logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

  • Dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu psychologii zachowań społecznych i organizacyjnych.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia zachowań społecznych
i organizacyjnych

  • Rekrutacja trwa.
    Zajęcia będą prowadzone online.

O studiach

"Studia podyplomowe Psychologia Zachowań Społecznych i Organizacyjnych są skierowane do przedstawicieli różnych profesji, gdzie ważny jest kontakt z ludźmi. Wiele kierunków studiów oferuje kursy psychologii, jednak żaden z tych kursów nie daje takiego kompendium wiedzy z psychologii ogólnej, społecznej i psychologii organizacji jak nasze studia. Nie zawiodą się także osoby po prostu zainteresowane psychologią, które chcą uzupełnić swą wiedzę o psychologiczne aspekty zachowania się człowieka, nie tyle w celach związanych z pracą zawodową, lecz wyłącznie dla satysfakcji i własnego rozwoju.
Podczas studiów uczestnicy zajęć dowiadują się od wielu doświadczonych specjalistów i praktyków, jak wprowadzać zmiany w sobie i wokół siebie, jak lepiej rozumieć innych, w jaki sposób działać, jak podejmować interwencje w organizacji i w środowisku lokalnym, jak skutecznie pomagać ludziom w sytuacjach trudnych, kryzysowych."

ChudzickaCzupałagrabowskidamiandr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS
dr Damian Grabowski
Kierownicy kierunku

O studiach

Studia Podyplomowe Psychologia Zachowań Społecznych i Organizacyjnych oferują wszechstronny trening umiejętności społecznych uczestników. Trening ten jest połączony ze zdobywaniem wiedzy na temat psychologicznych, kulturowych i moralnych uwarunkowań zachowania się człowieka w grupie oraz mechanizmów procesów społecznych. Studia dają możliwość uczenia się, jak w optymalny sposób wykorzystać własne zasoby i możliwości oraz zasoby organizacji, w której uczestnicy funkcjonują, do bardziej efektywnego radzenia sobie w relacjach z innymi ludźmi.
Studia służą też pogłębianiu samowiedzy, stanowiącej podstawę do podejmowania działań w kierunku rozwoju własnego, pomagania innym, zarządzania zmianą, kreowania kultury organizacyjnej. Podczas studiów uczestnicy zajęć dowiadują się, jak skutecznie pomagać osobom doświadczającym traumy, wykluczonym społecznie, jak zapobiegać stygmatyzacji.
Studia mają charakter studiów doskonalących. Zajęcia, w formie warsztatów oraz wykładów, z elementami aktywizującymi Studentów, są prowadzone przez wykładowców, specjalizujących się w określonej problematyce oraz przez praktyków i trenerów z wieloletnim doświadczeniem.

Adresaci

Studia są adresowane do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu psychologii zachowań społecznych i organizacyjnych, kulturowymi uwarunkowaniami zachowania się człowieka, kreowaniem kultury organizacji, pragnących doskonalić umiejętności komunikowania się z ludźmi, udzielania pomocy, podejmowania interwencji społecznych oraz sprawnego zarządzania zespołem. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które ukończyły każdy kierunek studiów wyższych (licencjackich i magisterskich).
Studia stanowią dobry wybór dla absolwentów kierunków społecznych, humanistycznych i ekonomicznych oraz medycznych.

CEL

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy na temat zachowań społecznych i organizacyjnych oraz czynników psychologicznych i kulturowych, które je determinują, a także doskonalenia i kształtowania umiejętności w zakresie:
● komunikowania się i bardziej efektywnego radzenia sobie w kontaktach z ludźmi, sprawniejszego zarządzania zespołem,
● podejmowania interwencji społecznych i udzielania wsparcia innym, doświadczającym kryzysu i traumy, wykluczonym społecznie, stygmatyzowanym.
Studia umożliwią lepsze poznanie samych siebie, swoich mocnych i słabych stron, autorefleksję, która ma stanowić podstawę autokreacji, budowania własnego wizerunku i zarządzania sobą. Pozwalają też na poznanie sposobów kreowania kultury organizacji, zarządzania zmianą, czyli wprowadzania koniecznych zmian w sposób planowy i świadomy oraz konsekwentnego budowania pozytywnego wizerunku organizacji.

Dlaczego warto?

  • Studia oferują zajęcia o różnorodnej tematyce, pozwalają znacząco pogłębić wiedzę na temat mechanizmów rządzących zachowaniem się człowieka, zjawiskami społecznymi i organizacyjnymi oraz wiedzę o ich kulturowych uwarunkowaniach.
  • Studia kształcą i doskonalą umiejętności praktyczne, takie jak umiejętność wystąpień publicznych, podejmowania interwencji społecznych i udzielania wsparcia innym, pozwalają na lepsze radzenie sobie w kontaktach z ludźmi i zarządzaniu grupą.
  • Podczas zajęć uczestnicy otrzymują lub wypracowują narzędzia, służące planowaniu własnej kariery, zarządzaniu zmianą w organizacji i kreowania jej dobrego wizerunku.
  • Zajęcia są prowadzone przez wielu specjalistów, w tym przez cenionych praktyków i trenerów z wieloletnim doświadczeniem.

Organizacja nauki

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 tygodnie. Także trening interpersonalny odbywać się będzie w trakcie 2-dniowego zjazdu. Stuprocentowy udział w treningu interpersonalnym jest obowiązkowym wymogiem studiów.

Warunki zaliczenia

Studia kończą się przygotowaniem grupowego projektu empirycznego, poświęconego sposobom przeciwdziałania stereotypom i uprzedzeniom oraz podejmowaniu działań służących budowaniu porozumienia z innymi, wychodzeniu naprzeciw problemom ludzi, którzy gorzej sobie radzą z trudnościami, stygmatyzowanych i dyskryminowanych.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Program studiów obejmuje 183 godziny zajęć dydaktycznych, w tym 12-godzinny trening interpersonalny. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

BLOK I

Podstawy psychologii ogólnej.
1. Spotkanie z psychologią. Wykład inauguracyjny.
2. Różnice indywidualne i znaczenie temperamentu.
3. Psychologiczne koncepcje człowieka, osobowość, emocje, stres i radzenie sobie ze stresem.

BLOK II

Psychologia zachowań społecznych.
1. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Jednostka w grupie, mechanizmy spostrzegania społecznego, rola wpływu społecznego.
2. Agresja i zachowania prospołeczne.
3. Elementy psychologii politycznej.

BLOK III

Psychologia zachowań organizacyjnych.
1. Relacje społeczne i zachowania obywatelskie w organizacji.
2. Władza, narzędzia zarządzania zespołami i motywowanie.
3. Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie negocjacji.

BLOK IV

Kulturowe uwarunkowania zachowania się człowieka.
1. Elementy antropologii kulturowej.
2. Kultura organizacji.
3. Psychologia zespołu pracowniczego. Wartości jako czynnik kształtujący zachowanie się pracowników.
4. Zachowanie nieetyczne w organizacji - mobbing, źródła i przeciwdziałanie.

BLOK V

Rozwój własny i rozwój organizacji-strategie.
1. Warsztat umiejętności interpersonalnych.
2. Trening autoprezentacji i zarządzania sobą. Planowanie własnej kariery.
3. Planowanie rozwoju i zarządzanie zmianą w organizacji.
4. Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji. Trening public relations.

BLOK VI

Komunikowanie się ludzi.
1. Procesy porozumiewania się ludzi. Teorie i badania.
2. Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych.

BLOK VII

Psychologia w praktyce.
1. Wykluczenie społeczne i stygmatyzacja.
2. Narracyjne formy pracy terapeutycznej.
3. Psychologia pomocy.
4. Interwencja w kryzysie.
5. Psychologia społeczności.
6. Uprzedzenia, stereotypy - przeciwdziałanie. Seminarium.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 610 zł
2 raty 2800 zł
1 rata 5200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).


Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

  • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
soboty: 10.00-14.00
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.