiero się rozwija. Mimo, że psychologia posiada twarde dowody naukowe, na to, że czynniki psychologiczne mają znaczenie dla efektywności biznesowej, wiedza na ich temat jest niewystarczająco popularyzowana w środowisku pracy, wśród praktyków. Proponowany program studiów podyplomowych dedykowany ww. grupie, a także zespół kadry zaproszonej do realizacji studiów może skutecznie implementować do organizacji wiedzę i narzędzia do budowania wyższej jakości organizacji pracy poprzez. Szczególnie, że stoi przed nami wyzwanie – będziemy żyli dłużej, a tym samym pracowali dłużej, i mamy szansę uczynić tę pracę bardziej satysfakcjonującą, a środowisko pracy bogatsze i zdrowsze. Ideą studiów jest realizacja celu Profesora Pietrasińskiego (2008), zdaniem którego wraz ze zmianami cywilizacyjnymi niezbędne są zmiany w zakresie kształcenia. Zmiany te przybierają formę ekspansji nauki i gospodarki opartej na wiedzy. W perspektywie kolejnych lat wyzwaniem stanie się kształcenie promujące dociekliwe myślenie i wysoką kulturę poznawczą. Menadżerowie będą nie tylko kształtowali organizacje w kierunku doskonalenia wiedzy zawodowej – będą także musieli kształtować zachowania własne oraz organizacyjne, w tym osobowość swoją i charakter organizacji. Organizacji rozumnej (Pietrasiński, 2008).

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy końcowej przygotowywanej podczas studiów. Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Co wyróżnia nasz program:

WSZECHSTRONNOŚĆ oraz INTEGRACJA PRAKTYKI Z NAJNOWSZYMI WYNIKAMI BADAŃ W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ W ORGANIZACJI

Studia stanowią innowacyjne podejście do organizacji – dając wiedzę, narzędzia i inspirację. Podczas zajęć słuchacze poznają praktyczne rozwiązania odnoszące się do funkcjonowania człowieka w pracy w kontekście jego osobowości, dobrostanu, zaangażowania, a także zdrowia.
Program został skonstruowany tak, by poznawane obszary psychologii pozytywnej móc implementować do organizacji w trakcie studiów. Zajęcia rozpoczniemy od zagłębienie się w psychologię pozytywną poprzez poznanie siebie. Będzie to warsztat wprowadzający/integracyjny prowadzony przez Annę Nowak i Malwinę Puchalską (trenerki i doktorantki USWPS). Następnie w tajniki teorii psychologii pozytywnej wprowadzą słuchaczy wybitni naukowcy specjalizujący się w tym nurcie (nota bene promotorzy prac doktorskich Anny i Malwiny). Mając solidną wiedzę i pracując w zespole, przejdziemy do poznawania narzędzi, czyli gier i metod pozwalających na stymulowanie pozytywnych zachowań w organizacji. Będziemy także projektowali własne rozwiązania. Nauczymy się rozmawiać na tematy wrażliwe – zdrowia, wypadków, czy znaczenia interwencji kryzysowej, czy tematy trudne – w konstruktywny i pozytywny sposób. Bez tej kompetencji budowanie pozytywnej organizacji byłoby trudne. Będziemy także umieli motywować siebie, swoich przełożonych i współpracowników do wdrażania pozytywnych zachowań w organizacji. Po co? Po to by pracować z pasją, w pozytywnej, konstruktywnej i zdrowej atmosferze. Po to, by móc przyznać, że praca może dostarczać emocji pozytywnych.

Praktyka

 • Kontakt z doświadczonymi ekspertami wdrażającymi praktyki psychologii pozytywnej, na co dzień w firmach
 • Możliwość wspólnego wypracowania rozwiązań w zakresie budowania zaangażowania i dobrostanu pracowników, który niewielkim kosztem będzie implementowany do organizacji

Kadra

 • Wykłady i warsztaty prowadzą eksperci w swoich dziedzinach, w tym kadra akademicka i trenerzy doktoryzujący się w zakresie psychologii pozytywnej, a także trenerzy praktycy.

Przyszłość

 • Podczas zajęć będziemy przykładali dużą uważność do budowania takich zasobów osobistych i organizacyjnych, które pozwolą nam lepiej działać w przyszłości.

Zjazdy

 • Program studiów obejmuje 190 godzin zajęć, na które składa się 11 zjazdów po około 18 godzin.
 • Zajęcia stacjonarne podczas weekendów
 • Istnieje możliwość organizacji studiów w formule zamkniętej, dedykowanej zespołowi pracowników BHP, HR jednej organizacji. Wówczas zajęcia mogą odbywać się w siedzibie firmy.¹

¹ W celu poznania szczegółów prosimy o kontakt z Biurem Studiów Podyplomowych i Szkoleń, mail: podyplomowe.poznan@swps.edu.pl., tel. 61 27 11 255

Szczegółowe bloki zajęć:

BLOK I: WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ

 • Warsztat wprowadzający – integracyjny
 • Psychologia pozytywna – wprowadzenie
 • Psychologia pozytywna w organizacji

BLOK II: ZAANGAŻOWANIE I DOBROSTAN W PRACY

 • Psychologia pozytywna w służbie dobrostanu pracowników. Co decyduje o tym, że pracownicy są zadowoleni z pracy i chcą w niej pozostać?
 • Motywacja wewnętrzna – teoria autodeterminacji i flow.
 • Job crafting – budowanie zaangażowania i poczucia sensu pracy

BLOK III: POZYTYWNY WPŁYW – CZYLI JAK WDRAŻAĆ PSYCHOLOGIĘ POZYTYWNĄ DO ORGNIZACJI

 • Psychologia pozytywnego wpływu: narzędzia urzeczywistniania norm i wartości w organizacji.
 • Tworzenie innowacji w zakresie wykorzystania psychologii pozytywnej metodą Design Thinking
 • CSR - biznes społecznie odpowiedzialny

BLOK IV / MODUŁ PN. NARZĘDZIA

 • Moduł praktyczny – gry poszkoleniowe a innowacyjny rozwój organizacji.
 • Coaching w pozytywnej organizacji
 • Prowadzenie rozmów na trudne, ale ważne tematy w pozytywnej organizacji

BLOK 5 / ZDROWA ORGANIZACJA

 • Promocja zdrowia w organizacji
 • Interwencja kryzysowa.
 • Konstruktywne wykorzystanie stresu – warsztat prowadzony w oparciu o edukacyjną grę fabularną: Nieidźtamia. Wyprawa po Ukrytą Wiedzę.

Studia kończą się złożeniem pracy końcowej i jej publiczną prezentacją przeprowadzoną przed komisją składającą się z wyznaczonych wykładowców prowadzących zajęcia w trakcie studiów. Praca będzie wiązała się z praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy w biznesie.

Kadra

Zajęcia prowadzą eksperci akademiccy w dziedzinie psychologii pozytywnej – Anna M. Zalewska, Agnieszka Czerw, Marcin Wnuk, a także doktorzy – praktycy - Paweł Fortuna i Mirosława Leopold. Warsztaty prowadzone są przez doktorantki (trenerki, psycholożki), które poszukują w nauce kolejnych dowodów potwierdzających skuteczność psychologii w organizacji, w celu jeszcze sprawniejszej pracy opartej na dowodach płynących z najnowszej nauki i łączenia nauki z biznesem – Annę Nowak (kierownika studiów), Beatę Wolfigiel, Malwinę Puchalską i Martę Boczkowską. Psychologowie trenerzy poprowadzą moduły praktyczne pokazując, jak w pracy można wykorzystać gry – inspiratorami będą Mariola Bardziejewska i Beata Tylus. Wśród kadry są również osoby nie będące psychologami, natomiast stosującymi praktyki przydatne w budowaniu zdrowych i silnych organizacji przyszłości. Anna Kornacka będzie popularyzowała dobre praktyki CSR w budowaniu pozytywnych organizacji, a Michał Pajdak pozwoli zaprojektować rozwiązania dla pracowników, które wpłyną korzystnie na ludzi w organizacji.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W wybranych sytuacjach kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat  730 zł
2 raty  3475 zł
1 rata  6600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

ignaciuke

Koordynator kierunku

Ewa Ignaciuk
tel. 61 27 11 255
e-mail: eignaciuk@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00