Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 131, 132, 133”

float_intro: images/bckgr_Komentarz_do_Konstytucji_RP_art._131_132_133.jpg

Nowa publikacja „Komentarz do Konstytucji RP. Art. 131, 132, 133” autorstwa prof. dr. hab. Marka Chmaja zawiera analizę trzech przepisów Konstytucji poświęconych Prezydentowi RP.

Rola Prezydenta RP w świetle Konstytucji

Publikacja zawiera komentarz trzech przepisów Konstytucji dotyczących roli Prezydenta RP, skupiając się na artykułach 131-133. Artykuł 131 dotyczy przeszkód w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta, zarówno o charakterze tymczasowym, jak i stałym, oraz wykonywania obowiązków Prezydenta przez Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie przez Marszałka Senatu. Przepis ten precyzuje sytuacje, w których Prezydent może napotkać trudności w wykonywaniu swoich funkcji, a także określa możliwość delegowania niektórych obowiązków na Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu. Artykuł 132 reguluje zasadę niepołączalności urzędu Prezydenta z innymi urzędami i funkcjami publicznymi. Natomiast artykuł 133 precyzuje kompetencje Prezydenta jako reprezentanta państwa w stosunkach zewnętrznych. Równocześnie artykuł ten nakłada na Prezydenta obowiązek współdziałania w zakresie polityki zagranicznej z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. Wspólna praca tych organów ma na celu skuteczną realizację polityki zagranicznej państwa.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Difin przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O autorze

Marek Chmaj
prof. dr hab.
Marek Chmaj

Prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Partnerzy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze.

Zobacz inne aktualności