logo uswps nazwa 3

Studia
Cykl tematyczny: Luty 2019

Nauki o człowieku mogą pomóc biznesowi wyjść z obszaru „kopiuje” do obszaru „kreuje”. To wymaga zmiany mentalności zarządów i pracowników tak, by uwierzyli, że mogą tworzyć rzeczy, które zmienią świat.

Piotr Voelkel, przedsiębiorca, laureat „Biznesowego Oskara” w kategorii Wizja i innowacja, założyciel Uniwersytetu SWPS

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zarządzanie

 • studia II stopnia, 4 semestry
 • tryb niestacjonarny (sobota-niedziela)
 • kierunek: Zarządzanie i przywództwo

Weź udział:

Nowy paradygmat zarządzania

Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek: rozwój nowych technologii, załamywanie się dotychczasowego modelu gospodarki wolnorynkowej, globalizacja czy masowość mediów społecznościowych. Wszystko to powoduje coraz większą zmienność otoczenia i wymaga od menedżerów dużej elastyczności, a także zupełnie nowych umiejętności i narzędzi zarządzania.

W Polsce dominuje tradycyjny, przeteoretyzowany model uczenia zarządzania. Nie odpowiada on wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Niewiele rzeczywistej praktyki i pracy projektowej, bazowanie na statystycznych modelach funkcjonowania gospodarki i niedocenianie roli psychologii w zarządzaniu sprawiają, że zderzenie absolwenta z realnymi wyzwaniami środowiska pracy jest bolesne, a on sam mało atrakcyjny dla przyszłego pracodawcy. Dlatego na Uniwersytecie SWPS stworzyliśmy nowoczesny i praktyczny program studiów.

bg-triangle01

Emocje to istotny składnik procesów zarządczych

Odkrycia ostatnich kilkunastu lat pokazują jak istotnym elementem w pracy menedżera są czynniki emocjonalne i pozaracjonalne. Od podejmowania decyzji, poprzez reakcje rynku, po zachowania konsumenckie psychologia jest nieodłącznym elementem determinującym efektywność lidera. Lider przyszłości potrafi łączyć umiejętności racjonalnego myślenia z dojrzałą intuicją oraz zarządzaniem własnymi i cudzymi emocjami.

bg-triangle02

Biznes to nie tylko zysk

Nowoczesna organizacja, w tym biznesowa, powinna być zaangażowana społecznie i działać, odwołujac się do wartości, które wykraczają poza horyzont jej własnych korzyści. Przyszłość należy do wiarygodnych marek, które bazują na zaufaniu, budzą pozytywne emocje i zapraszają klienta do współpracy. Mówimy, jak to działa. Wyjaśniamy, na czym polega nowatorskie podejście do prowadzenia biznesu opartego na wartościach.

bg-triangle03

Gospodarka transakcyjna zmienia się w relacyjną

Dążenie do maksymalizacji zysków w jak najkrótszym czasie nie sprawdza się w dłuższej perspektywie. Największe firmy zawdzięczają swój sukces dbałości o trwałą, uczciwą relację z klientem, bazującą na obustronnych korzyściach. Wiedzą, jak ważne jest nawiązanie dialogu i stworzenie więzi wynikającej z identyfikacji klienta z marką. Pokazujemy ten model zarządzania, odwołując się do koncepcji Firmy Idei prof. Jerzego Hausnera.

bg-triangle01

Zarządzanie to przede wszystkim ludzie

Skuteczne zarządzanie innymi wymaga umiejętnego zarządzania sobą, dlatego tak ważna jest praca nad rozwojem własnym lidera. Dzięki współpracy z naszymi psychologami poznasz mechanizmy swojego zachowania i dowiesz się, jak być menedżerem samego siebie. Wiedza z psychologii pozwala także zrozumieć motywy postępowania innych ludzi, daje narzędzia do budowania relacji oraz identyfikowania i rozwiązywania konfliktów w zespole.

bg-triangle02

Cyfrowa transformacja biznesu staje się faktem

Świat podlega transformacji cyfrowej. Organizacje wdrażają cyfrowe innowacje, które umożliwią rozwój, usprawnią pracę i poszerzą spektrum działania. Przedsięwzięcia tego typu wymagają kreatywnego podejścia oraz umiejętności kierowania multidyscyplinarnymi, często rozproszonymi zespołami. Pokazujemy, jak prowadzić takie projekty, uczymy identyfikowania potrzeb i wyzwań świata cyfrowego i projektowania nieszablonowych rozwiązań.

bg-triangle03

Przewodzenia zmianom można się nauczyć

Potrzebujemy liderów zmian – ludzi zaangażowanych, którzy potrafią zidentyfikować problem, zaproponować rozwiązanie i wprowadzić je w życie, działając zespołowo. Wierzymy, że przewodzenie zmianom jest trampoliną do osiągnięcia sukcesu oraz życiowej i zawodowej satysfakcji. Zgodnie z hasłem „wymyśl – uwierz – działaj” rozwijamy w studentach poczucie sprawczości i wiarę we własne możliwości, dzięki czemu mogą pozytywnie wpływać na społeczeństwo. Posiadamy certyfikat „Journey to Changemaker Certificate”, przyznawany przez międzynarodową fundację ASHOKA.

Dlaczego nasze podejście jest lepsze od innych?

Spotkania z liderami

W ramach studiów nasi studenci uczestniczą w kilku spotkaniach inspiracyjnych z wybranymi liderami renomowanych organizacji, dzięki czemu mogą czerpać z ich wiedzy i doświadczeń. To osoby, które dostrzegły potrzebę zmiany i dzięki swojej odwadze, determinacji i umiejętności współdziałania wprowadzili ją w życie. Wśród liderów, z którymi współpracujemy są między innymi:

Piotr Voelkel

Biznesmen, współwłaściciel Grupy Kapitałowej VOX, współtwórca Concordia Design, założyciel Fundacji Vox-Artis, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Jerzy Hausner

Ekonomista, były minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, były wicepremier, członek Rady Polityki Pieniężnej, współtwórca koncepcji Firma–Idea

Dominika Bettman

Prezeska zarządu (CEO) Siemens Sp. z o.o., prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, aktywnie działa na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i aktywizacji kobiet

Piotr Czarnecki

Lider biznesowy z 30-letnim doświadczeniem menedżerskim, przedsiębiorca, prezes zarządu (CEO) Raiffeisen Bank Polska S.A., certyfikowany mentor (EMCC)

Active learning – uczenie przez działanie

Uczymy poprzez działanie, doświadczanie, eksperymentowanie. Nazywamy siebie prowadzącymi zajęcia, a nie – wykładowcami. Stawiamy się w roli animatorów procesu uczenia się, a nie – ekspertów przekazujących wiedzę. Zajęcia prowadzimy w formie warsztatów, konwersatoriów, studiów przypadków, projektów zespołowych, dyskusji, debat, symulacji. Przykładowo, ucząc się zarządzania strategicznego, studenci nie ograniczają się do wysłuchania wykładu – analizują strategię wybranej przez siebie firmy, oceniają jej silne i słabe strony, opracowują propozycje zmian.

Projekty z partnerami biznesowymi

Studenci kończą studia z portfolio projektów przygotowywanych zespołowo pod okiem opiekunów akademickiego i biznesowego. Projekty nie są jedynie akademickim ćwiczeniem – to konkretne zlecenia przygotowywane przez współpracujące z nami organizacje. Zespoły projektowe są oceniane i otrzymują informację zwrotną o jakości proponowanych rozwiązań.

Semestr 1

Semestr 1

Projekt społeczny

Studenci mierzą się z istotnym problemem społecznym. Przeprowadzają rozpoznanie sytuacji i dokonują diagnozy. Proponują rozwiązania i patrzą, jak zostaną one przyjęte przez społeczność, której dotyczy dany problem. Uczą się nawiązywania relacji, pracy projektowej oraz efektywnej współpracy w zespołach.

Semestr 2

Semestr 2

Projekt innowacji produktowej lub procesowej

Celem projektu jest identyfikacja potrzeby w otoczeniu organizacji (innowacja produktowa) lub wewnątrz organizacji (innowacja procesowa) i przygotowanie działań odpowiadajacych na tę potrzebę. Zadanie polega m.in. na określeniu propozycji wartości dla klienta zewnętrznego lub wewnętrznego, oszacowaniu zapotrzebowania na dane rozwiązanie, stworzeniu modelu biznesowego i przekonanie do swojego pomysłu (np. pitch w przypadku start-upu).

Semestr 3

Semestr 3

Projekt konsultingowy

Studenci poznają zasady i specyfikę pracy doradców biznesowych. Zadanie polega na przeprowadzeniu diagnozy konkretnej sytuacji i zaproponowaniu rozwiązań dla różnych wyzwań biznesowych, takich jak: strategia rynkowa, optymalizacja procesów, zarządzanie talentami czy transformacja cyfrowa.

Droga lidera

Podstawą rozwoju kompetencji przywódczych jest wysoka samoświadomość, dlatego nasi studenci zaczynają od spojrzenia w głąb siebie, określenia swoich mocnych stron, naturalnych predyspozycji i zachowań. Następnie pracują nad coraz szerszymi relacjami z innymi. Dowiadują się, co wpływa na skuteczność działań lidera i rozwijają optymalne style komunikacyjne i style przewodzenia.

kompetencje „ja”

Podczas pierwszego semestru przeprowadzamy diagnozę kompetencji studenta, na podstawie której opracowujemy plan dalszej pracy. Na początku studenci koncentrują się na rozwoju osobistym oraz na doskonaleniu umiejętności zarządzania sobą.

kompetencje „ja – inni”

Na warsztatach poświęconych rozwojowi kompetencji w obszarze „ja-inni” studenci dowiadują się, jak budować świadome relacje oraz jak zapewnić współpracownikom skuteczne formy rozwoju dostosowane do ich potrzeb.

kompetencje „ja – organizacja”

Studenci poznają mechanizmy psychologiczne, które pomagają budować efektywny zespół i sprawnie nim zarządzać. Dowiadują się, jak radzić sobie ze zmianą organizacyjną oraz trudnymi i nietypowymi sytuacjami.

kompetencje „ja – moja kariera”

Pod koniec dwuletniego programu następuje podsumowanie umiejętności przywódczych i menedżerskich zdobytych przez studentów w ramach „Drogi Lidera”, a także opracowanie indywidualnego planu przyszłej kariery dla każdego z nich.

Znajomość psychologii

Każda organizacja to ludzie – zarówno pracownicy, jak i klienci. Skoro ludzie, to i emocje, które w dzisiejszym biznesie często okazują się zdecydowanie ważniejsze niż racjonalna, chłodna kalkulacja. Znajomość i rozumienie psychologicznych mechanizmów zachowań drugiego człowieka i podejmowania decyzji to absolutna podstawa.

Praktyczna wiedza z zarządzania

Kształcimy studentów tak, aby myśleli przedsiębiorczo, byli nastawieni na współpracę i rozwój oraz posiadali praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania. W naszym programie nie ma przypadkowych przedmiotów. Studenci uczą się tylko i aż tego, co kluczowe z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania w roli menedżera lub przywódcy.

Indywidualny tutoring przez całe studia

Celem tutoringu jest wsparcie studenta w kształtowaniu ścieżki studiów, doradzanie i inspirowanie w trudnych wyborach, omówienie wyników diagnozy dokonywanej w ramach „Drogi lidera” oraz doswiadczeń nabywanych w kolejnych etapach studiowania. Praca z tutorem pozwala studentom lepiej zaplanować obszary aktywności i świadomiej realizować swoje cele. Tutoring ma w pełni dobrowolny charakter – to student decyduje, czy i w jakim zakresie chce skorzystać z tej formy wsparcia.

Dwie ścieżki rozwoju

Najwięcej osiąga ten, kto sam decyduje o kierunku swojego rozwoju. W zależności od obszaru zainteresowań i planów zawodowych na drugim roku studiów studenci wybierają jedną z dwóch ścieżek.

Menedżer

Ścieżka dla osób, które w przyszłości chcą pracować na stanowiskach kierowniczych w średnich i dużych organizacjach.

 • Analityka wielkich danych
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Fuzje, przejęcia, partnerstwa
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Zarządzanie procesowe
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu

Przedsiębiorca

Ścieżka dla osób, które wiążą swoją karierę przede wszystkim z założeniem i/lub prowadzeniem własnej organizacji.

 • Design thinking
 • Zakładanie i likwidowanie organizacji
 • Innowacyjność i innowacje
 • Inwestowanie
 • Transformacja cyfrowa
 • Zarządzanie produktem
 • Planowanie podatkowe

 

Partnerzy kierunku

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Prowadzący zajęcia na studiach I oraz II stopnia

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  (zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane).
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym)
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Wgraj skany powyższych dokumentów do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie 3 dni robocze) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą by poprawił błędy zanim przyniesie oryginały do Biura. Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - pobierz umieszczoną poniżej instrukcję.
 4. Dostarcz komplet wymienionych wyżej dokumentów do Biura Rekrutacji:
  Zgodnie z obowiązującym prawem świadectwo i dyplomy wymagają potwierdzenia przez pracownika rekrutacji zgodności z oryginałem.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 5. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 

Czesne
rok akademicki 2019/20 (2 semestry)
studia niestacjonarne
10 rat po 1000 zł
2 raty po 4915 zł
1 rata 9450 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Od 13 marca 2020 r., w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 i zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie SWPS do 25 marca 2020 r., kontakt z Biurem Rekrutacji odbywa się wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN* należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.
Slider