Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 35”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/komentarz_do_konstytucji_RP_art_35.jpg

Nowy tom „Komentarza do Konstytucji RP” omawia konstytucyjne prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz historię prawnej ochrony mniejszości. Autorami publikacji są prof. Teresa Gardocka i prof. Dariusz Jagiełło z Instytutu Prawa USWPS.

Poznaj prawa mniejszości narodowych i etnicznych

Autorzy szczegółowo omawiają prawa mniejszości wynikające z art. 35 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a także Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 r.

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

art. 35 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Polska regulacja praw mniejszości jest zgodna z Konwencją ramową o ochronie mniejszości narodowych z 1995 r.

Książka ukazuje szerszy kontekst historyczny i polityczny praw mniejszości w Polsce.

Omawia m.in.:

 • mały traktat wersalski z 1919 r.;
 • Konstytucje RP z 1935 r., 1952 r. i 1989 r.;
 • akty prawa międzynarodowego wiążące Polskę;
 • art. 35 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r.;
 • ustawa o mniejszościach z 2005 r.

Dzisiejsze problemy – dyskryminacja, walka o prawa i własny język

W publikacji znajdziesz również zagadnienia budzące wiele emocji i kontrowersji, takie jak:

 • mniejszości narodowe i etniczne w Polsce;
 • kryteria przyznania grupie ludności praw mniejszości;
 • sprawa mniejszości śląskiej;
 • przynależność do mniejszości jako kryterium dyskryminacji;
 • język mniejszości oraz język regionalny.

Opracowanie ukazało się nakładem wydawnictwa Difin, przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

Przeczytaj więcej o książce na stronie wydawcy

O autorach

Teresa Gardocka
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Teresa Gardocka

Doktor habilitowany nauk prawnych, prawnik, specjalistka prawa i procesu karnego. Dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS. Interesuje się zmianami, które dokonały się w okresie transformacji Polski, m.in. kwestiami opieki społecznej i administracji publicznej. Zajmuje się problematyką podstawowych wolności i praw człowieka oraz ochrony praw zwierząt. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa karnego i prawa medycznego oraz redaktorką naukową prac zbiorowych.

Dariusz Jagiełło
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Dariusz Jagiełło

Doktor habilitowany nauk prawnych, prawnik, radca prawny. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym, prawie karnym procesowym i kryminalistyce. Zastępca dyrektora Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS oraz członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Autor licznych publikacji, w tym podręczników, artykułów naukowych i opracowań w pracach zbiorowych.

Wyjątkowa seria wydawnicza Instytutu Prawa

Konstytucja Rzeczypospoliej Polskiej została uchwalona w 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe i jest najwyższym aktem prawnym obowiązującym w naszym kraju. Chociaż na rynku prawniczym istnieje kilka komentarzy do Konstytucji RP, żaden z nich nie dorównuje stopniem szczegółowości ani obszernością analizy dziełu podjętemu przez Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS w 2020 r.

Każda część komentarza poświęcona jest konkretnemu zagadnieniu, uregulowanemu w jednym lub kilku artykułach Konstytucji.

Wszystkie tomy zachowują taki sam układ. Przedstawiają kwestię:

 1. historycznie – czy i w jaki sposób była uregulowana w poprzednich polskich konstytucjach,
 2. porównawczo – jak została uregulowana w konstytucjach pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej,
 3. analitycznie – co dokładnie mówią obecne przepisy.

Autorkami i autorami tomów są pracownicy badawczo-dydaktyczni Instytutu Prawa USWPS, a także wybitni specjaliści z innych ośrodków badawczych. Planowanych jest ponad 70 tomów.

Za redakcję naukową odpowiadają prof. Marek Chmaj oraz prof. Teresa Gardocka.

Dowiedz się więcej o cyklu

Zobacz inne aktualności