Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jakie są potrzeby osób z niepełnosprawnościami studiujących na Uniwersytecie SWPS? Raport z badania

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/biblioteka_200x1316.jpg

Uniwersytet SWPS od października 2021 r. realizuje projekt „Mój Uniwersytet SWPS – Uczelnia dostępna” współfinansowany przez Unię Europejską. Jednym z jego celów jest opracowanie rozwiązań zapewniających równy dostęp do kształcenia studentom i studentkom oraz doktorantom i doktorantkom z niepełnosprawnościami. Właśnie dlatego powstał raport podsumowujący „Badanie potrzeb studiujących osób z niepełnosprawnościami na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym” – zapraszamy do zapoznania się z wnioskami z badania oraz listą dobrych praktyk i rekomendacji.

Co ułatwia, a co utrudnia studiowanie na naszej uczelni?

W ramach projektu „Mój Uniwersytet SWPS – Uczelnia dostępna” zespół badaczek pod kierownictwem prof. Anny Ziółkowskiej przeprowadził badanie satysfakcji osób studiujących z niepełnosprawnościami. Dotyczyło ono udogodnień oraz wsparcia oferowanego im podczas studiowania przez naszą uczelnię.

Badanie zostało podzielone na etapy. W pierwszej części badania uczestnicy i uczestniczki wypełniali formularz online. Drugą część stanowiły konsultacje ze studentami i studentkami oraz pracownikami i pracowniczkami dydaktycznymi i organizacyjnymi. W badaniu ilościowym wzięły udział 52 osoby z 5 kampusów naszej uczelni. Respondenci i respondentki oceniali poziom satysfakcji w 13 różnych aspektach działania Uniwersytetu SWPS, w tym:

  • skuteczności docierania do studentów informacji na temat form wsparcia osób z niepełnosprawnością,
  • form wsparcia oferowanych przez Centrum Wsparcia i Aktywności,
  • kontaktu z Centrum Wsparcia i Aktywności,
  • dostosowania form zaliczeń przedmiotów i infrastruktury uczelni do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Dodatkowo badani wskazywali działania, które były lub są dla nich wsparciem podczas studiowania, takie, które utrudniają bądź utrudniały proces studiowania a także takie, które powinny zostać wprowadzone w celu zwiększenia dostępności.

W części jakościowej badania (wywiadach z doradczyniami dydaktycznymi) wzięli udział studenci i studentki oraz pracownicy i pracownice z zespołu CWiA, jak również prowadzący zajęcia dydaktyczne – łącznie 11 osób.

Czego dowiadujemy się z raportu?

Wyniki badania ilościowego pokazały dość wysoki poziom ogólnej satysfakcji studentów i studentek z niepełnosprawnością ze wsparcia, jakie oferuje im uczelnia, a także z działań, które oferuje Centrum Wsparcia i Aktywności. Badani byli zadowoleni z kontaktu z CWiA. Osoby biorące udział w badaniu deklarowały jednak umiarkowany poziom satysfakcji z dostosowania form zaliczeń przedmiotów oraz infrastruktury do ich potrzeb. Dotyczyło to badanych ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności.

Okazuje się, że do najważniejszych czynników ułatwiających studiowanie osobom z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie SWPS należą: możliwość wydłużenia czasu na egzaminie lub dodatkowy termin zaliczenie, pomoc materialna, stypendium dla osób z niepełnosprawnością, dostępne narzędzia do nauki online, dostosowanie materiałów do osób z niepełnosprawnościami przez prowadzących, a także działania Centrum Spraw Studenckich oraz Centrum Wsparcia i Aktywności.

Jako czynniki utrudniające naukę na naszej uczelni, osoby badane wymieniały m.in. zbyt małą liczbę wind na terenie uczelni, ciasne pomieszczenia, zbyt krótkie przerwy między zajęciami, dojazd na uczelnię, płatny parking, brak wyrozumiałości ze strony niektórych wykładowców, podawanie kluczowych informacji na ostatnią chwilę, hybrydowy tryb nauczania, limity czasowe na egzaminach, brak możliwości przejścia na indywidualny tok nauczania z jednego przedmiotu w trakcie semestru.

Rekomendacje i zalecenia

Na podstawie wyników badań ilościowego i jakościowego zaprezentowano listę rekomendowanych rozwiązań w zakresie wsparcia procesu kształcenia osób z niepełnosprawnościami z podziałem na obszary funkcjonowania oraz rodzaje niepełnosprawności. Lista ta pozwoli na zaplanowanie konkretnych działań, które będą odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnościami studiujących na naszym uniwersytecie. Znalazły się na niej m.in. potrzeba organizacji szkoleń z zakresu dostosowywania zajęć do potrzeb studiujących osób z niepełnosprawnością dla prowadzących zajęcia, potrzeba usprawnienia komunikacji ze studiującymi osobami z niepełnosprawnością, potrzeba większej liczby wind i ruchomych platform, potrzeba organizacji pomieszczenia, które stanowiłoby strefę ciszy, potrzeba dogodnych i darmowych miejsc parkingowych, indywidualne dopasowanie studiów do problemów osób studiujących z niepełnosprawnością, organizacja sesji w trybie online, a także bezwarunkowe stypendia specjalne dla osób studiujących z niepełnosprawnością.

Dobre praktyki w celu usprawnienia komunikacji osób z ON (we wszystkich obszarach niepełnosprawności) z pracownikami uczelni obejmują przede wszystkim: stosowanie inkluzywnego języka, wolnego od stereotypów i etykiet, zapewnianie szkoleń dla pracowników i studentów bez ON podnoszących wiedzę o niepełnosprawności, uwrażliwianie pracowników i studentów bez ON o potrzebach i trudnościach osób z ON.

Fragment raportu
„Badanie potrzeb studiujących osób z niepełnosprawnościami na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym”

O projekcie „Mój Uniwersytet SWPS – Uczelnia dostępna”

Uniwersytet SWPS od października 2021 r. realizuje projekt „Mój Uniwersytet SWPS – Uczelnia dostępna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Uniwersytet uzyskał dofinansowanie jego realizacji w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Uczelnia dostępna III”.

Działania prowadzone w ramach projektu zostały podzielone na 6 zadań:

  1. Restrukturyzacja zespołu Centrum Wsparcia i Aktywności (poszerzenie zakresu działalności Centrum Wsparcia i Aktywności (CWiA) i rozbudowanie zespołu o koordynatorów ds. aktywności i wsparcia),
  2. Infrastruktura bez barier (usunięcie niektórych barier architektonicznych w trzech kampusach Uniwersytetu, żeby poprawić dostępność budynków),
  3. Technologie wspierające (usprawnienie obsługi studentów i studentek poprzez m.in. nowy system kolejkowania do obsługi offline na kampusach uczelni i automatyczne formularze ułatwiające składanie podań),
  4. Wsparcie edukacyjne (potwierdzanie efektów uczenia się osób z niepełnosprawnościami: dążymy do tego, aby studenci i studentki z niepełnosprawnością oraz w spektrum autyzmu mieli równy dostęp do wiedzy i zdobywali ją w sposób dostosowany do ich potrzeb i możliwości),
  5. Baza dobrych praktyk, kurs e-learningowy oraz szkolenia specjalistyczne (stworzenie bazy dobrych praktyk w zakresie kształcenia osób z niepełnosprawnością, opracowanie antydyskryminacyjnego i włączającego kursu e-learningowego dla studentów i kadry naszej uczelni),
  6. Procedura – Zarządzenie Rektora (opracowanie zarządzenia rektora o dostępności uczelni obejmującego wszystkie zagadnienia, których dotyczy projekt).

Wejdź na stronę projektu i dowiedz się więcej

Kierowniczka projektu

Ger, Ewa
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Menedżer
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Ewa Ger
Miasto
warszawa
Funkcja na uczelni
dyrektor generalna Uniwersytetu SWPS
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Numer telefonu
1
dr Ewa Gerpsycholog, menedżer z wieloletnim doświadczeniem

Kierowniczka zespołu przygotowującego raport

Ziółkowska, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr, prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Anna Ziółkowska
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Doskona\u0142o\u015bci i Innowacji w Dydaktyce","Nazwa odmieniona":"Centrum Doskona\u0142o\u015bci i Innowacji w Dydaktyce"}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr, prof. Uniwersytetu SWPS Anna Ziółkowskapsycholog, zajmuje się problematyką pamięci i uczenia się

Zobacz inne aktualności