logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Urbaniści, architekci, gospodarze przestrzenni.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Sustainable design
współczesna architektura krajobrazu

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Studia School of Form

SoF kolor nowe 01

„„Sustainable design - współczesna architektura krajobrazu” to interdyscyplinarne studia podyplomowe nakierowane na zdobycie praktycznej wiedzy przydatnej dla osób związanych z projektowaniem przestrzeni publicznej. Łączą one wiedzę dotyczącą psychologii środowiskowej, partycypacji społecznej, rozwiązań proekologicznych z akcentem na kształtowanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury oraz projektowania przestrzeni rezylientnej. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, w dobie intensywnych zmian klimatycznych i ich skutków dotykających współczesne miasta.
Kadrę wykładową stanowią praktycy i teoretycy z dużym doświadczeniem pracy przy interdyscyplinarnych procesach i projektach dotyczących przestrzeni publicznej.”.

Rafał Kołodziej 2dr inż. Maja Skibińska
kierownik merytoryczny studiów

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są:

 • architekci krajobrazu, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje dotyczące projektowania przestrzeni publicznej,
 • urbaniści, architekci, gospodarze przestrzenni,
 • projektanci innych branż planujący poszerzyć swoją wiedzę,
 • urzędnicy, których praca związana jest z zarządzaniem lub kształtowaniem przestrzeni miasta,
 • aktywiści zainteresowani zagadnieniami związanymi z przestrzenią publiczną, 
 • osoby posiadające wykształcenie wyższe kierunkowe lub doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem, kształtowaniem lub zarządzaniem przestrzenią publiczną.

CEL

Celem niniejszych studiów podyplomowych jest wykształcenie absolwentów, którzy przyczynią się do zwiększenia komfortu korzystania z publicznych przestrzeni współczesnych polskich miast. Absolwentów którzy swobodnie będą czerpać z dorobku psychologii środowiskowej, socjologii, ekologii oraz architektury krajobrazu.

DLACZEGO WARTO?

Studia są przeznaczone dla osób chcących uzyskać wiedzę dotyczącą współczesnych trendów projektowych w ujęciu psychologicznym, społecznym oraz ekologicznym. Te interdyscyplinarne studia są dedykowane osobom zainteresowanym partycypacyjnym projektowaniem miasta współczesnego, odpornego na zmiany klimatyczne i pełnego zieleni. Program zajęć stanowi pogłębienie i rozszerzenie wiedzy, którą można uzyskać w ramach wyższych studiów dotyczących projektowania przestrzeni, które rzadko bywają interdyscyplinarne.

Czas trwania

czas trwania: dwa semestry (216 godz.)

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 14-15 zjazdów i najczęściej trwają od soboty (od godz.9.00) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz na 3 tygodnie w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Warunki zaliczenia

 1. Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach (indywidualnie).
 2. Uzyskanie pozytywnej oceny liczonej jako średnia ocen uzyskanych w toku studiów (indywidualnie).
 3. Publiczna prezentacja plansz projektowych projektu dyplomowego obejmujących inwentaryzacje, interdyscyplinarne analizy przedprojektowe, propozycje form partycypacji społecznej, wytyczne oraz koncepcja projektowa ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych (zespołowo).
 4. Zdanie egzaminu końcowego obejmującego odpowiedź na 3 pytania z zakresu poruszanego podczas wszystkich czterech modułów studiów podyplomowych (indywidualnie).

Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2020/2021

Program obejmuje 216 godzin zajęć. Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 14-15 zjazdów i najczęściej trwają od soboty (od godz.9.00) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz na 3 tygodnie w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Blok I – PSYCHOLOGICZNY

 • Psychologia Środowiskowa – wprowadzenie (9h)
 • Psychologia Środowiskowa jako wstęp do projektowania (16h)


Blok II – PARTYCYPACYJNY

 • Zachowania w miejscach publicznych (3h)
 • ABC socjologii stosowanej (6h)
 • Czym są konsultacje społeczne i po co je realizować? (2h)
 • Konsultacje społeczne – dobre praktyki i porażki (10h)
 • Partycypacja społeczna - narzędzia i metody konsultacji społecznych (4h)
 • Projektowanie partycypacyjne (2h)
 • Przykłady różnych procesów konsultacji społecznych (4h)
 • Prototypowanie przestrzeni publicznej (4h)
 • Jak włączać do procesów partycypacyjnych młodzież? (2h)
 • Projektowanie inkluzywne w przestrzeni publicznej (5h)
 • Kompleksowe działania na przykładzie Osiedla Jazdów (3h)
 • Geo ankiety i prototypowanie jako metoda do rozpoznania potrzeb i preferencji użytkowników przestrzeni publicznej (7h)


Blok III – EKOLOGICZNY

 • Analizy przyrodnicze (14h)
 • Ocena stanu zdrowotnego drzew z elementami waloryzacji przyrodniczej (7h)
 • Zamierzona dzikość - fitosocjologia w projektowaniu rezylientnym (9h)
 • Dobory gatunków roślin w zgodzie z siedliskiem (7h)
 • Techniczne aspekty rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury stosowanych dla łagodzenia zmian klimatu w miastach (7h)
 • Systemowe projektowanie błękitno-zielonej infrastruktury miast (16h)
 • Projektowanie wspierające bioróżnorodność (NBS) (7h)
 • Projektowanie przestrzeni rezylientnej, adaptacja do zmian klimatu (9h)
 • Projektowanie oświetlenia przestrzeni publicznych (2h)


Blok IV – PROJEKTOWY

 • Inwentaryzacja oraz analizy przedprojektowe przestrzeni publicznej (16h)
 • Inspiracje projektowe – dobre praktyki i porażki/ trudności (7h)
 • Inspiracje projektowe – nieużytki, nieformalne tereny zieleni, czwarta natura (7h)
 • Zagospodarowania przestrzeni publicznej – projekt i proces (16h)
 • Prototypowanie rozwiązań projektowych (9h)
 • Zaliczenie – publiczna obrona projektu dyplomowego


Obrona projektu dyplomowego oraz egzamin końcowy odbędą się we wrześniu.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni 
 • CV wraz z wykazem dorobku zawodowego wskazującego na wykształcenie lub/i doświadczenie związane z projektowaniem, kształtowaniem lub zarządzaniem przestrzenią publiczną.

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 920 zł
2 raty 4350 zł
1 rata 8300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer będzie dostępny w Wirtualnej Uczelni. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.