logo uswps nazwa 3

Warszawa
Wartość projektu: 299310

Prawo o szkolnictwie wyższym wymaga zmiany. Obecny stan prawny oparty jest na założeniach, które utrwalają rzeczywistość. Potrzebne są założenia, które tę rzeczywistość zmienią, pozwolą uczelniom wyższym stosować nowe rozwiązania, nadadzą dynamikę życiu akademickiemu. Gra idzie o nową jakość studiów, nowoczesne zarządzanie i finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki, o nową jakość i zadania kadry akademickiej. Zespół prof. Huberta Izdebskiego z Wydziału Prawa opracuje założenia do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

projekt naukowy

Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego

 

 

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania 299 310 PLN
Jednostka finansująca logo MNISW

Okres realizacji projektu: 2016–2017


Prawo o szkolnictwie wyższym wymagało zmiany. Dotychczasowy stan prawny oparty był na założeniach, które utrwalały rzeczywistość. Potrzebne były założenia, które tę rzeczywistość zmienią, pozwolą uczelniom wyższym stosować nowe rozwiązania, nadadzą dynamikę życiu akademickiemu. Gra idzie o nową jakość studiów, nowoczesne zarządzanie i finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki, o nową jakość i zadania kadry akademickiej. Zespół prof. Huberta Izdebskiego z Wydziału Prawa opracował założenia do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Cele projektu

Założenia nowego ustawodawstwa

Celem projektu było przedstawienie założeń (w rozumieniu przepisów dotyczących legislacji rządowej) nowego ustawodawstwa o szkolnictwie wyższym. Zadania tego nie można było wykonać bez uwzględnienia związku wskazanego zakresu z przedmiotem unormowania innych ustaw, w szczególności o stopniach naukowych i tytule naukowym, o zasadach finansowania nauki, a także o systemie oświaty.

Założenia miały objąć przedstawienie celu projektowanej ustawy, a zatem także ocenę dotychczasowego stanu, istoty proponowanych rozwiązań oraz zakresu regulacji i zasadniczych kwestii wymagających uregulowania. Objęły również test regulacyjny przedstawiający wyniki oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, w tym informacje o konsultacjach. W ramach projektu przeprowadzono konsultacje w dwóch formach: ankiety skierowanej do reprezentatywnej grupy oraz trzech konferencji z udziałem przedstawicieli uczelni różnych typów i instytutów PAN.

ppt ico Pobierz prezentację
PDF icon25px Wystąpienia prof. Huberta Izdebskiego

Wyzwania, przed którym stoją polskie uczelnie

Mając świadomość tego, że podstawowym wyzwaniem, przed którym stoją polskie uczelnie – publiczne i niepubliczne, jest rozwój wysokiej jakości kapitału ludzkiego w korespondencji z potrzebami cywilizacyjnymi, potrzebami narodowej gospodarki oraz zglobalizowanego rynku pracy, badania ukierunkowano na wypracowanie sposobów wyjścia naprzeciw tym wyzwaniom w sferze organizacji, zarządzania, finansowania, zapewnienia odpowiedniego poziomu kadr oraz kształcenia i badań, w tym badań stosowanych.

Przyjęto założenie zasadniczej jednolitości systemu uczelni (co nie oznacza braku potrzeby ich funkcjonalnej kategoryzacji), szanowania autonomii uczelni, co oznacza zasadność ustawowego regulowania tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny ze względu na interes publiczny, oraz pozostawienia w zakresie regulacji maksymalnej swobody wyboru odpowiednich rozwiązań przez uczelnie, jak również zapewniania łączenia kształcenia i badań oraz teorii z praktyką.

Konsultacje społeczne

Konferencje i badanie opinii środowiska traktowaliśmy nie tyle jako konsultacje gotowych założeń, ile szeroki społeczny udział w ustalaniu ich ostatecznej treści. W związku z tym założenia do projektu „Ustawy 2.0” zostały sporządzone na podstawie stopniowo prezentowanych i rozwijanych tez, po zakończeniu wskazanego procesu konsultacji.

prof. dr hab. Hubert Izdebski, kierownik zespołu badawczego

Organizowane konferencje

W ramach procesu konsultacji zorganizowano konferencje w formie paneli dyskusyjnych, obejmujących kluczowe zagadnienia opracowywanej ustawy. Każda z konferencji odbyła się z udziałem przedstawicieli zaproszonych według klucza miejsca w rankingu edukcyjnego „Perspektyw” uczelni poszczególnych rodzajów oraz organizacji reprezentujących sektor szkolnictwa wyższego.

  • Pierwsza konferencja Ustrój szkolnictwa wyższego” odbyła się 26 października 2016 roku. Konferencja była poświęcona zagadnieniom pożądanego modelu zarządzania szkołami wyższymi w ramach systemu szkolnictwa wyższego.

    PDF icon25px Pobierz sprawozdanie z konferencji
  • Druga konferencja Badania, status kadry badawczej i dydaktycznej uczelni” odbyła się 23 listopada 2016 roku. Konferencja poświęcona była zagadnieniom badań oraz zatrudniania i awansów kadry dydaktycznej i naukowej szkół wyższych.

    PDF icon25px Pobierz sprawozdanie z konferencji

  • Trzecia konferencja odbyła się 14 grudnia 2016 roku. Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia kształcenia na poziomie kwalifikacji od 6 do 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, w tym finansowanie kształcenia.

    PDF icon25px Pobierz sprawozdanie z konferencji

Badania opinii środowiska

W dniach 23 września – 27 października 2016 roku Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło metodą wywiadów bezpośrednich w technice PAPI badania opinii środowiska akademickiego na temat przepisów prawa regulujących funkcjonowanie nauki w Polsce. Na ogólnopolskiej losowej próbie 500 pracowników uczelni wyższych, warstwowanej ze względu na cechy, takie jak: stopień naukowy badanego, dyscyplina naukowa i typ uczelni.

PDF icon25px Zobacz raport z badań

Zespół badawczy

258 hubert izdebski

prof. dr hab. 

Hubert Izdebski

kierownik projektu, Uniwersytet SWPS, prawnik, od 1989 r. zaangażowany w prace legislacyjne z zakresu administracji publicznej, a także szkolnictwa wyższego oraz stopni naukowych i tytułu naukowego
biogram »

artur swiergiel

prof. dr hab. inż. 

Artur Świergiel

biolog, neurofizjolog, specjalista w zakresie farmakologii behawioralnej oraz dobrostanu zwierząt, członek Warszawskiego Towarzystwa Naukowego oraz szeregu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych

258 pawel chmielnicki

dr hab., prof. WSIZ 

Paweł Chmielnicki

prawnik, wykładowca WSIZ w Rzeszowie, autor ok. 130 publikacji naukowych, interesuje go m.in.  geneza, tworzenie i efektywność prawa, ustroju administracji publicznej, kontroli i nadzoru w administracji

someone

dr hab., prof. CC

Paweł Ruszkowski

socjolog, wykładowca Collegium Civitas, członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, pełnił funkcje doradcze m.in. w ministerstwie zdrowia (2003) oraz ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego (2006 i 2007)

258 wojciech misiag

dr, prof. WSIZ

Wojciech Misiąg

biolog, neurofizjolog, wykładowca WSIZ w Rzeszowie, członek Warszawskiego Towarzystwa Naukowego oraz szeregu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych

258 andrzej kiebala

dr

Andrzej Kiebała

specjalista w zakresie prawa szkolnictwa wyższego oraz prawa finansowego, adwokat, wykładowca WSiZ w Rzeszowie, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego X i XI kadencji, ekspert PKPP Lewiatan

someone

r.pr.

Jan Zieliński

prawnik, specjalizuje się w dziedzinie prawa szkolnictwa wyższego i nauki, prawa pracy oraz w zagadnieniach legislacji, jest autorem lub współautorem wielu projektów ustaw oraz opracowań naukowych

 

Projekty badawczo-rozwojowe

Baza projektów naukowych 10-08-2021

Neuronalne korelaty dysfunkcji regulacji emocji u osób o wysokiej skło…

Prokrastynacja, czyli odkładanie na później – ten problem dotyczy nawet 15-20 proc. populacji. Badania sugerują, że odkładanie wykonania trudnych, ale ważnych zadań może być nieadaptacyjną strategią krótkotrwałej regulacji nastroju. Czy osoby, które...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 10-03-2021

Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażonych wirusem…

Przez cztery dekady, odkąd odkryto wirusa HIV, nastąpiły ogromne postępy w leczeniu chorych zarażonych tym patogenem. Zmieniło się także postrzeganie tej choroby – ze schorzenia definitywnie śmiertelnego stała się przewlekłym problem...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 10-03-2021

Zaufanie do sztucznej inteligencji

Postęp technologiczny doprowadził do pojawienia się nowego rodzaju aktora społecznego – agenta sztucznej inteligencji. Ważne staje się więc zrozumienie psychologicznych mechanizmów rządzących interakcjami człowiek–inteligentny agent. Celem projektu dr Katarzyny Samson...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 28-01-2021

Szacowanie liczebności artystów, twórców i wykonawców w Polsce

Zespół Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS kierowany przez prof. Dorotę Ilczuk zbadał liczebność artystów, twórców i wykonawców, z jednoczesnym poznaniem sytuacji zawodowej i opinii tej grupy społecznej. Projekt dotyczył...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 25-01-2021

Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa …

Wydarzenia związane z globalną pandemią Covid-19 zmieniają charakter różnych procesów społecznych, w tym wpływają na sposoby myślenia o drogach do stawania się dorosłym wśród młodych ludzi i w ich rodzinach...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 19-01-2021

Gov_LAB – program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego

Gov_LAB to program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związków z całej Polski realizowany m.in. przez Uniwersytet SWPS na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem programu jest...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 19-01-2021

Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia. Między państwowy…

Jak upamiętniamy Żołnierzy Wyklętych? Jakie znaczenia są im przypisywane przez różnych aktorów społecznych? Dlaczego doszło do przekształcenia antykomunistycznych partyzantów w wysoce symboliczną i stanowiącą przedmiot sporów figurę „Żołnierze Wyklęci”? Jak...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 14-01-2021

Potrzeba poznawczego domknięcia, samoocena oraz sprawczość i wspólnoto…

Od jakich cech psychologicznych zależy to, czy ludzie są darzeni sympatią? Jak budować dobre relacje z innymi? Jak zdobyć wielu przyjaciół? Jak efektywnie współpracować? Czy samotności można jakoś przeciwdziałać? Odpowiedzi...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 14-01-2021

Nadmierne kupowanie jako zachowanie pojawiające się w reakcji na nudę…

Poczucie nudy. Doświadczył tego każdy z nas. Chociaż wiemy, że to nieprzyjemny stan, zwykle potrafimy sobie z nim poradzić, np. sięgając po książkę czy włączając film. Doświadczenie nudy wywołuje jednak...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 14-01-2021

Wyobrażenia umysłowe i emocje a decyzje w warunkach ryzyka i niepewnoś…

Model IMRisk (Imagery Model of Risk) zakłada, że wyobrażenia umysłowe są ważnym elementem procesu decyzyjnego, gdyż oddziałują na poznawcze oceny korzyści i zagrożeń oraz generują reakcje emocjonalne. Ten oryginalny model...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 12-01-2021

Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europy Środkowe…

W jaki sposób nowe tematy stają się źródłem konfliktów politycznych? Jak rozumienie demokracji zmieniało się w czasie? Czy można przewidzieć, które partie szybko upadną, a które staną się ważnymi aktorami...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 14-09-2020

Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowan…

Dzieci imigrantów, przybywające do Polski z różnych krajów, rozpoczynają naukę w szkole i zaczynają budować poczucie przynależności i przywiązania do zamieszkanego przez nich kraju. W jaki sposób dzieci z różnym...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 08-09-2020

Miasta jako areny innowacji politycznych ukierunkowanych na wzmocnieni…

Luka między procesami podejmowania decyzji politycznych i obywatelami staje się coraz bardziej widoczna w Europie. W tym projekcie naukowym politolog, filozof i psycholog prof. dr hab. Leszek Koczanowicz zbada, w jaki sposób...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 08-09-2020

Estetyka populizmu. Walka polityczna i doświadczenie estetyczne w Pols…

Jakich środków estetycznych ruchy populistyczne używają po to, by przyciągać zwolenników? Czy ludzie popierający populizm różnią się od reszty społeczeństwa w tym, jak ubierają się, co jedzą i jakich szukają...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 25-07-2020

MIMY: EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulne…

W ciągu kilku ostatnich dekad Europa była świadkiem wielkich fal migracji z krajów spoza Unii Europejskiej, jak również z innych kontynentów. Młodzi ludzie opuszczają swoje rodzinne strony w poszukiwaniu lepszego...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 21-05-2020

Zmiana zachowań zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19

W marcu 2020 r., na początku pandemii koronawirusa, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała wytyczne dotyczące najlepszych sposobów zapobiegania COVID-19, mycie rąk było kluczowym zachowaniem zapobiegawczym. Setki celebrytów publikowało w internecie...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 07-05-2020

Zgoda jako zdarzenie prawa pracy

Określenie zdarzenie prawne lub inaczej fakt prawny, to termin prawniczy, który umożliwia analizę stosunków społecznych regulowanych przez prawo. Jednym z nieopisanych dotychczas typów zdarzeń prawnych są „zgody” udzielane sobie nawzajem...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 25-03-2020

LAWtrain: An Innovative and Interactive Cross-border Training for Lawy…

Projekt ma na celu zapewnienie prawnikom z sześciu państw członkowskich (Włoch, Francji, Niemiec, Polski, Słowenii i Hiszpanii), ponadnarodowych, zorientowanych na praktykę, szkoleń interaktywnych i wielojęzycznych dotyczących instrumentów prawnych UE w...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 25-03-2020

Wpływ treningu funkcji poznawczych na podatność na złudzenia wzrokowe

Złudzenia najczęściej uznawane są za błędną percepcję, zachodzą gdy bodziec jest niejasny, brakuje danych do jego odczytania lub gdy znajome wzorce są niewidoczne. Pomimo powszechności złudzeń w kulturze zachodniej, wpływ...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-12-2019

Milamind – Neurouważność

Współczesny rynek pracy stawia przed pracownikami i kadrą zarządzającą wysokie wymagania. Dotyczą one nie tylko kompetencji twardych, które zdobywamy zazwyczaj w trakcie formalnej edukacji, ale przede wszystkim takich umiejętności, jak...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-10-2019

Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogiczn…

Czy aktorstwo znane od dekad w Holywood powstało na gruncie rosyjskich metod aktorskich, jak „system” Konstantego Stanisławskiego? Jaka była rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspenskiej w transmisji rosyjskiego...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-10-2019

Masowe wydarzenia sportu elektronicznego w Polsce i w Hongkongu

Sport elektroniczny (nazywany też e-sportem) jest jedną z najszybciej rozwijających się współcześnie gałęzi cyfrowej rozrywki. Profesjonalna rywalizacja w grach wideo przyciąga szerokie rzesze publiczności – zarówno w przypadku masowych wydarzeń e-sportowych...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 11-08-2019

Wpływ długotrwałego zażywania marihuany i tytoniu na funkcjonowanie po…

Marihuana należy do najczęściej zażywanych substancji psychoaktywnych na świecie, a około 40% jej użytkowników jest uzależnionych także od nikotyny. Wiele badań wskazuje, że długotrwałe zażywanie marihuany lub nikotyny jest związane...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-08-2019

Dążenie do autodefiniujących celów a poddawanie się i uleganie pokusom

Dlaczego osoby mocno zmotywowane rezygnują z ważnych dla siebie celów i ulegają pokusom? Dlaczego np. wegetarianin kupuje skórzane buty, a sportowiec po odbytym treningu zapala papierosa? Czy wpływa na to...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 17-07-2019

Determinanty sukcesu CEO startupów

Co sprawia, że startup odnosi sukces? Czy CEO startupów mają jakieś wspólne cechy? Czy istnieją uniwersalne kompetencje, które mogą przyczynić się do sukcesu startupu? Jak polscy CEO definiują sukces? Znamy...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-07-2019

CICERONE: Creative Industries Cultural Economy Production Network

Przemysły kultury i kreatywne (CCIs) w Europie dostarczają dóbr i usług o wartości symbolicznej (kulturowej i ekonomicznej), specyficznej nie tylko dla każdego z 46 państw, ale również ich poszczególnych regionów...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-07-2019

Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyob…

Terapia schematu należy do najbardziej popularnych i obiecujących kierunków psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Została opracowana, aby pomóc pacjentom zmienić dysfunkcjonalne myśli, uczucia i zachowania wynikające z awersyjnych doświadczeń z dzieciństwa. Jednym ze...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-07-2019

Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe: weryfikacja dwóch p…

Nadwaga i otyłość jest dziś istotnym problemem społecznym. Często na przykład „zajadamy stres” – na przejadanie się i wybieranie niezdrowych, wysokokalorycznych, a smacznych pokarmów duży mają wpływ nasze uczucia. Jak...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 11-06-2019

Rola praktyki uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji międzygrupowe…

Praktyka uważności i uważnego przeżywania emocji kształtuje zdolność konstruktywnego radzenia sobie z poczuciem zagrożenia i negatywnymi emocjami, także w sytuacji odrzucenia przez innych oraz obniża uprzedzenia, choć dokładnie jeszcze nie...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 03-06-2019

Władza somatyczna i mikrofizyka emancypacji: w kierunku kultury wyzwol…

Różne ruchy społeczne, jak np. chiński Falun Gong, kładący nacisk na medytacje duchowe i ćwiczenia fizyczne zmierzające do polepszenia dobrostanu, są i były obecne zarówno w świecie Zachodu, jak i Wschodu. Na...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 08-05-2019

Jakość decyzji z doświadczenia oraz rola struktury problemu decyzyjneg…

Podejmowanie decyzji to nieodzowna część naszego życia. Wnioski z dotychczasowych badań nad problemami procesu decyzyjnego w eksploracji potencjalnych wyników decyzji nie są jednoznaczne. Często opieramy swoje wybory na zbyt małej...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 15-04-2019

Dorobek niemieckiej i polskiej antropologii wobec Rwandy

Masowe ludobójstwo popełnione na osobach pochodzących z ludu Tutsi, to nie jedyny istotny punkt w historii Rwandy, której początki sięgają pierwszego tysiąclecia naszej ery. Znaczny dorobek naukowy polskich i niemieckich antropologów...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 22-03-2019

Trening funkcji wykonawczych jako moderator efektywności psychoterapii…

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 300 milionów ludzi na świecie cierpi na depresję, która jest wiodąca przyczyną różnorakich schorzeń oraz głównym czynnikiem wpływającym na globalny wskaźnik obciążenia chorobami...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 06-03-2019

Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej i społecznej

Czy celebryta to produkt społeczny stworzony przez media i odbiorców, czy też kreują się oni sami? Celem projektu, pod kierownictwem prof. dr. hab. Wiesława Godzica, jest zbadanie pozycji celebrytów w...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-03-2019

Wspieranie ludzi w starszym wieku w dokonywaniu bardziej optymalnych w…

Demografia rozwiniętych społeczeństw ulega silnemu i trwałemu trendowi: starzeniu się. Z tych powodów, państwa UE od dawna poszukują rozwiązań dla problemu starzejącego się społeczeństwa. Wiele inicjatyw, programów i działań ma...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-03-2019

Interwencja promująca redukcję nadmiernej masy ciała. Badania eksperym…

W Polsce ponad połowa populacji zmaga się z nadwagą i otyłością, dodatkowo, ten odsetek sukcesywnie wzrasta. Nadmierna masa ciała jest poważnym problem zdrowotnym i ekonomicznym, który przynosi istotne, negatywne konsekwencje...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-02-2019

Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Polic…

W latach 70. XX wieku Finlandia prowadziła w niechlubnym rankingu krajów o najwyższym wskaźniku niezdrowego trybu życia. Finowie palili na potęgę, nie jedli warzyw, uważając je za dobre dla królików...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 10-01-2019

Poszukiwanie mediatorów i moderatorów wpływu postaw oraz nastrojów na …

Sądy moralne są ważnym elementem życia społecznego. To na ich podstawie decydujemy kto zasługuje na nasze zaufanie, a kogo warto unikać. Oceniamy jakie zachowania są pożądane, a które należy ukarać...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-01-2019

DIASPOlitic: Understanding the Political Dynamics of Émigré Communitie…

Wejście niektórych krajów bloku wschodniego do Unii Europejskiej dało początek fali migracji z tych krajów do Europy Zachodniej w poszukiwaniu zatrudnienia i lepszego życia. Zachodzi pytanie jak i czy w...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 19-11-2018

Chatbot jako zautomatyzowane narzędzie wsparcia psychoterapii i pomocy…

Chatbot, nad kórym pracuje zespół pod kierownictwem prof. Jarosława Michałowskiego, w dowolnym miejscu i porze za pośrednictwem przez popularnych komunikatorów internetowych dostarczy podstawowego wsparcia psychologicznego. Narzędzie będzie mogło wzmocnić proces terapeutyczny, a także...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 19-11-2018

Czy umiejętność radzenia sobie z emocjami oraz motywowanie przez nagro…

Czy nagroda za dobre wykonanie zadania może wpływać na normalizację dysfunkcji w zakresie przetwarzania błędów? Celem badania przeprowadzanego z udziałem uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej jest uzyskanie wskazówek dla nowych...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 19-11-2018

Neuronalne mechanizmy problemów z regulacją emocji i deficytów wykonaw…

Prokrastynacja to zaburzenie samoregulacji, polegające na odkładaniu niektórych działań na później, pomimo świadomości, że takie zachowanie prowadzić będzie do dyskomfortu. Szacuje się, że problem ten dotyczy 15-20% całej populacji oraz...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 14-11-2018

Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem…

Każdy z nas kiedyś próbował narysować konia: dwa owale, cztery patyki, kilka włosów na grzywie i całkiem sporo przy ogonie. Nie był to może najbardziej realistyczny koń, ale był to...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 08-11-2018

GEMTRA: Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek

„By wychować dziecko potrzeba całej wioski”, w Polsce tę „wioskę” często stanowią wyłącznie kobiety. Pomimo tego, że wraz ze zmianą czasów zmienia się również podejście do rodzicielstwa, to w społeczeństwie...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 02-10-2018

Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i…

Muzea i miejsca pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady służą nam wszystkim jako ostrzeżenie i lekcja przed strasznymi zbrodniami totalitaryzmów. Jednak, żeby to ostrzeżenie było słyszalne i czytelne...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-10-2018

Wysiłek jako koszt i inwestycja w hipotetycznych i rzeczywistych sytua…

Każde z naszych zachowań może być rozumiane jako dokonywanie wyboru. Dana sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, pozwala na więcej niż jedno działanie, a każde działanie wymaga wykonania wysiłku o danej...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 30-08-2018

Pamięć celów: zachowanie zorientowane na cel w obliczu dystrakcji

Wielozadaniowość i realizacja kilku projektów jednocześnie to codzienność pracowników korporacji, szkół, ale również placówek medycznych. Często podejmujemy się nowych obowiązków w niesprzyjających warunkach. Pracujemy w otwartej, hałaśliwej przestrzeni, odbieramy liczne...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 02-08-2018

Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolno…

Jak ocenić rozwój poznawczy dzieci i młodzieży? Jak podnieść efektywność kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami? Przez najbliższe trzy lata Instytut Badań Edukacyjnych wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym będą realizować projekt...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 29-06-2018

Religijność i duchowość jako wyznaczniki dobrostanu hedonistycznego i …

Szczęście definiuje się zgodnie z dwiema przeciwstawnymi filozoficznie tradycjami: hedonizmem i eudajmonizmem. hedonizm przyrównuje szczęście do przyjemności. Eudajmonizm natomiast, utozsamia go z ludzką zdolnością do realizacji planów. Badania prowadzone przez...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 16-04-2018

Predykcyjna rola pozytywnych emocji mierzonych na poziomie jednostki i…

Nasilenie zjawiska przemocy szkolnej w Polsce przekracza przeciętny poziom europejski. Gdy w 1999 roku utworzono szkoły gimnazjalne, problem negatywnych zachowań w grupach rówieśniczych przybrał na sile. Zespół dr Małgorzaty Wójcik...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 11-03-2018

Techniki wpływu społecznego a redukcja rozproszenia odpowiedzialności …

Teoria rozproszenia odpowiedzialności zakłada, że im więcej osób przygląda się jakiemuś krytycznemu zdarzeniu (np. wypadkowi samochodowemu lub napaści), to tym mniejsza jest szansa na udzielenie pomocy jego ofierze, Wszystko przez...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 30-01-2018

Jak działa intuicja. Udział procesów poznawczych i afektywnych w intui…

Czy można zaufać intuicji? Na jakiej podstawie oceniamy inne osoby i grupy społeczne? Psycholog z Uniwersytetu SWPS wskaże mechanizmy oraz czynniki, które wpływają na kształtowanie się naszych opinii.   projekt naukowy Jak działa...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-12-2017

Wyznaczniki satysfakcji i wyczerpania rodzicielskiego - badania między…

W 2017 roku co piąty Polak narzekał na stres w pracy. Jak się jednak okazuje, obok pracy, ogromnego tempa, jakie sobie narzucamy i wszystkich dodatkowych czynników, wynikających ze sposobu życia...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-12-2017

Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i …

Światowa Organizacja Zdrowia jednoznacznie wskazuje na wzrost rozpowszechnienia otyłości u dzieci, młodzieży i dorosłych na przestrzeni ostatnich lat. Pomimo prowadzonych kampanii i programów prewencji otyłości statystyki biją na alarm. Jednak...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-10-2017

Wpływ mediów na postawy polityczne

Mówi się, że media są czwartą władzą lub też, że stanowią jej narzędzie. Docierają do szerokiej publiczności, kształtują poglądy polityczne, mają realne oddziaływanie na demokrację. Do jakiego stopnia są ważne...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-10-2017

Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania…

Wspólnotowość to potrzeba nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi, a sprawczość to potrzeba osiągania celów i podkreślania własnej wartości na tle innych. Są to koncepty powszechnie występujące w...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-10-2017

Polaryzacja i konsensus w Europie Środkowej po transformacji ustrojowe…

Jaki jest poziom polaryzacji systemów partyjnych? Jakie są relacje między większością rządową a opozycją? Jak podziały socjo-polityczne, obserwowane na poziomie elektoratu, funkcjonują na poziomie głosowań parlamentarnych? Projekt Polaryzacja i konsensus...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-10-2017

Analiza jakościowa zjawisk i symptomów związanych z opętaniem

Co dzieje się w przeżyciach osób doświadczających nagłych zmian zachowania i tożsamości, które zgłaszają się na egzorcyzmy? Jakie objawy kliniczne towarzyszą tym stanom? Jak radzą sobie z nietypowymi doświadczeniami? Badania...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-09-2017

Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu …

Jak wynika z licznych badań, ruminacje, czyli obsesyjnie pojawiające się negatywne myśli, nasilają nieprawidłowe nawyki żywieniowe. Czy mogą także wpływać na zachowania żywieniowe osób na diecie wegetariańskiej? Wreszcie, czy dieta...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-09-2017

Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad Aliyah

Jak zachęcić polskich emigrantów do powrotu? Czy istnieje skuteczny sposób integracji tych, którzy już wrócili? Dr Agnieszka Bielewska szuka wzorców polityki wobec emigrantów i migrantów powrotnych poza granicami naszego kraju...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 06-07-2017

Med-Stres: internetowy program przeciwdziałania stresowi zawodowemu wś…

Pracownicy służby zdrowia każdego dnia narażeni są na wysoki poziom stresu. Dobre samopoczucie tej grupy zawodowej wpływa przede wszystkim na jakość pomocy udzielanej pacjentom, ale również na rozwój personelu i...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 21-06-2017

Siła woli a podejmowanie decyzji: badanie przy użyciu rezonansu magnet…

Jedni są zdania, że bez niej nie byliby w stanie osiągnąć życiowego sukcesu, drudzy uważają, że przez jej brak nie zrealizowaliby żadnego postanowienia. Silna wola. Rozumiana jest przede wszystkim jako...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-04-2017

Interpretacyjna analiza fenomenologiczna stanów depersonalizacji i der…

Odmienne stany świadomości przydarzają się większości ludziom w różnych okolicznościach. Poczucie oddzielenia od własnego ciała lub umysłu czy doświadczenie zewnętrznego świata jako nierzeczywistego lub przypominającego sen stanowią rodzaj przeżycia, który...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-04-2017

CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy

Od momentu rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku mobilność młodych Polaków i Litwinów znacząco wzrosła, a Wielka Brytania stała się nowym domem dla wielu z nich. Sytuacja zmieniła się w...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 23-03-2017

Jak każdy z nas może radzić sobie ze złością? Rola różnic indywidualny…

Złość jest jedną z emocji, która może być doświadczana w każdym obszarze życia człowieka. Często powoduje zachowanie agresywne, które jest jednak tylko jedną z form radzenia sobie ze złością. Sposób...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 15-03-2017

Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulo…

Muzyka spełnia wiele funkcji. Stanowi przejaw kultury, towarzyszy nam w życiu codziennym, jest stałym elementem rytuałów. Jak się okazuje, rozwijanie umiejętności muzycznych, takich jak gra na instrumentach, nauka nut, kształcenie...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-03-2017

Wpływ kontaktu z poezją na twórcze myślenie

W psychologii naukowej większość badań nad poezją koncentrowało się na wpływie reguł organizacji tekstu (rytm, rymy) na emocjonalny odbiór wierszy. Badacze dowiedli, że trening poetycki wpływa na efektywniejsze tworzenie w...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-03-2017

Czy pewne wartości sprzyjają szczęściu? Systemy wartości, zaangażowani…

Od czego zależy szczęście? Czy dane osoby są z natury szczęśliwe, podczas gdy inne są raczej nieszczęśliwe? Czy można się nauczyć być bardziej szczęśliwym? Czy pewne wartości wyznawane przez człowieka...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 23-02-2017

Pieniądze i etyka. Konsekwencje zorientowania umysłu na wartości rynko…

Gdy myślimy o pieniądzach, często utożsamiamy je z chciwością, nieufnością, egoizmem, podejrzliwością. W opozycji do przekonania, że pieniądze wywołują negatywne z etycznego punku widzenia skłonności, funkcjonuje pogląd, iż system społeczno-ekonomiczny...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 15-02-2017

Dynamiczny model powtarzających się myśli negatywnych i hamowania w de…

Negatywne myśli obecne są w życiu każdego z nas i stanowią naturalny sposób regulacji emocji. W niektórych chorobach – takich jak depresja czy zaburzenia lękowe – ten sposób regulacji jest...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 15-02-2017

Wpływ współczesnych praktyk medialnych na przekształcenia wobec techno…

„Pokaż mi swój profil na facebooku, a powiem ci, kim jesteś” – tak mogłaby brzmieć maksyma współczesnego homo sapiens. Korzystanie z mediów społecznościowych to jednak tylko jedna z form autoekspresji...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 05-02-2017

Pojęcie normy w seksuologii

Seksualność człowieka budzi wiele kontrowersji, jest przedmiotem licznych badań i prób definiowania. Gdy przeanalizujemy historię seksuologii, zauważymy wiele nadużyć w formowaniu tez dotyczących zdrowia seksualnego. Kto i w jaki sposób...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 05-02-2017

Wpływ nastawienia na oceny moralne

Większość interakcji społecznych polega na przyjmowaniu przez ich uczestników dwóch ról – sprawcy i biorcy. Zespół badawczy pod kierownictwem prof. Bogdana Wojciszke sprawdza, w jaki sposób przyjmowanie perspektywy sprawcy i...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-02-2017

Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborca

Partia polityczna, podobnie do produktu, jest marką, która musi korzystnie się zaprezentować i wyróżnić na tle konkurencji, aby przyciągnąć do siebie konsumentów, czyli wyborców. Podczas gdy takie podejście do relacji...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 19-01-2017

Mimikra emocji w kontekście społecznym. Znaczenie mimicznego sprzężeni…

Komunikacja i współpraca z innymi ludźmi wymaga od nas różnorodnych umiejętności. Jak udaje nam się rozumieć i wpływać na zachowania innych? W jaki sposób okazujemy nasze intencje i uczucia? Żeby...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-09-2016

Przyszłość jest niepewna: ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji…

Wyobraźmy sobie świat, w którym wszystko, co planujemy, na pewno się wydarzy. Jeżeli te przyszłe zdarzenia są pozytywne, byłby to świat idealny. Rzeczywistość bywa jednak inna, a realizacja planów niepewna...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 13-08-2016

Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i sprawach z z…

Co roku do sądów powszechnych w Polsce wpływa ponad tysiąc spraw rodzinnych (w tym spraw nieletnich), w których oprócz zebranego materiału dowodowego często korzysta się z opinii biegłego psychologa. Dotychczas...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 21-07-2016

Historia Rwandy

O ludobójstwie w Rwandzie każdy już kiedyś słyszał, ale historia tego kraju siega nieco dalej. Przez wieki był de facto poza zasięgiem państw kolonialnych i do czasów belgijskich zachował daleko...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-07-2016

Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjach. Zastosowanie ram interp…

Refleksja dotycząca sensu istnienia dotyka człowieka we wszystkich kulturach i wyróżnia go spośród innych istot żywych. Przyglądając się współczesnym realiom, możemy zaobserwować stale rosnące narażenie ludzi na rozmaite zdarzenia traumatyczne...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 15-06-2016

Angor animi: kultura lęku nowoczesnego

Projekt dotyczy kluczowych problemów współczesnej kultury przesyconej niepokojem i konfliktem pojawiającym się na wielu płaszczyznach. Niestabilność struktur społecznych, kryzys tożsamości jednostki, nieprzewidywalność jutra, śmierć nieoswojona, życie na krawędzi – prof. Leszek Koczanowicz...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-06-2016

Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rol…

Wejście na rynek pracy nie jest jednorazowym wydarzeniem w życiu młodych. To trwająca nawet kilka lat faza życia, podczas której młodzi ludzie, podejmując się różnych prac, mogą jednocześnie zastanowić się...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-06-2016

Rozbudowa projektu Ambasadorzy Uniwersytetu SWPS poprzez aktywne włącz…

W ramach projektu zostanie zbudowana sieć Ambasadorów Uniwersytetu SWPS wśród studentów, absolwentów i pracowników dydaktycznych uczelni. Celem działań jest dotarcie do szerokiego grona studentów z zagranicy, którzy podejmują decyzję o...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-06-2016

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzy…

W ramach projektu Uniwersytet SWPS zakupi licencję umożliwiającą prowadzenie zajęć online dla dużych grup studentów (do 250 osób). To rozwiązanie technologiczne pozwoli na poprawę jakości prowadzonych na uczelni wykładów, ćwiczeń, warsztatów...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-06-2016

Rola zdolności numerycznych w procesie podejmowania ryzykownych decyzj…

Wyniki najnowszych badań jasno wskazują, że zdolności umysłowe w zakresie rozumienia i przetwarzania informacji statystycznych oraz probabilistycznych (tj. zdolności numeryczne, ang. numeracy) pełnią kluczową rolę w podejmowaniu decyzji w warunkach...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-06-2016

SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia. Wzmacnianie…

Projekt zakłada wzmocnienie oferty edukacyjnej Uniwersytetu SWPS przez realizację części zajęć akademickich przez kadrę zagraniczną. Program da studentom Filologii angielskiej, Zarządzania i Psychologii możliwość poszerzenia swojej wiedzy o pozaobowiązkowy program nauczania...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-06-2016

Nowoczesna komunikacja zagraniczna uczelni poprzez content video

W ramach projektu zostanie zbudowana sieć Ambasadorów Uniwersytetu SWPS wśród studentów, absolwentów i pracowników dydaktycznych uczelni. Celem działań jest dotarcie do szerokiego grona kandydatów na studia z zagranicy, którzy podejmują...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 11-05-2016

Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego

Prawo o szkolnictwie wyższym wymaga zmiany. Obecny stan prawny oparty jest na założeniach, które utrwalają rzeczywistość. Potrzebne są założenia, które tę rzeczywistość zmienią, pozwolą uczelniom wyższym stosować nowe rozwiązania, nadadzą...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-05-2016

Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych ucze…

Sędziowie i prokuratorzy podejmują decyzje dotyczące świadków, które powinny opierać się na wiedzy psychologicznej. Czy prawnicy taką wiedzą dysponują? Czy potrafią ją wykorzystać w praktyce? Większość procesów karnych opiera się...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 02-05-2016

Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz …

Zmiana jest nieodzownym elementem życia, obejmuje każdą sferę działalności człowieka, nie omijając środowiska pracy. Tempo zmian w otaczającej rzeczywistości sprawia, że organizacje również poddawane są ciagłym przeobrażeniom. Ponieważ zmiany organizacyjne...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-04-2016

Jak zwiększyć sprawność umysłu seniora: trening poznawczy czy ćwiczeni…

Każdy chciałby poznać tajemnicę długowieczności i dostać receptę, jak, mimo wieku, cieszyć się sprawnością i pełnią życia. Czy deficyty poznawcze, pamięci i codziennego radzenia sobie w życiu u seniorów, związane...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 25-01-2016

Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania – Zasoby Zawodowe

Praca, oprócz pozytywnych stron takich jak dobre wynagrodzenie, prestiż społeczny i możliwość rozwoju osobistego, posiada także mniej przyjazne człowiekowi oblicze. Nadmiar pracy, pośpiech, bezustanne zmiany stanowią ciemniejsze strony aktywności zawodowej...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 14-10-2015

Potrzeba poczucia sensu – wyznaczniki i konsekwencje

Potrzeba posiadania poczucia sensu uznawana jest za jedną z fundamentalnych potrzeb każdego człowieka i podstawowy motyw społeczny. Nie dla wszystkich jednak potrzeba poczucia sensu jest jednakowo ważna i nie wszyscy...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 14-10-2015

Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie po…

Potrzeba posiadania poczucia sensu uznawana jest za jedną z fundamentalnych potrzeb każdego człowieka i podstawowy motyw społeczny. Nie dla wszystkich jednak potrzeba poczucia sensu jest jednakowo ważna i nie wszyscy...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 30-09-2015

Aktywność fizyczna i jakość życia

Co roku, 1 stycznia, tysiące ludzi robi postanowienia noworoczne dotyczące zmiany trybu życia. Ludzie masowo zapisują się na siłownie, kupują sprzęt AGD do przygotowywania zdrowych soków i koktajli, rzucają palenie...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2015

Między leczeniem a izolacją. Detencja psychiatryczna w narracjach inte…

Jak wygląda proces przymusowego leczenia na oddziałach psychiatrycznych? W jakim stopniu pobyt w zakładzie jest odbierany przez pacjenta jako droga do wyzdrowienia? Badania prof. Dariusza Galasińskiego wykażą, czy osoby internowane...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2015

Regulacja wewnętrzna, makro- i mikrośrodowiskowe predyktory nadwagi wś…

Otyłość to narastający problem, który coraz częściej dotyka dzieci. Niska świadomość społeczeństwa, niezdrowe nawyki żywieniowe rodziców, łatwy dostęp do śmieciowego jedzenia czy brak aktywności fizycznej – gdzie należy upatrywać przyczyny?...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2015

Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie…

Refleksja dotycząca sensu istnienia dotyka człowieka we wszystkich kulturach i wyróżnia go spośród innych istot żywych. Przyglądając się współczesnym realiom, możemy zaobserwować stale rosnące narażenie ludzi na rozmaite zdarzenia traumatyczne...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2015

Interwencja edukacyjna „Bliżej”

Nasilenie zjawiska przemocy szkolnej w Polsce przekracza przeciętny poziom europejski. Gdy w 1999 roku utworzono szkoły gimnazjalne, problem negatywnych zachowań w grupach rówieśniczych przybrał na sile. Zespół dr Małgorzaty Wójcik...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2015

Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny i…

System DESMoPsI stworzy możliwość rozwoju usług bazujących na oddziaływaniach psychologicznych (np. usług terapeutycznych, ale też doradczych, z zakresu coachingu, edukacji, szkoleń), a terapeuci, psychologowie, trenerzy biznesowi zdobędą wygodny sposób ich...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2015

Psychospołeczne determinanty oraz konsekwencje zachwań siedzących

W 2010 roku liczbę Europejczyków, która doświadczyła depresji oszacowano na około 30 milionów i liczba ta wciąż rośnie. Połowa osób, które wymagają terapii nie ma dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2015

Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznych

Międzynarodowe trybunały karne dla Rwandy i byłej Jugosławii miały przyczynić się do pojednania zwaśnionych stron i utrzymania pokoju. Co tak naprawdę zmieniło się na przestrzeni 20 lat funkcjonowania tych instytucji? Czy...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 21-08-2015

Baza Filmów Emocjonalnych. Badanie neuronalnego podłoża cech temperame…

Próba zrozumienia reakcji emocjonalnych i usposobienia zdeterminowanego temperamentem sięga jeszcze Starożytnej Grecji. Współczesna nauka do badań nad zachowaniami emocjonalnymi wykorzystuje wiele metod badawczych – od prostych pomiarów psychofizycznych, przez wykorzystanie...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 21-08-2015

Poznawcze i motywacyjne determinanty magii sympatycznej w bliskich zwi…

Zjawisko magii sympatycznej (SM) polega na postrzeganiu obiektów tak, jakby były tym, do czego się w sposób symboliczny odnoszą. W kontekście bliskich związków SM przejawia się w traktowaniu przedmiotów związanych...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 20-06-2015

INKLA promocja badań partycypacyjnych

Realizacja tego projektu pozwoli lepiej rozumieć, przewidywać i wyjaśniać, jak różne komponenty osobowości przyczyniają się do dobrostanu (szczęścia) i podejmowania zachowań pozytywnych, korzystnych dla jednostki lub/i społeczeństwa (podejście top-down). Umożliwi...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-04-2015

Przestrzeń rozumowania – znaczenie reprezentacji wizualnych i gestów w…

W swoich badaniach chcemy sprawdzić, w jaki sposób osoby dorosłe i dzieci radzą sobie z tworzeniem algorytmów rozwiązywania problemów wymagających wnioskowania, a także, w jakim stopniu ważny jest dostęp do...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 07-04-2015

MEMO - Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osob…

Pamięć z wiekiem zawodzi, ale można robić wiele, by jak najdłużej utrzymać ją w dobrej formie. Naukowcy, projektanci i specjaliści od technologii opracują zaawansowany prototyp multimedialnego urządzenia dla seniorów do...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 11-03-2015

Strategie inwestorów giełdowych w okresie koniunktury, stagnacji i dek…

Co wpływa na decyzje podejmowane przez maklerów giełdowych? Jak kształtuje się polski rynek inwestycyjny? Zespół naukowców z Uniwersytetu SWPS ustali sygnały krytyczne, które zmieniają zachowanie inwestorów oraz kierunek zmian w...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 10-02-2015

Sprawując władzę czy kontrolę? Krótko- i długoterminowe efekty kontrol…

Sprawowanie władzy nad innymi i podleganie władzy innych są sytuacjami niemal codziennie doświadczanymi przez każdego z nas, mają one zatem szerokie konsekwencje społeczne. Dlatego analizowanie w jaki sposób osoby sprawujące...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 06-02-2015

Zachowania kompensacyjne jako strategie neutralizowania negatywnych ef…

Cel, motywacja, niestrudzone dążenie do zrealizowania marzenia i mamy sukces. Niestety nie jest to takie proste. Często na przeszkodzie staje prokrastynacja i cel oddala się, a jednocześnie budzą się wyrzuty...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-02-2015

Badanie kodowania informacji w pamięci krótkotrwałej i wpływu aktywnoś…

Mózg to nasz „komputer pokładowy”. Tak jak maszyna, posiada pamięć roboczą, operacyjną i przechowuje informacje na dłużej. Im jesteśmy starsi, tym – niestety – nasza pamięć się pogarsza. Poznanie mechanizmów...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-12-2014

Platona koncepcja sprawiedliwości w perspektywie współczesnego ugrunto…

Projekt, choć dotyczy Platona, jest ściśle powiązany z jednym z podstawowych problemów współczesnej cywilizacji – czy prawa człowieka, za których źródło uważana jest godność, są powszechne i przysługują człowiekowi niezależnie...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 03-12-2014

Wpływ poziomu kodowania na racjonalność decyzji finansowych

Gdzie podziały się oszczędności? Dlaczego wyciąg z konta bankowego niemal za każdym razem jest przykrą niespodzianką? Skąd te nieracjonalne decyzje zakupowe w kilka sekund niszczące starannie zaplanowany budżet domowy? Dr...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 14-10-2014

Wyznaczniki zmian stanów uwagi w procesie twórczym

Jak to się dzieje, że stany uwagi ulegają zmianie? Co takiego może wywoływać przeniesienie z jednego stanu uwagi na drugi? W jaki sposób te zmiany wpływają na osiągnięcie nowego i...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 18-09-2014

Wiedza polityczna w Polsce

Czy przeciętny Polak interesuje się polityką? Czy zna posłów ze swojego okręgu wyborczego i ministrów rządu? Czy czytał Konstytucję i czy wie jakie przepisy uchwala rząd? Zespół socjologów i politologów...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2014

Rozumienie emocji, a rozpoznawanie ekspresji mimicznej

W badaniu testujemy hipotezę mówiącą o tym, że poziom tzw. esencjalizacji emocji wpływać będzie na to, w jaki sposób ludzie odbierają emocje ambiwalentne. Jeśli ktoś uznaje, że poszczególne emocje są...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2014

Jak przyjęcie perspektywy sprawcy i biorcy wpływa na ocenę siebie i in…

W licznych badaniach wykazano, że ludzie chronią swoją samoocenę poprzez wygłaszanie pochlebnych sądów o sobie, deprecjonowanie innych i pławienie się w cudzej chwale. Niewiele jednak wiadomo na temat tego, od...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2014

Empatia i wizualne przyjmowanie perspektywy

Wiele organizacji edukacyjnych dąży do wytworzenia lub podtrzymania pozytywnego klimatu społeczno-emocjonalnego. Bardzo często oddziaływania takie odnoszą się do tzw. „emocji moralnych”, czyli poczucia winy, wstydu, lub ogólnej empatii uczniów. Nie...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 04-09-2014

Narracyjna kontrola zachowania

Czy jesteś bohaterem swojej historii? Jaką rolę w niej odgrywasz? Czy swoje przeszłe i aktualne problemy możesz ująć w ramy osobistej opowieści? Zespół pod kierownictwem prof. Jerzego Trzebińskiego zbada, co...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 27-08-2014

Neuronalne korelaty poprawy funkcjonowania poznawczego u osób grającyc…

Czy granie w gry jest rzeczywiście „złą” rozrywką, która zabija czas, zagarnia uwagę, przyciągając przed ekran komputerowy (nie tylko) dzieci i młodzież? Nauka jednak jednoznacznie wskazuje, że gry komputerowe wpływają...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 20-08-2014

Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej …

Realizacja tego projektu pozwoli lepiej rozumieć, przewidywać i wyjaśniać, jak różne komponenty osobowości przyczyniają się do dobrostanu (szczęścia) i podejmowania zachowań pozytywnych, korzystnych dla jednostki lub/i społeczeństwa (podejście top-down). Umożliwi...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 06-08-2014

Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatyczna

Czy jedzeniu można przypisać wartość estetyczną i traktować je jako pełnoprawną część sztuki? Czy można zanegować tradycyjną dychotomię, która utożsamia sferę odżywiania wyłącznie ze sferą cielesności, a więc w opozycji...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 15-05-2014

Trajektorie zmagania się z chorobą: wielopoziomowa analiza w diadzie c…

Kiedy cierpimy, chorujemy czy stresujemy się niejednokrotnie cierpią też nasi najbliżsi, którzy pierwsi wyciągają do nas pomocną dłoń. To oni mogą znacząco pomóc nam odzyskać wewnętrzną równowagę i zdrowie. Które...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 07-04-2014

Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w instruow…

Życie często zmusza nas do manipulowania prawdą, a kłamstwo jest zazwyczaj wypadkową wielu czynników. Inaczej zachowujemy się, gdy ktoś zmusza nas do tego, inaczej, gdy sami chcemy kogoś oszukać. Dr...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 28-03-2014

Zobaczyć znaczy uwierzyć. Sugestia i dezinformacja w przekazie wideo

W jaki sposób ludzie odbierają i przetwarzają informacje pochodzące z przekazu wideo? W serii kontrolowanych eksperymentów laboratoryjnych naukowcy sprawdzą reakcje na film prezentujący wypowiedź lokalnego polityka. Badanie ma rozstrzygnąć, czy...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 12-03-2014

Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwa…

Kompetencje tłumaczy oraz strategie obierane przez nich podczas przekładu tekstu były tematem badań prowadzonych przez dr Dagmarę Joannę Płońską. Ich wyniki mogą posłużyć do opracowania doskonalszych narzędzi tłumaczeniowych oraz metod...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 12-03-2014

Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów

W jaki sposób starzenie się wpływa na procesy związane z podejmowaniem decyzji oraz wydawaniem sądów o ludziach i zdarzeniach? Zespół psychologów pod kierownictwem prof. dr. hab. Grzegorza Sędka zanalizuje rolę...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 06-03-2014

Udoskonalony pomiar i trening tendencyjności pamięciowej

Dlaczego obniżony nastrój wpływa na gorsze pamiętanie informacji pozytywnych i lepsze pamiętanie informacji negatywnych? Tendencyjne przetwarzanie informacji nacechowanych emocjonalnie jest jednym z głownych czynników odpowiedzialnych za pojawienie się zaburzeń emocjonalnych. Badacze...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 14-02-2014

Perswazyjne skutki dwuznaczności przekazu

Osoby wypowiadające się publicznie chętnie posługują się wieloznacznością wypowiedzi. W końcu to strategia, która pozwala dotrzeć do większej liczby odbiorców i osiągnąć zamierzone cele perswazyjne. Dr Paweł Koniak zbada perswazyjne...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 07-01-2014

E-COMPARED: European Comparative Effectiveness Research on Internet-ba…

W 2010 roku liczbę Europejczyków, która doświadczyła depresji oszacowano na około 30 milionów i liczba ta wciąż rośnie. Połowa osób, które wymagają terapii nie ma dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 13-12-2013

Zwiększanie samokontroli i racjonalności w zachowaniach konsumenckich

Nadmierna, niepohamowana konsumpcja jest jednym z kluczowych problemów, z którymi boryka się współczesny człowiek. Nabywanie kolejnych dóbr często ma służyć psychicznej i behawioralnej ucieczce od rzeczywistości i jak podkreśla dr...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-12-2013

Determinanty zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej. Europejskie…

O wpływie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej na ogólny dobrostan oraz jakość i długość ludzkiego życia wiemy już bardzo dużo. Dlaczego więc nadal wiele osób wybiera niezdrowy tryb życia, który...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-12-2013

CO-CREATE: Confronting Obesity: Co-creating policy with youth

Co siódmy 15-latek w Europie zmaga się z nadwagą lub otyłością. Według przewidywań do 2025 r. jedno na pięcioro dzieci będzie dotknięte nadwagą – łącznie ponad 16 milionów dzieci. Celem...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2013

Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w Polsce

Światowa politologia niezmiennie interesuje się wpływem instytucji na ludzkie postawy i zachowania. Wybory samorządowe przeprowadzone w Polsce w 2014 roku, poprzez zastosowanie różnych reguł wyborczych w bardzo zbliżonych do siebie...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2013

Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta:…

Konsumenci podejmują wiele decyzji dotyczących inwestowania pieniędzy, zaciągania kredytów lub kupowania ubezpieczeń. Dokonując wyborów w tym zakresie, bardzo często konsultują się z doradcami finansowymi. W naszym projekcie prowadzimy badania eksperymentalne...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2013

Czy depresyjność warto obrócić w żart? Wpływ humoru na regulację emocj…

Próby opracowania metod zapobiegania depresji trwają już od wielu lat… jednak wciąż nie przynoszą zadowalających efektów. Autorka badań stawia pytanie „Czy humor jest skuteczną strategią redukowania negatywnego nastroju u osób zagrożonych...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2013

Zachowania zdrowotne w cyklu życia

Mieliśmy zamiar badać, co skłania ludzi na różnych etapach życia do zmiany swoich zachowań na prozdrowotne. Ważne jest, aby przypominać osobom młodym o konieczności dbania o swoje zdrowie oraz że...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2013

Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofi…

W swoich badaniach chcemy sprawdzić, w jaki sposób osoby dorosłe i dzieci radzą sobie z tworzeniem algorytmów rozwiązywania problemów wymagających wnioskowania, a także, w jakim stopniu ważny jest dostęp do...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2013

Rola ograniczeń poznawczych w przetwarzaniu informacji przed podjęciem…

Projekt ten dotyczy wpływu ograniczeń poznawczych na podejmowanie decyzji. Wpływ ten jest widoczny w codziennym życiu, kiedy analizujemy złożone sytuacje w celu podjęcia najlepszej decyzji, często pod wpływem stresu czy...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2013

Pamiętać, żeby pamiętać: treningi poznawcze pamięci prospektywnej

Pamięć prospektywna to jedna z najważniejszych dla codziennego funkcjonowania form pamięci – dzięki niej pamiętamy o tym, co mamy zrobić w przyszłości. Dlatego też tak ważne jest dbanie o jej...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2013

I-TREND: Internet Tools for Research in Europe on New Drugs

Wyniki badania realizowanego w ramach międzynarodowego projektu I-TREND dostarczają potrzebnej wiedzy na temat postrzegania i używania nowych substancji psychoaktywnych przez polską młodzież. Przebadano grupę 1385 osób, w której 88% stanowili...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2013

Symboliczna natura pieniędzy i kontrola. Badania nad pieniędzmi jako z…

− W niniejszym projekcie zakładamy, że pieniądze stanowią nie tylko zasób ekonomiczny służący do wymiany handlowej czy też przechowywania wartości, ale także ważny zasób społeczny i psychologiczny. Chcemy sprawdzić czy...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2013

Poczucie winy sprzyja pozytywnemu klimatowi społeczno-emocjonalnemu w …

Wiele organizacji edukacyjnych dąży do wytworzenia lub podtrzymania pozytywnego klimatu społeczno-emocjonalnego. Bardzo często oddziaływania takie odnoszą się do tzw. „emocji moralnych”, czyli poczucia winy, wstydu, lub ogólnej empatii uczniów. Nie...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2013

Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternaty…

Zniekształcenia w społecznych sądach porównawczych mogą prowadzić do kategoryzacji ludzi oraz podziałów, a co za tym idzie do umniejszania ich wartości. Projekt badawczy dotyczy między innymi zjawiska określanego jako humanizacja...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2013

TEMPEST: Rola indywidualnych i środowiskowych czynników regulacyjnych …

Występowanie nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Europie alarmująco wzrosło w ciągu ostatnich kilku dekad i nie pozostaje bez wpływu na ich krótko- i długoterminowy stan zdrowia. Programy...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2013

Strategiczna vs intuicyjna współpraca. „Szybkie” i „wolne” style koope…

Okazuje się, że w niektórych sytuacjach kooperacja jest wartością samą w sobie. Mamy intuicyjną tendencję do decydowania się na współpracę z innymi, często robiąc to bezrefleksyjnie, nie zastanawiając się szczególnie...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2013

Wartości i normy kulturowe a pozytywne starzenie się - porównania pols…

Jednym z powodów, dla których warto robić badania, to branie pod lupę różnych mitów. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że kondycja psychiczna emeryta wynika wprost z wielkości jego emerytury. Istniejące rankingi...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 08-08-2013

Strukturyzacja poznawcza i jej poznawczo-motywacyjne determinanty jako…

Kształtują nas nasze przekonania, które nabyliśmy w procesie wychowania i przez doświadczenie. To główne składniki naszej struktury poznawczej. Głębokie przekonania, zapisane w naszym umyśle, o pozytywnym lub negatywnym skutku danego...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 18-07-2013

Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demandas-Resources o niepowiąz…

Pełnienie kilku ról jednocześnie i wielozadaniowość stanowią codzienność dla wielu osób. Z każdą z tych ról wiążą się określone wymagania, których sprostanie bywa niejednokrotnie trudne i wiąże się z dużym...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 12-07-2013

Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy t…

Zwoje papirusu, czcionka drukarska, kolorowy druk i elektroniczne skanery. Fonograf, gramofon, magnetofon kasetowy, odtwarzacz CD oraz iPod. Sposoby zapisywania tekstu oraz muzyki zmieniały się na przestrzeni lat. Skupiając się na...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 13-06-2013

Intencjonalizm lub funkcjonalizm – dynamika polityki eksterminacyjnej …

Wraz z końcem XIX i na początku XX wieku polityka kolonizacyjna cesarskich Niemiec w Afryce Południowo-Zachodniej staje się coraz bardziej agresywna. Gdy ogłoszono budowę kolei biegnącej przez ziemię Hererów, wybucha...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 05-06-2013

Prawne aspekty e-votingu na tle porównawczym

Zamiast wizyty w lokalu wyborczym – oddanie głosu za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej na komputerze albo telefonie. E-voting, głosowanie elektroniczne, wciąż znajduje się na etapie prób i eksperymentów. Jego powszechne zastosowanie...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 11-03-2013

Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego d…

Głównym celem projektu jest zrozumienie działania klasycznych form treningów poznawczych oraz ich bardziej innowacyjnych wersji w postaci gier wideo. Realizacja projektu przyczyni się do lepszego rozumienia mechanizmów psychologicznych (poznawczych i...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-03-2013

Analiza dyskursu jako metoda badania reprezentacji myśli i prób samobó…

Niejdnokrotnie zdarza się nam wypowiadać groźby pod własnym adresem "ja się zaraz zabiję", "chyba się powieszę", "nic, tylko skoczyć z okna". I chociaż w większości przypadków nie dochodzi do czynów...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 13-02-2013

Innowacje sprzyjające zdrowemu starzeniu się. Wykorzystanie metod psyc…

Społeczeństwa na świecie, w tym także w Polsce, coraz bardziej się starzeją. To rodzi wiele nowych wyzwań. Jednym z nich jest zapewnienie seniorom warunków, w których mogliby ćwiczyć sprawność intelektualną...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 19-10-2012

Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne

Szacuje się, że nawet 10 proc. populacji cierpi na depresję, z czego część osób nie ma dostępu do skutecznego leczenia. Ponadto metody powszechnie stosowane w leczeniu depresji, farmakoterapia i psychoterapia...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 15-10-2012

Psychologiczne konsekwencje perspektywy sprawcy i biorcy

Większość interakcji społecznych polega na przyjmowaniu przez ich uczestników dwóch ról – sprawcy i biorcy. Zespół badawczy pod kierownictwem prof. Bogdana Wojciszke sprawdza, w jaki sposób przyjmowanie perspektywy sprawcy i...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 11-10-2012

Psychologiczne mechanizmy zaufania w warunkach nierówności

Zaufanie, choć niezbędne dla sprawnego funkcjonowania jednostek, grup i społeczeństw, we wszystkich rozwiniętych demokracjach od lat systematycznie spada. Ten kryzys zaufania przypisuje się rosnącym nierównościom społecznym, jednak nie wiemy dlaczego...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-09-2012

Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacji

Projekt dotyczy mechanizmów przetwarzania informacji bez udziału świadomości. W badaniach prowadzonych pod kierownictwem Agaty Sobków skupiono się przede wszystkim na ustaleniu, jaką rolę w intuicyjnym przetwarzaniu informacji odgrywają indywidualne zdolności...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 21-08-2012

Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu r…

Wyniki naszego projektu dostarczają danych na temat źródeł różnic indywidualnych w skłonności do ryzyka, zarówno u mężczyzn jak i kobiet. Połączenie danych psychologicznych i neurofizjologicznych z dokładnym opisem skłonności do...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 15-08-2012

Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczyc…

Problemy z koncentracją, zaniki pamięci, trudności z przyswajaniem wiedzy i logicznym myśleniem… Czy uczenie się przez całe życie jest możliwe? Czy jesteśmy w stanie przeciwdziałać skutkom upływającego czasu? Celem badania jest...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 14-08-2012

Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych

Krótkie zdania, prosty język – tak powinien być skonstruowany komunikat. Grupa naukowców z Uniwersytetu SWPS i Polskiej Akademii Nauk opracowała aplikację, która wskazuje, czy tekst jest zrozumiały dla adresata. Projekt...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-08-2012

Model odnajdywania korzyści psychospołecznych i wzrostu osobistego w c…

Choroba przewlekła jest traumatycznym i trudnym doświadczeniem zarówno dla osoby chorującej, jak i jej rodziny. Dr Marlena Kossakowska wraz z zespołem bada, czy dla osoby chorującej przewlekle ta sytuacja może...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 12-03-2012

Kultura popularna i wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem r…

Projekt opisuje rozwój nowoczesnej kultury popularnej kina na ziemiach polskich należących do Cesarstwa Rosyjskiego. Badania oparto na obserwacji zjawisk zachodzących w Guberni Piotrkowskiej i Guberni Warszawskiej w latach 1890-1914 z...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 13-02-2012

Antropologia kłamstwa życia codziennego

Czym jest kłamstwo w kulturze polskiej? W jakich sytuacjach najczęściej oszukujemy i dlaczego kłamstwo – tak często akceptowane w życiu zawodowym – jest niedopuszczalne w życiu prywatnym? Mgr Katarzyna Cantanero...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 15-12-2011

Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolek…

Założony w latach 80. ubiegłego wieku kolektyw artystyczny Neue Slowenische Kunst skupia artystów o podobnej wrażliwości i zbliżonych zapatrywaniach na sztukę. Działalność kolektywu, wzbudzająca nieraz wiele kontrowersji, jest przedmiotem badań...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-12-2011

Samokontrola czynności sterowanych impulsami

Szacuje się, że nawet 10 proc. populacji cierpi na depresję, z czego część osób nie ma dostępu do skutecznego leczenia. Ponadto metody powszechnie stosowane w leczeniu depresji, farmakoterapia i psychoterapia...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-12-2011

Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce

Ścisła współpraca organizacji pozarządowych, obejmująca m.in. wymianę informacji i doświadczeń, wspólne planowanie i tworzenie projektów, pomoc materialną, sprzyja rozwojowi trzeciego sektora. Zespół pod kierownictwem Agnieszki Kaim zbada kondycję sektora NGO...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 13-10-2011

EU Kids Online III: In their own words: What bothers children online?

Europejskie dzieci za największe zagrożenie w sieci uważają strony z filmikami wideo, w których zawarte są treści pornograficzne oraz przemoc. Niepokojące dla nich są także portale społecznościowe oraz strony o...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 01-10-2011

Heurystyka afektu czy poszukiwanie alternatywy dominującej: Możliwe pr…

Bezpieczne życie bez konieczności podejmowania ryzyka – to żądanie coraz częściej wysuwane przez społeczeństwa krajów wysoko rozwiniętych. Niechęć do zachowań ryzykownych obserwuje się nie tylko na poziomie jednostki, lecz także...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 14-06-2011

Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczej

Międzynarodowe Trybunały Karne dla Rwandy i byłej Jugosławii zostały powołane, aby pojednać zwaśnione strony i zaprowadzić pokój w krajach przez wiele lat pogrążonych w konflikcie. Projekt pod kierownictwem prof. dr...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 10-06-2009

EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children's U…

Korzystanie z Internetu jest obecnie nieodłączną częścią codziennego życia dzieci: 92% młodych internautów korzysta z sieci przynajmniej raz w tygodniu, a 57% loguje się codziennie. Europejskie badania dotyczące korzystania z...

Czytaj więcej

Baza projektów naukowych 09-09-2007

EU Kids Online: European Research on Cultural, Contextual and Risk Iss…

Polska należy do grupy krajów o najwyższym stopniu zagrożenia negatywnymi doświadczeniami dzieci w Internecie. Niemal wszystkie nastolatki w Polsce korzystają z Internetu, natomiast ich rodzice nie nadążają ze zdobywaniem doświadczenia...

Czytaj więcej