logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie podejść kontemplacyjnych.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Studia Uważności i Współczucia

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

"Program Studiów Uważności i Współczucia w odróżnienie od innych tego typu programów jest mocno skoncentrowany na podejściu współczucia. Obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu modeli psychologicznych, fizjologicznych, psychoterapeutycznych, a także społecznych. W trakcie studiów uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia praktyk z obydwu podejść oraz zapoznania się z procesami medytacyjno-kontemplacyjnymi i ich wpływem na funkcjonowanie człowieka oraz system, w którym funkcjonuje. Dodatkowe tematy będą dotyczyć także koncepcji psychofizjologicznych związanych z uważnością przestrzeni oraz natury, naszego otoczenia, sztuki i wpływu tych czynników na naszą fizjologię i zachowanie. Program przekazuje słuchaczom podstawy wiedzy i przełożenie jej na praktyczne kompetencje do wielorakiego wykorzystania. Bierze pod uwagę rozległy kontekst zagadnienia uważności i współczucia. Tak przedstawiona wiedza i umiejętności z nią związane składać się będą na solidne fundamenty, których obecnie często brakuje w zapoznawaniu się z podejściami kontemplacyjnymi. Program prezentuje nowe ujęcie podejść kontemplacyjnych, wychodzące poza ściśle terapeutyczne obszary, a także pokazuje rejony zastosowania w organizacjach i w biznesie. W tej wspólnej eksploracji i nauce słuchaczy wspierać będą badacze i praktycy z Polski, Wielkiej Brytanii, Australii i USA."

Biogramy.BIO paulina sobiczewskansp 594PhD researcher Julia E. Wahl
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia skierowane do:

 • psychoterapeutów,
 • psychologów,
 • pracowników socjalnych,
 • pedagogów,
 • coachów,
 • trenerów,
 • członków i przywódców organizacji społecznych,
 • działaczy politycznych,
 • menadżerów,
 • pracowników różnorodnych instytucji i firm,
 • tych wszystkich, którzy chcą zmienić jakość swojego życia zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Program da im narzędzia, które pozwolą im zmienić ich dotychczasowy schemat funkcjonowania.

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie podejść kontemplacyjnych (uważności oraz współczucia). Program skierowany jest nie tylko do psychologów, psychoterapeutów, pracowników społecznych, pedagogów, coachów i trenerów, osób pracujących w zawodach pomocowych, ale także do tych, którzy pragną wykorzystać nową wiedzę i umiejętności w swoim życiu zawodowym, swoich organizacjach, a także w życiu osobistym.
Obecny program jest zatem przeznaczony dla wszystkich, którzy są zainteresowani poznawaniem i ćwiczeniem podejść kontemplacyjnych, w tym w pierwszej kolejności uważnością (jednym z najbardziej popularnych i opartych na dowodach podejść w zachodniej medycynie i psychologii), a także coraz bardziej docenianego i intensywnie badanego podejścia współczucia. Studenci będą mogli przećwiczyć różne praktyki oparte na uważności (np. świadomość oddechu, skanowanie ciała, uważna joga) i oparte na współczuciu (np. formy wyobrażeniowe).
Oprócz aspektu empirycznego (przećwiczenia metod) słuchacze będą mieli również możliwość krytycznego zbadania pozytywnych i negatywnych skutków uważności i medytacji, nieporozumień otaczających uważność i współczucie. W rezultacie zapoznają się z klinicznymi i praktycznymi implikacjami i zastosowaniami.

Cel

Studia Podyplomowe Uważności i Współczucia mają na celu połączenie teorii i praktyki tych pojęć, tak by przygotowały uczestników do zastosowania ich we współczesnym świecie i w różnych kontekstach życia zawodowego i prywatnego.
Studia zapewniają dogłębną wiedzę i kontekst podejść kontemplacyjnych. Odnoszą się nie tylko do wiedzy psychologicznej, neurofizjologicznej, praktyki i technik różnych szkół psychoterapeutycznych, w tym wybranych modeli trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej, terapii Gestalt, ale także wykorzystują socjologię, ekonomię behawioralną, psychologię organizacji i biznesu, psychologię architektury (w tym architektury krajobrazu).
Program studiów odnosi się też do badań, a także procesów medytacyjnych, zarówno w zakresie negatywnych, jak i pozytywnych skutków praktyki. Słuchacze uczą się przy tym właściwego zastosowania metod kontemplacyjnych w zależności od kontekstu i grupy docelowej (populacji, z którą pracują).

Co wyróżnia nasz program:

 • INTEGRACJA PRAKTYKI Z TEORIĄ, ODNIESIENIE DO RÓŻNYCH OBSZARÓW ZASTOSOWANIA PODEJŚĆ KONTEMPLACYJNYCH (m.in. różnych podejść psychoterapeutycznych, biznesu, architektury i architektury krajobrazu, sztuki, ekonomii behawioralnej).
 • Zawarcie aż dwóch podejść kontemplacyjnych: uważności i współczucia. To drugi w Europie program studiów, który jednocześnie odnosi się zarówno do podejścia uważności, jak i współczucia.
 • Międzynarodowa kadra.
 • Dodatkowy atut programu to treningi uważności i współczucia, które umożliwią osobiste osadzenie się w praktyce i zrozumienie metod pracy podejść kontemplacyjnych w oparciu o własne doświadczenie.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w Poznaniu (w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu).

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz zaliczenie wybranych przedmiotów, a także krótka praca pisemna.

Czas trwania

dwa semestry (207 godzin + 4 godziny webinarów), 11-12 zjazdów
30 punktów ECTS.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Program

Organizacja i tematyka zajęć

Podejście uważności jest coraz częściej stosowane na świecie w różnorodnym kontekście psychoterapeutycznym, medycznym, leczniczym i pomocowym (problemy natury psychologicznej i somatycznej). Znajduje także zastosowanie w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i społecznych (biznes, polityka, ekonomia behawioralna, planowanie przestrzenne). Coraz częściej podkreśla się, że obecne dynamicznie zmieniające się czasy wymagają nowych modeli wsparcia w ujęciu indywidualnym, ale także systemowym i społecznym. Jednym z tych modeli może być podejście kontemplacyjne (uważność i współczucie). Podejście to pomaga zredukować różnego rodzaju napięcia, radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, w komunikacji, w byciu kreatywnym. Służy zmianie dotychczasowych nawyków reagowania. Zmienia jakość życia.

Praktyka
Kontakt z doświadczonymi wykładowcami i praktykami podejść kontemplacyjnych z Polski, z Wlk. Brytanii, a także w ramach webinarów – z Australii i z USA (w przypadku zagranicznych wykładowców zajęcia będą tłumaczone na język polski).

Kadra
Kadra składa się z polskich i brytyjskich praktyków i badaczy podejścia uważności i współczucia (specjalizujących się w różnych zakresach i tematach), w tym wykładowców z kolebki badań i modeli terapeutycznych nad współczuciem w Europie, Uniwersytetu w Derby, a także z Uniwersytetu w Nottingham i Aberystywth University. Dodatkowym atutem będzie możliwość skorzystania z webinarów z międzynarodowymi ekspertami tychże podejść z USA i Australii.

Zjazdy

 • Program studiów obejmuje 207 godzin zajęć dydaktycznych
 • Zajęcia stacjonarne podczas weekendów
 • Webinary (4 godziny)
 • Nagrania ćwiczeń kontemplacyjnych (praktyk) do praktykowania pomiędzy zjazdami według zaleceń trenerów podejść uważności i współczucia

Słuchacze zdobędą szeroką wiedzę z następujących obszarów i tematów:

 • Wprowadzenie do podejścia i elementów uważności (mindfulness): podstawowe terminy, narzędzia, badania;
 • Procesy medytacyjno-kontemplacyjne, negatywne i pozytywne skutki praktyki – rekomendacje i przeciwskazania oraz Krytyka podejść kontemplacyjnych
 • Uważność (mindfulness) w psychoterapii (3. fala terapii-poznawczo-behawioralnej – MBCT, ACT/FAT, terapia Gestalt, terapia ciałem, terapia psychodynamiczna), psychologii, medycynie – rys historyczny, współczesne implikacje i narzędzia,
 • Filozofia i korzenie uważności i współczucia w kontekście buddyzmu, chrześcijaństwa, filozofii antycznej,
 • Uważność w arteterapii i psychofizjologia widzenia,
 • Uważność w kontekście fizycznej przestrzeni i natury (nowość w Polsce),
 • Podejście uważności i współczucia (compassion) w kontekście edukacji, pracy nauczyciela i uczniów (dzieci i młodzieży),
 • Podejście współczucia w psychologii, psychoterapii, medycynie – rodzaje programów, praktyk, badania,
 • Wprowadzenie do Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu (Compassion-Focused Therapy),
 • Podejścia kontemplacyjne (uważność i współczucie) w kontekście organizacji – kompetencje dla pracowników organizacji oraz dla osób wspierających organizacje (trenerów, coachów),
 • Neurofizjologia podejść kontemplacyjnych,
 • Podejścia kontemplacyjne w kontekście somatopsychologii, psychosomatyki oraz psychologii zdrowia,
 • Uważność i współczucie w kontekście socjologii, sieci społecznych oraz ekonomii behawioralnej – teoria i praktyka (nowość w Polsce) oraz Krytyka współczesnych podejść kontemplacyjnych,
 • Trening uważności,
 • Trening współczucia.

Zajęcia będą miały następującą formę: wykłady, ćwiczenia kontemplacyjne oparte na doświadczaniu (praca z oddechem, ciałem, praca wyobrażeniowa, praca z głosem, method acting), ćwiczenia w parach i w grupach, dyskusje grupowe (dociekanie – inquiry).

Kadra

Zajęcia prowadzą eksperci w swoich dziedzinach, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy akademickiej, praktyce kontemplacyjnej. Wśród kadry znajdują się zarówno psycholodzy, coachowie, psychoterapeuci, jak i socjolodzy, filozofowie, artyści.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Webinary

Webinary (spotkania on-line) są dodatkową możliwością dla słuchaczy „Studiów Uważności i Współczucia” do poznania cenionych na świecie specjalistów z obszaru uważności i współczucia oraz pogłębienia wiedzy w tej tematyce.
Webinary będą się składać z części wykładowej (teoretycznej) i dyskusyjnej. Będą one (oprócz jednego ze względu na dużą różnicę czasową) prowadzone na żywo. Jeżeli słuchacz nie będzie mógł w nich uczestniczyć, uzyska możliwość obejrzenia webinaru w późniejszym, dogodnym dla siebie terminie, gdyż wykład będzie dostępny na Wirtualnej Uczelni - platformie przeznaczonej dla uczestników studiów. Przed webinarem słuchacze będą mogli przesłać pytania, które zostaną przekazane danemu wykładowcy. Przed webinarem wszyscy słuchacze „Studiów Uważności i Współczucia” otrzymają link do wydarzenia oraz instrukcję do logowania.

Prowadzący webinary:

Justyna Hodowana

dr Chris Willard (Harvard Medical School, USA)

Chris Willard (Psy.D.) pracował m.in. w szpitalach, prywatnych klinikach, szkołach oraz na uniwersytetach. Był psychologiem na Tufts University, a także prowadzi prywatną praktykę. Obecnie pracuje w Harvard Medical School.
Jest również konsultantem pracującym głównie z młodzieżą i młodymi dorosłymi i skupia się na uważności i kwestiach związanych z uczeniem się. Szkoli także nauczycieli, terapeutów i profesjonalistów medycznych w zakresie praktyk uważności w Instytucie Medytacji i Psychoterapii (Institute for Meditation and Psychotherapy), gdzie jest członkiem zarządu dyrektorów.
Dodatkowo jest konsultantem krajowym i międzynarodowym dla organizacji i mediów w zakresie edukacyjnym i psychologicznym. Autor książek dla młodzieży dotyczących uważności w pracy z lękiem i depresją.

Karolina

dr Stan Steindl (University of Queensland, Australia)

dr, Compassionate Mind Research Group (Grupa Badawcza Współczującego Umysłu), Szkoła Psychologii, Uniwersytet Queensland, Brisbane, Australia Psycholog kliniczny pracujący w poradni Psychology Consultants Pty Ltd,adiunkt w Szkole Psychologii (School of Psychology) na Uniwersytecie w Queensland (UQ) oraz współdyrektor UQ Compassionate Mind Research Group (Grupa Badawcza Współczującego Umysłu) w Brisbane w Australii. Jego zainteresowania badawcze dotyczą obszarów związanych ze współczuciem i interwencjami opartymi na współczuciu, a zwłaszcza pielęgnowaniu współczucia w stosunku do innych oraz do samego siebie w kontekście promowania równowagi psychicznej.

Agata Czaplinska

dr Nina Budziszewska (Polska), dr nauk humanistycznych, mgr filozofii i filologii romańskiej (Uniwersytet Wrocławski)

Adiunkt w Zakładzie Indologii (Uniwersytet Wrocławski), kierownik Studiów Podyplomowych Jogi Klasycznej. Ukończyła studia magisterskie języka francuskiego (2018) oraz filozofii (2009). W latach 2014-2015 przebywała na rocznym stypendium dydaktyczno-naukowym w Algierii na Uniwersytecie Abderrahmana Miry w Bidżaji, gdzie dawała roczny wykład z filozofii ogólnej. Od roku 2014 odbyła sześć podróży do Indii w celach głównie naukowych, tj. badanie jogi w Himalajach i na południu Indii, czego owocem jest reportaż popularno-naukowy w formie publikacji książkowej "Himalaje. W poszukiwaniu joginów" (Sensus 2019). Od 2010 roku jestem związana z Zakładem Filologii Indyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskała tytuł doktora (2014) w dziedzinie literaturoznawstwa (w specjalności filozofii indyjskiej,) jest zatrudniona na stanowisku adiunkta, a od 2018 roku jest kierownikiem Studiów Podyplomowych Jogi Klasycznej.

Maja Drosik

Henryk Szmidt (Francja), mentor i executive coach/superwizor coachingu, trener, nauczyciel medytacji

Aktualnie zajmuje stanowisko European Innovation Lead dla Vision Plan Ltd - angielskiej firmy konsultingowej wyspecjalizowanej w doradztwie innowacyjnym i strategicznym i rozwija ambitny projekt Ośrodka Praktyki Medytacji na południu Francji. Przez dwa lata pracował jako Dyrektor Zarządzający i Chairman of the Board dla firmy We-Impact w Chinach, tworząc Centrum Innowacji dla Firmy Mercedes-Benz w Pekinie. Prowadził również międzykulturowy program coachingu kariery współpracując z chińską firmą consultingową InnoPanda. Pisze książki i artykuły z tematyki coachingu, zarządzania, innowacji i międzykulturowości.Specjalizuje się w pracy z klientami na poziomie senior executive. Dzięki wieloletniej praktyce w trzech językach (angielski, francuski i polski) z klientami wielu narodowości, rozwinął unikalne, międzykulturowe podejście do coachingu polegające na połączeniu wykształcenia psychologiczno-filozoficznego, głębokiego zainteresowania naturą ludzką oraz doświadczenia w biznesie i w prowadzeniu wymagających projektów.
Domeny kompetencji to: Innovation Consulting, Mentoring & Coaching, Executive Coaching, Intercultural Consulting, Coaching Skills Training, Business Coaching, Corporate Coaching, Career Coaching. Od ponad 50 lat aktywnie praktykuje medytację. Posiada ponad 35 letnie doświadczenie jako instruktor medytacji. Uczył różnych form medytacji we Francji, Chinach, Polsce, Francji, a także w Maroku i Nepalu.Stworzył francuskie stowarzyszenie „Presence d’Esprit” zajmujące się rozpowszechnianiem metod rozwoju osobistego i jest również założycielem polskiej Coaching Working Group zajmującej się podnoszeniem kompetencji coachów.
Wykładał Coaching Międzykulturowy na podyplomowych studiach z coachingu na Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Prowadził również wykłady dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Wieloletni Superwizor i Mentor CoachWise™. Posiada długie doświadczenie jako executive coach i konsultant strategiczny. W roku 2003 uzyskał dyplom CPCC (Certified Professional Co-Active Coach) wydany przez CTI (Coach Training Institute), a później PCC (Professional Certified Coach). Z pochodzenia jest Polakiem, mieszka na stałe we Francji.

filozofii indyjskiej,) jest zatrudniona na stanowisku adiunkta, a od 2018 roku jest kierownikiem Studiów Podyplomowych Jogi Klasycznej.

Rekrutacja

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W wybranych sytuacjach kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat   730 zł
2 raty   3475 zł
1 rata  6600 zł
Opłata rekrutacyjna  300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

balicka w

Koordynator kierunku

Weronika Balicka
tel. 61 27 11 251
e-mail: wbalicka@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00