logo uswps nazwa 3

Warszawa

 

Katedra Zarządzania
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

 

 

 

 

Zarządzanie z ludzką twarzą - interdyscyplinarność i jakość
metodologiczna w rozwiązywaniu praktycznych problemów zarządzania

 

Katedra Zarządzania (KZ) Uniwersytetu SWPS to interdyscyplinarna grupa specjalistów zarządzania, ekonomii, nauk socjologicznych i psychologii społecznej, którzy dążą do synergii wiedzy, metod i podejść badawczych w celu jak najpełniejszego rozpoznania wyzwań stojących przez współczesnym zarządzaniem. Nasza aktywność naukowa lokuje się w obszarze: zarządzania publicznego, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania strategicznego oraz zachowań organizacyjnych.

Złożoność przestrzeni organizacyjnej wymaga zastosowania w postępowaniu badawczym zróżnicowanych metod i technik, dlatego w naszych pracach wykorzystujemy zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe, dążąc do jak najpełniejszego rozpoznania badanego zjawiska zgodnie z rygorem jakości metodologicznej. Takie podejście pozwala nam rozwijać zarządzanie zgodnie ze światowymi trendami humanistycznymi, które w centrum zainteresowania stawiają człowieka. Wierzymy, że rolą nauki w tym świecie jest opis, wyjaśnienie i predykcja zjawisk tak, by powstała wiedza stanowiła kluczowe wsparcie dla procesu zarządzania. Dlatego też aktywnie współpracujemy z najlepszymi uczelniami zagranicznymi, wiodącymi firmami oraz instytucjami sfery publicznej.

W Katedrze Zarządzania Uniwersytetu SWPS wierzymy, że możemy kształcić specjalistów średniego szczebla i managerów, którzy są przekonani że organizacje biznesowe i instytucje publiczne tworzą ludzie, a nie ściany i komputery; którzy z uważnością traktują drugiego człowieka niezależnie od stanowiska i różnic indywidualnych; którzy wierzą w naukę przez całe życie i transfer kompetencji pomiędzy różnymi obszarami aktywności życiowej.

Thinkletter to mini publikacja, w której podejmujemy ważne tematy i informujemy o bieżących sprawach w dyscyplinie zarządzania.

THINKLETTER, nr 4/2020 »
THINKLETTER, nr 3/2020 » 

THINKLETTER, nr 2/2020 »

THINKLETTER, nr 1/2020 »

 

Zespół

KADRA

258 katarzyna januszkiewicz

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Januszkiewicz

kierowniczka Katedry
doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, specjalizuje się w zachowaniach organizacyjnych
biogram »

 
258 Adam Szpaderski

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Adam Szpaderski

doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, specjalizuje się w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ekonomice muzeów i miejsc pamięci oraz prakseologii
biogram »

258 magdalena luzniak-piecha

dr

Magdalena Łużniak-Piecha

doktor psychologii społecznej, specjalizuje się w zarządzaniu międzykulturowym i zarządzaniu potencjałem pracowników
biogram »

258 mikolak roginski

dr

Mikołaj Rogiński

specjalista ds. zarządzania, zajmuje się badaniami organizacji działających w modelu tzw. produkcji partnerskiej oraz badaniami dotyczącymi wpływu nowych technologii na prywatność
biogram »

258 katarzyna wojtkiewicz

dr

Katarzyna Wojtkiewicz

prawnik, doktor ekonomii w dziedzinie zarządzania technologiami informacyjnymi, doświadczona menedżerka pracująca na rynkach finansowych i w branży usług prawnych
biogram »

258 adam kowalik

dr

Adam Kowalik

menedżer, analityk, specjalizuje się w strategii konkurowania firm, wywiadzie konkurencyjnym i rynkowym, symulacjach strategicznych, zarządzaniu wiedzą
biogram »

wojciech karczewski

dr

Wojciech Karczewski

ekspert ds. organizacji i zarządzania, doradca, menedżerer
biogram »

someone

dr

Maciej Mikucki

 

258 karol olejniczak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS.

Karol Olejniczak

doktor habilitowany nauk o polityce publicznej, zajmuje się politykami publicznymi, projektowaniem usług przyjaznych obywatelom oraz oceną skuteczności programów publicznych
biogram »

258andrzej kondratowicz

dr hab.

Andrzej Kondratowicz

ekonomista, wiceprzewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN
biogram »

 

Badania

Niekonwencjonalne tematy

W Katedrze Zarządzania prowadzimy badania naukowe powiązane zarówno z miękkim, jak i twardym zarządzaniem, z wszelką dbałością o standardy metodologiczne i etyczne, realizując misję KZ „zarządzania z ludzką twarzą i po ludzku”. Wynikami badań dzielimy się z naszymi studentami. Nasze projekty naukowe  realizowane indywidualnie, a także w zespołach badawczych  są finansowane przez różne podmioty, zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

Nie boimy się podejmować niekonwencjonalnych dla dyscypliny zarządzania tematów, w nowych przestrzeniach organizacyjnych, jak np. zarządzanie nowymi technologiami, zarządzanie w warunkach niepewności, relacje w organizacjach, zarządzanie miejscami pamięci czy zarządzanie migracjami i zarządzanie kapitałem ludzkim osób mobilnych geograficznie w organizacjach oraz potencjałem międzykulturowym w firmach.

Szeroka perspektywa

Myślimy przyszłościowo o organizacjach ulokowanych w Polsce, zarówno biznesowych, jak tych z szerszego otoczenia społecznego, które będą się coraz bardziej, po ludzku, różnicować, zarówno ze względu na realizowane cele, międzynarodowe usieciowienie polskiej gospodarki, przeszłość społeczno-historyczną Polski na mapie świata oraz procesy technologizacyjne. Oznacza to, że relacje człowiek-technologia coraz bardziej będą obecne w strategiach zarządzania organizacjami, a firmy, w obliczu starzenia się społeczeństw, będą coraz bardziej zwracać uwagę na nowe wymiary kapitałów: ludzkiego, społecznego, psychologicznego. Wszystko to coraz bardziej dzieje się w warunkach niepewności, okresów zawieszenia, niespodziewanych turbulencji, zmian trybów działania.

Centra i grupy badawcze

 

Współpraca międzynarodowa

Działalność Katedry Zarządzania charakteryzuje się wysokim stopniem umiędzynarodowienia w zakresie oferty programowej, współpracy naukowo-dydaktycznej i jakości kształcenia.

Studia w języku angielskim

Katedra prowadzi unikalne studia w języku angielskim w dziedzinie Management and Leadership, cieszące się zainteresowaniem studentów międzynarodowych z całego świta, w tym z takich państw, jak: Afganistan, Arabia Saudyjska, Armenia, Białoruś, Birma, Bułgaria, Chiny, Egipt, Ekwador, Gruzja, Indie, Iran, Jordania, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Kuwejt, Liban, Meksyk, Nepal, Niemcy, Nigeria, Peru, Rosja, Rwanda, Stany Zjednoczone, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam, Włochy czy Zimbabwe. Aby ułatwić studentom integrację, uczelnia organizuje różnego rodzaju wydarzenia o charakterze wielokulturowym. Przykładem może tu być tzw. „Orientation Week” oraz „International Days”, cykliczne wydarzenia wspomagające działania networkingowe pomiędzy studentami różnych narodowości.

Praktyki i staże

Zajęcia na kierunku prowadzą w części wykładowcy zagraniczni z bogatym doświadczeniem naukowo-dydaktycznym. Ponadto studenci mają możliwość odbywania kilkumiesięcznych praktyk i staży zawodowych za granicą w placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, muzeach, szpitalach i bibliotekach.

Umowy z uczelniami na całym świecie

Katedra dysponuje umowami z najlepszymi uczelniami zagranicznymi w zakresie badań, publikacji i wymiany międzynarodowej (Erasmus+ i pozaeuropejskiej). Wśród bezpośrednich partnerów znajdują się takie renomowane ośrodki, jak: Tilburg University (Holandia) – wiodący holenderski ośrodek naukowy w dziedzinie nauk społecznych, posiadający akredytacje AACSB, EQUIS, które obok AMBA są dwoma z trzech najbardziej prestiżowych akredytacji szkół biznesu na świecie, oraz Arizona State University (USA) – najbardziej innowacyjna uczelnia w USA (U.S. News and World Report), posiadająca również akredytację AACSB. Prowadzimy także kierunkową współpracę z Universitat de Vic (Hiszpania), Dalarna University (Szwecja), Kwantlen Polytechnic University (Kanada) oraz University of Detroit Mercy (USA). Wykładowcy Katedry publikują prace i realizują projekty z autorami z zagranicy.

Journey to Changemaker Certificate

Jakość kształcenia na kierunku Management and Leadership potwierdzona została przez pozyskanie międzynarodowej akredytacji Journey to Changemaker Certificate (J2CC), przyznanej przez organizację Ashoka. Proces akredytacyjny został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Akredytacje zagraniczne”.

 

Współpraca

ashoka 200x200               vox 200x200                concordia design 200x200

 

Dydaktyka

Studia Zarządzanie i przywództwo

Katedra prowadzi studia I i II stopnia na kierunku Zarządzanie i przywództwo w języku polskim i angielskim. O jakość programów studiów dbają trzy współpracujące ze sobą i uzupełniające się zespoły eksperckie:

  • Zespół metodologiczny, koordynatorka prof. Izabela Grabowska
  • Zespół ds. organizacji i zarządzania, koordynator prof. Adam Szpaderski
  • Zespół ds. psychospołecznych aspektów zarządzania, koordynatorka dr Magdalena Łużniak-Piecha

Active learning

Uczymy poprzez działanie, doświadczanie, eksperymentowanie. Nazywamy siebie prowadzącymi zajęcia, a nie – wykładowcami. Stawiamy się w roli animatorów procesu uczenia się, a nie – ekspertów przekazujących wiedzę. Zajęcia prowadzimy w formie warsztatów, konwersatoriów, studiów przypadków, projektów zespołowych, dyskusji, debat, symulacji.

Przewodzenie zmianom

Rozwijamy w studentach poczucie sprawczości i wiarę we własne możliwości, tak aby w przyszłości mogli pozytywnie wpływać na społeczeństwo i odważnie działać w biznesie. Nasz program studiów został wyróżniony Journey to Changemaker Certificate, przyznawanym przez międzynarodową fundację Ashoka.

Program tutoringowy

Naszym studentom oferujemy indywidualny tutoring przez cały okres studiów. Zaczynamy od diagnozy kompetencji i na jej podstawie wspólnie opracowujemy plan dalszego rozwoju. Wspieramy studentów w dopasowaniu ścieżki studiów do ich osobistych predyspozycji i planów zawodowych. Doradzamy w trudnych wyborach związanych z kształceniem.

Praca z tutorem pozwala studentom lepiej zaplanować obszary aktywności i świadomiej realizować swoje cele.

Więcej informacji o prowadzonych kierunkach

KZ model edukacyjny

 

Nasi studenci

LEADERSHIP LAB PROJECT

Opieka tutorska: prof. Richard Little i dr Włodzimierz Świątek

Projekt Leadership LAB jest inicjatywą Zespołu Badawczego Przywództwa w Modelu Acts of Leadership funkcjonującego przy Międzynarodowym Centrum Badań nad Przywództwem Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jest to projekt pozadydaktyczny składający się z trzech połączonych ze sobą modułów: rozwojowego, edukacyjnego i badawczego.

Uczestnikami projektu są przede wszystkim studenci kierunku Zarządzanie i Przywództwo oraz Management and Leadership Uniwersytetu SWPS, studenci innych kierunków Uniwersytetu SWPS (m.in. psychologii biznesu, kulturoznawstwa, dziennikarstwa, wzornictwa, informatyki i psychologii), doktoranci Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS oraz studenci z innych uczelni zainteresowani problematyką przywództwa. Dzięki tej otwartości, różnorodności i interdyscyplinarności, uczestnicy projektu mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniami oraz wzajemnie wspierać się w rozwoju.

Głównymi formami działania w projekcie są: warsztaty rozwojowe, indywidualne i grupowe sesje tutoringowe, sesje eksperymentalne, praca w zespołach projektowych, warsztaty otwarte realizowane w cyklach tematycznych. Kluczową metodyką warsztatową jest „Experiential Learning” (Uczenie się przez doświadczenie).

Projekt stwarza studentom możliwości rozwijania się w zakresie trzech kluczowych obszarów:

  • rozwijania potencjału osobistego (odkrywanie talentów twórczych, rozwijanie potencjału przywódczego),
  • poszerzania i pogłębiania wiedzy obejmującej różne aspekty przywództwa (m.in. poznawanie i studiowanie Modelu Acts of Leadership, koncepcji Leadership in Action),
  • prowadzenia eksperymentów badawczych (m.in. testowania nowych pomysłów i hipotez, twórczego eksperymentowania, tworzenia założeń dla przyszłych projektów badawczych, rozwijania i wdrażania pomysłów na projekty biznesowe, społeczne, naukowe, edukacyjne, kreatywne, technologiczne).

Zrealizowane wydarzenia i projekty naszych studentów ↓

Kontakt

Katedra Zarządzania

Kierownik Katedry:
dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS
e-mail: kjanuszkiewicz@swps.edu.pl

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, sala N227
03-815 Warszawa

open space N227