Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie zjawiska przemocy w rodzinie

w ujęciu interdyscyplinarnym i systemowym

O konferencji Link do wydarzenia Link rejestracji dla adwokatów ORA w Warszawie

Konferencja naukowa

Koła Naukowego Prawa Rodzinnego Uniwersytetu SWPS

Konferencja KNPR

O konferencji

Koło Naukowe Prawa Rodzinnego Wydziału Prawa Uniwersytet SWPS w Warszawie pod merytoryczną opieką dr Małgorzaty Eysymontt ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową, której celem jest podjęcie rozważań nad problematyką związaną z przemocą w rodzinie, jej problemami i wyzwaniami, a także statusem prawnym i ochroną prawną w ujęciu prawa polskiego i europejskiego w dobie dzisiejszych zmian i ewolucji.

Nagranie z konferencji:

Program

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu:

13 stycznia 2022

 • 10.00–10.10 Otwarcie konferencji i powitanie Gości przez prof. Adama Bodnara, Dziekana Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, Rzecznika Praw Obywatelskich RP w latach 2015–2021

 • 10.10–10.25 Wykład inauguracyjny: Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie Polski na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  dr Małgorzata Eysymontt, adwokat, członkini Izby Adwokackiej w Warszawie, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, adiunkt oraz ekspert ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

Panel I: PROBLEMATYKA PRZEMOCY W RODZINIE W UJĘCIU PRAWA RODZINNEGO I KARNEGO – moderator: dr Olga Maria Piaskowska, Uniwersytet SWPS

 • 10.25–10.40 Alienacja rodzicielska formą przemocy w rodzinie
  Robert Ofiara, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz po aplikacji prokuratorskiej. Współtwórca oddolnego projektu, który został zainicjowany wraz z ośmioma organizacjami pozarządowymi. Eksperci ci działając jako Forum opracowali pierwszy interdyscyplinarny poradnik dla rodziców i profesjonalistów „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”.

 • 10.40–10.55 Praktyczne aspekty postępowania rozwodowego z elementem przemocy w rodzinie
  Marcjanna Dębska, magister prawa, adwokatka i mediatorka, prezes Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, członkini Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, wykładowczyni w ramach szkolenia aplikantów, specjalista do spraw rodzinnych.

 • 10.55–11.20 Niealimentacja i realizacja opieki nad dzieckiem po rozstaniu rodziców. Zjawisko przemocy post separacyjnej
  Justyna Żukowska-Gołębiewska, psycholożka, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na kierunku psychologia kliniczna, Absolwentka studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Gdańsku, oraz wielu szkoleń z zakresu psychologii i psychoterapii. Mediatorka rodzinna, interwentka kryzysowa, terapeutka rodzin i dzieci w nurcie TSR, Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych Dla Naszych Dzieci, członkini Zespołu Ekspertów ds alimentów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka, zapraszana jako ekspert na posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju przy Kancelarii Prezydenta sekcji Rodzina i Polityka Społeczna.

 • 11.20–11.35 Wydziedziczenie jako instrument ochrony w sytuacji przemocy wśród osób najbliższych
  Paulina Lewandowska, zastępca notarialny, Izba Notarialna w Warszawie.

 • 11.35–11.50 Prawnokarne aspekty przemocy w rodzinie w ujęciu doktrynalnym i w świetle praktyki zawodowej adwokata
  Milena Ewa Makarska-Szalon, adwokatka, w swojej praktyce zawodowej specjalizująca się w szeroko rozumianym prawie karnym i naukach pokrewnych.

 • 11.50–12.05 Postępowanie sądowe w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazie zbliżania się do nich oraz odebranie dziecka z rodziny w sytuacji stosowania przemocy domowej
  Karolina Marszałek, adwokat, członkini Izby Adwokackiej w Warszawie, a od 2020 roku mediator w Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studia podyplomowe Prawo rodzinne z elementami psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Jest członkiem prezydium Sekcji Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i jedną z założycielek kampanii społecznej „Prawo bez strachu”.

 • 12.05–12.20 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – perspektywa sędziego
  Paweł Witan, sędzia Sądu Rejonowego w Otwocku.

 • 12.20–12.40 Dyskusja

 • 12.40–13.00 Przerwa

Panel II: PSYCHOLOGICZNO - PRAWNE ASPEKTY PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA PRZEMOCY W RODZINIE. SKUTECZNOŚĆ SYSTEMU A PLANOWANE ZMIANY LEGISLACYJNE – moderator: prof. dr hab. Hubert Izdebski, Uniwersytet SWPS

 • 13.00–13.15 Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – główne założenia
  Iwona Rzymowska, prawnik, pedagog. Zawodowo od wielu lat związana z pomocą społeczną oraz zaangażowana w działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy. Uczestniczka szkoleń, kursów i konferencji poświęconych problematyce przeciwdziałania przemocy. Były członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania MRiPS.

 • 13.15–13.30 Ochrona dziecka przed przemocą w rodzinie w sytuacji okołorozwodowej rodziców – uwagi de lege lata oraz postulaty de lege ferenda co do planowanych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  Przemysław Koziński, prawnik w Kancelarii Adwokackiej, specjalizujący się w prawie rodzinnym, uczestnik Prawniczego Seminarium Doktorskiego z zakresu prawa rodzinnego Polskiej Akademii Nauk, uczestniczy regularnie w posiedzeniach parlamentarnych komisji i zespołów, zajmujących się zmianami w prawie rodzinnym, uczestniczył w cyklicznych spotkaniach z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w przedmiocie zmian w prawie rodzinnym, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz praw dziecka.

 • 13.30–13.45 Przemoc w rodzinie i problem uzależnienia w czasie pandemii Covid-19
  Katarzyna Michalska, koordynator działań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista motywujący, autor publikacji nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, od ponad 20 lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • 13.45–14.00 Kurator sądowy a przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - oczekiwania vs. realne możliwości
  Aleksandra Szewera-Nalewajek, absolwentka ISPiR UW, od prawie dwóch lat kuratorka rodzinna, wcześniej kuratorka dla dorosłych; przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, prezeska Fundacji Bene Vobis; członek kapituły nagrody „Kancelaria Przyjazna Dziecku”; pracowała również jako streetworker, pedagog szkolny, konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadziła warsztaty umiejętności wychowywania, jak również warsztaty dla dzieci i młodzieży z profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 • 14.00–14.15 Rola Policji w wykrywaniu i zwalczaniu przemocy w rodzinie na przykładzie zadań pionu prewencji ze szczególnym uwzględnieniem procedury „Niebieskiej Karty”
  st. sierż. Rafał Jasikowski, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych) oraz Uniwersytetu SWPS (Wydział Prawa). Doktorant Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, funkcjonariusz Policji w Garnizonie Stołecznym Policji. Autor artykułu pt. „Policjant służby patrolowej – czy można go nagrywać?” Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji nr 3/2018 r. oraz „Służba dzielnicowego wczoraj i dziś” Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji nr 4/2018 r.

 • 14.15–14.30 Czynniki sprzyjające występowaniu i profilaktyka przeciwdziałania myślom samobójczym
  Dominik Lalak, absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim oraz Prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS. Od 2018 roku uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach zainteresowań naukowych bada różne przejawy postrzegania i funkcjonowania młodzieży w przestrzeni wirtualnej i rzeczywistej oraz ocenę norm społecznych w obu wymiarach. Interesuje się również prawnymi aspektami dotyczącymi wykonywania zawodu psychologa w Polsce.

 • 14.30–14.55 Środowisko rodzinne jako czynnik ryzyka i czynnik ochrony przemocy dokonywanej przez osoby chore psychicznie
  dr Marlena Banasik, psycholog, absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt badawczy na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W swojej pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami z pogranicza psychologii klinicznej i psychologii sądowej. W obszarze jej zainteresowań leży zwłaszcza problematyka zaburzeń osobowości (w tym psychopatii), uzależnień oraz uwarunkowań przestępczości i oceny ryzyka przemocy. Aktualnie zajmuje się realizacją projektu pt. „Rola czynników ryzyka i czynników ochronnych w ocenianiu i monitorowaniu prawdopodobieństwa popełnienia czynu zabronionego u sprawców objętych izolacyjnym systemem środków leczniczo-zabezpieczających oraz odbywających karę pozbawienia wolności”.
  lek. psychiatra Agnieszka Welento-Nowacka, lekarz medycyny, specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Związana z psychiatrią od 16 lat. Obecnie od 7 lat kieruje Oddziałem Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Jest jedną z pierwszych osób wdrażających i używających w Polsce, w codziennej praktyce, metody oceny prawdopodobieństwa popełnienia czynów o charakterze przemocy oraz opartych o te metody, narzędzi HCR20 v3 i SAPROF, których jest jednym z tłumaczy. Prowadzi również w zespołach badawczych badania naukowe, które mają na celu określenie użyteczności powyższych narzędzi w psychiatrii sądowej i więziennictwie. Posiada również doświadczenie psychoterapeutyczne, które zdobyła pracując przez 6 lat na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości oraz odbywając szkolenia psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Jest lekarzem czynnie praktykującym, stykającym się na co dzień z problemami osób przebywających na detencji w szpitalach psychiatrycznych i w związku z tym stara się podejmować działania mogące poprawić funkcjonowanie psychiatrii sądowej w Polsce. Jako biegła z listy Sądu Okręgowego w Gdańsku opiniuje jako biegły psychiatra w sprawach zarówno karnych, jak i cywilnych.

 • 14.55–15.10 Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ocena Rzecznika Praw obywatelskich
  dr hab. Aleksandra Szczerba, doktorka habilitowana nauk prawnych, profesorka AJP oraz Visiting Professor Uniwersytetu Aldo Moro w Bari. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich główna specjalistka w Zespole ds. Równego Traktowania. Ekspertka Team Europe w Polsce oraz ekspertka zewnętrzna Europejskiego Instytutu Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE). Autorka i współredaktorka kilkudziesięciu monografii, rozdziałów w książkach oraz artykułów w czasopismach naukowych w języku polskim i angielskim. Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnym i prawie Unii Europejskiej.

 • 15.10–15.30 Dyskusja

 • 15.30–15.40 Zamknięcie konferencji

 

Zgdonie z decyzją Komisją Doskonalenia Zawodowego, udział adwokatów a naszej Konferencji zostanie zaliczony na poczet obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 4 punktów szkoleniowych. Dodatkowo informujemy, że zaświadczenia o udziale w konferencji zostaną wystawione dla osób zainteresowanych. Prośbę o wystawienie zaświadczenia prosimy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej 14 dni po zakończeniu konferencji. W mailu prosimy podać imię, nazwisko oraz adres mail, z którego nastąpiło logowanie na platformie zoom.

Patroni

Wydarzenie objęte zostało patronatem następujących osób oraz organizacji:

 • Dziekan Okręgowej Izby Adwokacjiej w Warszawie, adw. Mikołaj Pietrzak
 • EACLIPT logo1
 • EACLIPT logo1
 • EACLIPT logo1
 •  

  Dziękujemy Komisji ds. wsparcia w wykonywaniu zawodu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, w szczególności adw. Joannie Tkaczyk-Lipnickiej i adw. Marioli Łakomskiej za zaangażowanie i pomoc w uzyskaniu punktów doskonalenia zawodowego dla adwokatów biorących udział w naszej konferencji.

  Kontakt

  Koło Naukowe Prawa Rodzinnego

  KNPR

  e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.